NOVINKA

Je vybaveny tak, aby zaistil vykon a?online ochranu, ktorú potrebujú malé podniky.

Porovnajte na?e rie?enia

Navrhnuty pre malé podniky

Na?e nástroje zabezpe?enia podnikov vám priná?ajú úplnú vysokohodnotenú antivírusovú ochranu, ktorú o?akávate od na?ich produktov. Od okam?itych e-mailovych upozornení na hrozby a? po nástroje vzdialenej správy, ktoré vám pomáhajú pri spravovaní online zabezpe?enia na cestách.

Porovnajte a?vyberte si najlep?ie zabezpe?enie pre svoj podnik

AVG File Server<br/>Business Edition

AVG File Server
Business Edition

?al?ie informácie

AVG AntiVirus<br/>Business Edition

AVG AntiVirus
Business Edition

?al?ie informácie

AVG Internet Security<br/>Business Edition

AVG Internet Security
Business Edition

?al?ie informácie

Kúpi? teraz Kúpi? teraz Kúpi? teraz
Bezplatná podpora

Nepretr?itá odborná telefonická a?e-mailová podpora

áno áno
Vzdialená správa

Spravuje va?u sie? a?zariadenia na dia?ku z?jediného miesta

áno áno
Antivírus

Deteguje a?odstraňuje malware a?vírusy z?va?ich po?íta?ov a?notebookov

áno áno
CyberCapture

Neznámy súbor sa odo?le do na?ich vírusovych laboratórií, kde ho v?reálnom ?ase skontrolujeme

áno áno
File Server Security

Uchováva va?e súborové servery chránené, v?súkromí a?mimo dosahu hackerov

áno áno
Smart Scanner

Kontroluje vá? po?íta?, ke? nepracujete

áno áno
Ochrana pred ransomware

Chráni vá? podnik pred kybernetickymi zlo?incami

áno áno
Skartova? súborov

Bezpe?ne odstraňuje súbory a?pomáha tak predchádza? ich ne?elanému obnoveniu

áno áno
LinkScanner

Testuje ka?dé prepojenie na internete vrátane odkazov na Facebooku a?Twitteri

áno
Ochrana identity

Chráni d?verné súbory pred ?kodlivymi sie?ami Wi-Fi

áno
Firewall

Pomáha zastavova? nevy?iadanú po?tu, vírusy, hackerov a?malware

áno
Webovy ?tít

Chráni va?ich zamestnancov a?zariadenia pred ?kodlivymi stiahnutymi súbormi a??al?ími online hrozbami

áno
Ochrana e-mailu

Testuje a?kontroluje e-maily, ?i neobsahujú podozrivé prílohy a?odkazy

áno
Email Server Security

Chráni vá? e-mailovy server pred hackermi, malware a?nevy?iadanou po?tou

Anti-spam a?ochrana pred phishingom

Blokuje nevy?iadané a?podvodné e-maily

   
16,83 € za 1 zariadenie na 1 rok 42,34 € za 1 zariadenie na 1 rok
100% Money-Back Guarantee icon, green

Záruka vrátenia peňazí

Nakupujte bez rizík! Ak nebudete spokojní po?as prvych 30?dní, vrátime vám peniaze. ?al?ie informácie

Kúpi? teraz Kúpi? teraz
UI Jedno predplatné.

Jedno predplatné.
V?dy aktuálne.

Nie je potrebné ?aka? na aktualizácie – vylep?enia a nové funkcie vám priná?ame automaticky. Namiesto toho, aby ste museli ?aka? na jedno ve?ké vydanie ka?dy rok, vám teraz aktualizácie doru?ujeme automaticky. Preto sme vynechali z?názvov produktov rok, preto?e pokia? máte predplatné AVG Business Protection, va?e zabezpe?enie je v?dy aktuálne.

UI Zabezpe?enie pre vá? podnik, ktoré sa spravuje jednoducho.

Zabezpe?enie pre vá? podnik, ktoré sa spravuje jednoducho.

  • Vysokohodnoteny antivírus

    Bezpe?nej?ie surfovanie a?ochrana pred malware

  • Okam?ité e-mailové upozornenia

    Rychle upozornenia na hrozby

  • Vzdialená správa

    In?talujte, aktualizujte a?konfigurujte AVG vo v?etkych va?ich zariadeniach s Windowsom na dia?ku

Ka?dy deň chránime tisícky podnikov

pomocou produktov AVG Business Edition

Viac ako 600?000

podnikov, ktoré si vybrali
na ochranu ná? produkt.

Viac ako 5?000?000

?udí, ktorí vyu?ívajú vyhody
na?ich produktov.

27

rokov priná?ame
vysokohodnoteny antivírus.

Bezplatné nástroje a?sprievodcovia pre malé podniky

Pozrite si rad bezplatnych nástrojov a?sprievodcov, ktoré vám pom??u efektívnej?ie spravova? va?e IT systémy a?zariadenia.
Prejs? na obsah stránky Prejs? na ponuku
男女做爰高清免费视频