Verzia 1.11 (revidované 1.?apríla 2019)

Licen?ná zmluva s koncovym pou?ívate?om

Pozorne si pre?ítajte v?eobecné podmienky tejto Licen?nej zmluvy s koncovym pou?ívate?om (?alej ako ?Zmluva“) pred pou?itím Rie?enia (definovaného ni??ie). Toto je právne záv?zná zmluva. Elektronickym súhlasom alebo in?taláciou ?i pou?ívaním Rie?enia prijímate v?eobecné podmienky tejto Zmluvy vo svojom mene a v mene akéhoko?vek subjektu alebo jednotlivca, ktorého zastupujete alebo pre koho Zariadenie získate Rie?enie (súhrnne ?vy?). Ak nesúhlasíte so v?eobecnymi podmienkami tejto Zmluvy, nepokra?ujte v procese in?talácie, nepou?ívajte Rie?enie a vyma?te alebo zni?te v?etky kópie Rie?enia, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou.

Táto Zmluva sa vz?ahuje na pou?ívanie ur?itého softvéru (?alej ako ?Softvér“), slu?ieb alebo hardvéru a súvisiaceho firmvéru, vrátane akychko?vek Aktualizácií (jednotlivo ozna?ovanych ako ?Rie?enie“), v súvislosti s ktorymi súhlasíte s touto Zmluvou a akouko?vek súvisiacou Dokumentáciou. V tejto Zmluve ?Dodávate?“ znamená subjekt, ktory je tu identifikovany ako poskytovate? Rie?enia; ?Dokumentácia“ znamená akúko?vek pou?ívate?skú príru?ku a pokyny poskytnuté s Rie?ením a ?Príslu?né podmienky“ spolo?ne znamenajú Obdobie predplatného spolu s typmi Zariadení, Povolenym po?tom zariadení, inymi transak?nymi podmienkami a dokumentmi, ktoré ste prijali pri získaní Rie?enia (vrátane akychko?vek v?eobecnych podmienok), a akúko?vek distribu?nú zmluvu, zmluvu o následnom predaji, partnerskú zmluvu alebo inú zmluvu medzi vami a Dodávate?om alebo inym ?lenom Dodávate?skej skupiny, ako aj iné obmedzenia uvedené v ?lánku 2 a Dokumentácii.

Upozorňujeme, ?e táto Zmluva má dve ?asti. ?lánky 1 a? 12 tejto Zmluvy platia pre v?etky Rie?enia vrátane tych, ktoré sú uvedené ni??ie. ?lánok 13 stanovuje ?al?ie v?eobecné podmienky ovplyvňujúce konkrétne Rie?enia alebo kategórie Rie?ení, ?o zah?ňa Softvér, Slu?by a iné Produkty (?lánok 13.1); Licencie poskytovate?a riadenych slu?ieb (?lánok 13.2); ?istenie prehliada?ov (?lánok 13.3); WiFi Finder (?lánok 13.4); Avast Family Space (predávany tie? ako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect) (?lánok 13.5); Mobilné aplikácie (?lánok 13.6); Vydanie pre technikov (?lánok 13.7); Program zabezpe?enia (?lánok 13.8); Prémiovú technickú podporu (?lánok 13.9); Vzdialeny prístup; Asisten?ny softvér (?lánok 13.10); Avast Driver Updater (?lánok 13.11), Avast Secure Web Gateway alebo Avast Secure Internet Gateway (?lánok 13.12), niektoré slu?by HideMyAss! (?lánok 13.13); Rie?enia virtuálnych súkromnych sietí Dodávate?a (?lánok 13.14); akyko?vek hardvérovy k?ú? alebo prístroj, ktory vám spolo?nos? Avast poskytuje v rámci vá?ho predplatného (?lánok 13.15) a platformu Mobile Threat Intelligence Platform (?lánok 13.16). Táto Zmluva má prednos? pred akymiko?vek zmluvami, ktoré ste predtym uzavreli v súvislosti s predo?lymi verziami Rie?enia, a nahrádza ich.

Dodávate? m??e túto Zmluvu kedyko?vek zmeni? prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade s touto Zmluvou predlo?í, pri?om va?e pokra?ujúce pou?ívanie akéhoko?vek dotknutého Rie?enia kedyko?vek v?priebehu 30?dní po predlo?ení oznámenia sa bude pova?ova? za vá? súhlas so zmenou tejto Zmluvy. Dodávate? m??e ?al?ie pou?ívanie akychko?vek dotknutych Rie?ení, ktoré ste v?minulosti získali, podmieni? va?ím súhlasom s touto zmenenou Zmluvou. Ak sa rozhodnete zmenenú Zmluvu odmietnu?, Dodávate? m??e ukon?i? va?e pou?ívanie takéhoto dotknutého Rie?enia, pri?om v tomto prípade vám m??e by? vrátená ?as? predplatného, ktorú ste zaplatili za nevypr?anú alebo nevyu?itú ?as? Obdobia predplatného, pod?a pokynov, ktoré sú uvedené tu.

1. Licencia

Dodávate? vám ude?uje nevyhradnú licenciu na pou?ívanie Rie?enia a?Dokumentácie na dohodnuté obdobie uvedené v?Príslu?nych podmienkach vrátane akychko?vek roz?írení alebo pred??ení dohodnutého obdobia (?alej ako ?Obdobie predplatného“), za predpokladu, ?e súhlasíte so v?eobecnymi podmienkami tejto Zmluvy.

2. Dovolené pou?itie Rie?enia

2.1. Rie?enie m??ete pou?íva? maximálne na dohodnutom po?te (?alej ako ?Povoleny po?et zariadení“) mobilnych telefónov, smartfónov, tabletov, zariadení v?mobilnej sieti alebo inych mobilnych zariadení (ka?dé jednotlivo ?alej ako ?Mobilné zariadenie“), osobnych po?íta?ov, IoT a?inych zariadení pripojenych k?internetu alebo inych zariadení kompatibilnych s?Rie?ením (vrátane ka?dého jednotlivého Mobilného zariadenia ozna?eného ako ?Zariadenie“) uvedenom v?Príslu?nych podmienkach alebo na ich podporu, a?to vyhradne:

2.1.1. V?prípade Rie?ení, ktoré Dodávate? predur?í na pou?itie v?spolo?nostiach, obchodné pou?itie alebo pou?itie v?podnikoch (ka?dé jednotlivo ?alej ako ?Podnikové rie?enie“) vami alebo va?imi pridru?enymi subjektmi (subjekty, ktoré vás kontrolujú, ktoré vy kontrolujete alebo pod spolo?nou kontrolou s?vami) na interné podnikové ú?ely. V?prípade akéhoko?vek pou?itia Podnikového rie?enia zo strany vá?ho pridru?eného subjektu zodpovedáte za dodr?iavanie tejto Zmluvy zo strany vá?ho pridru?eného subjektu a?poru?enie zo strany akéhoko?vek pridru?eného subjektu sa bude pova?ova? za va?e poru?enie. Akymiko?vek povinnos?ami stanovenymi touto Zmluvou je Dodávate? viazany vyhradne vo vz?ahu k?vám, a?nie vo vz?ahu k?va?im pridru?enym subjektom, ktoré pou?ívajú Podnikové rie?enie na základe v?eobecnych podmienok tejto Zmluvy.

2.1.2. V prípade v?etkych ostatnych rie?ení vrátane Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free a v?etkych ostatnych rie?ení, pre ktoré nie ste povinny zaplati? predplatné alebo inú cenu bu? na získanie Rie?enia, alebo na pokra?ovanie v pou?ívaní Rie?enia po uplynutí skú?obného obdobia (ka?dé z nich ako ?Spotrebite?ské rie?enie“) fyzickou osobou alebo ?lenmi jej domácnosti na osobné, nekomer?né ú?ely. Na zabránenie pochybnostiam sa uvádza, ?e ?iadne Spotrebite?ské rie?enie sa nedodáva ani neposkytuje na pou?ívanie na základe licencie pre: (i) fyzickú osobu na komer?né ú?ely, (ii) podnik, spolo?nos?, subjekt ?tátnej správy, mimovládnu organizáciu alebo iny neziskovy subjekt alebo vzdelávaciu in?titúciu.

2.2. Ste oprávneny vytvori? si jednu zálo?nú kópiu Softvéru.

2.3. Za predpokladu, ?e je Rie?enie nakonfigurované na sie?ové pou?itie, ste oprávneny pou?íva? Rie?enie na jednom alebo viacerych súborovych serveroch ?i virtuálnych zariadeniach s?cie?om pou?ívania v?jednej lokálnej sieti vyhradne na jeden z?nasledujúcich ú?elov (ale nie na viac ako jeden ú?el):

2.3.1. trvalá in?talácia Softvéru na pevné disky ?i iné úlo?né zariadenia, maximálne pre Povoleny po?et zariadení, alebo

2.3.2. pou?ívanie Rie?enia prostredníctvom takejto jednej lokálnej siete, za predpokladu, ?e po?et inych Zariadení, na ktorych sa Rie?enie bude pou?íva?, neprekro?í Povoleny po?et zariadení, alebo

2.3.3. ak vám Príslu?né podmienky ude?ujú oprávnenie pou?íva? Rie?enie pri poskytovaní Slu?ieb poskytovate?a riadenych slu?ieb, pou?ívajte Rie?enie tak, ako sa to uvádza v ?lánku 13.2.

2.4. INé POU?íVANIE RIE?ENIA, NE? JE VYSLOVNE POVOLENé ?LáNKOM 2 TEJTO ZMLUVY, ALEBO AKYKO?VEK ?AL?í PREDAJ, ?I ?AL?IA DISTRIBúCIA RIE?ENIA PREDSTAVUJE PODSTATNé PORU?ENIE TEJTO ZMLUVY A?M??E PORU?OVA? PRíSLU?Né PRáVNE PREDPISY O?OCHRANE AUTORSKYCH PRáV.

3. Aktualizácie

Dodávate? m??e príle?itostne v?priebehu Obdobia predplatného a?bez vá?ho samostatného povolenia alebo súhlasu príle?itostne zavádza? upgrady, aktualizácie alebo náhrady ktoréhoko?vek Rie?enia (?alej ako ?Aktualizácia“) a?v?d?sledku tohto zavedenia nemusíte ma? mo?nos? príslu?né Rie?enie alebo Zariadenie (alebo ur?ité funkcie Zariadenia) pou?íva?, pokym táto Aktualizácia nebude plne in?talovaná alebo aktivovaná. Na v?etky ú?ely v?rámci tejto Zmluvy sa ka?dá Aktualizácia pova?uje za sú?as? ?Rie?enia“. Aktualizácie m??u zah?ňa? doplnenia aj odstránenia akychko?vek konkrétnych prvkov a?funkcií, ktoré Rie?enie ponúka, alebo ich m??u celkom nahradi?, pri?om obsah, prvky a?funkcie aktualizovaného Rie?enia zostávajú vyhradne na uvá?ení Dodávate?a. Od Dodávate?a sa nevy?aduje, aby vám ponúkol mo?nos? odmietnu? alebo odlo?i? Aktualizácie, ale na dosiahnutie maximálnej vykonnosti Rie?enia je potrebné stiahnu? a povoli? in?taláciu alebo aktiváciu v?etkych dostupnych Aktualizácií. Dodávate? m??e pozastavi? poskytovanie podpory pre Rie?enie, dokia? nebudete súhlasi? so v?etkymi Aktualizáciami a?nenain?talujete alebo neaktivujete ich. Dodávate? ur?í vhodnos? a?na?asovanie Aktualizácií na základe svojho vyhradného uvá?enia a?nenesie ?iadnu povinnos? vám akéko?vek Aktualizácie sprístupňova?. Dodávate? m??e vyhradne pod?a vlastného uvá?enia presta? poskytova? Aktualizácie pre akúko?vek verziu Rie?enia okrem najnov?ej verzie alebo Aktualizácie, ktoré podporujú pou?ívanie Rie?enia v?spojení s?akymiko?vek verziami opera?nych systémov, e-mailovych programov, preh?adávacích programov a?iného softvéru, na prevádzku s?ktorymi bolo Rie?enie navrhnuté.

4. Vlastnícke práva

4.1. Rie?enie a?Dokumentácia sú du?evnym vlastníctvom Dodávate?a a?sú chránené príslu?nymi právnymi predpismi o?ochrane autorskych práv, ustanoveniami medzinárodnych zmlúv a?inymi príslu?nymi právnymi predpismi krajiny, v?ktorej sa Rie?enie pou?íva. ?truktúra, usporiadanie a?po?íta?ovy kód Softvéru alebo firmvéru sú cennym obchodnym tajomstvom a?d?vernymi informáciami Dodávate?a. V?rozsahu, v?ktorom uvediete Dodávate?ovi akéko?vek komentáre alebo návrhy tykajúce sa Rie?enia, ude?ujete Dodávate?ovi právo a?licenciu na uchovávanie a?pou?itie akychko?vek takychto komentárov alebo návrhov na akyko?vek ú?el v?jeho sú?asnych alebo budúcich produktoch ?i slu?bách, bez toho, aby vám bola poskytnutá ?al?ia kompenzácia a?bez vá?ho súhlasu s?takymto uchovávaním alebo pou?ívaním.

4.2. Okrem prípadov uvedenych v?tejto Zmluve nezískavate na základe dr?by ?i pou?ívania Rie?enia ?iadne oprávnenia ani právne tituly k?akymko?vek právam du?evného vlastníctva Rie?enia alebo Dokumentácie. V?etky práva k?Rie?eniu a?Dokumentácii vrátane v?etkych súvisiacich autorskych práv, patentov, obchodnych tajomstiev, obchodnych známok a?ostatnych práv du?evného vlastníctva si vyhradzuje Dodávate?.

5. Obmedzenia

5.1. Rie?enie ani Dokumentáciu nie ste oprávneny kopírova? alebo pou?íva?, okrem sp?sobov stanovenych v??lánku?2 tejto Zmluvy. Nesmiete, ani nesmiete akejko?vek tretej strane povoli?:

5.1.1. pou?íva? akyko?vek autoriza?ny kód, licen?né ?íslo, kombináciu pou?ívate?ského mena / hesla alebo iny aktiva?ny kód alebo ?íslo dodané Dodávate?om v súvislosti s akymko?vek Rie?ením (?alej ako ?Aktiva?ny kód“) pre viac Zariadení, ako stanovujú Príslu?né podmienky;

5.1.2. zverejni? akyko?vek Aktiva?ny kód ?ubovo?nému subjektu okrem Dodávate?a a Dodávate?om menovanych zástupcov;

5.1.3 okrem prípadov vyslovne povolenych právnymi predpismi: (i) sp?tne analyzova?, rozobera?, dekompilova?, preklada?, rekon?truova?, transformova? alebo extrahova? akéko?vek Rie?enie alebo ?ubovo?nú ?as? Rie?enia (vrátane akychko?vek súvisiacich podpisov ?kodlivého kódu (ako je definovany ni??ie) a postupov na odhalenie ?kodlivého kódu); alebo (ii) meni?, modifikova? alebo inym sp?sobom upravova? akéko?vek Rie?enie (vrátane akychko?vek súvisiacich podpisov ?kodlivého kódu a rutín na odhalenie ?kodlivého kódu). ??kodlivy kód“ znamená akyko?vek kód, funkciu, postup alebo zariadenie ur?ené alebo navrhnuté tak, aby automaticky alebo na základe nejakého podnetu ?i pri vykonaní / nevykonaní ur?itého úkonu, alebo ktoré je riadené alebo ovládané akouko?vek osobou alebo subjektom s?cie?om: (a) naru?i? prevádzku akéhoko?vek softvéru, slu?by, zariadenia, vlastníctva, siete alebo údajov; (b) sp?sobi? zni?enie, zmenu, vymazanie, po?kodenie alebo inak sp?sobi? naru?enie alebo znehodnotenie akéhoko?vek softvéru, slu?by, zariadenia, vlastníctva, siete alebo údajov; alebo (c) umo?ni? ?ubovo?nej osobe alebo subjektu prístup, prevzia? kontrolu alebo zni?i?, zmeni?, vymaza?, po?kodi? alebo inak naru?i? alebo zhor?i? prevádzku ktorejko?vek ?asti softvéru, slu?by, zariadenia, vlastníctva, siete alebo údajov a akéhoko?vek po?íta?ového vírusu, ?erva, padacích dverí, zadnych dverí, ?asovej bomby, ?kodlivého programu alebo mechanizmu, ako softvérovy zámok alebo postup na kontrolu hesiel, kontrolu sériového ?ísla CPU, ?asovú závislos? alebo akyko?vek iny kód ur?eny alebo navrhnuty tak, ako je uvedené v tejto definícii (vrátane Java appletov, ovládacích prvkov ActiveX, skriptovacích jazykov, zásuvnych modulov prehliada?a alebo push obsahu);

5.1.4. s vynimkou prípadov, na ktoré oprávňuje distribu?ná zmluva, zmluva o následnom predaji alebo iná dohoda medzi vami a Dodávate?om alebo inym ?lenom Skupiny dodávate?a, publikova?, predáva?, distribuova?, vysiela?, posiela?, komunikova?, prená?a?, s?ubova?, prenajíma?, zdie?a? alebo sublicencova? akéko?vek Rie?enie;

5.1.5. okrem prípadov, na ktoré vyslovne oprávňuje táto Zmluva (vrátane ?lánkov 13.2, 13.5 a 13.7), Príslu?né podmienky alebo iná dohoda medzi vami a Dodávate?om alebo inym ?lenom Skupiny dodávate?a, pou?íva? akéko?vek Rie?enie na spravovanie zariadení tretej strany alebo poskytnú? tretej strane prístup k akémuko?vek Rie?eniu alebo jej umo?ni? jeho pou?ívanie prostredníctvom servisného vypo?tového strediska, zdie?ania ?asu, predplatenej slu?by alebo poskytovate?a aplika?nych slu?ieb alebo na inom podobnom základe;

5.1.6. pou?íva? akéko?vek rie?enie na poskytnutie alebo vytvorenie produktu alebo slu?by, ktoré konkurujú Rie?eniu;

5.1.7. pou?i? alebo pokúsi? sa pou?i? akéko?vek Rie?enie s cie?om: (i) na?íta?, s?ahova?, streamova?, prená?a?, kopírova? alebo uchováva? akéko?vek informácie, údaje alebo materiály, alebo sa zapája? alebo pomáha? pri akejko?vek ?innosti, ktorá m??e: (A) poru?ova? práva du?evného vlastníctva alebo iné práva akejko?vek tretej strany; (B) obsahova? akyko?vek nezákonny, ?kodlivy, ohrozujúci, zneu?ívajúci, hanlivy alebo inak ne?iaduci materiál akéhoko?vek druhu, (C) po?kodzova? alebo pokúsi? sa po?kodi? iné strany; (D) ma? potenciál podnecova? alebo vytvára? správanie, ktoré je nezákonné, ?kodlivé, ohrozujúce, zneu?ívajúce, ob?a?ujúce, protiprávne, hanlivé, urá?livé, vulgárne, obscénne, narú?ajúce súkromie inej osoby, nenávistné alebo rasovo, etnicky, nábo?ensky ?i sexuálne diskrimina?né alebo inak ne?iaduce; (E) propagova? alebo poskytova? in?truktá?ne informácie o nezákonnych ?innostiach, podporova? fyzické ublí?enie alebo zranenie vo?i akejko?vek skupine alebo jednotlivcovi alebo podporova? akúko?vek krutos? vo?i zvieratám; (F) vydáva? sa za akúko?vek osobu alebo subjekt alebo inak skres?ova? va?e spojenie s osobou alebo subjektom; alebo (G) pomáha? pri akomko?vek podvode, klamstve alebo kráde?i; alebo (H) po?kodi?, zablokova? alebo naru?i? prevádzku, alebo získa? ?i pokú?a? sa získa? alebo dosiahnu? neoprávneny prístup, prevzatie, pou?ívanie, kopírovanie, zmenu alebo zni?enie akéhoko?vek vlastníctva, Zariadení, softvéru, slu?ieb, sietí alebo údajov akymko?vek sp?sobom vrátane hackerstva, phishingu, fal?ovania sie?ovej identity (spoofingu) alebo snahy obís? alebo prekona? akúko?vek bránu firewall, ochranu heslom alebo iné ochrany alebo kontroly informa?nej bezpe?nosti akejko?vek povahy; (ii) akymko?vek sp?sobom poru?ova? platné miestne, vnútro?tátne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy; (iii) fal?ova? hlavi?ky alebo inak manipulova? s identifikátormi s cie?om zamaskova? p?vod akéhoko?vek obsahu prená?aného prostredníctvom pou?itia Rie?enia; (iv) odovzda?, odosla?, posiela? e-mailom alebo inym sp?sobom odosiela? akúko?vek nevy?iadanú alebo neschválenú reklamu, propaga?né materiály, ?nevy?iadanú po?tu“, ?spam“, ?re?azové listy“ alebo ?pyramídové schémy“; alebo (v) získava? alebo uchováva? osobné údaje bez vedomia a vyslovného súhlasu dotknutej osoby;

5.1.8 po?kodi?, zablokova? alebo naru?i? prevádzku, alebo získa? alebo sa pokú?a? získa? alebo dosiahnu? neoprávneny prístup k akémuko?vek Rie?eniu alebo vlastníctvu, Zariadeniam, softvéru, slu?bám, sie?am alebo údajom, ktoré sú spojené alebo spolupracujú s takymto Rie?ením alebo akymko?vek obsahom alebo údajmi uchovávanymi, prístupnymi alebo dodanymi prostredníctvom takéhoto Rie?enia, a to akymko?vek sp?sobom vrátane hackerstva, phishingu, fal?ovania sie?ovej identity (spoofingu) alebo snahy obís? alebo prekona? akúko?vek bránu firewall, ochranu heslom alebo iné ochrany alebo kontroly informa?nej bezpe?nosti akejko?vek povahy;

5.1.9. vykona? skú?ku alebo porovnanie s referen?nou hodnotou alebo zverejni? vysledky skú?ky alebo porovnania pre akéko?vek Rie?enie bez predchádzajúceho súhlasu Dodávate?a; alebo

5.1.10. prekona? alebo obís? alebo sa pokúsi? prekona? alebo obís? ?i akejko?vek tretej strane povoli? alebo pomáha? prekona? alebo obís? kontrolné prvky pre pou?ívanie kópií akéhoko?vek Rie?enia; alebo

5.1.11. poru?i? pravidlá Dodávate?a riadiace prijate?né pou?ívanie Rie?ení (?Podmienky prijate?ného pou?ívania“), ktoré m??ete nájs? tu. Pokia? sa táto Zmluva a Podmienky prijate?ného pou?ívania dostanú do rozporu, rozhodujúce bude prísnej?ie ustanovenie, a to v rozsahu takéhoto rozporu.

5.2. Niektoré Rie?enia vám alebo inému pou?ívate?ovi m??u poskytova? administrátorské oprávnenia, ktoré m??u, okrem iného, administrátorovi umo?ni? monitorovanie inych Zariadení a/alebo stavu Rie?ení nasadenych v inych Zariadeniach, napríklad vrátane stavu Obdobia predplatného, správ Rie?enia a?Aktualizácií. Vyhlasujete a?zaru?ujete sa, ?e takéto administrátorské oprávnenia budete uplatňova? len vo vz?ahu k?Zariadeniam a?Rie?eniam, na ktoré máte nále?ité oprávnenie, a?nie na ?iadne iné ú?ely. Taktie? vyhlasujete a zaru?ujete Dodávate?ovi, ?e: (i) máte po?adované oprávnenie vyjadri? súhlas s?touto Zmluvou a in?talova? a/alebo pou?íva? Rie?enie na Zariadeniach v?mene akychko?vek vlastníkov a?pou?ívate?ov uvedenych spravovanych Zariadení a?(ii) tymto so Zmluvou súhlasíte v mene: (A) akychko?vek takychto vlastníkov a pou?ívate?ov uvedenych spravovanych zariadení a (B) vás samotnych.

5.3. Niektoré Rie?enia vám m??u dáva? mo?nos? publikova? alebo verejne zdie?a? obsah, ktory ste vytvorili alebo získali z?inych zdrojov (?alej len ?Pou?ívate?sky obsah“). Zachovávate si v?etky práva du?evného vlastníctva, ktorych dr?ite?om u? ste pod?a platnych zákonov vo vz?ahu k?Pou?ívate?skému obsahu, ktory publikujete alebo zdie?ate prostredníctvom Rie?enia, pod podmienkou dodr?ania práv, licencií a?inych podmienok vyplyvajúcich z?tejto Zmluvy vrátane akychko?vek základnych práv inych os?b na Pou?ívate?sky obsah, ktory m??ete pou?íva? alebo upravova?. Ka?dému ?lenovi Skupiny dodávate?a ude?ujete nevyhradné, absolútne, bezpodmiene?né, neobmedzené, celosvetové, neodvolate?né, trvalé a?bezplatné právo a?licenciu na pou?ívanie, kopírovanie, zaznamenávanie, ?írenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ?al?í predaj, ude?ovanie sublicencií (cez viacero úrovní), upravovanie, prisp?sobovanie, zobrazovanie, verejné prevádzkovanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodenych diel a?iné vyu?ívanie celého Pou?ívate?ského obsahu, ktory zverejníte alebo zdie?ate prostredníctvom Rie?enia alebo akejko?vek jeho ?asti (a?diel z?neho odvodenych) akymko?vek sp?sobom vyhradne na ú?ely poskytovania Rie?ení pod?a tejto Zmluvy. V?dy, ke? publikujete alebo zdie?ate akyko?vek Pou?ívate?sky obsah, vyhlasujete a zaru?ujete sa ka?dému ?lenovi Skupiny dodávate?a za to, ?e ste dosiahli aspoň vek plnoletosti v??táte alebo jurisdikcii svojho pobytu a??e ste rodi? alebo zákonny zástupca alebo máte v?etky nále?ité súhlasy rodi?a alebo zákonného zástupcu ka?dej neplnoletej osoby ktorá je zobrazená v?akomko?vek Pou?ívate?skom obsahu, ktory publikujete alebo zdie?ate, alebo k?nemu prispela, a??e so zrete?om na tento Pou?ívate?sky obsah: (i) ste vyhradnym autorom a vlastníkom práv du?evného vlastníctva a?inych práv k?tomuto Pou?ívate?skému obsahu alebo máte zákonné právo publikova? a zdie?a? Pou?ívate?sky obsah a?udeli? ka?dému ?lenovi Skupiny dodávate?a právo pou?íva? ho tak, ako je uvedené v?tomto ?lánku 5.3, a?to v?etko bez toho, aby mal ktoryko?vek ?len Skupiny dodávate?a akúko?vek povinnos? získa? súhlas akejko?vek tretej strany, a?bez toho, aby ktorémuko?vek ?lenovi Skupiny dodávate?a vznikol akyko?vek záv?zok alebo zodpovednos? za ?kodu akéhoko?vek druhu, (ii) Pou?ívate?sky obsah je presny, (iii) Pou?ívate?sky obsah neoprávnene nezasahuje a?s?oh?adom na jeho povolené pou?ívanie a?vyu?ívanie zo strany ktoréhoko?vek ?lena Skupiny dodávate?a pod?a ustanovení tejto Zmluvy nebude neoprávnene zasahova? do ?iadnych práv du?evného vlastníctva alebo inych práv akejko?vek tretej strany, a?(iv) Pou?ívate?sky obsah neporu?í túto Zmluvu ani nesp?sobí ?iadnej osobe ujmu alebo ?kodu.

6. Obmedzená záruka, zrieknutie sa zodpovednosti a vylú?enie zodpovednosti

6.1. S?vyhradou zvy?nej ?asti tohto ?lánku?6 vám Dodávate? ru?í za to, ?e Rie?enie bude fungova? alebo bude vykonané v zásade v?súlade s?Dokumentáciou po?as 30 dní po tom, ako Rie?enie po prvykrát získate. Na ú?ely uplatnenia reklamácie musíte dodr?iava? pokyny poskytnuté zdrojom, od ktorého ste Rie?enie získali. Ak Rie?enie v zásade nefunguje v?súlade s?Dokumentáciou, celková a?vyhradná zodpovednos? ka?dého ?lena Skupiny dodávate?a a ka?dého Partnera dodávate?a a?vá? jediny a?vyhradny nárok na nápravu bude s oh?adom na túto záruku obmedzeny pod?a vyberu Dodávate?a bu? na: (i) vymenu Rie?enia, alebo (ii) vrátenie Rie?enia na ú?ely získania náhrady za ?as? poplatku za predplatné, ktory ste zaplatili za nevypr?anú alebo nevyu?itú ?as? Obdobia predplatného. Táto záruka sa vz?ahuje len na p?vodne dodané Rie?enie a?nevz?ahuje sa na: (i) akéko?vek Aktualizácie, (ii) akéko?vek chyby sp?sobené kombinovaním, prevádzkovaním alebo pou?itím Rie?enia spolo?ne so: (A) softvérom, hardvérom alebo inymi materiálmi, ktoré nedodal Dodávate?, alebo (B) Zariadeniami, softvérom alebo inymi materiálmi, ktoré nie sú v?súlade s?po?iadavkami Dodávate?a stanovenymi v?Dokumentácii.

6.2. S VYHRADOU USTANOVENí ?LáNKU 6.1 TEJTO ZMLUVY ?LENOVIA SKUPINY DODáVATE?A A PARTNERI DODáVATE?A NERU?IA ZA FUNGOVANIE ANI VYSLEDKY, KTORé M??ETE DOSIAHNU? POU?íVANíM AKéHOKO?VEK RIE?ENIA ALEBO DOKUMENTáCIE. S?VYHRADOU TOHO USTANOVENí ?LáNKU 6.1 TEJTO ZMLUVY SA RIE?ENIE POSKYTUJE, AKO STOJí A LE?í A??LENOVIA SKUPINY DODáVATE?A A PARTNERI DODáVATE?A NEPOSKYTUJú ?IADNE VYSLOVNé ANI PREDPOKLADANé ZáRUKY ALEBO PODMIENKY A?V?MAXIMáLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRáVNYMI PREDPISMI SA ZRIEKAJú V?ETKYCH ZáRUK A PODMIENOK, KTORé Sú STANOVENé PRáVNYMI PREDPISMI, ZVYKOVYM PRáVOM, JUDIKATúROU ALEBO INYMI PRáVNYMI TEóRIAMI, OKREM INéHO VRáTANE PREDPOKLADANYCH ZáRUK ?I PODMIENOK NEPORU?OVANIA PRáV TRETíCH STRáN, PREDAJNOSTI, PRáVNYCH TITULOV, VHODNEJ KVALITY ?I VHODNOSTI NA AKYKO?VEK KONKRéTNY ú?EL. DODáVATE? NERU?í ZA TO, ?E PREVáDZKA AKéHOKO?VEK RIE?ENIA BUDE NEPRERU?ENá ALEBO BEZCHYBNá, ?E RIE?ENIE BUDE NáLE?ITE FUNGOVA? NA AKOMKO?VEK KONKRéTNOM ZARIADENí ALEBO S?AKOUKO?VEK KONKRéTNOU KONFIGURáCIOU HARDVéRU A/ALEBO SOFTVéRU, ALEBO ?E RIE?ENIA BUDú POSKYTOVA? úPLNú OCHRANU INTEGRITY VYBRANYCH úDAJOV, INFORMáCIí ALEBO OBSAHU ULO?ENYCH ALEBO PRENá?ANYCH CEZ INTERNET.

6.3. BEZ OH?ADU NA AKéKO?VEK INé USTANOVENIE TEJTO ZMLUVY SA VáM AKéKO?VEK RIE?ENIA, KTORé SA POSKYTUJú BEZ POPLATKOV (VRáTANE RIE?ENí POSKYTOVANYCH AKO RIE?ENIE ?ZDARMA“, ?SKú?OBNá VERZIA“ ALEBO ?BETA“ RIE?ENIE), POSKYTUJú, AKO STOJA A LE?IA, ?SO V?ETKYMI CHYBAMI“ A??AKO Sú K?DISPOZíCII“, BEZ AKEJKO?VEK ZáRUKY AKéHOKO?VEK DRUHU A?BEZ PODPORY ALEBO INYCH SLU?IEB OD DODáVATE?A.

6.4. V?MAXIMáLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRáVNYMI PREDPISMI NEBUDú DODáVATE? ANI ?IADNA SPOLO?NOS?, KTORá KONTROLUJE, JE KONTROLOVANá ALEBO JE POD SPOLO?NOU KONTROLOU S?DODáVATE?OM (SPOLO?NE OZNA?OVANé AKO ?SKUPINA DODáVATE?A“) ALEBO JEHO PRíSLU?Ní ZáSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIí, PREDSTAVITELIA, DODáVATELIA, DISTRIBúTORI, PREDAJCOVIA, OPERáTORI BEZDR?TOVEJ SIETE, CEZ SIE? ALEBO SYSTéMY KTORYCH SA RIE?ENIE POSKYTUJE, ANI INí OBCHODNí PARTNERI AKéHOKO?VEK ?LENA SKUPINY DODáVATE?A (SPOLO?NE OZNA?OVANí AKO ?PARTNERI DODáVATE?A“) V??IADNOM PRíPADE ZODPOVEDNí VO?I VáM ANI AKEJKO?VEK TRETEJ STRANE ZA:

6.4.1. ?IADNE NEPRIAME, NáSLEDNé, NáHODNé, TRESTNé, OSOBITNé ALEBO EXEMPLáRNE ?KODY ALEBO STRATY AKéHOKO?VEK DRUHU, BEZ OH?ADU NA PRí?INU ALEBO TEóRIU ZODPOVEDNOSTI;

6.4.2. ?IADNE ?KODY UTRPENé V?D?SLEDKU OBCHODNEJ STRATY, STRATY ZISKU, STRATY SúKROMIA, STRATY MO?NOSTI POU?íVA? AKéKO?VEK ZARIADENIE ALEBO RIE?ENIE (VRáTANE PREDMETNéHO RIE?ENIA), ZBYTO?NE VYNALO?ENé NáKLADY, NáKLADY NA ZAOBSTARANIE NáHRADNéHO ALEBO NAHRáDZAJúCEHO TOVARU, SLU?IEB ALEBO DIGITáLNYCH PRODUKTOV, PRERU?ENIE PODNIKATE?SKEJ ?INNOSTI, AKéKO?VEK NEPOVOLENé ZVEREJNENIE ?I STRATU (VRáTANE AKéHOKO?VEK PORU?ENIA, DEGRADáCIE ALEBO NEDOSTUPNOSTI) AKYCHKO?VEK úDAJOV ?I INFORMáCIí AKEJKO?VEK POVAHY (BEZ OH?ADU NA TO, ?I AKéKO?VEK Z UVEDENYCH STRáT, ?K?D, NáKLADOV ALEBO VYDAVKOV BOLI PRIAMYMI ?I NEPRIAMYMI STRATAMI ?I ?KODAMI, ALEBO NIE); ALEBO

6.4.3. ?IADNE INé PE?A?Né ALEBO NEPE?A?Né STRATY ?I ?KODY, VYPLYVAJúCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO AKéHOKO?VEK RIE?ENIA, KTORé BOLO POD?A NEJ POSKYTNUTé;

A?TO ANI V?PRíPADE, AK BOL TAKYTO ?LEN SKUPINY DODáVATE?A ALEBO PARTNER DODáVATE?A O?MO?NOSTI VZNIKU TAKEJTO STRATY ALEBO ?KODY INFORMOVANY. BEZ OH?ADU NA NI?, ?O JE V TEJTO ZMLUVE ALEBO INYM SP?SOBOM UVEDENé INAK, ?IADNY ?LEN SKUPINY DODáVATE?A ANI ?IADNY PARTNER DODáVATE?A NEBUDE ZODPOVEDNY VO?I VáM ALEBO AKEJKO?VEK TRETEJ STRANE ZA ?IADNU STRATU ALEBO ?KODU (?I U? PRIAMU, ALEBO NEPRIAMU) SP?SOBENú AKYMKO?VEK NEOPRáVNENYM PRíSTUPOM K úDAJOM ALEBO ICH PORU?ENíM, DEGRADáCIOU, NEDOSTUPNOS?OU, VYMAZANíM, KRáDE?OU, ZNI?ENíM, POZMENENíM, ZVEREJNENíM ALEBO STRATOU AKYCHKO?VEK úDAJOV, INFORMáCIí ALEBO OBSAHU, KTORé Sú PRENá?ANé, PRIJíMANé ALEBO UCHOVáVANé PROSTREDNíCTVOM RIE?ENIA ALEBO V?SúVISLOSTI S?NíM, BEZ OH?ADU NA PRí?INU. V?PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRáVNYMI PREDPISMI NEBUDE V??IADNOM PRíPADE CELKOVá SúHRNNá ZODPOVEDNOS? ?IADNEHO ?LENA SKUPINY DODáVATE?A ALEBO AKéHOKO?VEK PARTNERA DODáVATE?A ZA V?ETKY STRATY ALEBO ?KODY SP?SOBENé VáM ALEBO AKEJKO?VEK TRETEJ STRANE, KTORá NASTALA S OH?ADOM ALEBO V SúVISLOSTI S AKYMKO?VEK RIE?ENíM, PREDPLATNYM ALEBO TOUTO ZMLUVOU, PREVY?OVA?: (I) P?? AMERICKYCH DOLáROV (5,00 USD) A (II) SUMU POPLATKOV ZA PREDPLATNé, KTORé STE ZAPLATILI ZA BEZPROSTREDNE PREDCHáDZAJúCICH 12 MESIACOV OBDOBIA PREDPLATNéHO.

6.5. UVEDENé VYNIMKY A?OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ?LENOV SKUPINY DODáVATE?A A?PARTNEROV DODáVATE?A OBSIAHNUTé V TEJTO ZMLUVE NEBUDú OBMEDZOVA? ANI VYLU?OVA? ICH PRíPADNú ZODPOVEDNOS? ZA:

6.5.1. SMR?, ?KODU NA HNUTE?NOM MAJETKU, ZRANENIE OS?B ALEBO PODVOD V?ROZSAHU PRESAHUJúCOM RáMEC TOHO, ?O PRíSLU?Né PRáVNE PREDPISY POVO?UJú, A

6.5.2. AKéKO?VEK ZáLE?ITOSTI, KTORé BY INAK NEBOLI OBMEDZENé ?I VYLú?ENé PRíSLU?NYMI PRáVNYMI PREDPISMI.

7. Súkromie; spracúvanie osobnych údajov A INYCH informácií

7.1. Vyraz ?údaje“ v zmysle pou?itom v tejto Zmluve a v Ochrane osobnych údajov znamená: (a) informácie, ktoré poskytnete Dodávate?ovi, inému ?lenovi Skupiny dodávate?a alebo Partnerovi dodávate?a v priebehu objednávania Rie?ení vrátane svojho mena, faktura?nej adresy (vrátane po?tového smerovacieho ?ísla), e-mailovej adresy, telefónneho ?ísla, ?ísla platobnej karty alebo ú?tu, overovacieho kódu dodávate?a, dátumu za?iatku platnosti a dátumu vypr?ania platnosti platobnej karty, hesla ú?tu, ktoré ste vybrali pre svoj ú?et u Dodávate?a alebo iného ?lena Skupiny dodávate?a, a?iné faktura?né údaje, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobnych údajov dodávate?ov (?alej len ?Ochrana osobnych údajov“, ktoré nájdete tu) (spolu ?alej ako ?Transak?né údaje“); (b) informácie, ktoré Dodávate?, iny ?len Skupiny dodávate?a alebo Partner dodávate?a získava po?as spracúvania a plnenia va?ich objednávok Rie?ení vrátane informácií o zna?ke, modeli, opera?nom systéme a ?al?ích identifika?nych údajoch vá?ho Zariadenia, názvu poskytovate?a internetovych slu?ieb, adresy vá?ho internetového protokolu (IP); a (c) informácie o va?ej in?talácii a pou?ívaní Rie?ení (súhrnne sa (b) a (c) sa ozna?ujú v Ochrane osobnych údajov ako ?údaje o slu?bách“).

7.2. Súhlasíte s tym, ?e Dodávate?, iny ?len Skupiny dodávate?a alebo Partner dodávate?a bude pou?íva? va?e údaje na ú?ely uvedené v Ochrane osobnych údajov. Beriete na vedomie, ?e v rámci takéhoto pou?ívania va?ich údajov sa budú spracúva? a plni? va?e objednávky Predplatného a vylep?ova? Rie?enia a budú sa vám poskytova? informácie o Rie?eniach, k odberu ktorych ste sa prihlásili, a ponúka? ?al?ie Rie?enia. Beriete na vedomie, ?e Dodávate? alebo iny ?len Skupiny dodávate?a m??e poskytnú? va?e údaje Partnerom dodávate?a, ako sú poskytovatelia platformy internetového obchodu Dodávate?a a spracovatelia platieb, dodávatelia, ktorí vám poskytujú podporu, slu?by a Rie?enia v mene Dodávate?a a dodávatelia, ktorí poskytujú Dodávate?ovi alebo ?lenovi Skupiny dodávate?a nákupné analyzy a analyzy zlyhaní vo vz?ahu k Rie?eniam. Beriete tie? na vedomie, ?e Dodávate? alebo ?len Skupiny dodávate?a m??e tretím stranám poskytnú? anonymizované a agregované údaje na ú?ely analyz trendov.

8. Ukon?enie

8.1. Platnos? tejto Zmluvy sa okam?ite skon?í v prípade poru?enia ktorejko?vek z va?ich povinností v tejto Zmluve (vrátane akéhoko?vek poru?enia va?ich povinností v ?lánkoch 2, 5 alebo 10), ?o bude ma? za následok prepadnutie akychko?vek va?ich prípadnych práv na prijímanie Aktualizácií alebo vrátenie ?asti predplatného, ktorú ste zaplatili za nevypr?anú alebo nevyu?itú ?as? Obdobia predplatného. Dodávate? si vyhradzuje právo vyu?i? akéko?vek iné právne prostriedky, ktoré právny poriadok poskytuje, v?prípade, ?e akéko?vek va?e poru?enie tejto Zmluvy nepriaznivo ovplyvní akéhoko?vek ?lena Skupiny dodávate?a alebo akéhoko?vek Partnera dodávate?a. Vy??ie uvedené vynimky a obmedzenia zodpovednosti ?lenov Skupiny dodávate?a a Partnerov dodávate?a obsiahnuté v tejto Zmluve budú na?alej platné aj po ukon?ení platnosti tejto Zmluvy.

8.2. Dodávate? m??e na u?ah?enie kedyko?vek vypove?ou ur?enou vám okam?ite ukon?i? platnos? tejto Zmluvy s oh?adom na akéko?vek konkrétne Rie?enie alebo v?etky Rie?enia a úplná a vyhradná zodpovednos? ka?dého ?lena Skupiny dodávate?a a ka?dého Partnera dodávate?a a vá? jediny a vyhradny nárok s oh?adom na akéko?vek takéto ukon?ene platnosti bude obmedzeny na vrátenie ?asti poplatkov za predplatné, ktoré ste zaplatili za nevypr?anú alebo nevyu?itú ?as? Obdobia predplatného. Od dátumu ú?innosti takéhoto ukon?enia platnosti u? nebudete oprávneny/-á pou?íva? akéko?vek dotknuté Rie?enie a Dokumentáciu.

9. Obmedzené práva vlády USA

V?etky Rie?enia sp?ňajú podmienky ozna?enia ako ?komer?né nástroje“ v?zmysle definície tohto pojmu v?hlave?48, ?lánku?2.101 Kodifikácie federálnych predpisov (C. F. R.), pozostávajú z??komer?ného po?íta?ového softvéru“ a??dokumentácie komer?ného po?íta?ového softvéru“ v?zmysle pou?itia tychto pojmov v?hlave?48, ?lánku?12.212 dokumentu C. F. R. V?súlade s?hlavou?48, ?lánkom?12.212 dokumentu C. F. R. a?hlavou?48, ?lánkami?227.7202-1 a? 227.7202-4 dokumentu C. F. R. získajú v?etci koncoví pou?ívatelia v?rámci vlády USA takéto Rie?enia a?súvisiacu Dokumentáciu vyhradne s?tymi v tejto Zmluve stanovenymi právami, ktoré sa uplatňujú v prípade?mimovládnych zákazníkov. Pou?ívanie takychto?Rie?ení a?súvisiacej Dokumentácie predstavuje súhlas subjektu vlády USA s?tym, ?e po?íta?ovy softvér a?dokumentácia po?íta?ového softvéru sú komer?né, a?predstavuje vyslovenie súhlasu s?právami a?obmedzeniami stanovenymi v tejto Zmluve.

10. Kontroly vyvozu

Zav?zujete sa dodr?iava? v?etky platné právne predpisy USA a?medzinárodné právne predpisy, ktorymi sa riadi vyvoz a?op?tovny vyvoz Rie?ení, vrátane Nariadení USA o?správe vyvozu, a?tie? obmedzenia tykajúce sa koncového pou?ívate?a, koncového pou?itia a?miesta ur?enia vydané vládami USA a?inych ?tátov. Bez toho, aby bola obmedzená v?eobecná platnos? uvedeného ustanovenia vyhlasujete, ru?íte a zav?zujete sa, ?e: (i) nie ste uvedeny/-á na zozname zakázanych os?b, zozname neoverenych subjektov, zozname zahrani?nych subjektov, zozname osobitne ur?enych ?tátnych príslu?níkov alebo inom zozname zverejnenom vládou USA; a (ii) nebudete pou?íva?, vyvá?a? alebo op?tovne vyvá?a? akéko?vek Rie?enie na územiach, v destináciách, spolo?nostiach alebo u jednotlivcov alebo na územia, do destinácií, spolo?nostiam alebo jednotlivcom v rozpore s embargami alebo obchodnymi sankciami vyhlásenymi USA a EU. Od?kodníte, budete chráni? a?zachováte bez ujmy akéhoko?vek ?lena Skupiny dodávate?a v?súvislosti s?akymiko?vek nárokmi, po?iadavkami, ?alobami alebo konaniami a?v?etkymi ?kodami, zodpovednos?ou, nákladmi a?vydavkami, ktoré vyplyvajú z?vá?ho poru?enia tohto ?lánku?10.

11. Záv?zná rozhodcovská dohoda a vzdanie sa skupinovej ?aloby

11.1. Tento ?lánok?11 platí pre v?etky Spory, ktoré vzniknú z?Rie?enia alebo v?súvislosti s?ním, predplatného akéhoko?vek Rie?enia alebo tejto Zmluvy a?ktoré sa tykajú vás a Dodávate?a. Na ú?ely tohto ?lánku?11 znamená pojem ?Spor“ akyko?vek spor, ?alobu alebo inú spornú otázku bez oh?adu na konkrétny uplatňovany predmet ?aloby (t. j. spolu s?akymiko?vek inymi predmetmi ?aloby alebo právnymi základmi zah?ňa nároky za poru?enie zmluvy, klamlivé vyhlásenie alebo podvod, od?kodnenie, trestny ?in (vrátane nedbalosti) poru?ujúci zákon alebo nariadenie).

11.2. V?prípade Sporu musíte Dodávate?ovi poskytnú? oznámenie o?Spore, ktoré je písomnym vyhlásením s?va?ím menom, adresou a?kontaktnymi údajmi, faktami, ktoré viedli k?vzniku Sporu, a?po?adovanym sp?sobom nápravy. Akéko?vek oznámenie o?Spore musíte zasla? Dodávate?ovi e-mailom na adresu [email protected] (pri?om uvediete Predmet: Oznámenie o?Spore pod?a ?lánku?11 Licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om).

11.3. AKéKO?VEK KONANIE S?ú?ELOM UROVNA? ?I SúDNE RIE?I? AKYKO?VEK SPOR NA AKOMKO?VEK SúDNOM TRIBUNáLE BUDE VEDENé VYHRADNE NA INDIVIDUáLNOM ZáKLADE. NEBUDETE PO?ADOVA?, ABY BOL AKYKO?VEK SPOR PREJEDNANY AKO SKUPINOVá ?ALOBA, ?ALOBA OB?IANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO AKéKO?VEK INé KONANIE, V?KTOROM KTORáKO?VEK STRANA KONá ?I NAVRHUJE KONANIE V?POSTAVENí ZáSTUPCU. ?IADNE ROZHODCOVSKé ALEBO SúDNE KONANIE NEBUDE SPOJENé S?INYM BEZ PREDCHáDZAJúCEHO PíSOMNéHO SúHLASU V?ETKYCH STRáN DOTKNUTYCH ROZHODCOVSKYM ALEBO SúDNYM KONANíM.

11.4. Ak s dodávate?om nevyrie?ite spor prostredníctvom neformálneho jednania, akéko?vek iné úsilie na vyrie?enie sporu sa bude vykonáva? vylu?ne prostredníctvom záv?zného rozhodcovského konania, ktoré sa riadi federálnym zákonom o?rozhodcovskom konaní (?alej ako ?FAA“), 9 USC § 1 a nasl., a materiálnymi zákonmi ?tátu New York (bez oh?adu na vyber právnych princípov). Okrem prípadov uvedenych ni??ie v ?lánku 11.5 sa vzdávate práva na predlo?enie (alebo na ú?as? na spore ako ú?astník alebo ?len skupinovej ?aloby) v?etkych Sporov na súde pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú v?etky Spory rie?ené pred nezávislym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude kone?né, s?vyhradou obmedzeného práva na súdny prieskum na základe FAA. Rozhodcovsky nález m??e vymáha? ktoryko?vek súd, ktory je pre strany príslu?ny.

11.5. Z?povinného rozhodcovského konania pod?a tohto ?lánku?11 existujú nasledujúce vynimky:

11.5.1. M??ete vies? akyko?vek Spor na súde pre spory s?nízkou hodnotou v?kraji ?i v?inej podobnej politickej jednotke, v?ktorej máte pobyt, ak tento Spor sp?ňa v?etky po?iadavky, aby bol prejednávany na súde pre spory s?nízkou hodnotou. Ak vznesiete nárok na súde pre spory s?nízkou hodnotou, nesiete zodpovednos? za v?etky súdne náklady a?poplatky.

11.5.2. V?etky Spory tykajúce sa akéhoko?vek tvrdeného zneu?itia du?evného vlastníctva Dodávate?a budú rie?ené na súde.

11.5.3. Ak ste spotrebite?om a ?ijete v Európskej únii, Nórsku, na Islande alebo v Lichten?tajnsku, m??ete ma? právo obráti? sa so svojím Sporom na internetovú platformu ur?enú na rie?enie sporov online zalo?enú Európskou komisiou (?alej ako ?Platforma RSO“). ú?elom tejto Platformy RSO je umo?ni? mimosúdne rie?enie sporov tykajúcich sa online nákupov tovarov a?slu?ieb medzi spotrebite?mi a?obchodníkmi sídliacimi v Európskej únii, Nórsku, na Islande a v Lichten?tajnsku. Platformu RSO nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. V?etky rozhodcovské konania bude vies? Americká asociácia pre arbitrá? (?alej len ?AAA“) a?budú sa riadi? jej ?Pravidlami rozhodcovského konania tykajúceho sa spotrebite?ov“, ú?innymi od 1.?septembra 2014 a?s?nimi súvisiacimi ?Nákladmi na rozhodcovské konanie (vrátane administratívnych poplatkov AAA)“ ú?innymi od 1.?septembra 2014 (?alej spolo?ne len ?Postupy tykajúce sa spotrebite?ov“):

11.6.1. Postupy tykajúce sa spotrebite?ov stanovujú ur?ité poplatky a?konkrétne niektoré uva?ujú na spotrebite?a (vás) a?iné na podniky (Dodávate?). Ak má vá? nárok hodnotu 75?000?USD alebo ni??iu, Dodávate? zaplatí v?etky z?tychto uvedenych poplatkov a?nákladov vrátane tych, ktoré sú uvalené na spotrebite?a. Dodávate? odmieta nies? akéko?vek iné náklady. Ak má vá? nárok hodnotu vy??iu ako 75?000?USD, platby sa budú riadi? Postupmi tykajúcimi sa spotrebite?ov.

11.6.2. S?vyhradou ni??ie uvedeného sa pou?ijú Postupy AAA tykajúce sa spotrebite?ov pre akyko?vek Spory medzi tymito stranami. Pod?a Pravidla rozhodcovského konania tykajúceho sa spotrebite?ov R-1 písm. (e) v?ak m??e zmluvná strana namietnu? nále?ité pou?itie Pravidiel rozhodcovského konania tykajúceho sa spotrebite?ov rozhodcovi, aby vydal kone?né rozhodnutie. Táto Zmluva bude ma? prednos? v?rozsahu, v?ktorom neodporuje Konaniam tykajúcich sa spotrebite?ov. Rozhodcovské konanie zapo?nete len v kraji alebo inej podobnej politickej jednotke vá?ho pobytu. Rozhodcovské konanie sa uskuto?ní prostredníctvom konferen?ného hovoru. Ak v?ak konanie prebieha pod?a Postupov AAA tykajúcich sa spotrebite?ov, bude ma? rozhodca (rozhodcovia) právomoc na ?iados? strany zvá?i?, ?i sa bude vy?adova? osobné vypo?utie.

11.6.3. Vy a?Dodávate? súhlasíte s?tym, ?e vyu?itie asociácie AAA na vedenie rozhodcovského konania netvorí neoddelite?nú sú?as? dohody strán rie?i? Spory v?rozhodcovskom konaní. Ak asociácia AAA nebude alebo nem??e vies? rozhodcovské konanie, vy a?Dodávate? budete v?dobrej viere vies? jednania s?cie?om zhodnú? sa na jedinom rozhodcovi, ktory vyrie?i Spor tak, ako je to stanovené v?Postupoch tykajúcich sa spotrebite?ov. Ak sa strany nebudú m?c? dohodnú? na rozhodcovi, rozhodcu ustanoví príslu?ny súd, ktory sa bude riadi? Postupmi AAA tykajúcimi sa spotrebite?ov.

11.6.4. Ak sa zistí, ?e jedna alebo viac ?astí tohto ?lánku?11 je nezákonná, neplatná alebo nevymáhate?ná s?oh?adom na v?etky alebo niektoré ?asti Sporu, potom, a?len za tychto okolností, budú tieto ?asti oddelené a?Spor bude vyrie?eny pod?a v?etkych zostávajúcich ?astí tohto ?lánku?11 a?v?etkych ostatnych ustanovení tejto Zmluvy. Ak toto oddelenie sp?sobí, ?e cely Spor alebo jeho ?as? bude predmetom súdneho konania, príslu?nymi súdmi pre ka?dé takéto súdne konanie budú súdy sídliace v?kraji New York v ?táte New York v USA. Na ú?ely ka?dého takého súdneho konania súhlasíte s?právomocou súdov kraja New York v ?táte New York nad va?ou osobou a?nebudete vo?i nej namieta? a??alej sa zriekate vznies? námietku na základe nevhodnej miestnej príslu?nosti alebo fórum non conveniens, aj krokov na prelo?enie konania do iného okresu alebo jurisdikcie.

11.7. Bez oh?adu na predo?lé odseky tohto ?lánku 11, v?prípade, ak ste si získali Rie?enie na iné ne? osobné pou?itie alebo pou?itie v?domácnosti, rozhodcovské konanie vrátane platby nákladov bude vedené v?súlade s?Pravidlami AAA pre rozhodcovské konanie tykajúce sa podnikov (?alej ako ?Postupy tykajúce sa podnikov“). Tieto Postupy tykajúce sa podnikov sa nále?ite pou?ijú na akyko?vek Spor medzi stranami a?v??iadnom súdnom konaní nebudete háji? iny postoj. Táto Zmluva v?ak bude ma? prednos? v?rozsahu, v?ktorom neodporuje Postupom tykajúcim sa podnikov.

12. V?eobecné ustanovenia

12.1. Oznámenie. Dodávate? vám m??e kedyko?vek zasla? akéko?vek oznámenie prostredníctvom elektronickej po?ty, kontextového okna, dialógového okna alebo inym sp?sobom, aj ke? v?niektorych prípadoch vám toto oznámenie nemusí by? doru?ené, ak a?pokia? Rie?enie nespustíte. Ka?dé takéto oznámenie sa bude pova?ova? za doru?ené dňom, ke? ho Dodávate? prostredníctvom Rie?enia po prvykrát sprístupní, bez oh?adu na to, kedy ho v?skuto?nosti dostanete.

12.2. Otázky tykajúce sa tejto Zmluvy. Ak máte akéko?vek otázky tykajúce sa tejto Zmluvy alebo chcete po?iada? Dodávate?a o?akéko?vek informácie, napí?te na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140?00 Praha?4, ?eská republika, e-mail: [email protected], tel.: +420?274?005?777 alebo nav?tívte na?u stránku podpory na adrese www.avast.com/support.

12.3. Samostatné zmluvy. Ak ste získali dve alebo viaceré Rie?enia, a to aj v prípade, ?e sa tak stalo v rámci jednej transakcie, alebo ste získali predplatné k akémuko?vek jedinému Rie?eniu prostredníctvom viacerych transakcií, vyslovili ste súhlas s touto Licen?nou zmluvou s koncovym pou?ívate?om viackrát. Hoci v?eobecné podmienky, s ktorymi ste vyslovili súhlas, m??u by? podobné alebo identické, v?dy, ke? ste vyslovili súhlas so v?eobecnymi podmienkami tejto Licen?nej zmluvy s koncovym pou?ívate?om, uzatvorili ste odli?nú a samostatnú zmluvu medzi vami a Dodávate?om, ktory poskytuje príslu?né Rie?enie.

12.4. úplná zmluva. Táto Zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi vami a?Dodávate?om tykajúcu sa vá?ho pou?ívania Rie?ení a?Dokumentácie. Táto Zmluva nahrádza v?etky predchádzajúce alebo súbe?né ústne ?i písomné oznámenia, návrhy, vyhlásenia a záruky tykajúce sa in?talácie a/alebo pou?ívania Rie?enia alebo Dokumentácie z va?ej strany. Bez oh?adu na uvedené ustanovenia vám ni? v?tejto Zmluve neuprie ?iadne práva, ktoré m??ete ma? na základe existujúcich predpisov na ochranu spotrebite?ov alebo inych príslu?nych právnych predpisov vo va?ej jurisdikcii, ktorych sa nie je mo?né zmluvne vzda?. Táto Zmluva, Príslu?né podmienky a?Dokumentácia budú v?naj?ir?om primerane pou?ite?nom rozsahu vykladané ako vzájomne neodporujúce si, ale v?prípade rozporu bude rozhodné znenie ur?ené v?nasledujúcom poradí: (i) Príslu?né podmienky, (ii) táto Zmluva a?(iii) Dokumentácia.

12.5. Vyklad. Nadpisy v?tejto Zmluve nemajú vplyv na jej interpretáciu. Akyko?vek pou?ity rod zah?ňa v?etky rody. Jednotné ?íslo zah?ňa mno?né ?íslo a?naopak. Ak je slovo alebo slovné spojenie definované, jeho ?al?ie gramatické formy majú zodpovedajúci vyznam. Slová ?zah?ňa“ a ?vrátane“ budú vykladané tak, ako keby po nich nasledovali slová ?okrem iného“. V prípade akéhoko?vek odkazu na ?pou?ívanie“ akéhoko?vek softvéru, Rie?enia alebo Aktualizácie z va?ej strany sa bude predpoklada?, ?e zah?ňa akúko?vek in?taláciu akéhoko?vek takéhoto softvéru, Rie?enia alebo Aktualizácie z va?ej strany (ak nebude kontext vy?adova? inak). Táto Zmluva bola p?vodne vyhotovená v?anglickom jazyku. Hoci Dodávate? m??e pre va?u potrebu poskytnú? jednu alebo viac prelo?enych verzií tejto Zmluvy, v?prípade akéhoko?vek rozporu alebo nezrovnalosti má prednos? verzia tejto Zmluvy v?anglickom jazyku. V?prípade, ?e v?akomko?vek súdnom konaní alebo inak vznikne nejednozna?nos? alebo otázka zámeru alebo interpretácie, budú sa podmienky tejto Zmluvy vyklada? tak, akoby ich strany vypracovali spolo?ne, a?z?titulu autorstva ktorychko?vek ustanovení tejto Zmluvy nevznikne v?prospech alebo v neprospech ktorejko?vek zo zmluvnych strán ?iadna domnienka ani d?kazné bremeno.

12.6. Oddelite?nos? ustanovení. Ak akéko?vek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za nezákonné, neplatné alebo nevymáhate?né na základe akychko?vek príslu?nych právnych predpisov, nebude v danom rozsahu pova?ované za sú?as? tejto Zmluvy, ale zvy?ná ?as? tejto Zmluvy zostane v platnosti a bude vymáhate?ná v najv???om rozsahu povolenom príslu?nymi právnymi predpismi.

12.7. Nemo?nos? plnenia. Dodávate? nebude nies? zodpovednos? za ?iaden vypadok alebo oneskorenie vo fungovaní sp?sobené v?celosti alebo ?iasto?ne vypadkom dodávok (vrátane elektriny), vypadkom internetu, vypadkom telekomunika?nych slu?ieb alebo slu?ieb informa?nych technológií, zlyhaním telekomunika?ného vybavenia alebo vybavenia informa?nymi technológiami, ?trajkmi ?i inymi naru?eniami práce (vrátane okrem iného ?trajku alebo iného naru?enia práce v?súvislosti s?akymko?vek ?lenom Skupiny dodávate?a alebo akéhoko?vek Partnera dodávate?a), vojnovymi alebo teroristickymi ?inmi, útokmi v?podobe zamietnutia slu?by alebo inymi útokmi na informa?né technológie alebo naru?eniami, ktoré ovplyvnia akéhoko?vek ?lena Skupiny dodávate?a alebo akéhoko?vek Partnera dodávate?a, záplavami, sabotá?ou, po?iarom ?i inymi prírodnymi katastrofami, alebo vy??ou mocou, alebo akouko?vek inou prí?inou mimo primeranej kontroly ?lena Skupiny dodávate?a alebo Partnera dodávate?a.

12.8. Vzdanie sa nároku. Ak niektorá zo zmluvnych strán nebude trva? na striktnom plnení ktorejko?vek zmluvnej podmienky alebo ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vyklada? ako zrieknutie sa alebo upustenie od budúceho dodr?iavania tejto Zmluvy a v?etky v?eobecné podmienky a?ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a?ú?inné. ?iadne zrieknutie sa akejko?vek v?eobecnej podmienky tejto Zmluvy niektorou zo zmluvnych strán nebude ú?inné na ?iaden ú?el, pokia? toto zrieknutie sa nie je vyhotovené písomne a podpísané príslu?nou stranou. Ak sa niektorá zo zmluvnych strán zriekne uplatnenia sankcií vo?i druhej strane za poru?enie ktoréhoko?vek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vyklada? ako trvalé zrieknutie sa sankcií za takéto poru?enie alebo zrieknutie sa sankcií za iné poru?enia toho istého ustanovenia alebo inych ustanovení tejto Zmluvy.

12.9. Postúpenie práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávate?a nesmiete postúpi? svoje práva a?povinnosti vyplyvajúce z?tejto Zmluvy. Dodávate? m??e túto Zmluvu kedyko?vek postúpi? pod?a svojho vlastného uvá?enia bez akéhoko?vek vá?ho predchádzajúceho písomného súhlasu.

12.10. Vylú?enie tretích strán ako oprávnenych os?b. ú?elom ni?oho, ?o je v tejto Zmluve, ?i u? vyslovne uvedené alebo predpokladané, nie je udeli? ?iadnej inej osobe, ne? ste vy, ?lenovia Skupiny dodávate?a a Partneri dodávate?a, akéko?vek právo, vyhodu alebo nápravny prostriedok akejko?vek povahy na základe tejto Zmluvy alebo z jej d?vodu. ?iadna osoba okrem vás, Dodávate?a a ?lenov Skupiny dodávate?a nesmie vznies? ?alobu pod?a tejto Zmluvy. Dodávate? bude ma? právo (ale nie povinnos?) uplatňova? akéko?vek práva, nároky na náhradu ?kody, obmedzenia a vynimky zo zodpovednosti a právnu obhajobu akéhoko?vek ?lena Skupiny dodávate?a alebo Partnera dodávate?a na základe tejto Zmluvy vrátane akychko?vek práv a nárokov na náhradu ?kody za akúko?vek stratu, ?kodu alebo nárok, ktoré utrpel alebo ktoré vznikli akémuko?vek ?lenovi Skupiny dodávate?a alebo Partnerovi dodávate?a: (i) vyplyvajúce z akéhoko?vek nesplnenia alebo súvisiace s akymko?vek nesplnením akéhoko?vek ustanovenia ?i podmienky tejto Zmluvy z va?ej strany, alebo (ii) za ktoré máte povinnos? poskytnú? od?kodnenie na základe tejto Zmluvy. ?iadna takáto strata, ?koda alebo nárok nebudú pova?ované za vylú?ené ako nepriame, následné alebo náhodné straty ?i ?kody v rámci ?lánku 6.4.1 v d?sledku toho, ?e takáto strata, ?koda alebo nárok budú utrpené alebo vzniknú inému ?lenovi Skupiny dodávate?a alebo Partnerovi dodávate?a, a nie Dodávate?ovi.

12.11. Rozhodujúce právo. Táto Zmluva a akyko?vek spor (ako je definované v ?lánku 11) sa budú riadi? materiálnym právom ?tátu New York v USA bez oh?adu na princípy vyberu zákonov. Táto Zmluva sa neriadi pod?a Dohovoru OSN o?zmluvách o?medzinárodnej kúpe tovaru a?pou?itie tohto Dohovoru sa vyslovne vylu?uje.

12.12. Internetové pripojenie. Ur?ité Rie?enia m??u na svoje fungovanie vy?adova? aktívne a?stabilné pripojenie k?internetu. Je preto va?ou zodpovednos?ou zabezpe?i?, aby ste mali v?dy aktívne a?stabilné internetové pripojenie.

12.13. Názvy produktov. Dodávate? m??e ob?as zmeni? názov Rie?enia alebo zmeni? názov ?i logo, ktoré sa na Rie?ení nachádzajú, na názov alebo logo iného ?lena Skupiny dodávate?a alebo Partnera dodávate?a. Tieto zmeny nemenia va?e predplatné akéhoko?vek Rie?enia, Obdobie predplatného ani túto Zmluvu a nedávajú vám ?iadne právo vypoveda? va?e predplatné Rie?enia, Obdobie predplatného ani túto Zmluvu.

13. Zvlá?tne podmienky

Tieto zvlá?tne podmienky platia pre ur?ité Rie?enia. Ak budú tieto zvlá?tne podmienky v?rozpore so zvy?kom Zmluvy, budú sa s oh?adom na príslu?né Rie?enia uplatňova? tieto zvlá?tne podmienky a budú ma? prednos?.

13.1. Softvér, slu?by a?iné produkty tretích strán. Niektoré Rie?enia ponúkajú mo?nos? získa? softvér, slu?by a?iné produkty dodávané tretími stranami. Beriete na vedomie, ?e príslu?ná tretia strana je vyhradne zodpovedná za svoje ponuky a?Dodávate? nevykonáva ?iadne vyhlásenia ani neposkytuje ?iadne záruky s?oh?adom na tieto ponuky a?neprijíma ?iadnu zodpovednos? s?oh?adom na ne, a?v?prípade, ?e akúko?vek z?tychto ponúk tretích strán získate alebo ju budete pou?íva?, ponuky a?ich pou?ívanie sa bude riadi? akymiko?vek licen?nymi zmluvami, podmienkami pou?ívania, ochranou osobnych údajov a/alebo inymi zmluvnymi podmienkami, ktoré vy?aduje tretia strana.

13.2. Licencie poskytovate?a riadenych slu?ieb. Tento ?lánok 13.2 sa uplatňuje takto: (i) v rozsahu, v ktorom vám Príslu?né podmienky povo?ujú pou?íva? CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition alebo iné Rie?enia pri poskytovaní slu?ieb MSP tretím stranám; a (ii) na v?etky licencie na pou?ívanie slu?by CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. V?zmysle tohto ?lánku?13.2:

(a) slu?ba ?Avast Business Service“ znamená pod?a kontextu Slu?by HD a/alebo Slu?by NOC.

(b) ?Zákazník“ je tretia strana, ktorej poskytujete alebo chcete poskytova? Slu?by poskytovate?a riadenych slu?ieb.

(c) ?Slu?by HD“ sú slu?by technickej podpory, ktoré vám Dodávate? alebo jeho tretia strana poskytujú v?prospech jedného alebo viacerych Zákazníkov, v?ka?dom prípade tak, ako sú uvedené v?Dokumentácii a?ako ich Dodávate? m??e z??asu na ?as upravi?.

(d) ?Slu?by poskytovate?a riadenych slu?ieb“ sú riadenou slu?bou, ktorú poskytujete svojim Zákazníkom pomocou Rie?ení ( prípadne vrátane príslu?nej slu?by Avast Business Service).

(e) ?Slu?by NOC“ sú slu?by sledovania a správy Zariadenia na dia?ku, ktoré vám Dodávate? alebo jeho tretia strana poskytujú v?prospech jedného alebo viacerych Zákazníkov, v?ka?dom prípade tak, ako sú uvedené v?Dokumentácii a?ako ich Dodávate? m??e z??asu na ?as upravi?.

(f) ?Zmluva o?poskytovaní slu?ieb“ je zmluva medzi vami a?Zákazníkom, v?ktorej sa okrem iného jasne stanovuje, aké Slu?by ste sa zaviazali poskytova? Zákazníkovi.

13.2.2. Za predpokladu dodr?ania ustanovení tejto Zmluvy vám Dodávate? po?as Obdobia predplatného ude?uje obmedzenú, nevyhradnú, neprenosnú licenciu (bez práv na jej sublicencovanie) na pou?ívanie príslu?nych Rie?ení (vrátane prípadného pou?ívania slu?ieb Avast Business Services, CCleaner Business Edition alebo CCleaner Cloud for Business) na poskytovanie slu?ieb MSP va?im Zákazníkom.

13.2.3. Za predpokladu dodr?ania v?eobecnych podmienok tejto Zmluvy vám Dodávate? bude poskytova? Rie?enia (vrátane prípadného poskytnutia slu?ieb Avast Business Services, CCleaner Business Edition alebo CCleaner Cloud for Business) v prospech va?ich Zákazníkov.

13.2.4. Vy za predpokladu dodr?ania v?eobecnych podmienok tejto Zmluvy budete:

(a) Po?adova?, aby: (i) ka?dy Zákazník (vrátane vás v?príslu?nom rozsahu) prijímajúci Rie?enie uzatvoril príslu?nú verziu tejto Licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om, alebo sa ňou inak zaviazal, a aby (ii) ka?dy Zákazník, ktorému ste sa zaviazali poskytova? Rie?enia, uzatvoril Zmluvu o?poskytovaní slu?ieb alebo sa ňou inak zaviazal. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia platí, ?e Licen?nú zmluvu s?koncovym pou?ívate?om Dodávate?a m??ete prija? v?mene Zákazníka len v?rozsahu, v?akom vás na to Zákazník vyslovne oprávnil v?Zmluve o?poskytovaní slu?ieb alebo inak. Zmluva o?poskytovaní slu?ieb bude: (i) obsahova? ustanovenia, ktoré budú chráni? záujmy Skupiny dodávate?a prinajmen?om tak ako táto Zmluva, a?(ii) vyslovne oprávňova? vás a?Skupinu dodávate?a reprodukova?, prená?a?, uchováva? a?spracúva? údaje a?informácie Zákazníka v súvislosti s prevádzkovaním akéhoko?vek Rie?enia a jeho fungovaním.

(b) V?rámci vz?ahu medzi Dodávate?om a?vami budete nies? vylu?nú zodpovednos? za: (i) plnenie si povinností vyplyvajúcich zo Zmluvy o?poskytovaní slu?ieb, (ii) zabezpe?enie, ?e vy aj v?etci Zákazníci budú dodr?iava? v?etky príslu?né právne predpisy tykajúce sa monitorovania zamestnancov a??al?ích tretích strán a?ich príslu?nych Zariadení, (iii) plnenie úloh a?záv?zku priradeného vám a?Zákazníkom touto Zmluvou, Príslu?nymi podmienkami a?Dokumentáciou a?(iv) ukon?enie poskytovania slu?ieb a?odstránenie akéhoko?vek Rie?enia zo v?etkych Zariadení, na ktorych boli nain?talované, alebo zabezpe?enie, aby tak u?inil Zákazník, pri vypr?aní platnosti alebo ukon?ení príslu?nej Zmluvy o?poskytovaní slu?ieb.

13.3. ?istenie prehliada?ov. Ak budete pou?íva? doplnok ?istenie prehliada?ov (?alej ako ?BCU“), ude?ujete doplnku BCU povolenie zmeni? va?e existujúce nastavenie prehliada?a na nové nastavenie prehliada?a.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder umo?ňuje svojim pou?ívate?om pom?c? inym pou?ívate?om pri získavaní prístupu na internet prostredníctvom zdie?ania údajov o?sie?ach Wi-Fi. Ak sa rozhodnete zdie?a? údaje o?sie?ach Wi-Fi s?ostatnymi pou?ívate?mi, nesiete vyhradnú zodpovednos? za zaistenie toho, ?e neporu?ujete akéko?vek práva tretích strán súvisiace s?takymito sie?ami Wi-Fi alebo akymiko?vek údajmi, ktoré zdie?ate. ?lenovia Skupiny dodávate?a neprijímajú ?iadnu zodpovednos? ani ?iadnym sp?sobom neru?ia za to, ?e budete dodr?iava? v?eobecné podmienky, ktoré sa vz?ahujú na pou?ívanie akychko?vek sietí Wi-Fi alebo akychko?vek údajov, ktoré zdie?ate.

13.5. Avast Family Space (predávany tie? ako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a?Wind Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space predávany tie? ako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a?Wind Family Protect (?alej ako ?Family Space“) je ur?eny na osobné, nekomer?né pou?itie zo strany rodi?ov za ú?elom ochrany ich detí, zákonnych zástupcov za ú?elom ochrany ich poru?encov alebo zo strany dospelych za ú?elom ochrany inych dospelych, od ktorych získali plne informovany súhlas. Family Space nesmiete pou?íva? na iny ne? ur?eny ú?el a ?lenovia Skupiny dodávate?a neprijímajú ?iadnu zodpovednos? ani neru?ia ?iadnym sp?sobom za akéko?vek nepovolené alebo nezákonné pou?itie.

13.5.2. Pou?ívaním Family Space vyhlasujete a ru?íte za to, ?e: (i) máte minimálne 18 rokov a (ii) máte oprávnenie na to, aby ste súhlasili so získavaním údajov za akúko?vek osobu, ktorú zah?ňate do svojho ú?tu Family Space, vrátane akychko?vek os?b mlad?ích ako 13 rokov, a tymto s tym súhlasíte. Beriete na vedomie, ?e ?lenovia Skupiny dodávate?a budú získava?, pou?íva? a zverejňova? geografické umiestnenie a iné informácie potrebné na to, aby bolo umo?nené fungovanie a dodávanie funkcií Family Space.

13.5.3. Beriete na vedomie, ?e: (i) vysledky, ktoré m??ete získa? z Family Space, vrátane údajov a správ, nemusia by? presné, v?asné alebo spo?ahlivé; (ii) ur?ity obsah, ktory pova?ujete za nevhodny alebo chcete blokova?, nemusí Family Space v?dy zablokova?; (iii) Family Space m??e niekedy zablokova? obsah, ktory pova?ujete za prijate?ny; a (iv) preto?e obsah tretích strán sa m??e bez predchádzajúceho upozornenia zmeni?, Dodávate? nem??e zaru?i?, ?e jeho kategórie a filtre obsahu budú v?dy aktuálne z h?adiska zmeneného obsahu tretích strán. Ak sa domnievate, ?e Family Space nesprávne klasifikuje stránku alebo slu?bu, kontaktujte Dodávate?a e-mailom na adrese [email protected].

13.6. Mobilné aplikácie. Tento ?lánok 13.6 sa vz?ahuje na akéko?vek Rie?enie ur?ené na pou?itie na Mobilnych zariadeniach.

13.6.1. V?prípade akéhoko?vek Rie?enia stiahnutého z?Google Play (http://play.google.com) nahrádza licencia poskytnutá touto Zmluvou akéko?vek práva pou?íva? Rie?enie, ktoré by boli inak udelené ?tandardnymi podmienkami pre aplikácie stiahnuté z?obchodu Google Play.

13.6.2. V?prípade akéhoko?vek Rie?enia stiahnutého z?obchodu Apple App Store sa uplatnia nasledujúce podmienky:

(a) Licencie udelené touto Zmluvou sa obmedzujú na neprenosnú licenciu na pou?ívanie Rie?enia na akomko?vek iPhone, iPode Touch alebo inom Zariadení spolo?nosti Apple, ktoré vlastníte alebo ste jeho dr?ite?om, a?tak, ako dovo?ujú Pravidlá pou?ívania stanovené v?Podmienkach slu?by Apple App Store, ktoré sú k?dispozícii online na adrese http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html alebo prostredníctvom stránok a?inych prostriedkov, ktoré vám poskytla spolo?nos? Apple.

(b) Táto Zmluva sa uzatvára vyhradne medzi zmluvnymi stranami, a?nie so spolo?nos?ou Apple. Za Rie?enie a?jeho obsah je zodpovedny vyhradne Dodávate?, a?nie spolo?nos? Apple.

(c) Spolo?nos? Apple nemá s?oh?adom na Rie?enie ?iadnu povinnos? dodáva? akéko?vek slu?by na údr?bu a?podporu.

(d) Ak Rie?enie nebude zodpoveda? akejko?vek platnej záruke, m??ete to oznámi? spolo?nosti Apple a?spolo?nos? Apple vám vráti uhradenú cenu Rie?enia. V?maximálnom rozsahu povolenom platnymi právnymi predpismi nebude ma? spolo?nos? Apple s?oh?adom na Rie?enie ?iadnu ?al?iu záru?nú povinnos? a?vo vz?ahu medzi vami, Dodávate?om a?spolo?nos?ou Apple bude za akéko?vek ?al?ie nároky, straty, záv?zky, ?kody, náklady alebo vydavky, ktoré je mo?né pripísa? akémuko?vek nedodr?aniu záruky, zodpovedny vyhradne Dodávate?.

(e) Dodávate?, a?nie spolo?nos? Apple, je zodpovedny za rie?enie akychko?vek nárokov, ktoré s?oh?adom na Rie?enie, va?e vlastníctvo a/alebo pou?ívanie Rie?enia vznesiete vy alebo akáko?vek tretia strana, vrátane: (i) nárokov tykajúcich sa zodpovednosti vyrobcu, (ii) akéhoko?vek tvrdenia, ?e Rie?enie nevyhovuje ?iadnym platnym po?iadavkám právnych predpisov alebo nariadení a?(iii) nárokov vyplyvajúcich z?predpisov o?ochrane spotrebite?a alebo podobnych právnych predpisov.

(f) V?prípade akéhoko?vek nároku tretej strany tykajúceho sa toho, ?e Rie?enie alebo va?e vlastníctvo a?pou?ívanie Rie?enia poru?uje práva du?evného vlastníctva tejto tretej strany, bude za vy?etrovanie, obhajobu, urovnanie a?zru?enie ka?dého takého nároku tykajúceho sa poru?ovania práv du?evného vlastníctva zodpovedny Dodávate?, nie spolo?nos? Apple.

(g) Pri pou?ívaní Rie?enia ste povinní dodr?iava? akéko?vek príslu?né podmienky tretích strán. Napríklad v?prípade Rie?enia VOIP nesmiete pri pou?ívaní Rie?enia poru?ova? svoju zmluvu o?poskytovaní bezdr?tovych dátovych slu?ieb.

(h) Spolo?nos? Apple a?jej dcérske spolo?nosti sú oprávnenymi tretími stranami tejto Zmluvy a?tym, ?e súhlasíte so v?eobecnymi podmienkami tejto Zmluvy, získava spolo?nos? Apple právo (a?predpokladá sa, ?e prijíma právo) vymáha? od vás ako oprávnená tretia strana plnenie tejto Zmluvy.

13.6.3. V?prípade Rie?ení stiahnutych z?obchodu Amazon Appstore m??e spolo?nos? Amazon ur?i? pre zákazníkov ur?ité podmienky pou?ívania obchodu Amazon Appstore ako ??tandardné podmienky licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om“ Tymito ?tandardnymi podmienkami licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om sa bude riadi? va?e pou?ívanie Rie?ení, ktoré si zakúpite prostredníctvom obchodu Amazon Appstore. ?tandardné podmienky licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om stanovia okrem iného, ?e Dodávate? je poskytovate?om licencie k?Rie?eniu a??e spolo?nos? Amazon nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy. V?prípade, ?e sa vyskytnú akéko?vek rozpory medzi ?tandardnymi podmienkami licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om a?touto Zmluvou, ?tandardné podmienky licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om sa budú v?rozsahu tohto rozporu uplatňova? a budú ma? prednos?. Spolo?nos? Amazon nemá ?iadnu povinnos? ani zodpovednos? tykajúcu sa dodr?iavania ?i nedodr?iavania ?tandardnych podmienok licen?nej zmluvy s?koncovym pou?ívate?om zo strany Dodávate?a alebo z va?ej strany.

13.7. Vydanie pre technikov. Tento ?lánok 13.7 sa uplatní v rozsahu, v ktorom ste si zakúpili Vydanie rie?enia pre technikov. Rie?enie m??ete povoli? pou?íva? po?tu technikov uvedenom v Príslu?nych podmienkach na ú?ely poskytovania slu?ieb optimalizácie a opráv Zariadení, ktoré vlastníte vy (ak ste kúpili predplatné podniku) alebo tretie strany (ak ste kúpili predplatné breakfix). Ka?dy technik m??e in?talova? Rie?enie len na jednom Zariadení naraz a musí odstráni? Rie?enia zo Zariadenia pred tym, ako vráti kontrolu nad Zariadením pou?ívate?ovi.

13.8. Program zabezpe?enia. Tento ?lánok?13.8 sa tyka Programov zabezpe?enia.

13.8.1. ?Program zabezpe?enia“ je slu?ba, v rámci ktorej vám technik Dodávate?a (?alej ako ?Spolupracovník“) vymenou za samostatny poplatok za predplatné pom??e pri odstraňovaní vírusov alebo iného ?kodlivého kódu, ktory infikuje va?e chránené Zariadenie po?as Obdobia predplatného. Programy zabezpe?enia sa predávajú spolu s?ur?itymi antivírovymi Rie?eniami Dodávate?a alebo inymi Rie?eniami zabezpe?enia (ka?dé jednotlivo ozna?ované ?alej ako ?Rie?enie zabezpe?enia“) a?doplňujú ochranu, ktorú ponúka dané Rie?enie zabezpe?enia.

13.8.2. Ak po?iadate o?pomoc Dodávate?a v?rámci Programu zabezpe?enia a?ak va?e Zariadenie splní podmienky na poskytnutie pomoci pod?a ?lánku 13.8.3, Dodávate? vyvinie z?obchodného h?adiska primerané úsilie, aby vám pomohol odstráni? vírusy ?i iny ?kodlivy kód, ktory zasiahol va?e Zariadenie. Tymto beriete na vedomie, prijímate a?vyslovujete súhlas s?tym, ?e úsilie Dodávate?a nemusí na odstránenie ur?itych vírusov alebo iného ?kodlivého kódu z?vá?ho Zariadenia sta?i?, a??e Dodávate? v?priebehu poskytovania tejto slu?by m??e pozmeni?, vymaza? alebo po?kodi? údaje na va?om Zariadení, zmeni? nastavenia Zariadenia alebo inak zasiahnu? do nále?itého fungovania vá?ho Zariadenia.

13.8.3. Program zabezpe?enia sa vz?ahuje: (i) vyhradne na Zariadenie, pre ktoré ste si zakúpili súvisiace Rie?enie zabezpe?enia, a?nesmie sa previes? na iné Zariadenie a?(ii) len na vírusy a?iny ?kodlivy kód, ktory nakazí Zariadenie po?as Obdobia predplatného po tom, ako ste si stiahli a?nain?talovali Rie?enie zabezpe?enia na Zariadenie, a?ke? Rie?enie zabezpe?enia fungovalo s?aktuálnymi definíciami ?kodlivého kódu. Dodávate? je oprávneny bez upozornenia ukon?i? platnos? Programu zabezpe?enia, ak na základe svojho vyhradného obchodného uvá?enia stanoví, ?e ste v?rámci Programu zabezpe?enia po?iadali o?slu?bu pre Zariadenie, na ktoré sa Program zabezpe?enia nevz?ahuje, alebo ste takúto slu?bu pre takéto Zariadenie dostali, alebo ste previedli ?i sa pokúsili previes? Program zabezpe?enia na inú osobu alebo subjekt, alebo ste inak poru?ili podmienky Programu zabezpe?enia.

13.8.4. Dodávate? pri poskytovaní pomoci v rámci Programu zabezpe?enia m??e po?adova? vzdialeny prístup k vá?mu Zariadeniu a/alebo m??e po?adova?, aby ste si nain?talovali Asisten?ny softvér, pri?om v takomto prípade beriete na vedomie a?súhlasíte s tym, ?e sa pou?ije ?lánok 13.10. Ak nem??ete poskytnú? alebo neposkytnete vzdialeny prístup k svojmu Zariadeniu a/alebo si nem??ete stiahnu? Asisten?ny softvér alebo si ho nestiahnete na Zariadenie, alebo nebudete postupova? pod?a ?al?ích pokynov Dodávate?a ?i Spolupracovníka, alebo ak Dodávate? stanoví, ?e va?e Zariadenie nesp?ňa podmienky poskytnutia podpory v?rámci Programu zabezpe?enia, Dodávate? vám neposkytne slu?bu v?rámci Programu zabezpe?enia. Dodávate? vás m??e (ale nemusí) odkáza? na slu?bu, v?rámci ktorej vám Dodávate? alebo jeho subdodávate? poskytne pomoc za poplatok.

13.9. Prémiová technická podpora. Tento ?lánok 13.9 sa vz?ahuje na slu?by Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go a iné slu?by technickej podpory (ka?dá jednotlivo ozna?ovaná ako ?Prémiová technická podpora“), ktoré Dodávate? predáva samostatne od svojich softvérovych Rie?ení a ktorych prostredníctvom vám Dodávate? m??e pom?c? pri in?talácii, konfigurácii alebo rie?ení problémov akéhoko?vek druhu softvérovych produktov a/alebo zariadení ?i systémov vrátane po?íta?a, Macu, tabletu, mobilného telefónu alebo akéhoko?vek iného osobného po?íta?ového zariadenia, bezdr?tového smerova?a, káblového modemu alebo iného smerova?a, tla?iarne, digitálneho fotoaparátu, prehráva?a médií, inteligentnej televízie a DVD/Blu-Ray prehráva?a.

13.9.1. Spolupracovník pri poskytovaní Prémiovej technickej podpory vynalo?í primerané úsilie, aby vám pomohol s?problémami, ktoré sa u vás vyskytujú, ale z d?vodu ve?kého po?tu a?komplexnosti technológií, ktoré sú dostupné na trhu, nemusí by? Spolupracovník schopny vyrie?i? va?e problémy. To m??e napríklad zah?ňa? problémy, ktoré nastanú v d?sledku doposia? vyrobcom nevyrie?enych chyb softvéru alebo hardvéru alebo problémov súvisiacich s konfiguráciou vybavenia, ktorá znemo?ňuje alebo ?iní neprimerane ?a?kym pre Spolupracovníka, aby nále?ite dany problém diagnostikoval a?vyrie?il. Preto tymto beriete na vedomie a?súhlasíte s tym, ?e úsilie Dodávate?a nemusí posta?ova? na vyrie?enie problémov, ktoré identifikujete, alebo ?e dané problémy nebudú v?as vyrie?ené.

13.9.2. Spolupracovník pri poskytovaní Prémiovej technickej podpory m??e po?adova? vzdialeny prístup k vá?mu Zariadeniu a/alebo m??e po?adova?, aby ste si nain?talovali Asisten?ny softvér, pri?om v takomto prípade beriete na vedomie a?súhlasíte s tym, ?e sa pou?ije ?lánok 13.10. Ak nem??ete poskytnú? alebo neposkytnete vzdialeny prístup k svojmu Zariadeniu a/alebo si nem??ete stiahnu? Asisten?ny softvér alebo si ho nestiahnete na Zariadenie, alebo nebudete postupova? pod?a ?al?ích pokynov Dodávate?a ?i Spolupracovníka, alebo ak Dodávate? stanoví, ?e va?e Zariadenie nesp?ňa podmienky poskytnutia podpory v?rámci predplatného Prémiovej technickej podpory, Dodávate? neposkytne Prémiovú technickú podporu.

13.10. Vzdialeny prístup, Asisten?ny softvér

13.10.1. Vzdialeny prístup. Dodávate? alebo Spolupracovník pri poskytovaní slu?ieb na základe Programu zabezpe?enia ako sú?as? Prémiovej technickej podpory alebo v súvislosti s inymi slu?bami m??e potrebova? vzdialene sa pripoji? k?vá?mu vybaveniu a prevzia? nad ním kontrolu, aby vyrie?il problémy, ktoré sa u vás vyskytujú. V súvislosti s touto reláciou vzdialeného pripojenia:

(a) Spolupracovník m??e na va?om vybavení potrebova? spusti? r?zne skripty, zmeni? jeho konfiguráciu, in?talova? a odin?talova? softvér a vykonáva? iné zmeny vybavenia a/alebo nastavení softvéru tohto vybavenia pod?a toho, ako m??u by? potrebné na rie?enie va?ich problémov. Nezabúdajte, ?e Spolupracovník m??e, ale nie je povinny in?talova? a?odstraňova? r?zne vlastné softvérové nástroje alebo softvérové nástroje tretích strán, ke? to Spolupracovník pova?uje za nevyhnutné, aby vám pomohol s problémami, ktoré sa u vás vyskytujú. Prvky takéhoto softvéru sú chránené právnymi predpismi vrátane predpisov autorského práva.

(b) Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e udelením oprávnenia Spolupracovníkovi na vytvorenie relácie vzdialeného pripojenia ude?ujete Dodávate?ovi (a partnerom a zmluvnym dodávate?om jednajúcim v mene Dodávate?a) plny alebo obmedzeny prístup k svojmu vybaveniu, softvéru a sieti (v závislosti od konfigurácie vá?ho vybavenia, softvéru a siete) a povo?ujete Dodávate?ovi, aby vykonal uvedené úpravy alebo úpravy v súlade s inymi informáciami poskytnutymi Spolupracovníkom po?as dodávania Rie?enia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e Spolupracovník alebo vy, jednajúc na základe pokynov Spolupracovníka, m??ete pozmeni?, vymaza? alebo po?kodi? softvér alebo údaje na svojom vybavení, zmeni? nastavenia vybavenia, softvéru alebo siete, alebo inak zasiahnu? do správneho fungovania svojho vybavenia, softvéru alebo siete.

(c) Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e Spolupracovník m??e ma? prístup k akymko?vek informáciám ulo?enym na va?om Zariadení. Spolupracovníci sú ?kolení, aby nepristupovali k v???iemu mno?stvu informácií, ako je nevyhnutné, na vyrie?enie problémov, z d?vodu ktorych po?adujete podporu Spolupracovníka. Musíte v?ak aj napriek tomu zosta? pred obrazovkou svojho Zariadenia, aby ste pozorovali úkony Spolupracovníka po?as toho, kym bude doru?ova? Rie?enie na va?e Zariadenie. Budete ma? príle?itos? kedyko?vek ukon?i? reláciu ?ivej podpory tym, ?e informujete Spolupracovníka alebo sa odpojíte od relácie vzdialeného pripojenia.

13.10.2. Asisten?ny softvér.

(a) Dodávate? alebo Spolupracovník vám m??e ako podmienku poskytovania slu?ieb v?rámci Programu zabezpe?enia, Prémiovej technickej podpory alebo inych slu?ieb prikáza?, aby ste si stiahli a?nain?talovali do Zariadenia softvérovy program (?alej ako ?Asisten?ny softvér“), ktory umo?ní Spolupracovníkovi získa? vzdialeny prístup k vá?mu Zariadeniu, zhroma??ova? údaje o?Zariadení a?jeho fungovaní, diagnostikova? a?opravi? problém a?zmeni? nastavenia Zariadenia. Taktie? m??e by? potrebné, aby ste dodr?ali iné pokyny vydané Dodávate?om alebo Spolupracovníkom.

(b) Ak vy alebo Spolupracovník nain?talujete Asisten?ny softvér na Zariadenie, dany Asisten?ny softvér:

(i) M??e vy?adova?, aby ste ho na Zariadení aktivovali. Ak nedokon?íte aktiva?ny proces v ?asovej lehote po?adovanej Spolupracovníkom alebo v súlade s vyzvou Asisten?ného softvéru, Asisten?ny softvér m??e presta? fungova?, pokym nebude dokon?ená aktivácia.

(ii) M??e pravidelne komunikova? so servermi Dodávate?a (alebo jeho partnera ?i zmluvného dodávate?a), aby: (i) zaistil, ?e dostanete v?etky slu?by a softvér, na ktoré máte právo v rámci svojho Rie?enia, (ii) vám umo?nil okam?ite spusti? reláciu rozhovoru so Spolupracovníkom v rámci vá?ho Rie?enia alebo (iii) vám poskytol prístup k ur?itym samoobslu?nym nástrojom v rámci vá?ho Rie?enia.

(iii) M??e by? predvolene neustále spusteny na va?om Zariadení a?vykonáva? r?zne úlohy na pozadí, ktoré pom??u uchova? va?e Zariadenie v prevádzkyschopnom stave. Ke? bude spusteny, m??e získava? r?zne údaje súvisiace s va?ím Zariadením vrátane jeho technickych parametrov, informácií tykajúcich sa jeho opera?ného systému, stiahnutého a/alebo nain?talovaného softvéru, aktualizácií a upgradov, dostupnosti a stavu vá?ho bezpe?nostného softvéru, záloh a firewallov, r?znych jedine?nych identifikátorov, chybovych správ systému a softvéru, stavu sie?ového pripojenia, pripojenych periférnych zariadení a inych pripojenych zariadení a podobnych takychto informácií a údajov. Tieto informácie pomáhajú Dodávate?ovi predchádza? mnohym be?nym problémom, ktoré sa u vás m??u vyskytnú?, a taktie? rychlo identifikova? problémy, kv?li ktorym m??ete ?iada? o podporu Dodávate?a.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater je ur?eny na pou?itie v Zariadení, ktoré je samostatny fyzicky po?íta?, teda nie vo ?virtuálnom po?íta?i“, v ktorom zdie?any vypo?tovy zdroj emuluje funkcie nieko?kych fyzickych po?íta?ov so ?pecifickou funkciou. Avast Driver Updater nebude pri pou?ití na virtuálnom po?íta?i taky efektívny ako na fyzickom po?íta?i.

13.11.2. Pri poskytovaní informácií zobrazenych Rie?ení vo vysledkoch skenovania systému vychádza Avast Driver Updater z údajov poskytnutych vyrobcami v in?tala?nych súboroch ovláda?ov zariadení vrátane dátumov vydania. ?LENOVIA SKUPINY DODáVATE?A A PARTNERI DODáVATE?A NEZARU?UJú ANI NEVYHLASUJú, ?E AKYKO?VEK OVLáDA? ZARIADENIA POSKYTNUTY TYMTO RIE?ENíM BUDE NAJNOV?IA ALEBO AKéKO?VEK INá KONKRéTNA VERZIA TAKéHO OVLáDA?A ZARIADENIA BEZ OH?ADU NA AKéKO?VEK ODLI?Né ALEBO PROTIKLADNé INFORMáCIE POSKYTOVANé RIE?ENíM.

13.12. Avast Secure Web Gateway a Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. V?zmysle tohto ?lánku?13.12:

(a) ?Agregované údaje“ znamenajú údaje: (i) anonymizované a neidentifikovate?né pre ?iadnu jednotlivú osobu alebo subjekt; (ii) kombinované s údajmi inych pou?ívate?ov slu?by Avast Secure Gateway a/alebo dodato?nych zdrojov údajov; a (iii) prezentované sp?sobom, s ktorého pomocou nie je mo?né identifikova? jednotlivych pou?ívate?ov slu?by Avast Secure Gateway.

(b) ?Avast Secure Gateway“ znamená Avast Secure Web Gateway alebo Avast Secure Internet Gateway;

(c) ?Transakcia DNS“ znamená rekurzívny dopyt DNS, ktory po?lete prostredníctvom vá?ho pou?ívania slu?by Avast Secure Web Gateway.

(d) ?Miesto“ znamená predplatné pre osobu, ktorá pou?íva internet v súvislosti s Avast Secure Gateway, ako sa ?alej uvádza v ?lánku 13.12.5. Miesto sa m??e od takejto osoby previes? na inú osobu, iba ak p?vodná osoba u? nemá dovolené vstupova? a nepou?íva internet v súvislosti s Avast Secure Gateway.

(e) ?Transakcia“ znamená HTTP alebo HTTPS po?iadavku, ktorá sa vám po?le alebo ktorú po?lete prostredníctvom svojho pou?ívania Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Zo ?iadneho zariadenia chráneného slu?bou Avast Secure Gateway nesmiete: (i) posiela? nevy?iadanú po?tu alebo inak duplicitné alebo nevy?iadané správy, ktoré poru?ujú platné zákony; (ii) posiela? neoprávnené, obscénne, ohrozujúce, urá?livé alebo nezákonné materiály; (iii) pristupova? k zablokovanym slu?bám v rozpore s platnymi zákonmi; alebo (iv) spusti? automatické dopyty na internetové adresy URL.

13.12.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e: (i) aby Dodávate? poskytol Avast Secure Gateway, musíte Dodávate?ovi posiela? ?alej va?e internetové prenosy prostredníctvom funk?nych mechanizmov presmerovania, ktoré umo?ňujú automatické preru?enie (t.j. DNS, PAC, IPSEC, GRE tunely alebo vhodné Rie?enie Dodávate?a); (ii) ste zodpovedny za to, ?e Dodávate?ovi poskytnete technické údaje a iné informácie, ktoré m??e Dodávate? príle?itostne od?vodnene po?adova?; (iii) Skupina dodávate?a a Partneri dodávate?a m??u pou?íva? ?kodlivy kód (ako je definovany v??lánku 13.16.1(b)), nevy?iadanú po?tu, botnety alebo iné informácie odvodené z vá?ho pou?ívania slu?by Avast Secure Gateway na nasledujúce ú?ely: (1) udr?iavanie, zlep?ovanie a/alebo analyzovanie Avast Secure Gateways; (2) dodr?iavanie akychko?vek právnych alebo zmluvnych po?iadaviek; alebo (3) anonymné sprístupnenie ?kodlivého alebo ne?elaného obsahu Partnerom dodávate?a na ?al?í rozvoj a vylep?ovanie Avast Secure Gateways; a (iv) Skupina dodávate?a a Partneri dodávate?a m??u vyvinú? a uvádza? na trh referen?né systémy a opatrenia zalo?ené na agregovanych údajoch.

13.12.4. Skupina dodávate?a a Partneri dodávate?a si vyhradzujú právo riadi? ?írku pásma alebo smerova? údaje na internete komer?ne optimálnym sp?sobom za predpokladu, ?e takéto akcie nebudú ohrozova? záv?zky Dodávate?a vo vz?ahu k Avast Secure Gateways. Dodávate? alebo Partner dodávate?a (pod?a situácie) m??e pozastavi? vá? prístup k softvéru Avast Secure Gateways alebo jeho stiahnutie v prípade, ?e va?e pou?ívanie tychto Rie?ení predstavuje bezprostrednú hrozbu pre akúko?vek sie? Skupiny dodávate?a alebo Partnera dodávate?a alebo v prípade potreby dodr?iava? príslu?né zákony. Za takychto okolností Dodávate? alebo Partner dodávate?a (pod?a situácie): (i) pozastaví slu?bu Avast Secure Gateways iba v rozsahu, ktory je primerane potrebny na to, aby zabránil akémuko?vek po?kodeniu akejko?vek siete Skupiny dodávate?a alebo Partnerov dodávate?a (napríklad zablokovanie zdrojovych IP adries) a aby dodr?iaval príslu?né zákony; (ii) vynalo?í primerané úsilie, aby vás okam?ite kontaktoval a poskytol vám mo?nos? okam?ite zmeni? konfiguráciu servera (serverov) a/alebo s vami spolupracoval na okam?itom vyrie?ení problémov sp?sobujúcich pozastavenie Avast Secure Gateways; a (iii) obnoví akyko?vek pozastaveny softvér Avast Secure Gateways po vyrie?ení v?etkych takychto problémov k primeranej spokojnosti Dodávate?a alebo Partnera dodávate?a (pod?a okolností).

13.12.5. Aby sa dalo ur?i?, ?i ste si zakúpili dostato?ny po?et Miest, ka?dych 2 000 Transakcií za kalendárny deň prechádzajúcich cez Avast Secure Internet Gateway sa bude pova?ova? za ?Miesto“ Avast Secure Internet Gateway a ka?dych 2 000 DNS Transakcií za kalendárny deň prechádzajúcich cez Avast Secure Web Gateway sa bude pova?ova? za ?Miesto“ Avast Secure Web Gateway. Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e po?et Miest, ktoré musíte kúpi? na svoje pou?itie: (i) Avast Secure Internet Gateway sa vypo?íta vydelením celkového po?tu Transakcií prechádzajúcich cez Avast Secure Internet Gateway za kalendárny deň ?íslom 2000; a (ii) hodnota pre Avast Secure Web Gateway sa vypo?íta vydelením celkového po?tu DNS Transakcií prechádzajúcich cez Avast Secure Web Gateway za kalendárny deň ?íslom 2000.

13.12.6. ?Hoci dodávate? nemusí ú?tova? samostatne pre ?írku pásma v súvislosti s va?ím pou?ívaním Avast Secure Gateway, dodávate? a?príslu?ny partnera dodávate?a vám m??u ú?tova? zna?né náklady na ?írku pásma pri poskytovaní Avast Secure Gateway. Preto podstatné zvy?enie spotreby ?írky pásma v súvislosti s va?ím pou?ívaním Avast Secure Gateway vyrazne ovplyvní a naru?í obchodné operácie dodávate?a a?partnera dodávate?a. Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e za okolností, ke? va?a spotreba ?írky pásma v súvislosti s va?ím pou?ívaním Avast Secure Gateway podstatne presahuje po?et transakcií DNS, alebo DNS transakcie na miesto, ?pecifikované platnymi podmienkami, Dodávate? alebo Partner dodávate?a vás m??e upozorni?, v takom prípade musíte rokova? v dobrej viere s Dodávate?om: (i) o pláne zni?ovania ?írky pásma; a/alebo (II) o?zvy?ení ceny pre Avast Secure Gateway na zvy?ok obdobia predplatného. Ak sa vám nepodarí dosiahnu? vzájomne prijate?né rie?enie s?Dodávate?om do tridsiatich (30) dní od dátumu oznámenia Dodávate?a alebo Partnera dodávate?a (pod?a potreby), potom Dodávate? m??e na tridsa? (30) dní oznámenia ukon?i? zostávajúcu ?as? vá?ho obdobia predplatného pre Avast Secure Gateway a refundova? vám akúko?vek ?as? poplatkov za predplatné, ktoré ste zaplatili vopred, za nevyu?itú ?as? predplatného obdobia.

13.12.7. Beriete na vedomie a súhlasíte, ?e Skupina dodávate?a a Partneri dodávate?a m??u pou?íva?, reprodukova?, uklada?, upravova? a zobrazova? informácie z va?ich záznamov transakcií (t. j. metadáta v?etkych sie?ovych prenosov, ktoré odo?lete alebo prijmete prostredníctvom vá?ho Avast Secure Gateway) (?Záznamy transakcií“). Záznamy transakcií bude Skupina dodávate?a alebo Partneri dodávate?a uchováva? na obdobie 6 mesiacov v rámci Obdobia predplatného. Po ukon?ení alebo uplynutí Obdobia predplatného Skupina dodávate?a alebo Partner dodávate?a Záznamy transakcií vyma?e pod?a ?tandardného cyklu uchovávania uplatňovaného Skupinou dodávate?a alebo Partnerom dodávate?a, prípadne aj sk?r na základe va?ej písomnej ?iadosti.

13.13. Ur?ité rie?enia HideMyAss!

13.13.1. Virtuálna súkromná sie?. Pokia? Príslu?né podmienky neustanovujú inak, predplatné produktu virtuálnej súkromnej siete HMA! (?alej ako ?HMA! VPN“) vám umo?ňuje vytvori? maximálne 5 sú?asnych spojení pre ka?dé predplatné HMA! VPN. Ak bez oh?adu na prípadné ustanovenia v rozpore s touto Zmluvou prekro?íte po?et sú?asnych spojení povolenych pre va?e predplatné HMA! VPN, Dodávate? m??e kedyko?vek bez vá?ho predchádzajúceho upozornenia pozastavi? alebo zakáza? vá? prístup k HMA! VPN a/alebo jej pou?itie. Ak chcete zvy?i? povoleny po?et sú?asnych pripojení pre svoje predplatné HMA! VPN, kontaktujte nás na adrese [email protected].

13.13.2. Web Proxy. Slu?ba HMA! web proxy (?alej ako ?Web Proxy“) je bezplatné rie?enie, pri ktorom sa nevy?aduje, aby ste svoje údaje zaregistrovali u Dodávate?a. Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e ste vylu?ne zodpovedny za ni??ie uvedené aktivity a ?e Skupina dodávate?a ani Partneri dodávate?a nepreberajú vo?i vám ani vo?i ?iadnej tretej strane ?iadnu zodpovednos? za: (a) vá? prístup, prezeranie alebo pou?ívanie alebo obsah (vrátane akéhoko?vek urá?livého alebo neprípustného obsahu), akychko?vek webovych stránok tretích strán nav?tívenych alebo prezeranych po?as pou?ívania Web Proxy; (b) va?e dodr?iavanie podmienok pou?ívania, ktoré sa vz?ahujú na webové stránky tretích strán, na ktoré pristupujete, ktoré nav?tevujete alebo ktoré pou?ívate po?as pou?ívania Web Proxy; a (c) akyko?vek nárok, stratu alebo po?kodenie vyplyvajúce z akéhoko?vek obsahu, ktory vytvárate, sprístupňujete, prená?ate alebo zobrazujete po?as pou?ívania Web Proxy vrátane akychko?vek nárokov, strát alebo ?k?d, ktoré utrpí Skupina dodávate?a alebo Partneri dodávate?a alebo ktoré im vzniknú.

13.14. Virtuálne súkromné siete. Niektoré krajiny zakazujú alebo obmedzujú pou?ívanie virtuálnych súkromnych sietí (?alej ako ?VPN“) a niektoré krajiny zaviedli technologické opatrenia, ktoré bránia fungovaniu sietí VPN. Vysledkom je, ?e VPN Rie?enia Dodávate?a (vrátane HMA! VPN) podliehajú územnym obmedzeniam, ktoré sa m??u z ?asu na ?as zmeni?. ?al?ie informácie nájdete tu.

13.15. Nástroj. Dodávate? m??e ako sú?as? vá?ho rie?enia poskytnú? hardvérovy k?ú? alebo iny nástroj (?alej ako ?nástroj“), pri?om v tomto prípade budú plati? dodato?né ustanovenia uvedené v tomto ?lánku 13.15:

13.15.1. Obmedzená záru?ná lehota uvedená v??lánku 6.1 je pre nástroj roz?írená na 1 rok od dátumu zakúpenia (?alej ako ?Obdobie záruky na nástroj“).

13.15.2. Ak bude nástroj chybny, musíte to okam?ite oznámi? dodávate?ovi. Ak upozorníte dodávate?a na chybu nástroja v priebehu záru?nej lehoty a dodávate? nie je schopny odstráni? chybu na dia?ku, dodávate? pod?a vlastného uvá?enia a nákladov do 5 pracovnych dní bu?: (a) vymení nástroj za novú alebo zrekon?truovanú jednotku nástroja, v takom prípade sa záruka stanovená v ?lánku 6.1 bude uplatňova? po zvy?ok záru?nej lehoty na nástroj vz?ahujúcej sa na p?vodnú jednotku nástroja; alebo (b) ukon?í va?e predplatné a vráti v?etky poplatky za predplatné, ktoré ste predtym zaplatili. Ak nástroj prestane fungova? po skon?ení záru?nej lehoty na nástroj alebo ak prestane fungova? z d?vodu nesprávneho pou?itia, manipulácie, ru?enia, zneu?itia, nehody, straty alebo kráde?e, m??e vám Dodávate? ú?tova? ?tandardnú cenu za náhradnú jednotku nástroja. Dodávate? pod?a vlastného uvá?enia m??e nástroj nahradi? novym alebo inym nástrojom, ktory bude predmetom tejto Zmluvy (vrátane ?lánku 13.15).

13.16. Platforma Mobile Threat Intelligence

13.16.1. V?zmysle tohto ?lánku?13.16:

(a) ?Obsah“ znamená akyko?vek obsah, materiály, produkty a slu?by, ku ktorym máte prístup prostredníctvom MTIP, vrátane obsahu dodávate?a, vá?ho obsahu a informácií, ktoré si vymieňate s ?al?ími pou?ívate?mi MTIP.

(b) ?MTIP“ znamená platformu Mobile Threat Intelligence, ktorú sprístupnila spolo?nos? Avast.

(c) ?Vzor hrozieb“ znamená akyko?vek kód, funkciu, rutinu alebo zariadenie, ktoré obsahujú, opisujú alebo demon?trujú akyko?vek prvok ?kodlivého kódu.

(d) ?Obsah dodávate?a“ znamená v?etok obsah, ktory ?lenovia skupiny Dodávate?a odovzdávajú, publikujú, zobrazujú alebo sprístupňujú ostatnym prostredníctvom protokolu MTIP a celého obsahu, ktory je publikovany, zobrazovany, distribuovany alebo sprístupneny inymi stranami pou?ívajúcimi MTIP, av?ak okrem vá?ho Obsahu a?Vzorov hrozieb.

(e) ?Vá? obsah“ znamená v?etok obsah (okrem akychko?vek Vzorov hrozieb), materiály, produkty a slu?by, ktoré odovzdávate, publikujete, zobrazujete, distribuujete alebo sprístupňujete inym prostredníctvom MTIP.

13.16.2. Obsah dodávate?a medzi vami a skupinou Dodávate?a je vlastníctvom ?lenov skupiny Dodávate?a. ?lenovia Skupiny dodávate?a vám vrámci v?eobecnych podmienok tejto Zmluvy ude?ujú obmedzenú nevyhradnú licenciu na pou?ívanie a sprístupňovanie Obsahu dodávate?a, ktory ste sprístupnili v MTIP vylu?ne v súvislosti s pou?ívaním MTIP.

13.16.3. Dostupnos? akéhoko?vek obsahu na MTIP nepredstavuje potvrdenie alebo overenie takéhoto obsahu ktorymko?vek ?lenom Skupiny dodávate?a. ?lenovia Skupiny dodávate?a neposkytujú ?iadne záruky ani vyhlásenia tykajúce sa presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti akéhoko?vek Obsahu sprístupneného na MTIP. ?lenovia Skupiny dodávate?a vám neposkytujú ?iadne rady ani odporú?ania tym, ?e sprístupnia obsah na MTIP (vrátane Obsahu dodávate?a), a preto musíte vyu?i? svoj úsudok a rozhodnutia zalo?ené na vlastnej nále?itej starostlivosti a skúmaniach, a nesmiete sa spolieha? na presnos?, úplnos? alebo v?asnos? akéhoko?vek Obsahu sprístupneného na MTIP.

13.16.4. Odovzdávaním, publikovaním, zobrazovaním, distribúciou alebo sprístupnením svojho Obsahu na MTIP ude?ujete ?lenom Skupiny dodávate?a nevyhradnú, celosvetovú, bezplatnú, úplne splatenú, prevodite?nú, sublicen?nú (viacnásobnú) licenciu na pou?ívanie, kopírovanie, reprodukovanie, spracúvanie, upravovanie, zmenu, vytváranie odvodenych diel, prená?anie, publikovanie, prenos, ukladanie, zobrazovanie, distribúciu, sprístupňovanie ostatnym a iné pou?ívanie svojho Obsahu v súvislosti s prevádzkou alebo pou?itím MTIP alebo propagáciou, inzerciou alebo marketingom MTIP v akomko?vek médiu alebo distribu?nych metódach alebo sp?soboch sprístupnenia MTIP alebo obsahu ostatnym (teraz známym alebo nesk?r vyvinutym). Súhlasíte s tym, ?e táto licencia zah?ňa právo ?lenov Skupiny dodávate?a sprístupni? vá? Obsah partnerom Dodávate?a, ktorí spolupracujú s ?lenmi Skupiny dodávate?a na odovzdávanie, publikovanie, zobrazovanie, distribúciu alebo sprístupnenie vá?ho obsahu prostredníctvom inych médií alebo distribu?nych metód alebo sp?soby sprístupnenia MTIP alebo obsahu ostatnym. Táto licencia tie? zah?ňa právo ostatnych pou?ívate?ov MTIP pou?íva? a upravova? vá? Obsah. Chápete, ?e m??eme upravova?, meni? alebo vytvára? odvodené diela z vá?ho obsahu, aby sme ich odovzdali, publikovali, zobrazovali, distribuovali alebo sprístupnili v po?íta?ovych sie?ach, zariadeniach, poskytovate?och slu?ieb a na r?znych médiách. M??eme tie? odstráni? alebo odmietnu? zverejni? vá? Obsah na MTIP, a to celkom alebo ?iasto?ne a kedyko?vek pod?a vlastného uvá?enia.

13.16.5. Odovzdávaním, publikovaním, zobrazovaním, distribúciou alebo sprístupnením vá?ho Obsahu na MTIP vyhlasujete, zaru?ujete a zav?zujete sa ka?dému ?lenovi Skupiny dodávate?a, ?e: (a) máte vlastnícke práva alebo ste získali v?etky potrebné práva na licencie alebo povolenia od akychko?vek príslu?nych strán, aby ste mohli pou?íva? svoj Obsah a ude?ova? ?lenom Skupiny dodávate?a v?etky potrebné práva, licencie a povolenia na pou?ívanie svojho Obsahu, ako je uvedené pod?a tejto Zmluvy; a (b) ?e odovzdávanie, publikovanie, zobrazovanie, distribúcia alebo sprístupnenie vá?ho Obsahu na MTIP neporu?uje práva du?evného vlastníctva ?iadnej tretej strany ani ?lena Skupiny dodávate?a, neporu?uje súkromie alebo iné osobné práva inych ani neporu?uje príslu?né právne predpisy. Preberáte plnú zodpovednos? za to, ?e sa vyhnete poru?ovaniu du?evného vlastníctva, poru?ovaniu súkromia alebo inych osobnych práv inych alebo poru?ovaniu platnych právnych predpisov v súvislosti so svojím Obsahom. Súhlasíte s tym, ?e zaplatíte v?etky licen?né autorské odmeny, poplatky a v?etky ostatné sumy, ktoré ste dl?ili ?ubovo?nej osobe z d?vodu odovzdávania, publikovania, zobrazovania, distribúcie alebo sprístupňovania svojho Obsahu v MTIP alebo ?lenov Skupiny dodávate?a alebo partnerov dodávate?a, ktorí uplatňujú akéko?vek práva, licencie a povolenia, ktoré ste udelili pod?a tohto ?lánku 13.16.

13.16.6. ?iadny ?len Skupiny dodávate?a neposkytuje ?iadne vyhlásenie, záruku ani záv?zok tykajúci sa Vzorov hrozieb a Skupina dodávate?a sa zrieka akejko?vek záruky (?i u? vyslovnej alebo predpokladanej), ?e reprodukcia, distribúcia alebo pou?itie akéhoko?vek Vzorku hrozby neporu?uje práva du?evného vlastníctva ?iadnej tretej strany, neporu?uje súkromie ani iné osobné práva inych ani neporu?uje príslu?né právne predpisy. Ak pou?ívate, kopírujete, reprodukujete, prisp?sobujete, upravujete, vytvárate odvodené diela, odovzdávate, publikujete, prená?ate, ukladáte, zobrazujete, distribuujete, sprístupňujete ostatnym alebo inak pou?ívate akyko?vek Vzor hrozby, preberáte v?etky súvisiace riziká a neodvolate?ne sa vzdávate v?etkych práv na uplatnenie nároku vo?i ktorémuko?vek ?lenovi Skupiny dodávate?a v súvislosti s takymto Vzorom hrozby.

13.16.7. Aby sme predi?li pochybnostiam, ?lánky 4, 5.1.7, 5.1.11 a 5.3 (?alej ako ?Príslu?né ?lánky“) sa vz?ahujú na obsah a pou?ívanie MTIP (vrátane odovzdávania, publikovania, zobrazovania, distribúcie alebo sprístupnenia vá?ho obsahu v MTIP). Tento ?lánok 13.16 a?Príslu?né ?lánky budú v?naj?ir?om pou?ite?nom rozsahu vykladané ako vzájomne si neodporujúce, ale v?prípade rozporu bude rozhodné znenie ur?ené v?nasledujúcom poradí: (i) tento ?lánok 13.16; a (ii) Príslu?né ?lánky.

Prejs? na obsah stránky Prejs? na ponuku
男女做爰高清免费视频