Od czasu przej?cia AVG przez firm? Avast pracujemy nad po??czeniem tego, co najlepsze w?obu firmach, aby zapewni? naszym partnerom jeszcze lepsze i?bardziej kompleksowe rozwi?zania zabezpieczaj?ce oraz?zaoferowa? je pod wspóln? mark? — Avast Business. Zintegrowali?my nasze technologie oraz wydali?my nowe wersje rozwi?zania CloudCare, aby pomóc partnerom w?sprzeda?y skuteczniejszych rozwi?zań i?dostarczaniu lepszych us?ug. Zadbali?my równie? o?to, aby wspó?praca z?nami by?a ?atwiejsza.

CloudCare

#

CloudCare to platforma w chmurze, która znacznie u?atwia i?przyspiesza monitorowanie zagro?eń, rozwi?zywanie problemów i?zapewnianie klientom wielu poziomów ochrony. Dzi?ki CloudCare mo?na b?yskawicznie wdro?y? us?ug? op?acan? zgodnie z?rzeczywistym u?yciem, która zapewnia ochron?, jakiej potrzebuj? klienci, a?tak?e pomaga w?uzyskiwaniu cyklicznych przychodów.

Przejd? do tre?ci Przejd? do menu
男女做爰高清免费视频