Sürüm 1.11 (Revizyon 01 Nisan 2019 Sal?)

Son Kullan?c? Lisans S?zle?mesi

??zümü (a?a??da tan?mland??? gibi) kullanmadan ?nce bu Son Kullan?c? Lisans S?zle?mesinin (“S?zle?me”) hüküm ve ko?ullar?n? dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak ba?lay?c? bir s?zle?medir. Elektronik olarak onay vererek veya ??zümü yükleyerek veya kullanarak, kendiniz ve temsil etti?iniz veya Cihaz? i?in ??zümü sat?n ald???n?z her türlü ki?i veya kurum (toplu olarak “siz“) ad?na bu S?zle?menin tüm hüküm ve ko?ullar?n? kabul etmi? olmaktas?n?z. Bu S?zle?menin hüküm ve ko?ullar?n? kabul etmiyorsan?z yükleme i?lemine devam etmeyin, ??zümü kullanmay?n ve elinizdeki ya da kontrolünüz alt?ndaki tüm ??züm kopyalar?n? silin veya imha edin.

Bu S?zle?me, S?zle?meyi ve ilgili tüm di?er Belgeleri kabul etmenizle ba?lant?l? olarak, herhangi bir Güncelleme dahil belirli yaz?l?mlar? (“Yaz?l?m”), hizmetleri veya donan?m?n ve ilgili programlar? (her biri bir “??züm” olan) kullan?m?n?z ile ilgilidir. Bu S?zle?mede, “Sat?c?”, burada size ??zümü sa?layan taraf olarak tan?mlanan kurumu; “Belgeler”, ??zümle birlikte sa?lanan tüm kullan?c? k?lavuzlar?n? ve talimatlar? ve “Ge?erli Ko?ullar”, Cihazlar?n türleri, ?zin Verilen Cihaz Say?s?, ??zümü sat?n al?rken kabul etti?iniz di?er i?lem hükümleri, ko?ullar? ve belgelerini (her türlü sat?? hüküm ve ko?ulu dahil), ve sizinle Sat?c? veya Sat?c? Grubunun di?er bir üyesi aras?ndaki her türlü da??t?m, bayi veya ortakl?k s?zle?mesini veya di?er tüm s?zle?meleri ve B?lüm 2 ve Belgelerde a??klanan di?er tüm s?n?rlamalarla birlikte toplu olarak Abonelik Süresini ifade eder.

Lütfen bu S?zle?menin iki par?adan olu?tu?una dikkat edin. Bu S?zle?menin 1 ila 12 aras?ndaki b?lümleri a?a??da listelenenler dahil tüm ??zümler i?in ge?erlidir. B?lüm 13, ü?üncü Taraf Yaz?l?mlar?, Hizmetleri veya Di?er ürünleri (B?lüm 13.1); Y?netilen Hizmet Sa?lay?c? Lisanslar? (B?lüm 13.2); Taray?c? Temizleme (B?lüm 13.3); WiFi Bulucu (B?lüm 13.4); Avast Aile Alan? (Star Guard Aile, Vodafone Aile Koruma ve Wind Aile Koruma olarak da sat?l?r) (B?lüm 13.5); Mobil Uygulamalar (B?lüm 13.6); Teknisyen Sürümü (B?lüm 13.7); Güvence Plan? (B?lüm 13.8); üst Düzey Teknik Destek (B?lüm 13.9); Uzaktan Eri?im; Yard?m Yaz?l?m? (B?lüm 13.10); Avast Driver Updater (B?lüm 13.11), Avast Güvenli A? Ge?idi veya Avast Güvenli ?nternet Ge?idi (B?lüm 13.12), belli HideMyAss! hizmetleri (B?lüm 13.13), Sat?c?n?n Sanal ?zel A? ??zümleri (B?lüm 13.14), Avast’?n aboneli?inizin bir par?as? olarak size sa?lad??? herhangi bir cihaz güvenlik kilidi veya arac? (B?lüm 13.15), ve Mobil Tehdit ?stihbarat Platformu (B?lüm 13.16) dahil belirli ??züm veya ??züm kategorilerini etkileyen ek hüküm ve ?artlar tesis etmektedir. Bu S?zle?me, ??zümün ?nceki bir sürümüne ili?kin olarak daha ?nce girmi? oldu?unuz di?er s?zle?meleri ge?ersiz k?lar ve bunlar?n yerini al?r.

Sat?c?, istedi?i zaman taraf?n?za bu S?zle?meye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu S?zle?mede de?i?iklik yapabilir; bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün i?erisinde ilgili herhangi bir ??zümü kullanmaya devam etmeniz bu S?zle?mede yap?lan de?i?ikli?i kabul etti?iniz anlam?na gelecektir. Sat?c?, daha ?nce edinmi? oldu?unuz ilgili ??zümleri kullanmaya devam etmeniz i?in de?i?tirilen S?zle?meyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. De?i?tirilen S?zle?meyi kabul etmeyi reddederseniz Sat?c? etkilenen ??zümü kullanman?z? sonland?rabilir; bu durumda abonelik ücretinin Abonelik Süresinin dolmam?? veya kullan?lmam?? k?sm? i?in ?demi? oldu?unuz b?lümü bak?m?nda buradaki talimatlara uygun olarak para iadesi alabilirsiniz.

1. Lisans

Sat?c?, bu S?zle?menin hüküm ve ko?ullar?n? kabul etmeniz ko?uluyla, kararla?t?r?lm?? sürenin her türlü uzatma ve yenilemeleri de dahil olmak üzere Ge?erli ?artlarda belirtilen kararla?t?r?lm?? süre boyunca (“Abonelik Süresi”), ??zümü ve Belgeleri kullanman?z i?in size ?zel olmayan bir lisans vermektedir.

2. ??zümün ?zin Verilen Kullan?m?

2.1. ??zümü, sadece Ge?erli ?artlarda belirtilen kabul edilmi? say?da (“?zin Verilen Cihaz Say?s?”) cep telefonu, ak?ll? telefon, tablet, mobil a? ayg?t?, ba?ka mobil cihazlar (her biri bir “Mobil Cihaz”), ki?isel bilgisayar, internet ba?lant?l? cihaz veya ??zümle uyumlu ba?ka cihazlarda (her Mobil Cihaz da dahil olmak üzere her biri bir “Cihaz”) veya bu cihazlar? desteklemek i?in sadece ?u hallerde kullanabilirsiniz:

2.1.1. Sat?c?n?n kurumsal, ticari veya i?letme kullan?m? i?in belirledi?i ??zümlerde (her biri bir “??letme ??zümü”); siz veya ba?l? kurulu?lar?n?z?n (sizi kontrol eden, sizin kontrol etti?iniz veya sizinle ortak kontrol alt?nda olan kurulu?lar) ?irket i?i i? ama?lar? i?in. ??letme ??zümünün ba?l? kurulu?unuz taraf?ndan b?yle bir ?ekilde kullan?lmas? durumunda, ba?l? kurulu?unuzun bu S?zle?meye uymas?ndan siz sorumlusunuz ve ba?l? kurulu?unuz taraf?ndan ger?ekle?tirilen ihlal taraf?n?zca ger?ekle?tirilmi? ihlal olarak de?erlendirilecektir. Bu S?zle?meye g?re Sat?c?n?n tüm yükümlülükleri, bu S?zle?menin hüküm ve ko?ullar? kapsam?nda ??letme ??zümünü kullanan ba?l? kurulu?lar?n?za de?il, yaln?zca size ait olacakt?r.

2.1.2. Belirli bir deneme d?neminden sonra ??zümü elde etmek ya da kullanmaya devam etmek i?in bir abonelik ücreti veya ba?ka bir ücret ?demeye zorunlu olmad???n?z, Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free ve di?er tüm ??zümler dahil olmak üzere, tüm di?er ??zümlerde (her biri, bir “Tüketici ??zümü”); bir ger?ek ki?inin veya onun hane halk?ndan birinin ki?isel, ticari olmayan kullan?mlar? i?in. ?üphelerin giderilmesi a??s?ndan, hi?bir Tüketici ??zümü a?a??dakiler taraf?ndan kullan?lmak üzere sa?lanmaz veya lisanslanmaz: (i) ger?ek ki?iler taraf?ndan ticari ama?larla; veya (ii) i?letme, ?irket, devlet kurumu, sivil toplum kurulu?u veya kar amac? gütmeyen di?er kurulu?lar veya e?itim kurumlar?.

2.2. Yaz?l?m?n bir adet yedek kopyas?n? olu?turabilirsiniz.

2.3. A? kullan?m? i?in yap?land?r?lm?? olmas? ko?uluyla, ??zümü a?a??daki ama?lardan sadece biri i?in (fakat birden fazla olmamak üzere) tek bir yerel alan a??nda kullanmak üzere bir veya daha fazla dosya sunucusunda veya sanal makinede kullanabilirsiniz:

2.3.1. Yaz?l?m?n sabit disklere veya ?zin Verilen Cihaz Say?s? kadar ba?ka depolama cihaz?na kal?c? olarak yüklenmesi; veya

2.3.2. ??zümün kullan?ld??? farkl? bilgisayarlar?n say?s?n?n ?zin Verilen Cihaz Say?s?n? a?mamas? ko?uluyla, ??zümün bu türden tek bir yerel alan a?? üzerinden kullan?lmas?; veya

2.3.3. Ge?erli ?artlar, size ??zümü MSP Hizmetleri sa?lamak i?in kullanma hakk? veriyorsa B?lüm 13.2’de a??kland??? haliyle ??zümün kullan?lmas?.

2.4. ??ZüMü BU S?ZLE?MEN?N 2. B?LüMüNDE A?IK?A YETK? VER?LENLER?N DI?INDA KULLANMANIZ YA DA ??ZüMüN TEKRAR SATILMASI VEYA DA?ITILMASI BU S?ZLE?MEN?N ?NEML? B?R ?HLAL?N? OLU?TURUR VE YüRüRLüKTEK? TEL?F HAKKI YASALARINA AYKIRI OLAB?L?R.

3. güncellemeler

Sat?c?, Abonelik Süresi boyunca zaman zaman, ayr?ca izin veya onay?n?z? almaks?z?n, herhangi bir ??züm i?in yükseltme veya güncelleme veya yenileme (“Güncelleme”) uygulayabilir ve b?yle bir uygulaman?n sonucu olarak ilgili ??züm veya Cihaz? (ya da Cihaz?n belirli i?levlerini) bu Güncelleme tamamen yükleninceye veya etkinle?tirilinceye kadar kullanamayabilirsiniz. Her Güncelleme, bu S?zle?me kapsam?ndaki tüm ama?lar i?in “??zümün” bir par?as? say?l?r. Güncellemeler, bir ??zümün sundu?u belirli ?zellikler veya i?levler i?in eklemeler ya da ??karmalar i?erebilir veya i?levi tamamen de?i?tirebilir; güncellenen ??zümün i?eri?inin, ?zelliklerinin ve i?levselli?inin belirlenmesi tamamen Sat?c?n?n takdirine ba?l?d?r. Sat?c? size Güncellemeleri reddetme veya erteleme se?ene?i sunmakla yükümlü de?ildir ancak her durumda ??zümden azami fayda sa?layabilmek i?in mevcut tüm Güncellemeleri indirmeniz ve yüklenmelerine veya etkinle?tirilmelerine izin vermeniz gerekebilir. Sat?c?, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye veya etkinle?tirinceye kadar bir ??züm i?in destek sa?lamay? durdurabilir. Sat?c?, Güncellemelerin ne zaman uygun olaca??n? ve uygun olup olmayaca??n? tamamen kendi takdiriyle belirler ve Sat?c?n?n size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülü?ü yoktur. Sat?c?, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir ??züm sürümüne y?nelik Güncellemeleri veya herhangi bir i?letim sistemi, e-posta program?, taray?c? program? veya ??zümün birlikte ?al??mas? i?in tasarland??? di?er yaz?l?m sürümleriyle ba?lant?l? olarak ??zümün kullan?m?n? destekleyen Güncellemelerin sa?lanmas?n? kendi takdiriyle durdurabilir.

4. Mülkiyet haklar?

4.1. ??zümler ve Belgeler, Sat?c?n?n fikr? mülkleridir ve yürürlükteki telif hakk? yasalar?, uluslararas? anla?ma hükümleri ve ??zümün kullan?ld??? ülkede yürürlükte olan ba?ka yasalarca korunmaktad?r. Herhangi bir Yaz?l?m?n ve program?n yap?s?, organizasyonu ve bilgisayar kodu Sat?c?ya ait olan de?erli ticari s?rlar ve gizli bilgilerdir. Sat?c?ya ??zümle ilgili olarak iletti?iniz yorumlar ve ?neriler kapsam?nda olmak üzere, Sat?c?ya bu tür yorumlar? ve ?nerileri, size ba?ka bir ücret ?demeksizin, saklama veya kullanma i?in onay?n?z olmaks?z?n, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir ama?la kullanma hakk? ve lisans? vermektesiniz.

4.2. ??züme sahip olman?z veya ??zümü kullanman?z, bu S?zle?mede belirtilmi? olanlar d???nda, size ??züm veya Belgelerde fikr? mülkiyet haklar? bak?m?ndan herhangi bir hak veya unvan sa?lamaz. ??züm ve Belgelerdeki tüm haklar, ilgili telif haklar?, patentler, ticaret s?rr? haklar?, ticari markalar ve di?er fikr? mülkiyet haklar? da dahil olmak üzere Sat?c? taraf?ndan sakl? tutulmaktad?r.

5. K?s?tlamalar

5.1. ??zümü ve Belgeleri, bu S?zle?menin 2. B?lümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazs?n?z. A?a??daki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve ü?üncü taraflar?n yapmas?na izin veremezsiniz:

5.1.1. herhangi bir yetkilendirme kodu, lisans numaras?, kullan?c? ad?/?ifre kombinasyonu veya Sat?c? taraf?ndan herhangi bir ??zümle ba?lant?l? olarak sa?lanan di?er bir etkinle?tirme kodu veya numaras?n?n (“Etkinle?tirme Kodu”) Ge?erli Ko?ullarda belirtilen Cihaz say?s?ndan daha fazla cihazda kullan?m?;

5.1.2. herhangi bir Etkinle?tirme Kodunun Sat?c? veya Sat?c?n?n yetkili temsilcileri d???nda herhangi bir tarafa a??klanmas?;

5.1.3. kanunen a??k?a izin verilen durumlar d???nda: (i) herhangi bir ??zümün veya ??zümün herhangi bir b?lümünün ters mühendisli?e tabi tutulmas?, par?alara ayr?lmas?, kaynak koda d?nü?türülmesi, tercüme edilmesi, yeniden olu?turulmas?, d?nü?türülmesi veya ??kar?lmas? (ilgili tüm K?tü Ama?l? Kod (a?a??da tan?mland??? gibi) imzalar? ve K?tü Ama?l? Kod tespit rutinleri dahil); veya (ii) herhangi bir ??zümün de?i?tirilmesi, tadil edilmesi veya herhangi bir di?er de?i?ime maruz b?rak?lmas? (ilgili tüm K?tü Ama?l? Kod imzalar? ve K?tü Ama?l? Kod tespit rutinleri dahil). “K?tü Ama?l? Kod” otomatik olarak veya belirli bir olay?n ger?ekle?mesi üzerine ya da sizin belirli bir eylemde bulunman?z veya bulunmaman?z üzerine veyahut herhangi bir ki?i veya kurulu?un talimat? ya da kontrolü ile: (a) yaz?l?m, hizmet, cihaz, mülk, a? veya verinin ?al??mas?n? aksatmay?; (b) herhangi yaz?l?m, hizmet, cihaz, mülk, a? veya verinin imhas?na, de?i?tirilmesine, silinmesine, zarar g?rmesine sebep olmay? veya ba?ka türlü ?al??mas?n?n aksamas?na veya bozulmas?na sebep olmay?; veya (c) herhangi ki?i veya kurumun, herhangi yaz?l?m, hizmet, cihaz, mülk, a? veya veriye ula?mas? veya kontrolü ele ge?irmesi yahut yok etmesi, de?i?tirmesi, silmesi, hasar vermesine veya herhangi yaz?l?m, hizmet, cihaz, mülk, a? veya verinin herhangi bir b?lümünün ?al??mas?n? ba?ka türlü aksatmas?na veya bozmas?na izin vermeyi ama?layan veya bu ama?la tasarlanm?? herhangi bir kod, ?zellik, rutin veya cihaz, ve herhangi bir bilgisayar virüsü, solucan?, tuzak kap?s?, gizli kap?, saatli bomba, k?tücül program, veya yaz?l?m kilidi veya parola kontrol, ana i?lemci seri numaras? kontrolü, süreye ba?l?l?k gibi mekanizmalar veya bu tan?mda a??klanan hususlar? olanakl? k?lmay? ama?layan veya olanakl? k?lmak i?in tasarlanm?? bir ba?ka kod anlam?na gelir (Java uygulamalar?, ActiveX kontrolleri, senaryola?t?rma dilleri, taray?c? eklentileri veya itilen i?erik dahil).

5.1.4. Sizinle Sat?c? veya Sat?c? Grubunun di?er bir üyesi aras?ndaki bir da??t?m s?zle?mesi, bayi s?zle?mesi veya di?er bir s?zle?meyle yetkilendirilmedi?i müddet?e, herhangi bir ??zümün yay?nlanmas?, yeniden sat?lmas?, da??t?lmas?, yay?mlanmas?, nakledilmesi, iletilmesi, rehin verilmesi, kiralanmas?, payla??lmas? veya ??zümler i?in alt lisans verilmesi;

5.1.5. bu S?zle?mede (13.2, 13.5 ve 13.7 B?lümler dahil), Ge?erli Ko?ullarda veya sizinle Sat?c? veya Sat?c? Grubunun di?er bir üyesi aras?ndaki di?er bir s?zle?mede a??k?a izin verilmedi?i müddet?e, herhangi bir ??zümün bir ü?üncü taraf?n tesislerinin y?netilmesi i?in kullan?lmas? veya herhangi bir ü?üncü tarafa bir hizmet bürosunda, zaman payla??ml? olarak, abonelik hizmeti veya uygulama hizmeti sa?lay?c?s? veya di?er benzeri ?ekillerde herhangi bir ??züm i?in eri?im veya kullan?m hakk? sa?lanmas?;

5.1.6. herhangi bir ??zümün, ??züme rakip olan bir ürün veya hizmetin olu?turulmas? i?in kullan?lmas?;

5.1.7. herhangi bir ??zümün a?a??dakiler i?in kullan?lmas? veya kullan?lmaya ?al???lmas?: (i) a?a??dakilere yol a?abilecek herhangi bir eylem veya eyleme yard?m, veya herhangi bir bilgi, veri veya materyalin yüklenmesi, indirilmesi, yay?nlanmas?, aktar?lmas?, kopyalanmas? veya depolanmas?: (A) herhangi bir ü?üncü taraf?n fikri mülkiyet haklar?n? veya di?er haklar?n? ihlal etmek; (B) her türlü yasa d???, zararl?, tehdit edici, istismar eden, karalay?c? veya sak?ncal? materyali i?ermek; (C) ba?kalar?na zarar vermek veya zarar vermeye ?al??mak; (D) yasa d???, zararl?, tehdit edici, istismar eden, taciz edici, haks?z, karalay?c?, iftira i?eren, küfürlü, müstehcen, ba?kalar?n?n mahremiyetini ihlal eden, nefret i?eren veya ?rk, etnik k?ken, din veya cinsiyet ayr?m? i?eren davran??lar? ve di?er her türlü sak?ncal? davran??? te?vik etme veya meydana getirme potansiyeline sahip olmak; (E) yasa d??? faaliyetleri te?vik etmek veya bunlarla ilgili talimatlar i?ermek, herhangi bir grup veya bireye fiziksel olarak zarar verilmesini te?vik etmek veya hayvanlara zulüm edilmesini te?vik etmek; (F) herhangi bir ki?i veya kurumu taklit etmek veya bir ki?i veya kurumla olan ili?kiyi yanl?? tan?tmak veya (G) herhangi bir sahtekarl?k, aldatma veya h?rs?zl?k eylemine yard?mc? olmak veya (H) herhangi bir varl?k, Cihaz, yaz?l?m, hizmet, a? veya veriye, bilgisayar korsanl???, kimlik av?, yan?lt?c? e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvar?, ?ifre korumas? veya di?er bilgi güvenli?i koruma veya kontrollerini a?mak veya bunlar? alt etmek dahil herhangi bir ?ekilde zarar vermek, bunlar? devre d??? b?rakmak veya i?leyi?lerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak eri?im sa?lamak, ele ge?irmek, kullanmak, kopyalamak, de?i?tirmek veya imha etmek; (ii) herhangi bir ?ekilde ge?erli herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararas? kanun veya düzenlemeyi ihlal etmek; (iii) ??züm kullan?larak aktar?lan herhangi bir i?eri?in kayna??n? gizlemek i?in sahte ba?l?klar olu?turmak veya tan?mlay?c?lar? ba?ka bir ?ekilde de?i?tirmek; (iv) her türlü istenmeyen veya izinsiz reklam, tan?t?m materyalleri, “istenmeyen e-posta”, “spam”, “zincir mektup” veya “saadet zincirinin” yüklenmesi, payla??lmas?, e-posta ile g?nderilmesi veya ba?ka bir ?ekilde iletilmesi; veya (v) veri sahibinin bilgisi ve a??k onay? olmadan ki?isel bilgilerin toplanmas? veya saklanmas?;

5.1.8. herhangi bir ??züm, veya s?z konusu ??zümle veya ??züm arac?l???yla depolanan, eri?ilen veya sa?lanan i?eriklerle ba?lant?l? veya bunlarla birlikte ?al??an her türlü varl?k, Cihaz, yaz?l?m, hizmet, a? veya veriye bilgisayar korsanl???, kimlik av?, yan?lt?c? e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvar?, ?ifre korumas? veya di?er bilgi güvenli?i koruma veya kontrollerini a?mak veya bunlar? alt etmek dahil herhangi bir ?ekilde zarar vermek, bunlar? devre d??? b?rakmak veya i?leyi?lerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak eri?im sa?lamak;

5.1.9. herhangi bir ??zümü Sat?c?n?n ?nceden yaz?l? onay? olmadan test etmek veya kar??la?t?rmal? de?erlendirmeye tabi tutmak veya test ya da kar??la?t?rmal? de?erlendirme sonu?lar?n? a??klamak veya yay?nlamak; veya

5.1.10. herhangi bir ??zümün kopyalar?n?n korunmas?na ili?kin kontrolleri a?mak veya atlatmak, a?maya veya atlatmaya ?al??mak veya herhangi bir ü?üncü taraf?n bunlar? a?mas?na veya atlatmas?na izin vermek veya yard?mc? olmak; veya

5.1.11. Sat?c?n?n, ??zümlerinin kabul edilebilir kullan?m?na ili?kin burada bulabilece?iniz politikas?n? (“Kabul Edilebilir Kullan?m Politikas?”) ihlal etmek. Bu S?zle?meyle Kabul Edilebilir Kullan?m Politikas? aras?nda ?eli?ki olmas? durumunda, daha k?s?tlay?c? olan hüküm ge?erli olacakt?r.

5.2. Belirli ??zümler size veya ba?ka bir kullan?c?ya, ba?ka ?eylerin yan? s?ra, y?neticinin ba?ka Cihazlar? ve/veya ba?ka Cihazlarda kurulu olan ??zümlerin durumunu izlemesine olanak sa?layan idari ayr?cal?klar verebilir; ?rne?in, Abonelik Süresi durumu, ??züm mesajlar? ve Güncellemeler amac?yla. Bu tür y?netici ayr?cal?klar?n? yaln?zca tam yetkili oldu?unuz Cihazlar ve ??zümlerle ilgili olarak kullanaca??n?z? ve ba?ka bir ama?la kullanmayaca??n?z? beyan ve garanti etmektesiniz. Sat?c?ya ?u beyan ve garantilerde de bulunmaktas?n?z: (i) bu S?zle?meyi y?netilen bu Cihazlar?n sahipleri ve kullan?c?lar? ad?na kabul etme ve ??zümü Cihazlara yükleme ve/veya kullanma yetkiniz var; ve (ii) bu S?zle?meyi ?unlar ad?na kabul ediyorsunuz: (A) ilgili y?netilen Cihazlar?n sahipleri ve kullan?c?lar?; ve (B) kendiniz.

5.3. Belirli ??zümler, di?er kaynaklardan olu?turdu?unuz veya edindi?iniz i?erikleri (“Kullan?c? ??erikleri”) yay?mlaman?z? veya herkese a??k olarak ba?kalar?yla payla?man?z? sa?layabilir. ??züm üzerinden yay?mlad???n?z veya payla?t???n?z Kullan?c? ??eriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip oldu?unuz tüm fikr? mülkiyet haklar?, kullanm?? veya de?i?tirmi? olabilece?iniz Kullan?c? ??eriklerindeki ba?kalar?na ait haklar da dahil olmak üzere, bu S?zle?menin haklar?, lisanslar? ve di?er hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yaln?zca bu S?zle?me kapsam?nda ??zümlerin taraf?n?za sa?lanmas? amac?yla bir ??züm arac?l???yla yay?mlad???n?z veya payla?t???n?z Kullan?c? ??eriklerinin (ve bunlardan üretilen ?al??malar?n) tamam?n?n veya bir b?lümünün kullan?lmas?, kopyalanmas?, kaydedilmesi, da??t?lmas?, ?o?alt?lmas?, a??klanmas?, sat?lmas?, yeniden sat?lmas?, alt lisans verilmesi (farkl? düzeylerde), de?i?tirilmesi, uyarlanmas?, g?sterilmesi, herkese a??k olarak ger?ekle?tirilmesi, aktar?lmas?, yay?mlanmas?, yay?na sunulmas?, ?evrilmesi, bunlardan yeni ?al??malar üretilmesi ve ba?ka herhangi bir bi?imde yararlan?lmas? i?in Sat?c? Grubunun her üyesine münhas?r olmayan, k?s?tlamas?z, ko?ulsuz, s?n?rs?z, dünya genelinde, gayri kabili rücu, daim? ve telif hakk? olmaks?z?n bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullan?c? ??eri?i yay?mlad???n?zda veya payla?t???n?zda, Sat?c? Grubunun her bir üyesine ikamet etti?iniz devlette veya yarg? b?lgesinde en az?ndan re?it ya?ta oldu?unuzu ya da yay?mlad???n?z veya payla?t???n?z herhangi bir Kullan?c? ??eri?ini haz?rlayan veya bu i?eri?e katk?da bulunan re?it ya?ta olmayan ki?inin ebeveyni ya da yasal vasisi oldu?unuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden al?nm?? uygun onaylara sahip oldu?unuzu ve bu Kullan?c? ??eri?iyle ilgili olarak: (i) Kullan?c? ??eriklerindeki tüm fikr? mülkiyet haklar? ve di?er haklar?n tek sahibi oldu?unuzu veya Kullan?c? ??eriklerini yay?mlama ve payla?ma ve Sat?c? Grubunun hi?bir üyesine bunlar?, herhangi bir ü?üncü taraftan onay alma yükümlülü?ü getirmeksizin ve Sat?c? Grubunun hi?bir üyesi i?in herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaks?z?n, B?lüm 5.3’te a??kland??? gibi kullanma hakk? vermeye y?nelik yasal bir hakk?n?z oldu?unu; (ii) Kullan?c? ??eriklerinin do?ru oldu?unu; (iii) Kullan?c? ??eriklerinin ve bu S?zle?meyle belirlendi?i haliyle Sat?c? Grubunun her bir üyesine izin verilen kullanma ve yararlanma bi?imlerinin herhangi bir ü?üncü ?ahs?n fikr? mülkiyet veya ba?ka haklar?n? ihlal etmedi?ini ve etmeyece?ini ve (iv) Kullan?c? ??eriklerinin bu S?zle?meyi ihlal etmeyece?ini ve herhangi bir ki?iyi yaralamayaca??n? veya herhangi bir ki?iye zarar vermeyece?ini beyan ve garanti etmektesiniz.

6. S?n?rl? garanti; sorumlulu?un reddi ve hari? tutulmas?

6.1. Buradaki 6. B?lümün kalan k?sm?na tabi olmak üzere Sat?c?, ??zümü ilk teslim ald???n?z tarihten itibaren 30 günlük bir süre boyunca ??zümün Belgelere büyük oranda uygun olarak ?al??aca??n? veya ?al??t?r?laca??n? garanti etmektedir. Garanti kapsam?nda i?lem talebinde bulunmak i?in ??zümü edindi?iniz kaynak taraf?ndan sa?lanan talimatlar? izlemelisiniz. ??züm, Belgelere büyük oranda uygun olarak ?al??mazsa Sat?c? Grubunun her bir üyesi ile her bir Sat?c? Orta??n?n tüm ve münhas?r sorumlulu?u ve sizin de bu garanti kapsam?ndaki tek ve münhas?r ba?vuru yolunuz, Sat?c?n?n sundu?u ?u se?eneklerle s?n?rl? olacakt?r: (i) ??zümün yenisiyle de?i?tirilmesi; veya (ii) Abonelik Süresinin sona ermeyen veya kullan?lmayan k?sm? i?in ?dedi?iniz abonelik ücreti oran?nda geri ?deme almak i?in ??zümün iadesi. Bu garanti yaln?zca orijinal halde teslim edilen ??züm i?in ge?erlidir ve ?unlar? kapsamaz: (i) Güncellemeler; (ii) ??zümün a?a??dakilerle birle?tirilmesi, ?al??t?r?lmas? veya kullan?lmas?ndan kaynakl? kusurlar: (A) Sat?c? taraf?ndan sa?lanmayan yaz?l?mlar, donan?mlar veya ba?ka materyaller; ya da (B) Belgelerde belirtilen Sat?c? ?artlar?na uymayan Cihazlar, yaz?l?mlar veya ba?ka materyaller.

6.2. BU S?ZLE?MEDEK? B?LüM 6.1’DE BEL?RT?LENLER HAR?C?NDE, SATICI GRUBUNUN üYELER? VE SATICI ORTAKLARI, ??ZüMü VEYA BELGELER? KULLANARAK ELDE EDEB?LECE??N?Z PERFORMANS VEYA SONU?LARI GARANT? ETMEZ. ??ZüM, BU S?ZLE?MEDEK? B?LüM 6.1’DE BEL?RT?LEN DURUMLAR HAR?C?NDE “OLDU?U G?B?” SA?LANMAKTADIR VE SATICI GRUBUNUN üYELER? ?LE SATICI ORTAKLARI A?IK VEYA ZIMN? H??B?R GARANT? VEYA KO?UL ?NE SüRMEMEKTE VE YASALARCA ?Z?N VER?LEN EN GEN?? KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, ??T?HATLAR VEYA BA?KA HUKUK? KURAMLARLA ?MA ED?LEN TüM KO?ULLARI VE GARANT?LER? -ü?üNCü TARAF HAKLARININ ?HLAL ED?LMEMES?, MüLK?YET HAKKI, T?CARETE UYGUNLUK, UYGUN KAL?TE VEYA BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK Y?NüNDE ?MA ED?LEN GARANT?LER VE KO?ULLAR DA D?H?L- REDDETMEKTED?R. SATICI, ??ZüMüN KULLANIMININ KES?NT?S?Z VEYA HATASIZ OLACA?INI, ??ZüMüN HERHANG? B?R C?HAZDA VEYA HERHANG? B?R YAPILANDIRMA YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DüZGüN ?ALI?ACA?INI YA DA ??ZüMüN ?NTERNETTE DEPOLANAN VEYA ?NTERNET üZER?NDEN ?LET?LEN BEL?RL? VER?LERE, B?LG?LERE VEYA ??ER??E Y?NEL?K TAM KORUMA VEYA BüTüNLüK SA?LAYACA?INI GARANT? ETMEMEKTED?R.

6.3. BU S?ZLE?MEN?N BA?KA HERHANG? B?R HüKMüNE RA?MEN, S?ZE üCRETS?Z OLARAK SA?LANAN TüM ??ZüMLER (“üCRETS?Z”, “DENEME” VEYA “BETA” ??ZüMLER? OLARAK SA?LANAN ??ZüMLER D?H?L), SATICI TARAFINDAN SA?LANAN HERHANG? B?R GARANT?, DESTEK YA DA BA?KA B?R H?ZMET OLMAKSIZIN “OLDU?U G?B?”, “TüM HATALARIYLA” VE “SUNULDU?U G?B?” SA?LANMAKTADIR.

6.4. YASALARIN ?Z?N VERD??? EN GEN?? ?L?üDE, H??B?R DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETT???, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICI ?LE ORTAK KONTROL ALTINDA OLAN HERHANG? B?R ??RKET (TOPLU OLARAK “SATICI GRUBU”) YA DA BUNLARIN ?LG?L? ARACILARI, L?SANS SAH?PLER?, TEMS?LC?LER?, TEDAR?K??LER?, DA?ITIMCILARI, BAY?LER?, ??ZüMüN A?LARI üZER?NDEN SA?LANDI?I GSM OPERAT?RLER? VE SATICI GRUBUNUN D??ER ?? ORTAKLARI (TOPLU OLARAK “SATICI ORTAKLARI”) S?ZE KAR?I YA DA HERHANG? B?R ü?üNCü ?AHSA KAR?I A?A?IDAK? DURUMLARDA SORUMLU TUTULAMAZ:

6.4.1. NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOLAYLI, DOLAYISILA GER?EKLE?EN, ARIZ?, CEZA?, ?ZEL YA DA ?RNEK N?TEL???NDEK? ZARARLAR VEYA KAYIPLAR;

6.4.2. ??, K?R YA DA GEL?R KAYBI, G?ZL?L???N KAYBI, HERHANG? B?R C?HAZIN YA DA ??ZüMüN (??ZüMüN KEND?S? DE D?H?L) KULLANIM KAYBI, BO?A G?DEN HARCAMALAR, YEDEK MAL, H?ZMET VEYA D?J?TAL üRüN TEDAR?K? ???N GEREKEN MAL?YETLER, ???N KES?NT?YE U?RAMASI, HERHANG? B?R B?LG?N?N VEYA VER?N?N (BOZULMASI VEYA KULLANILAMAMASI DA D?H?L) ?Z?NS?Z A?IKLANMASI VEYA KAYBI (YUKARIDAK? KAYIPLAR, ZARARLAR, MAL?YETLER VEYA HARCAMALARDAN HERHANG? B?R? DO?RUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARAR OLSA DA); VEYA

6.4.3. BU S?ZLE?MEDEN VEYA BURADA SA?LANAN ??ZüMDEN KAYNAKLI MADD? VEYA MADD? OLMAYAN TüM KAYIP VE ZARARLAR;

SATICI GRUBUNUN ?LG?L? üYES? VEYA SATICI ORTA?I B?YLE B?R KAYIP VEYA ZARAR KONUSUNDA B?LG?LEND?R?LM?? OLSA DAH?. BU S?ZLE?MEDE VEYA BA?KA B?R YERDE AKS?NE HERHANG? B?R HüKüM BULUNSA B?LE, SATICI GRUBUNUN H??B?R üYES? VEYA H??B?R SATICI ORTA?I, SEBEB? NE OLURSA OLSUN, B?R ??ZüM TARAFINDAN VEYA ??ZüM ?LE ?L??K?L? OLARAK ?LET?LEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VER?LERE, B?LG?LERE VEYA ??ER?KLERE Y?NEL?K YETK?S?Z ER???M, BOZULMA, KULLANILAMAMA, S?L?NME, ?ALINMA, TAHR?P OLMA, DE???T?R?LME, A?I?A VURULMA VEYA KAYIP G?B? DURUMLARDAN KAYNAKLI HERHANG? B?R (DO?RUDAN VEYA DOLAYLI) KAYIP VEYA ZARAR NEDEN?YLE S?ZE VEYA HERHANG? B?R ü?üNCü TARAFA KAR?I SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARIN ?Z?N VERD??? EN GEN?? ?L?üDE, SATICI GRUBUNUN HERHANG? B?R üYES?N?N VEYA SATICI ORTAKLARININ HERHANG? B?R ??ZüM, ABONEL?K VEYA BU S?ZLE?MEDEN KAYNAKLANAN HERHANG? B?R KAYIP VEYA ZARAR ???N S?ZE VEYA HERHANG? B?R ü?üNCü TARAFA KAR?I TOPLAM N?HA? SORUMLULU?U, H??B?R DURUMDA: (I) BE? ABD DOLARINDAN (5,00 USD) VE (II) ABONEL?K SüRES?N?N HEMEN ?NCES?NDEK? 12 AY ???N ?DED???N?Z ABONEL?K üCRETLER? TUTARINDAN DAHA YüKSEK OLANINI A?MAYACAKTIR.

6.5. SATICI GRUBU üYELER?N?N VE SATICI ORTAKLARININ SORUMLULU?UNA ?L??K?N BU S?ZLE?MEDEK? HAR?? TUTMALAR VE SINIRLAMALAR A?A?IDAK? DURUMLAR ???N POTANS?YEL SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ:

6.5.1. YüRüRLüKTEK? YASALARIN ?Z?N VERD??? KAPSAM DI?INDA ?LüM, K???SEL YARALANMA, MADD? MALA ZARAR VEYA DOLANDIRICILIK; VE

6.5.2. YüRüRLüKTEK? YASALAR GERE??NCE SINIRLANAMAYACAK VEYA HAR?? TUTULAMAYACAK D??ER DURUMLAR.

7. Gizlilik; ki?isel bilgilerin VE D??ER bilgilerin i?lenmesi

7.1. Bu S?zle?mede ve Gizlilik Politikas?nda kullan?ld??? haliyle “Veri” terimi, a?a??daki anlama gelmektedir: (a) ??zümler i?in sipari? verirken Sat?c?ya, Sat?c? Grubunun di?er bir üyesine veya Sat?c? orta??na sa?lam?? oldu?unuz ad?n?z, fatura adresiniz (posta kodu dahil), e-posta adresiniz, telefon numaran?z, ?deme kart? veya hesap numaran?z, ?deme kart? veya hesap do?rulama kodunuz, ?deme kart? ba?lang?? ve son kullan?m tarihi, Sat?c? veya Sat?c? Grubunun bir ba?ka üyesiyle hesab?n?z i?in se?ti?iniz hesap ?ifresi ve Sat?c?n?n Gizlilik Politikas?nda tan?mland??? üzere di?er Faturalama Verileri (“Gizlilik Politikas?”, burada bulabilirsiniz) (toplu olarak,“??lem Verileri”); (b) Cihaz?n?z?n markas?, modeli, i?letim sistemi ve di?er tan?mlay?c? ayr?nt?lar?, ?nternet hizmet sa?lay?c?n?z?n ad?, ?nternet Protokolü (IP) adresiniz dahil olmak üzere Sat?c?, Sat?c? Grubunun di?er bir üyesi veya bir Sat?c? Orta?? taraf?ndan sipari?lerinizin ifa edilmesi ve i?lenmesi s?ras?nda toplanan bilgiler; ve (c) ??zümleri yüklemenize ve kullanman?za ili?kin bilgiler ((b) ve (c) toplu olarak, Gizlilik Politikas?nda “Hizmet Verileri” olarak ge?mektedir).

7.2. Sat?c?, Sat?c? Grubunun di?er bir üyesi veya bir Sat?c? Orta??n? Verilerinizi Gizlilik Politikas?nda a??klanan ama?lar i?in kullanmak üzere yetkilendiriyorsunuz. Verilerinizin bu ?ekilde kullan?lmas?n?n Abonelik sipari?lerinizin i?lenmesini ve kar??lanmas?n?, ??zümlerin iyile?tirilmesini ve size abone oldu?unuz ??zümlere ili?kin bilgiler sa?lanmas?n? ve di?er ??zümlerin teklif edilmesini i?erdi?ini kabul ediyorsunuz. Sat?c?n?n veya Sat?c? Grubunun di?er bir üyesinin Verilerinizi, Sat?c?n?n e-ticaret platformu sa?lay?c?lar? ve ?deme i?leyicileri, size Sat?c? ad?na destek, hizmet ve ??zümler sa?layan sa?lay?c?lar? ve Sat?c?ya veya Sat?c? Grubunun bir üyesine ??zümlerle ilgili sat?n alma ve ??kme analizleri sunan sa?lay?c?lar gibi Sat?c? Ortaklar?yla payla?abilece?ini kabul ediyorsunuz. Ayr?ca, Sat?c? veya Sat?c? Grubunun bir ba?ka üyesinin isimsiz ve toplu haldeki Verileri trend analizi i?in ü?üncü taraflarla payla?abilece?ini kabul ediyorsunuz.

8. Fesih

8.1. Bu S?zle?meden kaynaklanan herhangi bir yükümlülü?ünüzü ihlal etmeniz (2, 5 ve 10 B?lümlerdeki yükümlülüklerinizin ihlali dahil) durumunda, S?zle?me derhal feshedilecek ve Güncellemeleri alma veya Abonelik Süresinin sona ermemi? veya kullan?lmam?? k?sm? i?in ?dedi?iniz abonelik ücreti oran?nda para iadesi alma haklar?n?z?n kaybedilmesiyle sonu?lanacakt?r. Sat?c?, bu S?zle?me kapsam?ndaki herhangi bir yükümlülü?ünüzü ihlalinizin Sat?c? Grubunun üyelerini veya Sat?c? Ortaklar?n? olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar ?er?evesinde ba?ka yollara ba?vurma hakk?n? sakl? tutar. Sat?c? Grubu üyelerinin ve Sat?c? Ortaklar?n?n sorumlulu?una ili?kin bu S?zle?medeki hari? tutmalar ve s?n?rlamalar, bu S?zle?menin feshinden sonra da ge?erli olacakt?r.

8.2. Sat?c?, belirli bir ??züm veya tüm ??zümlerle ilgili olarak bu S?zle?meyi size bildirimde bulunarak istedi?i zaman derhal feshedebilir ve b?yle bir fesih durumunda Sat?c? Grubunun her bir üyesi ile her bir Sat?c? Orta??n?n tüm ve ?zel yükümlülü?ü ve sizin de tek ve ?zel ??zümünüz, Abonelik Süresinin süresi dolmayan veya kullan?lmayan k?sm? i?in ?demi? oldu?unuz abonelik ücretleri oran?nda para iadesi almak ile s?n?rl? olacakt?r. Bu fesih tarihinden itibaren ilgili ??züm ve Belgeleri kullanma hakk?na art?k sahip olmayacaks?n?z.

9. ABD Hükümeti Taraf?ndan K?s?tlanm?? Haklar

Terimlerin 48 C.F.R. 12.212’de kullan?ld??? haliyle, “ticari bilgisayar yaz?l?m?” ve “ticari bilgisayar yaz?l?m? belgeleri” bar?nd?ran tüm ??zümler, terimin 48 C.F.R. 2.101’de tan?mland??? haliyle “ticari ürün” olarak nitelenir. 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 ile 227.7202-4 aras?ndaki hükümlerle tutarl? olarak, tüm ABD Hükümeti son kullan?c?lar? bu tür ??zümleri ve ilgili Belgeleri, sadece bu S?zle?mede hükümetle ili?kisi olmayan kullan?c?lar i?in ge?erli oldu?u belirlenen haklarla edinir. Bu ??zümlerin ve ilgili Belgelerin kullan?lmas?, ABD Hükümeti kurulu?uyla bilgisayar yaz?l?m?n?n ve bilgisayar yaz?l?m? belgelerinin ticari oldu?una ve bu S?zle?mede belirlenen haklar ve k?s?tlamalar?n kabul edildi?ine dair s?zle?meyi tesis eder.

10. ?hracat Kontrolleri

??zümlerin ihra? edilmesi ya da yeniden ihra? edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD yasalar?na ve uluslararas? yasalara, ABD ?hracat Birli?i Y?netmeliklerine ve bunlar?n yan? s?ra ABD ve di?er hükümetler taraf?ndan düzenlenen son kullan?c?, son kullan?m ve konum k?s?tlamalar?na uyman?z gerekmektedir. Daha ?nce belirtilen maddelerin genel hususlar?na ayk?r? olmamak ?art?yla a?a??dakileri beyan, garanti ve kabul etmektesiniz: (i) herhangi bir yasakl? ki?i listesi, do?rulanmam?? liste, kurum listesi, ?zel olarak düzenlenmi? vatanda?l?klar listesi, engellenenler listesi veya ABD Hükümeti taraf?ndan yay?nlanan herhangi bir di?er listede yer alm?yorsunuz; ve (ii) ??zümleri, ABD ve AB ambargo veya ticari yapt?r?mlar?n? ihlal edecek ?ekilde kullanmayacaks?n?z veya bunlar? ihlal eden b?lge, var?? noktas?, ?irket veya bireylere ihra? veya yeniden ihra? etmeyeceksiniz. Bu 10. B?lüme uymaman?zdan kaynaklanan her türlü istek, talep, dava ya da i?lem ile tazminat, yükümlülük, masraf ve harcamalara kar?? Sat?c? Grubunun her bir üyesini savunacak ve koruyacak, zararlar?n? tazmin edeceksiniz.

11. Ba?lay?c? Tahkim S?zle?mesi ve Grup Davas? Feragati

11.1. Bu 11. B?lüm, sizinle Sat?c? aras?nda bir ??zümden, ??züm aboneli?inden veya bu S?zle?meden kaynaklanan veya bir ??zümle, ??züm aboneli?iyle veya bu S?zle?meyle ilgili olarak ortaya ??kan herhangi bir Uyu?mazl?k i?in ge?erlidir. 11B?lümün ama?lar? bak?m?ndan “Uyu?mazl?k” terimi, ?ne sürülen hukuki sebeplerden ba??ms?z olarak herhangi bir uyu?mazl?k, dava veya di?er anla?mazl?klar? ifade etmektedir (bir ba?ka deyi?le, di?er olas? hukuki nedenler veya yasal dayanaklar aras?nda s?zle?menin ihlali, yalan beyan veya sahtekarl?k, tazmin, haks?z fiil (taksir ve kesin ürün sorumlulu?u dahil) ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialar?n? kapsamaktad?r).

11.2. Bir Uyu?mazl?k durumunda Sat?c?ya ad?n?z?n, adresinizin ve ileti?im bilgilerinizin, Uyu?mazl??a neden olan olgular?n ve talep etti?iniz ??zümün yaz?l? bir bildirimi olan bir Uyu?mazl?k Bildirimini g?ndermeniz gerekir. Her türlü Uyu?mazl?k bildirimini e-posta yoluyla [email protected] adresinden Sat?c?ya g?ndermeniz gerekir (e-postan?n Konu sat?r?nda: B?lüm 11 EULA Kapsam?nda Uyu?mazl?k Bildirimi).

11.3. HERHANG? B?R UYU?MAZLI?I HERHANG? B?R MAHKEMEDE ??ZMEYE VEYA DAVA ETMEYE Y?NEL?K BüTüN ??LEMLER SADECE B?REYSEL OLARAK YüRüTüLECEKT?R. HERHANG? B?R UYU?MAZLI?IN B?R GRUP DAVASINDA VEYA ?ZEL TEMS?LC? GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANG? B?R?N?N TEMS?L YETK?S?YLE HAREKET ETT??? VEYA ETMEY? TEKL?F ETT??? B?R DAVADA G?RüLMES?N? TALEP ETMEYECEKS?N?Z. H??B?R TAHK?M YA DA DAVA, ETK?LENEN TAHK?MLER?N VE DAVALARIN BüTüN TARAFLARININ ?NCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN B?R BA?KA DAVA YA DA TAHK?MLE B?RLE?T?R?LEMEZ.

11.4. E?er siz ve Sat?c? herhangi bir Uyu?mazl??? gayri resmi müzakereler ile ??zümlemezseniz, bu Uyu?mazl???n ??zümüne ili?kin ba?ka her bir giri?im yaln?zca Birle?ik Devletler Federal Tahkim Yasas? (“FAA”) 9 U.S.C. § 1 vd., ile (hukuk se?imi ilkeleri sakl? tutulmaks?z?n) New York eyaletinin maddi hukuk kurallar? uyar?nca kesin tahkim vas?tas? ile yürütülecektir. A?a??daki B?lüm11.5hükümleri sakl? kalmak üzere, bir hakim veya jüri ?nünde davac? olma her türlü hakk?n?zdan (veya bir taraf veya zümreye dahil olarak davaya kat?lmaktan) feragat etmektesiniz. Bunun yerine, bütün Uyu?mazl?klar tarafs?z bir hakem taraf?ndan ??zülecektir. Bu hakemin karar?, FAA kapsam?nda tan?nan s?n?rl? bir jüri incelemesi hakk? haricinde nihai olacakt?r. Taraflar üzerinde yarg?lama yetkisine sahip bütün mahkemeler hakemin karar?n? uygulayabilir.

11.5. Bu 11. B?lümdeki tahkim ?art? a?a??daki istisnalara tabidir:

11.5.1. Kü?ük talepler mahkemesinde g?rülme ?artlar?n? kar??layan tüm Uyu?mazl?klar?, ikamet etti?iniz ülke veya benzeri siyasi alt birimdeki, kü?ük talepler mahkemesinde dava edebilirsiniz. Kü?ük talepler mahkemesinde dava a?arsan?z tüm mahkeme har?lar? ve ücretlerinden siz sorumlu olursunuz.

11.5.2. Sizin veya Sat?c?n?n fikr? mülklerinin suistimali iddialar?na ili?kin tüm Uyu?mazl?klar mahkemede ??zülür.

11.5.3. Bir tüketiciyseniz ve Avrupa Birli?i, Norve?, ?zlanda veya Lichtenstein s?n?rlar? i?inde ya??yorsan?z Uyu?mazl???n?z?, ?evrim i?i uyu?mazl?k ??zümü i?in Avrupa Komisyonu (“ODR Platformu”) taraf?ndan kurulan bir internet platformu arac?l???yla giderme hakk?na sahip olabilirsiniz. ODR Platformu; Avrupa Birli?i, Norve?, ?zlanda ve Lihten?tayn s?n?rlar? i?indeki tüketiciler ve sat?c?lar aras?nda mallar?n ve hizmetlerin ?evrim i?i sat?n al?m?yla ilgili hususlar? mahkeme d???nda ??zümlemek i?in olu?turulmu?tur. ODR Platformuna a?a??daki ba?lant?dan eri?ebilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Her türlü tahkim davas? Amerikan Tahkim Birli?i (“AAA”) taraf?ndan AAA’n?n 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlü?e giren “Tüketici Tahkim Kurallar?” ve 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlü?e giren “Tahkim Masraflar?” (AAA ?dari ücretleri Dahil) hükümlerine (toplu olarak “Tüketici Prosedürleri”) g?re y?netilir ve ?u ?artlara tabidir:

11.6.1. Tüketici Prosedürleri baz?lar? tüketiciden (sizden) baz?lar? da ?irketten (Sat?c?dan) tahsil edilmek üzere belirli ücretler ?ng?rür. Talebiniz 75.000 USD veya daha az ise tüketicilerden tahsil edilecekler de dahil olmak üzere tüm har? ve ücretler Sat?c? taraf?ndan ?denir. Sat?c?, ba?ka herhangi bir masraf? kar??lamay? kabul etmemektedir. Talebiniz 75.000 USD’nin üstündeyse ?deme Tüketici Prosedürlerine g?re yap?l?r.

11.6.2. A?a??da belirtilen durumlar hari?, AAA’n?n Tüketici Prosedürleri taraflar aras?ndaki tüm Uyu?mazl?klarda ge?erli olacakt?r. Ancak, Tüketici Tahkim Kural? R-1(e) uyar?nca, taraflardan biri Tüketici Tahkim Kurallar?n?n do?ru uygulanmas? amac?yla davay? nihai karar i?in bir hakeme g?türebilir. Bu S?zle?me, Tüketici Prosedürleri ile ?eli?ki olmad??? her durumda ge?erlidir. Tahkim sürecini sadece ikamet etmekte oldu?unuz ülkede veya benzeri siyasi alt birimde ba?latacaks?n?z. Tahkim davalar?, konferans g?rü?mesi üzerinden ger?ekle?tirilecektir. Ancak, davalar AAA Tüketici Prosedürleri uyar?nca g?rülürse hakem veya hakemlerin taraflardan birinin talebi üzerine yüz yüze gelmeyi zorunlu tutma takdir yetkisi olacakt?r.

11.6.3. Siz ve Sat?c?, tahkim davalar?n?n y?netiminde AAA’n?n kullan?m?n?n, taraflar?n Uyu?mazl?klar? tahkime g?türme anla?mas?na dahil olmad???n? kabul etmektesiniz. AAA bir tahkim davas?n? yürütmez veya yürütemezse siz ve Sat?c? Uyu?mazl??? Tüketici Prosedürlerinde belirtildi?i gibi ??zecek tek bir hakem belirleme konusunda iyi niyet ?er?evesinde müzakere edersiniz. Taraflar bir hakem üzerinde anla?amazsa yetkili bir mahkeme AAA’n?n Tüketici Prosedürlerine uyacak bir hakem tayin edebilir.

11.6.4. Uyu?mazl???n tamam? veya baz? k?s?mlar?na ili?kin olarak i?bu 11. B?lümün bir veya daha fazla k?sm? yasa d???, ge?ersiz veya uygulanamaz bulunursa, yaln?zca bu durumda, bu k?s?mlar ayr?lacak ve Uyu?mazl?k bu 11. B?lümün geriye kalan tüm k?s?mlar? ve bu S?zle?menin di?er hükümleri uyar?nca ??zülecektir. B?yle bir ay?rma i?lemi bir Uyu?mazl???n tamam? veya baz? k?s?mlar?n?n bir mahkemede dava edilmesiyle sonu?lan?rsa davalar i?in ABD, New York, New York mahkemeleri tek yetkili olacakt?r. B?yle bir davayla ilgili olarak, New York, New York mahkemelerinin sizin üzerinizdeki yarg?lama yetkisine r?za g?stermekte ve buna itiraz etmemekte ve yanl?? dava yeri veya yer bak?m?ndan yetkisizlik y?nünden itirazda bulunma ve ba?ka bir b?lgeye veya yarg? yetkisi alan?na ta??may? isteme hakk?n?zdan feragat etmektesiniz.

11.7. ??bu 11. B?lümün ?nceki paragraflar?na bak?lmaks?z?n, ki?isel veya ev kullan?m? d???nda bir ??züm edindiyseniz tahkim davalar?, masraflar?n ?denmesi de dahil olmak üzere AAA’n?n Ticari Tahkim Kurallar? (“Ticari Prosedürler”) hükümlerine g?re y?netilir. Tüketici Prosedürleri taraflar aras?ndaki tüm Uyu?mazl?klar i?in uygun bi?imde uygulanacakt?r ve hi?bir davada aksini savunmayacaks?n?z. Ancak, bu S?zle?me, Tüketici Prosedürleri ile ?eli?ki olmad??? her durumda ge?erlidir.

12. Genel

12.1. Bildirim. Bir ??zümü ?al??t?rana dek bildirimi almayacak olsan?z dahi, Sat?c? size herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimi, elektronik posta, a??l?r pencere, bildirim kutusu ya da ba?ka bir yolla iletebilir. Bu bildirim, ne zaman ald???n?za bak?lmaks?z?n, Sat?c? taraf?ndan size ilk kez bir ??züm yoluyla sunuldu?u tarihte yap?lm?? say?l?r.

12.2. Bu S?zle?me Hakk?nda Sorular. Bu S?zle?meyle ilgili sorular?n?z varsa veya Sat?c?dan bilgi talebinde bulunmak istiyorsan?z Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, ?ek Cumhuriyeti, e-posta: [email protected], telefon: +420 274 005 777 ileti?im bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilir veya www.avast.com/support adresindeki destek sayfam?z? ziyaret edebilirsiniz.

12.3. Ayr? S?zle?meler. Tek bir i?lemde de olsa iki veya daha fazla ??züm edindiyseniz veya birden ?ok i?lemde herhangi bir ??züm i?in abonelikler edindiyseniz, bu Son Kullan?c? Lisans S?zle?mesini birden ?ok kez kabul etmi? olabilirsiniz. Kabul etti?iniz hükümler ve ko?ullar benzer veya ayn? olsalar da bu Son Kullan?c? Lisans S?zle?mesinin ?artlar?n? kabul etti?iniz her bir durum i?in sizinle ilgili ??zümü sa?layan Sat?c? aras?nda farkl? ve ayr? bir s?zle?meye girmi? olursunuz.

12.4. Tüm S?zle?me. Bu S?zle?me, ??zümleri ve Belgeleri kullan?m?n?zla alakal? olarak siz ve Sat?c? aras?ndaki s?zle?menin tamam?n? olu?turur. Bu S?zle?me, ??zümleri veya Belgeleri yüklemeniz ve/veya kullan?m?n?zla alakal? olarak daha ?nceki ve e? zamanl? s?zlü ve yaz?l? tüm ileti?imleri, teklifleri, ifadeleri, garantileri ve beyanlar? hükümsüz k?lar. Yukar?daki hükümlere bak?lmaks?z?n, bu S?zle?medeki hi?bir ?ey, yarg? b?lgenizdeki mevcut tüketiciyi koruma yasas? veya yürürlükteki di?er yasalar kapsam?nda sahip oldu?unuz, s?zle?meyle feragat edilemeyen herhangi bir hakk? azaltmaz. Bu S?zle?me, Ge?erli ?artlar ve Belgeler, makul olan en uygulanabilir ?l?üde, birbirleriyle tutarl? olacak ?ekilde yorumlanacakt?r, ancak bir anla?mazl?k durumunda a?a??daki ?ncelik s?ras?na g?re y?netilecektir: (i) Ge?erli ?artlar; (ii) bu S?zle?me; ve (iii) Belgeler.

12.5. Yorumlama. Bu S?zle?medeki ba?l?klar S?zle?menin yorumlanmas?n? etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullan?m? tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil ?o?ulu ve ?o?ul da tekili kapsar. Bir kelime veya terim tan?mland???nda di?er gramer formlar? da ayn? anlama gelir. “Kapsar” ve “dahil” kelimeleri, arkalar?ndan “s?n?rlama olmaks?z?n” kelimelerinin geldi?i ?eklinde yorumlanacakt?r. Herhangi bir yaz?l?m?n, ??zümün veya Güncellemenin “kullan?m?na” ili?kin herhangi bir referans?n, taraf?n?zca (ba?lam aksini gerektirmedik?e) ilgili yaz?l?m, ??züm veya Güncellemenin herhangi bir yüklemesini i?erece?i varsay?lacakt?r. Bu S?zle?menin orijinali ?ngilizce olarak haz?rlanm??t?r. Her ne kadar Sat?c?, size yard?mc? olmas? i?in bu S?zle?menin bir veya birden fazla ?evirisini sunabiliyor olsa da, herhangi bir ?eli?ki veya tutars?zl?k durumunda bu S?zle?menin ?ngilizce metni ge?erli S?zle?me metni olacakt?r. Herhangi bir adli takibat veya ba?ka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya ??kmas? durumunda, bu S?zle?menin ?artlar?n?n taraflarca birlikte yaz?ld??? yorumu yap?lacak ve bu S?zle?menin hükümlerinin yaz?m?na istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hi?bir karine veya kan?tlama zorunlulu?u do?mayacakt?r.

12.6. B?lünebilirlik. Bu S?zle?menin herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa kapsam?nda yasa d???, ge?ersiz ya da uygulanamaz oldu?u kabul edilirse, bu hükmün S?zle?menin bir par?as?n? olu?turmad??? kabul edilecek, ancak bu S?zle?menin geri kalan k?sm? yürürlükteki yasalar?n izin verdi?i en geni? kapsamda ge?erli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

12.7. ?mkans?zl?k. Sat?c?, k?smen ya da tamamen, ?ebeke ar?zalar? (elektrik dahil), internet ar?zas?, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri ar?zas?, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanlar? ar?zas?, grevler veya ba?ka i? gücü s?k?nt?lar? (herhangi bir s?n?rlama olmaks?z?n, Sat?c? Grubu üyeleri veya Sat?c? Ortaklar?yla ilgili olarak ortaya ??kan grevler ve ba?ka i? gücü s?k?nt?lar? da dahil), sava? veya ter?r eylemleri, hizmet reddi sald?r?lar? veya Sat?c? Grubu üyelerini ya da Sat?c? Ortaklar?n? etkileyen ba?ka bilgi teknolojisi sald?r?lar? veya ihlalleri, seller, sabotaj, yang?n, ba?ka do?al felaketler veya mücbir sebepler ya da Sat?c? Grubu üyelerinin veya Sat?c? Ortaklar?n?n makul kontrolü d???ndaki ba?ka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacakt?r.

12.8. Feragat. Taraflardan birinin bu S?zle?menin ?artlar?, ko?ullar? ve hükümlerinden herhangi birinin kesin surette ifas?nda ?srar etmemesi, S?zle?meye ileride uyumdan bir feragat veya vazge?me olarak yorumlanmayacak ve S?zle?menin ?artlar?, ko?ullar? ve hükümleri ge?erlili?ini sürdürecek ve yürürlükte kalacakt?r. Taraflardan birinin bu S?zle?menin herhangi bir ?art veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili taraf?a yaz?l? ve imzal? olarak sunulmad??? sürece hi?bir ama?la ge?erli olmayacakt?r. Taraflardan birinin bu S?zle?menin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye y?nelik feragati, bu tür bir ihlale y?nelik sürekli bir feragat veya bu S?zle?menin ayn? veya di?er hükümlerinin ba?ka ihlallerine y?nelik bir feragat olarak yorumlanmayacakt?r.

12.9. Devir. Bu S?zle?me kapsam?ndaki hak veya yükümlülüklerinizi, Sat?c?n?n ?nceden yaz?l? onay? olmad??? sürece devredemezsiniz. Sat?c?, bu S?zle?meyi sizden ?nceden yaz?l? onay almaya gerek duymaks?z?n, istedi?i zaman, kendi iste?ine ba?l? olarak devredebilir.

12.10. ü?üncü ?ah?s Lehtar Olmamas?. Bu S?zle?medeki a??k veya z?mni hi?bir ?ey, siz, Sat?c? Grubu üyeleri ve Sat?c? Ortaklar? d???nda herhangi bir ki?iye, bu S?zle?me kapsam?nda veya bu S?zle?me nedeniyle do?an herhangi bir hak, fayda veya ??züm yolu vermeyi ama?lamaz veya vermez. Siz, Sat?c? Grubu üyeleri ve Sat?c? Ortaklar? d???nda herhangi bir ki?i, bu S?zle?meye istinaden bir dava a?amaz. Sat?c? bu S?zle?me kapsam?nda, Sat?c? Grubu üyeleri veya Sat?c? Ortaklar?n?n u?rad??? veya maruz kald??? herhangi bir kay?p, zarar veya talep i?in hak ve ??züm yollar? da dahil olmak üzere Sat?c? Grubu üyeleri ve Sat?c? Ortaklar?n?n herhangi bir hak, ??züm yolu, sorumluluk s?n?rlamas? ve hari? tutulma ve yasal savunmalar?n? yerine getirme hakk?na sahiptir (ancak mecbur de?ildir): (i) bu S?zle?menin herhangi bir ?art?na veya hükmüne uymaman?zdan kaynaklanan veya bunlarla ba?lant?l? olarak ortaya ??kan; veya (ii) bu S?zle?me uyar?nca tazminat ?demeniz gereken durumlar. B?lüm 6.4.1 uyar?nca b?yle bir kay?p, zarar veya talebe Sat?c? yerine, Sat?c? Grubu üyelerinin veya Sat?c? Ortaklar?n?n u?ramas? veya maruz kalmas? nedeniyle hi?bir kay?p, zarar veya talep dolayl?, vas?tal? veya ar?zi olarak hari? tutulmu? say?lmayacakt?r.

12.11. Tabi Olunan Kanunlar. Bu S?zle?me ve (B?lüm 11’de tan?mland??? üzere) her türlü Uyu?mazl??a uygulanacak hukuk, hukuk se?imine ili?kin ilkeler sakl? tutulmamak üzere, New York Eyaleti’nin maddi hukuk kurallar?d?r. Bu S?zle?me, uygulanmas? a??k?a hari? tutulan Milletleraras? Mal Sat?m?na ili?kin Birle?mi? Milletler S?zle?mesine g?re y?netilmeyecektir.

12.12. ?nternet ba?lant?s?. Belirli ??zümlerin ?al??mas? i?in aktif ve istikrarl? bir internet ba?lant?s? gerekir. Dolay?s?yla, sürekli aktif ve istikrarl? bir internet ba?lant?s?na sahip olmak sizin sorumlulu?unuzdur.

12.13. ürün adlar?. Sat?c? zaman zaman bir ??zümün ad?n? de?i?tirebilir veya ??züme uygulanan ad? veya logoyu Sat?c? Grubunun bir ba?ka üyesinin veya bir Sat?c? Orta??n?n ad?yla veya logosuyla de?i?tirebilir. Bu de?i?iklikler, herhangi bir ??züm i?in aboneli?inizi, Abonelik Süresini veya bu S?zle?meyi de?i?tirmez ve size ??züm aboneli?inizi, Abonelik Sürenizi veya bu S?zle?meyi feshetmek i?in herhangi bir hak vermez.

13. ?zel ?artlar

A?a??daki ?zel ?artlar belirli ??zümler i?in ge?erlidir. Bu ?zel ?artlar ile S?zle?menin geri kalan k?sm? aras?nda bir ?eli?ki olmas? durumunda, belirtilen ??zümlerle ilgili olarak ?zel ?artlar ge?erli ve ?ncelikli olacakt?r.

13.1. ü?üncü Taraf Yaz?l?mlar, Hizmetler ve Di?er ürünler. Baz? ??zümler size ü?üncü taraflarca sa?lanan yaz?l?mlar?, hizmetleri ve di?er ürünleri sat?n alma f?rsat? sunar. ?lgili ü?üncü taraf?n kendi tekliflerinden tek ba??na sorumlu oldu?unu ve Sat?c?n?n bu tekliflerle ilgili olarak herhangi bir beyan veya garantide bulunmay?p bunlarla ilgili hi?bir sorumluluk almad???n? kabul etmektesiniz. Bu ü?üncü taraf tekliflerinden herhangi birini sat?n al?r veya kullan?rsan?z, bu teklifler ve bunlar? kullanman?z, ü?üncü taraf?n ?art ko?tu?u lisans s?zle?meleri, kullan?m ko?ullar?, gizlilik politikalar? ve/veya ba?ka hükümler ve ko?ullarca y?netilir.

13.2. Y?netilen Hizmet Sa?lay?c? Lisanslar?. Bu 13.2 B?lüm, a?a??dakiler i?in ge?erlidir: (i) Ge?erli Hükümlerin, CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition veya di?er ??zümleri ü?üncü taraflara MSP hizmetleri sa?lamak i?in kullanman?za izin verdi?i ?l?üde; ve (ii) her türlü CCleaner Cloud for Business kullan?m lisans? i?in.

13.2.1. ??bu B?lüm 13.2’de kullan?ld??? haliyle:

(a) “Avast Business Hizmeti” ba?lama g?re HD Hizmetleri ve/veya NOC Hizmetleri anlam?na gelir.

(b) “Mü?teri” sizin MSP Hizmetleri sa?lad???n?z veya sa?lamak istedi?iniz bir ü?üncü taraf anlam?na gelir.

(c) “HD Hizmetleri” Sat?c?n?n veya kendi ü?üncü taraf tedarik?isinin bir veya birden fazla Mü?terinin menfaati i?in size sa?lad??? yard?m masas? hizmetleri anlam?na gelir ve her bir durumda Belgelerde tan?mland??? gibidir ve Sat?c? bunlar? zaman zaman de?i?tirebilir.

(d) “MSP Hizmetleri”, ??zümleri (ge?erli Avast Business Hizmetleri dahil) kullanarak Mü?terilerinize sa?lad???n?z y?netilen hizmet anlam?na gelir.

(e) “NOC Hizmetleri” Sat?c?n?n veya kendi ü?üncü taraf tedarik?isinin bir veya birden fazla Mü?terinin menfaati i?in size sa?lad??? uzaktan Cihaz izleme ve y?netme hizmetleri anlam?na gelir ve her bir durumda Belgelerde tan?mland??? gibidir ve Sat?c? bunlar? zaman zaman de?i?tirebilir.

(f) “Hizmet S?zle?mesi” bir Mü?teri ile aran?zda imzalanan ve di?er ?eylerin yan?nda Mü?teriye sa?lamay? kabul etti?iniz hizmetleri a??k?a belirten bir s?zle?me anlam?na gelir.

13.2.2. Sat?c?, bu S?zle?menin hükümlerine tabi olmak kayd?yla size Abonelik Süresi boyunca ilgili ??zümleri (ge?erli oldu?u yerlerde Avast Business Hizmetleri, CCleaner ?? Sürümü veya ?? i?in CCleaner Cloud dahil) Mü?terilerinize MSP hizmetleri sa?lamak i?in kullanmak üzere s?n?rl?, ?zel olmayan ve devredilemez (alt lisans verme hakk? olmadan) bir lisans vermektedir.

13.2.3. Sat?c?, bu S?zle?menin hüküm ve ko?ullar?na tabi olmak kayd?yla Mü?terileriniz yarar?na size ??zümleri (ge?erli oldu?u yerlerde Avast Business Services, CCleaner Business Edition veya CCleaner Cloud for Business dahil) sa?layacakt?r.

13.2.4. Bu S?zle?menin hüküm ve ko?ullar?na tabi olarak ?unlar? yapmakla yükümlüsünüz:

(a) Zorunlu tutman?z gerekenler: (i) ??zümü alan her bir Mü?terinin (uygunsa siz de dahil) bu S?zle?menin ilgili d?nemde güncel sürümünü imzalamas? veya ba?ka türlü kendisini ba?l? k?lmas?; ve (ii) ??zümleri sa?lamay? kabul etti?iniz her bir Mü?terinin bir Hizmet S?zle?mesi imzalamas? veya ba?ka türlü kendisini ba?l? k?lmas?. Yukar?dakilere s?n?rlama getirmeksizin, Mü?teri ad?na Sat?c?n?n Son Kullan?c? Lisans S?zle?mesini kabul edebilmeniz i?in Mü?terinin Hizmet S?zle?mesinde veya ilgili belgede size bunun i?in a??k?a yetki vermi? olmas? gerekir. Hizmet S?zle?mesi: (i) Sat?c? Grubunun ??karlar?n? en az?ndan bu S?zle?me kadar koruyan hükümler i?erecek; ve (ii) size ve Sat?c? Grubuna herhangi bir ??zümün ?al??t?r?lmas? ve i?letilmesiyle ba?lant?l? Mü?teri verilerini ve bilgilerini a??k?a ?o?altma, iletme, saklama ve i?leme yetkisi verecektir.

(b) Sat?c? ile sizin aran?zda olmak üzere, tek ba??na sorumlu olaca??n?z haller: (i) Hizmet S?zle?mesi kapsam?nda yükümlülüklerinizi yerine getirmek; (ii) ?al??anlar?n ve di?er ü?üncü taraflar?n ve ilgili Cihazlar?n?n izlenmesi konusundaki tüm ge?erli kanunlara siz dahil tüm Mü?terilerin uydu?undan emin olmak; (iii) S?zle?me, Ge?erli ?artlar ve Belgeler ile size ve Mü?terilere verilen g?rev ve sorumluluklar? yerine getirmek; ve (iv) ge?erli Hizmet S?zle?mesinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, ??zümleri sa?lamay? sonland?rmak ve ??zümleri kullan?ld?klar? tüm Cihazlardan kald?rmak veya devre d??? b?rakmak ya da Mü?teriye kald?rtmak veya devre d??? b?rakt?rmak.

13.3. Taray?c? Temizleme. Taray?c? Temizleme eklentisini (“BCU”) kulland???n?zda, BCU’ya mevcut taray?c? ayar?n?z? yeni taray?c? ayar?yla de?i?tirme yetkisi vermektesiniz.

13.4. WiFi Bulucu. WiFi Bulucu, kullan?c?lar?n?n WiFi a?lar? hakk?nda veri payla?arak di?er kullan?c?lara internet eri?imi elde etmelerinde yard?mc? olmalar?n? sa?lar. WiFi a?lar?yla ilgili verileri di?er kullan?c?lar ile payla?may? tercih ederseniz, bu tür WiFi a?lar?yla veya payla?t???n?z verilerle ilgili ü?üncü taraf haklar?n? ihlal etmedi?inizden emin olmaktan yaln?zca siz sorumlu olursunuz. Sat?c? Grubu üyeleri, WiFi a?lar?n?n kullan?m? veya payla?t???n?z veriler i?in ge?erli hüküm ve ko?ullara uyman?z?n sorumlulu?unu hi?bir ?ekilde üstlenmez.

13.5. Avast Aile Alan? (Star Guard Aile, Vodafone Aile Koruma ve Wind Aile Koruma olarak da sat?l?r).

13.5.1. Star Guard Aile, Vodafone Aile Koruma ve Wind Aile Koruma olarak da sat?lan Avast Aile Alan?, (“Aile Alan?”) ebeveynlerin ?ocuklar?n? korumalar?, yasal vasilerin vesayetleri alt?ndaki ?ocuklar? korumalar? veya yeti?kinlerin tamamen bilgilendirilmi? r?za ald?klar? di?er yeti?kinleri korumalar? amac?yla ki?isel, ticari olmayan kullan?m? i?in tasarlanm??t?r. Aile Alan?n? amac? d???nda kullanmaman?z gerekmektedir ve Sat?c? Grubunun üyeleri yetkisiz veya yasa d??? herhangi bir kullan?m i?in sorumluluk kabul etmemektedir.

13.5.2. Aile Alan?n? kullanarak ?unlar? beyan ve garanti edersiniz: (i) 18 ya??nda veya daha büyüksünüz; ve (ii) 13 ya??n alt?ndaki ki?iler dahil olmak üzere Aile Alan? hesab?n?za dahil etti?iniz herhangi bir ki?iye ait verilerin toplanmas?na izin verme yetkiniz bulunmakta ve buna onay? vermektesiniz. Sat?c? Grubu üyelerinin, Aile Alan?n?n ?zelliklerinin ?al??t?r?lmas?n? ve sunulmas?n? sa?lamak i?in gerekli co?rafi konum bilgilerini ve di?er bilgileri toplayaca??n?, kullanaca??n? ve a??klayaca??n? kabul etmektesiniz.

13.5.3. ?unlar? kabul etmektesiniz: (i) veri ve mesajlar dahil Aile Alan?ndan elde edece?iniz ??zümler do?ru, zaman?nda veya güvenilir olmayabilir; (ii) sak?ncal? g?rdü?ünüz veya engellenmesini istedi?iniz baz? i?erikler her zaman Aile Alan? taraf?ndan engellenemeyebilir; (iii) Aile Alan? bazen kabul edilebilir oldu?unu dü?ündü?ünüz i?erikleri engelleyebilir; ve (iv) ü?üncü taraf i?erikleri bildirimde bulunulmadan de?i?tirilebildi?inden Sat?c?, i?erik kategori ve filtrelerinin her zaman ü?üncü taraf i?eriklerindeki de?i?ikliklere g?re güncel kalaca??n? garanti edemez. Aile Alan?n?n bir siteyi veya hizmeti yanl?? s?n?fland?rd???n? dü?ünüyorsan?z lütfen [email protected] adresine e-posta g?ndererek Sat?c?yla ileti?im kurun.

13.6. Mobil Uygulamalar. ??bu 13.6, Mobil Cihazlarda kullan?lmak üzere tasarlanm?? tüm ??zümler i?in ge?erlidir.

13.6.1. Google Play’den (http://play.google.com) indirilen ??zümler i?in, bu S?zle?me ile verilen lisans, bir ??zümü kullanmak amac?yla Google Play Store’dan indirilen uygulamalar i?in varsay?lan hükümlerle verilecek olan haklar?n yerine ge?erli olacakt?r.

13.6.2. Apple App Store’dan indirilen ??zümler i?in a?a??daki ?artlar ge?erli olacakt?r:

(a) Bu S?zle?mede verilen lisanslar, ??zümün sahip oldu?unuz veya kontrol etti?iniz iPhone, iPod Touch veya di?er Apple Cihazlar?nda ve http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinden veya Apple taraf?ndan sunulan bu tür siteler veya di?er ara?lar üzerinden eri?ilebilen Apple App Store Hizmet Ko?ullar?nda belirlenmi? olan Kullan?m Kurallar?n?n izin verdi?i ?er?evede kullanmak üzere devredilemez bir lisansla s?n?rl?d?r.

(b) Bu S?zle?me, Apple ile de?il yaln?zca taraflar aras?nda imzalanmaktad?r. ??zümden ve ??zümün i?eri?inden Apple de?il yaln?zca Sat?c? sorumludur.

(c) Apple’?n ??zümle ilgili olarak herhangi bir bak?m veya destek hizmeti sa?lama yükümlülü?ü bulunmamaktad?r.

(d) ??zümün ge?erli garantilere uymamas? durumunda Apple’? durumdan haberdar edebilirsiniz; bu durumda Apple ??zümün sat?n alma ücretini size geri ?deyecektir. Apple, yürürlükteki yasalar gere?ince her ne ?art alt?nda olursa olsun, ??zümle ilgili olarak size kar?? ba?ka bir garanti sorumlulu?u üstlenmemektedir ve siz, Sat?c? ve Apple aras?nda, herhangi bir garantiye uyulmamas?ndan kaynakl? hak talepleri, kay?plar, zararlar, maliyetler veya harcamalar yaln?zca Sat?c?n?n sorumlulu?undad?r.

(e) ??züm veya sizin ??züme sahip olman?z ve/veya onu kullan?m?n?zla ilgili sizden veya ü?üncü taraflardan gelen, (i) ürün sorumlulu?u talepleri; (ii) ??zümün yürürlükteki yasalara veya y?netmeliklere uygun olmamas?yla ilgili talepler; ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasal düzenlemelerden kaynakl? taleplerin ele al?nmas? Apple’?n de?il Sat?c?n?n sorumlulu?undad?r.

(f) Herhangi bir ü?üncü ?ahs?n ??züm veya sizin ??züme sahip olman?z veya kullan?m?n?z?n kendi fikr? mülkiyet haklar?n? ihlal etti?ini iddia etmesi durumunda, bu tür fikr? mülkiyet hakk? ihlali iddialar?n?n ara?t?r?lmas?, savunulmas?, ??züme kavu?turulmas? ve sonu?land?r?lmas? Apple’?n de?il yaln?zca Sat?c?n?n sorumlulu?unda olacakt?r.

(g) ??zümü kullan?rken ge?erli olan tüm ü?üncü taraf ?artlar?na uymal?s?n?z. ?rne?in, bir VOIP ??zümü s?z konusuysa, ??zümü kullan?rken kablosuz veri hizmetleri s?zle?menizi ihlal etmemelisiniz.

(h) Apple ve Apple’?n alt kurulu?lar? bu S?zle?menin ü?üncü taraf lehtarlar?d?r ve bu S?zle?menin hükümlerini ve ko?ullar?n? kabul etmeniz üzere, Apple ü?üncü taraf lehtar olarak bu S?zle?meyi size kar?? uygulama hakk?na sahip olacakt?r (ve hakk? kabul etmi? say?lacakt?r).

13.6.3. Amazon Appstore’dan indirilen ??zümler i?in Amazon, Amazon Appstore i?in “Varsay?lan EULA ?artlar?” olarak belirli mü?teri kullan?m ?artlar? belirleyebilir. Bu Varsay?lan EULA ?artlar?, Amazon Appstore’dan sat?n ald???n?z ??zümleri kullan?m?n?zda ge?erli olacakt?r. Varsay?lan EULA ?artlar?, di?er ?eylerin yan? s?ra Sat?c?n?n ??zümün lisans sahibi oldu?unu ve Amazon’un bu S?zle?menin bir taraf? olmad???n? belirtir. Varsay?lan EULA ?artlar? ile bu S?zle?me aras?nda ?eli?kiler varsa bu ?eli?kiler bak?m?ndan Varsay?lan EULA ?artlar? yürürlükte ve ?ncelikli olacakt?r. Amazon’un Sat?c? veya sizin Varsay?lan EULA ?artlar?na uymas? veya uymamas?yla ilgili hi?bir sorumlulu?u yoktur.

13.7. Teknisyen Sürümü. ??bu B?lüm 13.7, bir ??zümün Teknisyen Sürümünü sat?n alm?? olman?z durumunda ge?erlidir. Ge?erli ?artlarda belirtilen say?da teknisyene, ü?üncü taraflar?n (tamir aboneli?i sat?n ald?ysan?z) veya sizin (i?letme aboneli?i sat?n ald?ysan?z) sahip oldu?unuz Cihazlar?n optimizasyon hizmetlerini ve onar?mlar?n? ger?ekle?tirmek i?in ??zümü kullanma izni verebilirsiniz. Her bir teknisyen, ??zümü herhangi bir zamanda yaln?zca bir Cihaza yükleyebilir ve Cihaz?n kontrolünü sahibine b?rakmadan ?nce ??zümü Cihazdan kald?rmal?d?r.

13.8. Güvence Plan?. ??bu B?lüm 13.8 Güvence Planlar? i?in ge?erlidir.

13.8.1. “Güvence Plan?”, Sat?c?n?n teknisyeninin (bir “?? Orta??”) ayr? bir abonelik ücreti kar??l???nda, Abonelik Süresi boyunca korunan Cihaz?n?za bula?an virüsleri veya di?er K?tü Ama?l? Kodlar? kald?rman?za yard?mc? olaca?? bir hizmet anlam?na gelir. Güvence Planlar?, Sat?c?n?n belirli antivirüs ??zümleri veya di?er güvenlik ??zümleri (her biri bir “Güvenlik ??zümü”) ile birlikte sat?l?r ve Güvenlik ??zümü taraf?ndan sa?lanan korumalar? tamamlar.

13.8.2. Güvence Plan? kapsam?nda Sat?c?n?n yard?m?n? talep ederseniz ve siz ve Cihaz?n?z B?lüm 13.8.3 uyar?nca yard?m alma hakk?na sahipse, Sat?c?, Cihaz?n?z? etkileyen virüsleri veya di?er K?tü Ama?l? Kodlar? kald?rman?za yard?mc? olmak i?in ticari olarak elinden gelen ?abay? g?sterecektir. Sat?c?n?n ?abalar?n?n, belirli virüsleri veya di?er K?tü Ama?l? Kodlar? Cihaz?n?zdan kald?rmak i?in yeterli olmayabilece?ini ve Sat?c?n?n hizmet sunarken Cihaz?n?zdaki verileri de?i?tirebilece?ini, silebilece?ini veya bozabilece?ini, Cihaz ayarlar?n? de?i?tirebilece?ini ya da cihaz?n?z?n düzgün ?al??mas?na müdahale edebilece?ini onaylamakta, do?rulamakta ve kabul etmektesiniz.

13.8.3. Güvence Plan? ?unlar? kapsar: (i) Ba?ka bir Cihaza devredilemeyecek ?ekilde yaln?zca kendisi i?in ilgili Güvenlik ??zümünü ald???n?z Cihaz; ve (ii) Güvenlik ??zümünü Cihaza indirip yüklemenizin ard?ndan, Abonelik Süresi boyunca ve Güvenlik ??zümü güncel K?tü Niyetli Kod tan?mlamalar? ile ?al??makta iken Cihaza bula?an sadece virüs ve di?er K?tü Ama?l? Kodlar. Sat?c?, Güvence Plan? kapsam?na girmeyen bir Cihaz i?in Güvence Plan? kapsam?nda hizmet talep etti?inizi veya bu hizmeti ald???n?z?, Güvence Plan?n? ba?ka bir ki?iye veya i?letmeye devretti?inizi veya devretmeye te?ebbüs etti?inizi ya da Güvence Plan? ko?ullar?n? ihlal etti?inizi tamamen kendi takdiriyle belirlemesi durumunda bildirim olmaks?z?n Güvence Plan?n? sonland?rabilir.

13.8.4. Güvence Plan? kapsam?nda destek sa?layan Sat?c?n?n cihaz?n?za uzaktan eri?mesi ve/veya Yard?m Yaz?l?m?n? yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda B?lüm 13.10’u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihaz?n?za uzaktan eri?im sa?layamazsan?z ya da sa?lamazsan?z ve/veya Yard?m Yaz?l?m?n? Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Sat?c?n?n veya ?? Orta??n?n di?er talimatlar?n? izlemezseniz veya Sat?c?, Cihaz?n?z?n Güvence Plan? kapsam?nda destek almaya uygun olmad???na karar verirse Güvence Plan? kapsam?nda hizmet sunmaz. Sat?c?, sizi bir ücret kar??l???nda size yard?m sa?layacak Sat?c?n?n veya alt üstlenicisinin sundu?u bir hizmete y?nlendirebilir (ancak bunu yapmak zorunlu de?ildir).

13.9. üst Düzey Teknik Destek. ??bu B?lüm 13.9; Avast Total Care, AVG üst Düzey Teknik Destek, AVG Go ve Sat?c?n?n yaz?l?m ??zümlerinden ayr? olarak sat??a sundu?u ve PC, Mac, tablet, cep telefonu veya di?er ki?isel bilgi i?lem cihazlar?, kablosuz y?nlendirici, kablolu modem veya di?er y?nlendirici, yaz?c?, dijital kamera, oyun konsolu, ortam oynat?c?s?, Smart TV, DVD/Blu-ray oynat?c? gibi ?e?itli tüm yaz?l?m ürünleri ve/veya ekipman ya da sistemleri yüklemenize, yap?land?rman?za veya sorun gidermenize yard?mc? olabilecek di?er teknik destek hizmetler (her biri “üst Düzey Teknik Destek”) i?in ge?erlidir.

13.9.1. üst Düzey Teknik Deste?i sa?layan ?? Orta?? ya?ad???n?z sorunlarda size yard?mc? olmak i?in ticari olarak uygun tüm ?abay? g?sterecektir ancak piyasadaki teknolojilerin ?e?itli ve karma??k olmas? nedeniyle ?? Orta?? sorunlar?n?z? gideremeyebilir. Bu sorunlar üretici taraf?ndan henüz giderilemeyen yaz?l?m veya donan?m hatalar?n?n sonucu olu?an sorunlar veya ?? Orta??n?n sorunu tespit etmesini ve gidermesini imkans?z hale getiren veya ?ok zorla?t?ran ekipman yap?land?rmas?yla ilgili sorunlar olabilir. Sonu? olarak, Sat?c?n?n ?abalar?n?n tespit etti?iniz sorunu ??zmek i?in yeterli olmayabilece?ini veya bu sorunlar?n zaman?nda ??zülemeyece?ini burada onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

13.9.2. üst Düzey Teknik Deste?i sa?layan ?? Orta??n?n cihaz?n?za uzaktan eri?mesi ve/veya Yard?m Yaz?l?m?n? yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda B?lüm 13.10’u onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Cihaz?n?za uzaktan eri?im sa?layamazsan?z ya da sa?lamazsan?z ve/veya Yard?m Yaz?l?m?n? Cihaza indirip yüklemezseniz ya da Sat?c?n?n veya ?? Orta??n?n di?er talimatlar?n? izlemezseniz veya Sat?c?, Cihaz?n?z?n üst Düzey Teknik Destek aboneli?i kapsam?nda destek almaya uygun olmad???na karar verirse üst Düzey Teknik Destek sunmaz.

13.10. Uzaktan Eri?im; Yard?m Yaz?l?m?

13.10.1. Uzaktan Eri?im. Sat?c? veya ?? Orta?? üst Düzey Teknik Deste?in bir par?as? veya di?er hizmetlerle ba?lant?l? olarak Güvence Plan? kapsam?nda hizmet sa?larken uzaktan ba?lant?ya ihtiya? duyabilir ve ya?ad???n?z sorunlar? gidermek i?in ekipmanlar?n?z? kontrol etmesi gerekebilir. Bu uzaktan ba?lant? oturumuyla ilgili olarak:

(a) ?? Orta??n?n ekipman?n?zda ?e?itli betikleri ?al??t?rmas?, ekipman?n?z?n yap?land?rmas?nda de?i?iklik yapmas?, yaz?l?m yüklemesi veya kald?rmas? ve bu ekipman?n donan?m ve/veya yaz?l?m ayarlar?nda sorunlar?n?z? gidermek i?in gerekli olabilecek di?er de?i?iklikleri yapmas? gerekebilir. ?? Orta??n?n ya?ad???n?z sorunlara yard?mc? olmas? i?in yükümlülük alt?nda girmeden gerekli g?rdü?ü noktalarda ?e?itli ?zel veya ü?üncü taraf yaz?l?m ara?lar?n? yükleyebilece?ini veya kald?rabilece?ini kabul etmektesiniz. Bu tür yaz?l?mlar?n ?geleri telif haklar? da dahil olmak üzere kanunlar taraf?ndan korunmaktad?r.

(b) ?? Orta??n?n uzaktan ba?lant? oturumu olu?turmas?na yetki vererek Sat?c?ya (ve Sat?c? ad?na ?al??an ortaklar?n?n ve yüklenicilerinin) ekipman, yaz?l?m ve a??n?za (ekipman, yaz?l?m ve a? yap?land?rman?za ba?l? olarak) tam veya s?n?rl? eri?im verdi?inizi ve Sat?c?ya yukar?da belirtilen veya ??zümün uyguland??? s?rada ?? Orta?? taraf?ndan ?nerilen de?i?iklikleri uygulama yetkisi verdi?inizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. ?? Orta??n?n veya ?? Orta?? taraf?ndan verilen talimatlara uygun olarak hareket ederken sizin, ekipman?n?zdaki yaz?l?mlar? veya verileri de?i?tirebilece?ini, silebilece?ini veya bozabilece?ini, ekipman, yaz?l?m veya a? ayarlar?n? de?i?tirebilece?ini ya da ekipman?n?z?n, yaz?l?m?n?z?n veya a??n?z?n düzgün ?al??mas?na müdahale edebilece?ini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

(c) ?? Orta??n?n Cihaz?n?zda depolanan tüm bilgilere eri?ebilece?ini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. ?? Ortaklar?, ?? Orta??n?n deste?ini talep etti?iniz sorunlar? ??zmek i?in gerekli olan bilgiler d???ndaki di?er bilgilere eri?memek üzere e?itim alm??t?r. Ancak ?? Orta??n?n ??zümü uygularken Cihaz?n?zda yapt??? i?lemleri izlemek i?in Cihaz?n?z?n ekran?n?n kar??s?nda olman?z gereklidir. ?? Orta??n? bilgilendirerek veya uzaktan oturum ba?lant?s?n? keserek canl? destek oturumunu sonland?rma olana??na sahip olacaks?n?z.

13.10.2. Yard?m Yaz?l?m?.

(a) Güvence Plan?, üst Düzey Teknik Destek veya di?er hizmetler kapsam?nda hizmet sunman?n bir ?art? olarak Sat?c? veya ?? Orta??, Cihaz ve Cihaz?n i?lemleri hakk?nda bilgi toplamas?na, Cihaz? tan?lamas?na, sorunu gidermesine ve Cihaz ayarlar?n? de?i?tirmesine olanak sa?layan bir yaz?l?m program?n? (“Yard?m Yaz?l?m?”) Cihaza indirip yüklemenizi isteyebilir. Ayr?ca, Sat?c? veya ?? Orta?? taraf?ndan verilen di?er talimatlar? izlemeniz gerekir.

(b) Siz veya bir Yard?mc?, Cihaza Yard?m Yaz?l?m?n? yüklerse, bu Yard?m Yaz?l?m?:

(i) Cihaz?n?zda etkinle?tirme gerektirebilir. ?? Orta?? taraf?ndan talep edilen süre i?inde veya Yard?m Yaz?l?m? taraf?ndan istendi?i ?ekilde etkinle?tirme i?lemini tamamlamazsan?z, Yard?m Yaz?l?m? etkinle?tirme i?lemi tamamlan?ncaya kadar ?al??may? durdurabilir.

(ii) Sat?c?n?n (veya ortaklar?n?n ya da yüklenicilerinin) sunucular?yla: (i) ??zümün bir par?as? olarak hakk?n?z olan tüm hizmetleri ve yaz?l?mlar? alman?z? sa?lamak; (ii) ??zümün bir par?as? olarak ?? Orta?? ile bir sohbet oturumu ba?latman?z? sa?lamak veya (iii) ??zümün bir par?as? olarak belirli self servis ara?lar?na eri?im vermek i?in düzenli olarak ileti?ime ge?ebilir.

(iii) Varsay?lan olarak Cihaz?n?zda sürekli olarak ?al??abilir veya Cihaz?n?z?n ?al???r durumda kalmas?na yard?mc? olan ?e?itli arka plan g?revlerini ger?ekle?tirebilir. ?al???rken Cihaz?n?z?n teknik ?zellikleri, i?letim sistemine ili?kin bilgiler, indirilen ve/veya yüklenen yaz?l?mlar, güncelleme veya yükseltmeler, güvenlik yaz?l?m?n?z?n kullan?labilirli?i ve durumu, yedeklemeler ve güvenlik duvarlar?, ?e?itli ?zgün tan?mlay?c?lar, sistem ve yaz?l?m hata mesajlar?, a? ba?lant?lar? durumu, ba?l? ?evre birimleri ve di?er ba?l? cihazlar gibi Cihaz?n?zla ilgili ?e?itli bilgileri ve verileri toplayabilir. Bu bilgiler, ya?ad???n?z bir?ok yayg?n sorunu Sat?c?n?n ?nlemesine ve ayn? zamanda Sat?c?n?n deste?ini talep etti?iniz sorunlar?n h?zl? bir ?ekilde belirlenmesine yard?mc? olur.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater, payla??ml? bir bilgi i?lem kayna??n?n birden ?ok fiziksel bilgisayar?n fonksiyonlar?n? taklit etti?i “sanal makinelerde” de?il, tek bir fiziksel bilgisayar olan Cihazlarda kullan?lmak üzere tasarlanm??t?r. Avast Driver Updater, sanal bir makinede kullan?ld???nda, fiziksel bir bilgisayardaki kadar verimli olmayacakt?r.

13.11.2. Avast Driver Updater, ??züm taraf?ndan tarama sonu?lar?nda g?rüntülenen bilgileri sa?lamak i?in yay?nlanma tarihleri dahil üretici taraf?ndan cihaz sürücüsü kurulum dosyalar?nda sa?lanan verilere dayanmaktad?r. ??ZüM TARAFINDAN SA?LANAB?LECEK FARKLI VEYA TERS?NE B?LG?LERE BAKILMAKSIZIN, SATICI GRUBUNUN üYELER? VE SATICI ORTAKLARI, ??ZüM TARAFINDAN SA?LANAN HERHANG? B?R C?HAZ SüRüCüSüNüN, O SüRüCüNüN EN SON SüRüMü OLACA?INI VEYA BEL?RL? B?R SüRüMü ??ERECE??N? GARANT? ETMEMEKTED?R.

13.12. Avast Güvenli A? Ge?idi ve Avast Güvenli ?nternet Ge?idi

13.12.1. ??bu B?lüm 13.12’de kullan?ld??? haliyle:

(a) “Toplu Veriler”: (i) anonim hale getirilmi? veya herhangi bir birey veya kurumla ili?kilendirilemeyecek veriler; (ii) di?er Avast Güvenli Ge?it kullan?c?lar?n?n ve/veya ek veri kaynaklar?ndan gelen verilerle birle?tirilen veriler; ve (iii) bireysel Avast Güvenli Ge?it kullan?c?lar?n?n tan?mlanamayaca?? ?ekilde sunulan veriler anlam?na gelir.

(b) “Avast Güvenli Ge?it” Avast Güvenli A? Ge?idi veya Avast Güvenli ?nternet Ge?idi anlam?na gelir;

(c) “DNS ??lemi”, Avast Güvenli A? Ge?idi kullan?m?n?z yoluyla g?nderdi?iniz tekrarlanan bir DNS sorgusu anlam?na gelir.

(d) “üyelik”, B?lüm 13.12.5’de daha detayl? a??kland??? haliyle Avast Güvenli Ge?it ile ba?lant?l? olarak ?nternete eri?en bir birey i?in abonelik anlam?na gelir. Bir üyelik, yaln?zca as?l ki?inin Avast Güvenli Ge?it ile ba?lant?l? olarak art?k ?nternete eri?mesine izin verilmiyorsa ve kendisi eri?im sa?lam?yorsa durumunda bir ki?iden di?erine devredilebilir.

(e) “??lem” Avast Güvenli ?nternet Ge?idi kullan?m? yoluyla size veya sizden g?nderilen bir HTTP veya HTTPS iste?i anlam?na gelir.

13.12.2. Avast Güvenli Ge?it taraf?ndan korunan herhangi bir cihazdan yapmaman?z gerekenler: (i) spam veya ge?erli kanunlar? ihlal eden di?er tekrarl? veya istenmeyen mesajlar? g?ndermek; (ii) hak ihlali i?eren, müstehcen, tehdit edici, karalay?c? veya yasa d??? materyaller g?ndermek; (iii) ge?erli kanunlar? ihlal edecek ?ekilde engellenen hizmetlere eri?mek; veya (iv) ?nternet URL’lerine otomatik sorgular g?ndermek.

13.12.3. A?a??dakileri kabul ediyorsunuz: (i) Sat?c?n?n Avast Güvenli Ge?idi sa?layabilmesi i?in, ?nternet trafi?inizi otomatik yük devretmeye izin veren ge?erli iletim mekanizmalar? yoluyla (yani DNS, PAC, IPSEC, GRE tünelleri veya uygun bir Sat?c? ??zümü) Sat?c?ya y?nlendirmeniz gerekmektedir; (ii) Sat?c?n?n makul olarak zaman zaman talep edebilece?i tüm teknik verileri ve di?er bilgileri Sat?c?ya sa?lamaktan sorumlusunuz; (iii) Sat?c? Grubu ve Sat?c? Ortaklar?, K?tü Ama?l? Kod (B?lüm 13.16.1(b)’de tan?mland??? gibi), istenmeyen e-posta, zombi PC a?? veya Avast Güvenli Ge?it kullan?m?n?zdan türetilen di?er bilgileri a?a??daki ama?larla kullanabilir: (1) Avast Güvenli Ge?itlerinin bak?m?n? yapmak, bunlar? iyile?tirmek ve/veya analiz etmek; (2) her türlü yasal veya s?zle?me kaynakl? gereklili?e uymak; veya (3) Avast Güvenli Ge?itleri geli?tirmek ve iyile?tirmek amac?yla k?tü niyetli veya istenmeyen i?eri?i isimsiz olarak Sat?c? Ortaklar?n?n kullan?m?na sunmak; ve (iv) Sat?c? Grubu ve Sat?c? Ortaklar?, Toplu Verilere dayanan kar??la?t?rmal? de?erlendirme ve ?l?ümleri geli?tirebilir ve ticarile?tirebilir.

13.12.4. Sat?c? Grubu ve Sat?c? Ortaklar?, s?z konusu eylemlerin Sat?c?n?n Avast Güvenli Ge?itleri ile ilgili yükümlülüklerini tehlikeye atmamas? ko?uluyla, bant geni?li?ini y?netme veya trafi?i ?nternet üzerinden ticari olarak en uygun ?ekilde y?nlendirme hakk?n? sakl? tutar. Sat?c? veya Sat?c? Orta?? (varsa), bu ??zümleri kullanman?z?n Sat?c? Grubu veya Sat?c? Orta??n?n herhangi bir a?? i?in mutlak bir tehdit arz etmesi veya herhangi bir ge?erli kanuna riayet edilmesi i?in gerekli olmas? durumunda Avast Güvenli Ge?itlere eri?iminizi veya bunlar? indirme hakk?n?z? ask?ya alabilir. Bu tür durumlarda, Sat?c? veya Sat?c? Orta?? (varsa), ?unlar? yapacakt?r: (i) Avast Güvenli Ge?itlerini yaln?zca Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar?n?n herhangi bir a??na zarar gelmesini ?nlemek (?r. ihlalde bulunan kaynak IP adreslerini engellemek) ve ge?erli kanunlara uymak i?in gereken makul ?l?ülerde ask?ya almak; (ii) sizi derhal haberdar etmek ve sunucu yap?land?rmalar?n?z? uygun ?ekilde de?i?tirme f?rsat?n? vermek i?in makul ?abay? g?stermek ve/veya Avast Güvenli Ge?itleri hizmetlerinin ask?ya al?nmas?na neden olan sorunlar? h?zla ??zmek i?in sizinle birlikte ?al??mak; ve (iii) s?z konusu sorunlar Sat?c?y? veya Sat?c? Orta??n? (varsa) makul düzeyde tatmin edecek ?ekilde ??züldükten sonra ask?ya al?nan Avast Güvenli Ge?itleri hizmetini tekrar ba?latmak.

13.12.5. Yeterli üyelik sat?n al?p almad???n?z? belirlemek i?in takvim ay?nda Avast Güvenli ?nternet Ge?idinden akan her 2.000 ??lem, bir Avast Güvenli ?nternet Ge?idi “üyeli?i” olarak nitelendirilecek ve takvim ay?nda Avast Güvenli A? Ge?idinden akan her 2.000 DNS ??lemi, bir Avast Güvenli A? Ge?idi “üyeli?i” olarak nitelendirilecektir. A?a??dakileri kullanmak i?in sat?n alman?z gereken üyelik say?s?n?n: (i) Avast Güvenli ?nternet Ge?idi, Avast Güvenli ?nternet Ge?idinden bir takvim gününde akan ??lemlerin toplam say?s?n?n 2.000 ile b?lünmesiyle hesaplanacakt?r; ve (ii) Avast Güvenli A? Ge?idi Avast Güvenli A? Ge?idinden bir takvim gününde akan DNS ??lemlerinin toplam say?s?n?n 2.000 ile b?lünmesiyle hesaplanacakt?r.

13.12.6. ?Sat?c?, Avast Güvenli Ge?idi kullan?m?n?z ile ba?lant?l? bant geni?li?i i?in sizden ayr? olarak ücret talep edemezse de Sat?c? ve ilgili Sat?c? Orta?? size Avast Güvenli Ge?idinin sa?lanmas?nda ?nemli bant geni?li?i maliyetlerine tabidir. Dolay?s?yla, Avast Güvenli Ge?idini kullan?m?n?z ile ba?lant?l? olarak bant geni?li?i tüketiminizde ?nemli bir art?? Sat?c? ve Sat?c? Orta??n?n i? faaliyetlerini ?nemli ?l?üde etkileyecek ve aksatacakt?r. Avast Güvenli Ge?idini kullan?m?n?z ile ba?lant?l? bant geni?li?i tüketiminizin Ge?erli ?artlarda belirtilen DNS ??lemleri veya üyelik ba?? DNS ??lemleri say?s?n? ?nemli bir ?ekilde a?t??? durumlarda Sat?c? ve Sat?c? Orta??n?n size bildirimde bulunabilece?ini onayl?yor ve kabul ediyorsunuz; b?yle bir durumda Sat?c? ile ?u konular? iyi niyetle g?rü?melisiniz: (i) bir bant geni?li?i azaltma plan? hakk?nda; ve/veya (ii) Abonelik Süresinin kalan? i?in Avast Güvenli Ge?idi i?in fiyat?n artt?r?lmas? i?in. Sat?c? veya Sat?c? Orta?? (uygun oldu?u ?ekilde) taraf?ndan bildirim tarihinden sonraki otuz (30) gün i?inde Sat?c? ile kar??l?kl? olarak kabul edilebilir bir ??züme ula?amazsan?z Sat?c? otuz (30) günlük bildirim ile Avast Güvenli Ge?idi i?in Abonelik Sürenizin kalan b?lümünü feshedebilir ve Abonelik Süresinin kullan?lmam?? b?lümü i?in abonelik ücretlerinin ?nceden ?demi? oldu?unuz b?lümünü size iade edebilir.

13.12.7. Sat?c? Grubu ve Sat?c? Ortaklar?n?n, i?lem günlüklerinizden elde edilen bilgileri (yani Avast Güvenli Ge?idini kullan?m?n?z arac?l???yla taraf?n?za g?nderilen veya sizden al?nan tüm a? trafi?ine ili?kin üst veriler) (“??lem Günlükleri”) kullanabilece?ini, ?o?altabilece?ini, depolayabilece?ini, de?i?tirebilece?ini ve g?rüntüleyebilece?ini kabul etmektesiniz. ??lem Günlükleri, Abonelik Süresi boyunca Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar? taraf?ndan Abonelik Süresi boyunca 6 ayl?k d?nemler i?in saklanacakt?r. Abonelik Süresinin feshi veya sona ermesi üzerine, ??lem Günlükleri Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar? taraf?ndan Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar?n?n standart saklama d?ngüsüne uygun ?ekilde veya yaz?l? talepte bulunman?z halinde daha erken bir tarihte silinecektir.

13.13. Belirli HideMyAss! ??zümleri

13.13.1. Sanal ?zel A?. Ge?erli Ko?ullarda aksi belirtilmedi?i sürece, HMA! Sanal ?zel A? ürününe (“HMA! VPN”) olan aboneli?iniz, her bir HMA! VPN aboneli?i i?in ayn? anda en fazla 5 ba?lant? olu?turman?za izin vermektedir. Bu S?zle?mede aksine hükümler bulunsa dahi, HMA! VPN aboneli?inizin izin verdi?i e? zamanl? ba?lant? adedini a?man?z halinde, Sat?c? herhangi bir anda size ?nceden haber vermeden HMA! VPN eri?im ve/veya kullan?m hakk?n?z? ask?ya alabilir veya devre d??? b?rakabilir. HMA! VPN aboneli?iniz i?in izin verilen e? zamanl? ba?lant? say?s?n? art?rmak istiyorsan?z, lütfen [email protected] adresinden bizimle temas kurun.

13.13.2. Web Proxy. HMA! web proxy hizmeti (“Web Proxy”), bilgilerinizi Sat?c?ya kaydettirmenizi gerektirmeyen ücretsiz bir ??zümdür. A?a??dakilere ili?kin sorumlulu?un münhas?ran sizde oldu?unu ve Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar?n?n size veya di?er ü?üncü taraflara kar?? hi?bir sorumluluk üstlenmedi?ini kabul ediyorsunuz: (a) Web Proxy kullan?l?rken eri?ilen veya g?rüntülenen her türlü ü?üncü taraf web sitesine eri?iminiz, bu web sitelerini g?rüntülemeniz veya kullan?m?n?z veya bunlar?n i?erikleri (her türlü rahats?z edici veya sak?ncal? i?erik dahil); (b) Web Proxy kullanarak eri?ti?iniz, ziyaret etti?iniz veya kulland???n?z her türlü ü?üncü taraf web sitesi i?in ge?erli olan kullan?m ko?ullar?na uyman?z; ve (c) Sat?c? Grubu veya Sat?c? Ortaklar? taraf?ndan yap?lan her türlü iddia veya kar??la??lan kay?p veya zararlar dahil Web Proxy kullan?rken olu?turdu?unuz, kullan?ma sundu?unuz, iletti?iniz veya g?rüntüledi?iniz her türlü i?erikten kaynaklanan iddia, kay?p veya zararlar.

13.14. Sanal ?zel A?lar. Baz? ülkeler, sanal ?zel a?lar?n (“VPN’ler”) kullan?m?n? yasaklam?? veya s?n?rland?rm??t?r ve baz?lar? da VPN’lerin ?al??mas?n? ?nlemek i?in teknolojik ?nlemler uygulamaktad?r. Dolay?s?yla, Sat?c?n?n VPN ??zümleri (HMA! VPN dahil) zaman zaman de?i?ebilecek b?lgesel k?s?tlamalara tabidir. Daha fazla bilgiye buradan ula?abilirsiniz.

13.15. Ara?. Sat?c?, ??zümünüzün bir par?as? olarak size bir cihaz kilidi veya arac? (“Ara?”) sa?layabilir, ve bu durumda bu B?lüm 13.15 uyar?nca tesis edilen ek hükümler uygulama alan? bulacakt?r:

13.15.1. B?lüm 6.1 ile ?ng?rülen s?n?rl? garanti süresi, sat?n alma tarihinden itibaren 1 y?ll?k bir süre i?in “Ara? Garanti Süresi”) Arac? kapsar.

13.15.2. Ara? kusurlu ise veya kusurlu hale gelirse Sat?c?ya derhal bildirimde bulunmal?s?n?z. Ara? Garanti Süresi i?erisinde Sat?c?ya bildirimde bulundu?unuz durumda, Sat?c? kusuru uzaktan gideremezse, 5 i? günlük süre i?erisinde se?imi ve masraf? kendisine ait olmak üzere ya: (a) Arac?, B?lüm 6.1 kapsam?nda tesis edilen ve esas Ara? i?in ge?erli olan Ara? Garanti Süresinin kalan k?sm? bunun üzerinde ge?erli olacak ?ekilde, yeni veya yenilenmi? bir muadil Ara? ile de?i?tirmek; veya (b) aboneli?inizi sonland?rmak ve daha ?nceden ?demi? bulundu?unuz abonelik ücretinin hak edilmemi? k?sm?n? iade etmek. Arac?n bozulmas?, Ara? Garanti Süresinin bitimi sonras?nda, veya hatal? kullan?m, onays?z de?i?iklik, tahrifat, k?tüye kullanma, kaza, kay?p yahut h?rs?zl?k sebebiyle meydana gelirse, Sat?c?, Arac?n yenisi ile de?i?tirilmesi i?in sizden standart ücret talep edebilecektir. Sat?c? kendi takdiriyle Arac?, bu S?zle?meye tabi olacak (B?lüm 13.15dahil olmak üzere) yeni veya farkl? bir ara? ile de?i?tirebilir.

13.16. Mobil Tehdit ?stihbarat Platformu

13.16.1. ??bu B?lüm 13.16’de kullan?ld??? haliyle:

(a) “??erik” MT?P üzerinden veya vas?tas?yla eri?ebilece?iniz, Sat?c? ??eri?i, ??eri?iniz, ve MT?P kullan?c?lar? ile kar??l?kl? al?p verebilece?iniz bilgiler dahil herhangi i?erik, malzeme, ürün ve hizmeti ifade eder.

(b) “MT?P” Avast taraf?ndan sa?lanan Mobil Tehdit ?stihbarat Platformunu ifade eder.

(c) “Tehdit ?rne?i” K?tü Ama?l? Koda ili?ki herhangi unsuru bar?nd?ran, tan?mlayan veya i?eren herhangi yaz?l?m, ?zellik, rutin veya cihaz? ifade eder.

(d) “Sat?c? ??eri?i” Sat?c? Grubu taraf?ndan yüklenen, yay?mlanan, te?hir edilen, veya MT?P üzerinden di?er ki?ilere sunulan her türlü i?eri?i ve ??eri?iniz ile Tehdit ?rnekleri hari? olmak üzere MT?P üzerinden yay?nlanan, te?hir edilen, da??t?lan veya di?er ki?ilere sunulan her türlü i?eri?i ifade eder.

(e) “??eri?iniz” (Tehdit ?rnekleri hari? olmak üzere), sizin yükledi?iniz, yay?nlad???n?z, te?hir etti?iniz, da??tt???n?z veya di?er ki?ilere MT?P üzerinden sa?lad???n?z her türlü malzeme, ürün ve hizmeti ifade eder.

13.16.2. Siz ile Sat?c? Grubu aras?ndaki Sat?c? ??eri?i, Sat?c? Grubu üyelerinin mülkiyetindedir. Sat?c? Grubu üyeleri, bu S?zle?me hüküm ve ?artlar? kapsam?nda, salt MT?P ile ba?lant?n?z uyar?nca, size MT?P üzerinden Sat?c? ??eri?ine ula?mak ve onu kullanmak i?in s?n?rl? bir basit lisans sa?lamaktad?r.

13.16.3. Herhangi ??eri?in MT?P üzerinden ula??labilir olmas?, bu i?eri?in Sat?c? Grubunun herhangi bir üyesi taraf?ndan onayland??? veya teyit edildi?i anlam?na gelmez. Sat?c? Grubu üyeleri, MT?P üzerinden eri?ilebilen ??eriklerin tutarl?l???, bütünlü?ü veya güncelli?i hakk?nda taahhütte bulunmamaktad?r. Sat?c? Grubu üyeleri, MT?P üzerinden (Sat?c? ??eri?i de dahil olmak üzere) ??erik sa?layarak size tavsiye veya ?neride bulunmamakta olup, bu nedenle kendi de?erlendirmelerinizi ve kararlar?n?z? yine kendi ?zen yükümlülü?ünüz ve soru?turmalar?n?za dayand?rman?z, MT?P üzerindeki verilerin tutarl?l???, bütünlü?ü veya güncelli?ine herhangi bir itimat g?stermemeniz gerekmektedir.

13.16.4. ??eri?inizi MT?P’e yükleyerek, yay?nlayarak, te?hir ederek, da??tarak veya di?er ki?ilere sa?layarak, Sat?c? Grubu üyelerine ??eri?inizi MT?P’nin i?letilmesi veya kullan?lmas? ya da MT?P’nin veya ??eri?in ba?kalar?na sunulmas? i?in her türlü medya veya da??t?m y?ntemi veya modu ile (?imdi bilinen veya daha sonra geli?tirilecek) tan?t?lmas?, reklam?n?n yap?lmas? veya pazarlanmas? ile ba?lant?l? olarak kullanmak, kopyalamak, ?o?altmak, i?lemek, uyarlamak, de?i?tirmek, türetilmi? i?ler yaratmak, yüklemek, yay?nlamak, iletmek, depolamak, te?hir etmek, da??tmak, ba?kalar?na sa?lamak ve ba?ka türlü kullanmak üzere münhas?r olmayan, dünya genelinde, telif ücretsiz, tam olarak ?denmi?, devredilebilir, alt lisans verilebilir (birden ?ok katman arac?l???yla) lisans verirsiniz. Bu lisans?n Sat?c? Grubu üyeleri i?in MT?P veya ??eri?in ba?kalar?na sa?lanmas?n?n di?er medya veya da??t?m y?ntem veya modlar? arac?l???yla ??eri?inizi yüklemek, yay?nlamak, te?hir etmek, da??tmak veya sa?lamak i?in Sat?c? Grubu ile i?birli?i yapan Sat?c? Ortaklar?na ??eri?inizi sa?lama hakk?n? i?erdi?ini kabul ediyorsunuz. Bu lisans, ayn? zamanda, MT?P’nin di?er kullan?c?lar?n?n ??eri?inizi kullanma ve de?i?tirme hakk?n? da i?ermektedir. ??eri?inizi, bilgisayar a?lar?, ara?lar?, hizmet sa?lay?c?lar? ve muhtelif yay?n organlar? üzerinden ula??ma a?mak, yay?nlamak, te?hir etmek, ve da??tmak amac?yla de?i?tirebilece?imizi, uyarlayabilece?imizi, türev i?ler yaratabilece?imizi bildi?inizi teyit etmektesiniz. Ayr?ca, ??eri?inizi MT?P’den k?smen veya tamamen ve kendi tasarrufumuza ba?l? olacak ?ekilde kald?rabilir, veya MT?P’de yay?nlamay? reddedebiliriz.

13.16.5. ??eri?inizi MT?P’ye yüklemek, yay?nlamak, te?hir etmek, da??tmak veya MT?P üzerinden ula??labilir hale getirmek suretiyle, Sat?c? Grubunun her bir üyesine a?a??dakileri beyan, garanti ve taahhüt ediyorsunuz: (a) ??eri?inizi kullanmak ve Sat?c? Grubun bu S?zle?me kapsam?nda ??eri?inizi kullanmas?na ili?kin gerekli hak, lisans ve izinleri tesis edebilmek i?in gerekli mülkiyet hakk?na sahip bulunmakta, veya ü?üncü ?ah?slardan buna ili?kin gerekli lisans veya izinleri alm?? bulunmaktas?n?z; (b) ??eri?inizi MT?P üzerinden eri?ilebilir hale getirerek, yükleyerek, yay?nlayarak, te?hir ederek, veya yayarak ü?üncü ki?ilerin yahut Sat?c? Grubunun herhangi üyesinin fikri mülkiyet haklar?n? zedelemeyecek, veya ü?üncü ki?ilerin ?zel hayatlar?n?n gizlili?ini veya ?ahsi haklar?n? veya ilgili mevzuat? ihlal etmeyeceksiniz. ??eri?inize ili?kin olarak ü?üncü ki?ilerin fikri mülkiyet, ?zel hayat?n gizlili?i veya ?ahsi haklar?n?n zedelenmesinin engellenmesine ili?kin tüm sorumlulu?u kabul etmektesiniz. ??eri?inizi MT?P üzerinden eri?ilebilir hale getirerek, yükleyerek, yay?nlayarak, te?hir ederek, yayarak veya Sat?c? Grubun üyeleri yahut Sat?c? Ortaklar? lehine B?lüm 13.16’da tesis etti?iniz hak, lisans ve izinlerden kaynaklanan her türlü telif ücreti, har?, veya herhangi ?ahsa kar?? girilen herhangi borcu ?demeyi kabul etmektesiniz.

13.16.6. Sat?c? Grubunun hi?bir üyesi, Tehdit ?rneklerine ili?kin olarak bir beyanda bulunmamakta, güvence veya garanti vermemektedir, ve Tehdit ?rne?inin yeniden üretim, da??t?m veya kullan?m?n?n bir ü?üncü ?ahs?n fikri mülkiyet haklar?na tecavüz etmedi?ine, ü?üncü ki?ilerin gizlilik veya di?er ki?isel haklar?n? ya da yürürlükteki kanunlar? ihlal etmedi?ine dair her türlü garantiyi (a??k veya z?mni) reddetmektedir. Tehdit ?rne?ini kulland???n?z, kopyalad???n?z, ?o?altt???n?z, i?ledi?iniz, uyarlad???n?z, türevi i?ler yaratt???n?z, yükledi?iniz, yay?nlad???n?z, yayd???n?z, depolad???n?z, te?hir etti?iniz, da??tt???n?z veya ü?üncü ki?iler taraf?ndan ula??labilir hale getirdi?iniz takdirde, ili?kili tüm riskleri siz üstlenir ve bu Tehdit ?rne?ine ili?kin Sat?c? Grubun herhangi bir üyesine kar?? ileri sürebilece?iniz tüm dava haklar?n?zdan geri d?nülemez bir ?ekilde feragat edersiniz.

13.16.7. ?üpheye mahal b?rakmamak ad?na, 4, 5.1.7, 5.1.11 ve 5.3 B?lümler (“?lgili B?lümler”) ??eri?iniz ve (yükleme, yay?nlama, te?hir, da??t?m ve MT?P üzerinden i?eri?in eri?ime sunulmas? dahil) MT?P kullan?m?n?z i?in ge?erlidir. Bu 13.16. B?lüm ve ?lgili B?lümler, mümkün oldu?u kadar, birbirleriyle tutarl? olacak ?ekilde yorumlanacak olup, bir ?eli?ki durumunda a?a??daki ?ncelik s?ras?na g?re uygulama alan? bulacakt?r: (i) bu B?lüm 13.16; ve (ii) ?lgili B?lümler.

??eri?e ge? Menüye ge?
男女做爰高清免费视频