YEN?

Kü?ük i?letmelerin performans ve ?evrim i?i koruma ihtiyac?na g?re geli?tirilmi?tir.

??zümlerimizi kar??la?t?r?n

Kü?ük i?letmeler i?in tasarland?

??letme güvenli?i ara?lar?m?z, ürünlerimizden bekledi?iniz en yüksek puanl? antivirüs korumas?n? sunar. Tehditler hakk?nda anl?k e-posta uyar?lar?ndan mobil cihazlarda ?evrim i?i güvenlik y?netimine yard?mc? olan uzak y?netici ara?lar?na kadar farkl? ?zellikler yer almaktad?r.

??letmeniz i?in en iyi güvenlik ürününü kar??la?t?rarak se?in

AVG File Server<br/>Business Edition

AVG File Server
Business Edition

Daha fazla bilgi edinin

AVG AntiVirus<br/>Business Edition

AVG AntiVirus
Business Edition

Daha fazla bilgi edinin

AVG Internet Security<br/>Business Edition

AVG Internet Security
Business Edition

Daha fazla bilgi edinin

?imdi Sat?n Al ?imdi Sat?n Al ?imdi Sat?n Al
ücretsiz Destek

E-posta ve telefon üzerinden 7/24 uzman deste?i

Evet Evet
Uzaktan y?netim

A??n?z? ve cihazlar?n?z? uzaktan, tek bir noktadan y?netir

Evet Evet
Antivirüs

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar?n?zdaki k?tü ama?l? yaz?l?m ve virüsleri tespit eder ve temizler

Evet Evet
CyberCapture

Ger?ek zamanl? olarak, tan?mlanamayan dosyalar kontrol edilmek üzere Tehdit Laboratuvar?m?za g?nderilir

Evet Evet
File Server Security

Dosya sunucular?n? güvende, gizli ve bilgisayar korsanlar?ndan uzakta tutar

Evet Evet
Ak?ll? Taray?c?

?al??mad???n?z zamanlarda bilgisayar?n?z? tarar

Evet Evet
Fidye Yaz?l?m? Korumas?

??letmenizi siber su?lulara kar?? korur

Evet Evet
Dosya Par?alay?c?

?stenmeyen dosya kurtarmalar?n? engellemek i?in dosyalar? güvenli bi?imde siler

Evet Evet
Link Scanner

Facebook? ve Twitter? da dahil, internetteki tüm ba?lant?lar? tarar.

Evet
Kimlik korumas?

Gizli dosyalar? hileli Wi-Fi a?lar?na kar?? korur

Evet
Firewall

?stenmeyen posta, virüs, bilgisayar korsan? ve k?tü ama?l? yaz?l?mlar? durdurmaya yard?mc? olur

Evet
?evrim ??i Kalkan

?al??anlar?n?z? ve cihazlar?n?z? zararl? indirmelere ve di?er ?evrim i?i tehditlere kar?? korur

Evet
E-posta Korumas?

?üpheli eklere ve ba?lant?lara kar?? e-postalar? tarar ve kontrol eder.

Evet
Email Server Security

E-posta sunucusunu bilgisayar korsanlar?, k?tü ama?l? yaz?l?mlar?ve istenmeyen postalara kar?? korur

Antispam ve kimlik av? engelleme

?stenmeyen ve sahtekarl?k ama?l? postalar? gelen kutunuzdan uzak tutar

   
21,00 TL 1 cihaz, 1 y?l 45,87 TL 1 cihaz, 1 y?l
100% Money-Back Guarantee icon, green

Para iade garantisi

Risksiz al??veri?! ?lk 30 günde üründen memnun kalmazsan?z paran?z? iade edece?iz. Daha fazla bilgi edinin

?imdi Sat?n Al ?imdi Sat?n Al
UI Tek abonelik.

Tek abonelik.
Her zaman güncel.

Güncellemeleri beklemenize gerek yok; iyile?tirmeleri ve yeni ?zellikleri otomatik olarak sunuyoruz. Her y?l tek bir büyük sürümü beklemek yerine, güncellemeleri art?k otomatik olarak alacaks?n?z. Bu nedenle ürünlerimizin adlar?ndaki y?l b?lümünü de kald?rd?k; art?k AVG Business korumas? abonesi oldu?unuz sürece her zaman en güncel ürüne sahip olacaks?n?z.

UI ??letmeniz i?in y?netimi kolay güvenlik.

??letmeniz i?in y?netimi kolay güvenlik.

  • En yüksek puanl? antivirüs yaz?l?m?

    Daha güvenli gezinme ve k?tü ama?l? yaz?l?m korumas?

  • Anl?k e-posta uyar?lar?

    Tehditlerin h?zl? bildirimi

  • Uzaktan y?netim

    AVG'yi bilgisayarlar?n?za uzaktan yükleyin, güncelleyin ve yap?land?r?n

AVG Business Edition ürünleriyle

her gün binlerce i?letmeyi koruyoruz

600.000'den fazla

i?letme koruma i?in
ürünümüzü tercih etmektedir.

5.000.000'den fazla

ki?i ürünümüzden
faydalanmaktad?r

27

Y?llard?r en yüksek puanlar? alan
antivirüs yaz?l?m?.

Kü?ük i?letmeler i?in ücretsiz ara?lar ve k?lavuzlar

BT sistemlerinizi ve cihazlar?n?z? daha verimli ve etkili bi?imde y?netmenize yard?mc? olan bir dizi ücretsiz ara? ve k?lavuza g?z at?n.
??eri?e ge? Menüye ge?
男女做爰高清免费视频