Wersja 1.11 (zmieniona 1 kwietnia 2019 r.)

Umowa licencyjna u?ytkownika końcowego

Przed rozpocz?ciem u?ytkowania Rozwi?zania (zdefiniowanego poni?ej) nale?y uwa?nie zapozna? si? z?warunkami niniejszej Umowy licencyjnej u?ytkownika końcowego (?Umowa”). Niniejszy dokument jest prawnie wi???c? umow?. Wyra?aj?c zgod? drog? elektroniczn? albo instaluj?c Rozwi?zanie b?d? korzystaj?c z?Rozwi?zania, U?ytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy w?imieniu swoim oraz wszelkich podmiotów albo osób fizycznych, które U?ytkownik reprezentuje albo na których Urz?dzenia nabywa Rozwi?zanie (zwanych dalej ??cznie ?U?ytkownikiem”). Je?li U?ytkownik nie zgadza si? na warunki niniejszej Umowy, nie mo?e u?ytkowa??Rozwi?zania oraz powinien przerwa? proces instalacji i?usun?? lub zniszczy? wszystkie kopie Rozwi?zania znajduj?ce si? w?jego posiadaniu b?d? pod jego kontrol?.

Niniejsza Umowa dotyczy korzystania przez U?ytkownika z?okre?lonego oprogramowania (zwanego dalej ?Oprogramowaniem”), us?ug lub sprz?tu i?powi?zanego oprogramowania sprz?towego, w?tym wszelkich Aktualizacji (ka?de z?tych rozwi?zań zwane jest dalej ?Rozwi?zaniem”), w?zwi?zku z?którym U?ytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy oraz tre?? wszelkiej powi?zanej Dokumentacji. W?niniejszej Umowie ?Sprzedawca” oznacza podmiot okre?lony tutaj jako udost?pniaj?cy Rozwi?zanie U?ytkownikowi; ?Dokumentacja” oznacza wszelkie instrukcje u?ytkownika udost?pnione razem z?Rozwi?zaniem; za? ?Obowi?zuj?ce warunki” oznaczaj? ??cznie Okres subskrypcji oraz rodzaje Urz?dzeń, Dozwolon? liczb? urz?dzeń, inne warunki transakcji i?dokumenty zaakceptowane przez U?ytkownika w?momencie nabycia Rozwi?zania (w?tym wszelkie warunki sprzeda?y) oraz wszelkie umowy dystrybucji, umowy odsprzeda?y, umowy partnerskie albo inne umowy zawarte mi?dzy U?ytkownikiem a?Sprzedawc? albo innym cz?onkiem Grupy Sprzedawcy, a?tak?e inne ograniczenia opisane w?punkcie?2 i?w?Dokumentacji.

Uwaga: niniejsza Umowa sk?ada si? z?dwóch cz??ci. Punkty od 1 do 12 niniejszej Umowy dotycz? wszystkich Rozwi?zań, ??cznie z?tymi, które wymieniono poni?ej. W?punkcie 13 okre?lono dodatkowe postanowienia maj?ce wp?yw na konkretne Rozwi?zania albo kategorie Rozwi?zań, w?tym Oprogramowanie, us?ugi i?inne produkty osób trzecich (punkt?13.1); Zarz?dzane licencje us?ugodawców (punkt?13.2); Czyszczenie Przegl?darki (punkt?13.3); WiFi Finder (punkt?13.4); Avast Family Space (sprzedawane równie? jako Star Guard Family,?Vodafone Family Protect i?Wind Family Protect) (punkt?13.5); Aplikacje mobilne (punkt?13.6); Edycja techniczna (punkt?13.7); Plan asekuracyjny (punkt?13.8); Pomoc techniczna Premium (punkt?13.9); Zdalny dost?p; Oprogramowanie pomocnicze (punkt?13.10); Avast Driver Updater (punkt?13.11); Avast Secure Web Gateway lub Avast Secure Internet Gateway (punkt?13.12); okre?lone us?ugi HideMyAss! (punkt?13.13) rozwi?zania Sprzedawcy w?zakresie Wirtualnych sieci prywatnych (punkt?13.14); wszelkie klucze sprz?towe lub urz?dzenia udost?pniane U?ytkownikowi przez Avast w?ramach subskrypcji (punkt?13.15); oraz Platform? dotycz?c? analizy zagro?eń zwi?zanych z?urz?dzeniami mobilnymi (punkt?13.16). Niniejsza Umowa zast?puje wszelkie inne umowy zawarte wcze?niej przez U?ytkownika dotycz?ce poprzedniej wersji Rozwi?zania.

Sprzedawca mo?e w?dowolnym momencie wprowadzi? poprawki do niniejszej Umowy, o?czym poinformuje U?ytkownika zgodnie z?niniejsz? Umow?. Je?eli w?dowolnym momencie, co najmniej 30 dni po otrzymaniu tego zawiadomienia U?ytkownik nadal b?dzie korzysta? z?dowolnego Rozwi?zania obj?tego Umow?, oznacza to zgod? na poprawki wniesione do niniejszej Umowy. Sprzedawca mo?e uwarunkowa? korzystanie z?wcze?niej nabytych Rozwi?zań obj?tych Umow? od przyj?cia danej poprawki do Umowy. W?razie niewyra?enia zgody na poprawk? do niniejszej Umowy Sprzedawca mo?e zawiesi? dost?p do obj?tego Umow? Rozwi?zania – w?takim przypadku U?ytkownik mo?e uzyska? zwrot cz??ci wniesionej op?aty subskrypcyjnej, odpowiadaj?cej niezakończonej lub niewykorzystanej cz??ci Okresu subskrypcji, post?puj?c zgodnie z?wytycznymi dost?pnymi tutaj.

1. Licencja

Sprzedawca udziela U?ytkownikowi niewy??cznej licencji na u?ytkowanie Rozwi?zania i?Dokumentacji przez uzgodniony okres wskazany w?Obowi?zuj?cych warunkach, w?tym ich wszelkich rozszerzeń lub wznowień uzgodnionego okresu (?Okres subskrypcji”), o?ile U?ytkownik zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.

2. Dozwolone u?ytkowanie rozwi?zania

2.1. U?ytkownik mo?e korzysta? z?Rozwi?zania lub obs?ugiwa? je na ustalonej maksymalnej liczbie (?Dozwolona liczba urz?dzeń”) telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, mobilnych urz?dzeń sieciowych, innych urz?dzeń mobilnych (z?których ka?de zwane jest dalej ?Urz?dzeniem mobilnym”), komputerów osobistych, urz?dzeń Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) lub innych urz?dzeń zgodnych z?Rozwi?zaniem (z?których ka?de, ??cznie ze wszystkimi Urz?dzeniami mobilnymi, zwane jest dalej ?Urz?dzeniem”), wskazanych w?Obowi?zuj?cych warunkach, wy??cznie:

2.1.1. W?przypadku Rozwi?zań przeznaczonych przez Sprzedawc? do u?ytku firmowego, komercyjnego lub biznesowego (?Rozwi?zania biznesowe”) przez U?ytkownika lub jego podmioty stowarzyszone (tj. podmioty kontroluj?ce lub kontrolowane przez U?ytkownika albo b?d?ce wraz z?nim pod wspóln? kontrol?) do wewn?trznych celów biznesowych. W?przypadku takiego sposobu u?ytkowania Rozwi?zania biznesowego przez podmiot stowarzyszony U?ytkownika U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za stosowanie si? przez niego do postanowień niniejszej Umowy, a?ka?de naruszenie Umowy przez podmiot stowarzyszony b?dzie uwa?ane za jej naruszenie przez U?ytkownika. Wszelkie obowi?zki Sprzedawcy wynikaj?ce z?niniejszej Umowy s? obowi?zkami wy??cznie wzgl?dem U?ytkownika, a?nie jego podmiotów stowarzyszonych u?ytkuj?cych Rozwi?zanie biznesowe zgodnie z?postanowieniami niniejszej Umowy.

2.1.2. W?przypadku wszelkich innych Rozwi?zań, w?tym Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free i?wszelkich innych Rozwi?zań, z?tytu?u których U?ytkownik nie musi wnosi? op?aty subskrypcyjnej ani op?aca? innej ceny w?celu uzyskania Rozwi?zania ani kontynuowania u?ytkowania Rozwi?zania po zakończeniu okresu próbnego (z?których ka?de zwane jest dalej ?Rozwi?zaniem konsumenckim”) przez osob? fizyczn? albo cz?onków jej gospodarstwa domowego do osobistych, niekomercyjnych celów. W?celu unikni?cia w?tpliwo?ci, nie udost?pnia si? ani nie udziela si? licencji na Rozwi?zania konsumenckie do u?ytku przez ?adne: (i) osoby fizyczne do celów komercyjnych; ani (ii) jednostki biznesowe, spó?ki, podmioty rz?dowe, organizacje pozarz?dowe albo inne podmioty non-profit czy instytucje edukacyjne.

2.2. U?ytkownik mo?e wykona? jedn? kopi? zapasow? Oprogramowania.

2.3. O?ile Rozwi?zanie skonfigurowano do u?ytku sieciowego, U?ytkownik mo?e je u?ytkowa? na serwerze lub serwerach plików b?d? na maszynach wirtualnych do u?ytku w?ramach lokalnej sieci do tylko jednego z?nast?puj?cych celów:

2.3.1. Trwa?a instalacja Oprogramowania na dyskach twardych lub innych urz?dzeniach magazynuj?cych maksymalnie do Dozwolonej liczby urz?dzeń albo

2.3.2. U?ytkowanie Rozwi?zania w?ramach jednej takiej sieci lokalnej, o?ile liczba ró?nych Urz?dzeń, na których Rozwi?zanie jest u?ytkowane, nie przekracza Dozwolonej liczby urz?dzeń lub

2.3.3. Je?eli Obowi?zuj?ce warunki przewiduj? prawo U?ytkownika do korzystania z?Rozwi?zania przy ?wiadczeniu Us?ug MSP — u?ytkowanie Rozwi?zania zgodnie z?opisem w?punkcie 13.2.

2.4. JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIE ROZWI?ZANIA INNE NI? WYRA?NIE OKRE?LONE W?PUNKCIE 2 NINIEJSZEJ UMOWY LUB JAKAKOLWIEK FORMA ODSPRZEDA?Y LUB DALSZEJ DYSTRYBUCJI ROZWI?ZANIA STANOWI ISTOTNE NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY I?MO?E NARUSZA? OBOWI?ZUJ?CE PRZEPISY DOTYCZ?CE PRAW AUTORSKICH.

3. Aktualizacje

W?trakcie Okresu subskrypcji Sprzedawca mo?e okresowo, bez konieczno?ci uzyskania oddzielnej zgody czy zezwolenia U?ytkownika, wprowadzi? uaktualnienia, aktualizacje lub zamiany dowolnego Rozwi?zania (?Aktualizacja”), przez co nie b?dzie mo?na korzysta? z?danego Rozwi?zania lub Urz?dzenia (lub pewnych funkcji Urz?dzenia) do czasu zakończenia instalacji lub aktywowania Aktualizacji. Do celów przewidzianych w?niniejszej Umowie ka?da Aktualizacja b?dzie uwa?ana za element ?Rozwi?zania”. Aktualizacje mog? obejmowa? zarówno dodawanie, jak i?usuwanie pewnych funkcji lub funkcjonalno?ci Rozwi?zania lub mog? w?ca?o?ci je zast?pi?, a?tre??, funkcje i?funkcjonalno?? zaktualizowanego Rozwi?zania zale?? wy??cznie od uznania Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowi?zku zaoferowa? U?ytkownikowi mo?liwo?ci zrezygnowania albo odsuni?cia w?czasie Aktualizacji, jednak w?ka?dym momencie mo?e zaistnie? konieczno??, aby U?ytkownik pobra? i?wyrazi? zgod? na instalacj? albo aktywacj? wszystkich dost?pnych Aktualizacji, tak aby móg? czerpa? maksymalne korzy?ci z?Rozwi?zania. Sprzedawca mo?e wstrzyma? dostarczanie obs?ugi Rozwi?zania do czasu przyj?cia i?zainstalowania lub aktywowania wszystkich Aktualizacji. Sprzedawca wed?ug w?asnego uznania okre?la, kiedy i?czy nale?y przeprowadzi? Aktualizacj?, i?nie jest zobowi?zany do dostarczania U?ytkownikowi jakichkolwiek Aktualizacji. Sprzedawca mo?e wedle uznania zaprzesta? dostarczania Aktualizacji dowolnej wersji Rozwi?zania poza jego aktualn? wersj? lub Aktualizacji obs?uguj?cych korzystanie z?Rozwi?zania w?po??czeniu z?dowoln? wersj? systemów operacyjnych, programów poczty elektronicznej, przegl?darek i?innego oprogramowania, dla których jest przeznaczone dane Rozwi?zanie.

4. Prawa w?asno?ci

4.1. Rozwi?zania i?Dokumentacja stanowi? w?asno?? intelektualn? Sprzedawcy i?s? chronione obowi?zuj?cymi przepisami prawa autorskiego, umowami mi?dzynarodowymi i?innymi przepisami obowi?zuj?cymi w?kraju,?w którym Rozwi?zanie jest u?ytkowane. Struktura, organizacja i?kod komputerowy ka?dego Oprogramowania i?oprogramowania sprz?towego stanowi? cenne tajemnice handlowe i?informacje poufne Sprzedawcy. W?zakresie, w?jakim U?ytkownik przekazuje Sprzedawcy uwagi lub sugestie dotycz?ce Rozwi?zania, Sprzedawca ma upowa?nienie i?prawo nieodp?atnie i?bez zgody U?ytkownika zachowa? i?wykorzysta? takie uwagi lub sugestie w?dowolnym celu w?swoich aktualnych i?przysz?ych produktach lub us?ugach.

4.2. Z?wyj?tkiem przypadków okre?lonych w?niniejszej Umowie, posiadanie lub u?ytkowanie przez U?ytkownika Rozwi?zania nie powoduje przyznania mu ?adnych praw ani tytu?u do praw w?asno?ci intelektualnej w?odniesieniu do Rozwi?zania ani Dokumentacji. Wszelkie prawa do Rozwi?zania i?Dokumentacji, w?tym wszystkie powi?zane prawa autorskie, patenty, prawa do tajemnicy handlowej, znaki towarowe i?inne prawa w?asno?ci intelektualnej s? zastrze?one przez Sprzedawc?.

5. Ograniczenia

5.1. U?ytkownik nie mo?e kopiowa? ani u?ytkowa? Rozwi?zania ani Dokumentacji z?wyj?tkiem przypadków okre?lonych w?punkcie?2 niniejszej Umowy. U?ytkownik ani ?adna osoba trzecia nie jest upowa?niona do tego, aby:

5.1.1. korzysta? z?jakiegokolwiek kodu autoryzacji, numeru licencji, kombinacji nazwy u?ytkownika/has?a albo innego kodu czy numeru aktywacyjnego udost?pnionego przez Sprzedawc? w?zwi?zku z?jakimkolwiek Rozwi?zaniem (zwanych dalej ??cznie ?Kodem aktywacyjnym”) na albo dla wi?kszej liczby Urz?dzeń ni? okre?lona w?Obowi?zuj?cych warunkach;

5.1.2. ujawnia? jakikolwiek Kod aktywacyjny podmiotom innym ni? Sprzedawca albo wyznaczeni przedstawiciele Sprzedawcy;

5.1.3. z?wyj?tkiem przypadków wyra?nie dozwolonych na mocy przepisów prawa: (i) przeprowadza? in?ynieri? wsteczn?, rozk?ada? na czynniki pierwsze, dekompilowa?, t?umaczy?, odtwarza?, przekszta?ca? ani wyodr?bnia? ?adnego Rozwi?zania ani ?adnej cz??ci Rozwi?zania (w?tym wszelkich powi?zanych sygnatur Z?o?liwego kodu (zgodnie z?poni?sz? definicj?) i?procedur wykrywania Z?o?liwego kodu) ani (ii) zmienia?, modyfikowa? ani w?inny sposób przekszta?ca? jakiekolwiek Rozwi?zanie (w?tym wszelkie powi?zane sygnatury Z?o?liwego kodu i?procedury wykrywania Z?o?liwego kodu). ?Z?o?liwy kod” oznacza jakikolwiek kod, funkcj?, procedur? czy urz?dzenie s?u??ce albo zaprojektowane do automatycznego, wyst?puj?cego w?okre?lonych okoliczno?ciach, zale?nego od podj?cia b?d? niepodj?cia przez U?ytkownika okre?lonego dzia?ania albo zale?nego od poleceń b?d? kontroli jakiejkolwiek osoby b?d? podmiotu: (a) zak?ócenia dzia?ania jakiegokolwiek oprogramowania, us?ugi, w?asno?ci, sieci lub danych; (b) spowodowania zniszczenia, zmiany, usuni?cia, uszkodzenia albo w?inny sposób zaburzenia b?d? pogorszenia dzia?ania jakiegokolwiek oprogramowania, us?ugi, urz?dzenia, w?asno?ci, sieci b?d? danych lub (c) umo?liwienia jakiejkolwiek osobie b?d? jakiemukolwiek podmiotowi uzyskania dost?pu, przej?cia kontroli albo zniszczenia, zmienienia, usuni?cia, uszkodzenia czy w?inny sposób zaburzenia b?d? pogorszenia dzia?ania jakiejkolwiek cz??ci oprogramowania, us?ugi, urz?dzenia, w?asno?ci b?d? danych, a?tak?e ka?dego wirusa komputerowego, robaka, furtk? (trap door), tylne wej?cie (back door), bomb? zegarow?, z?o?liwy program albo mechanizm, taki jak blokada oprogramowania, procedura sprawdzania has?a, sprawdzanie numeru seryjnego procesora, zale?no?? od czasu czy ka?dy inny kod s?u??cy albo zaprojektowany do umo?liwienia którychkolwiek z?kwestii opisanych w?tej definicji (w?tym aplety Java, kontrolki ActiveX, j?zyki skryptowe, wtyczki do przegl?darek lub tre?ci w?technologii push);

5.1.4. z?wyj?tkiem przypadków dozwolonych na mocy umowy dystrybucji, umowy odsprzeda?y albo innej umowy zawartej mi?dzy U?ytkownikiem a?Sprzedawc? albo innym cz?onkiem Grupy Sprzedawcy, publikowa?, odsprzedawa?, rozpowszechnia?, nadawa?, przesy?a?, przedstawia?, przekazywa?, zastawia?, wynajmowa?, udost?pnia? ani udziela? dalszych licencji na jakiekolwiek Rozwi?zanie;

5.1.5. z?wyj?tkiem przypadków wyra?nie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy (w?tym punktów?13.2, 13.5 i?13.7), Obowi?zuj?cych warunków albo innej umowy zawartej mi?dzy U?ytkownikiem a?Sprzedawc? albo innym cz?onkiem Grupy Sprzedawcy, wykorzystywa? jakiegokolwiek Rozwi?zania w?celu zarz?dzania obiektami podmiotu zewn?trznego albo udziela? jakimkolwiek podmiotom zewn?trznym dost?pu do jakiegokolwiek Rozwi?zania albo umo?liwia? podmiotom zewn?trznym korzystanie z?Rozwi?zań w?ramach biura us?ugowego, systemu z?podzia?em czasu, us?ugi subskrypcji albo dostawcy aplikacji jako us?ug albo w?inny podobny sposób.

5.1.6. wykorzystywa? jakiegokolwiek Rozwi?zania w?celu udost?pnienia albo opracowania produktu albo us?ugi, które b?d? stanowi? konkurencj? dla Rozwi?zania;

5.1.7. wykorzystywa? albo podejmowa? próby wykorzystania jakiegokolwiek Rozwi?zania w?celu: (i) zamieszczania, pobierania, transmisji strumieniowej, przesy?ania, powielania albo przechowywania jakichkolwiek informacji, danych albo materia?ów albo anga?owania si? b?d? wspierania jakichkolwiek czynno?ci, które mog?: (A) narusza? prawa w?asno?ci intelektualnej albo inne prawa jakiegokolwiek podmiotu zewn?trznego; (B) zawiera? jakiekolwiek niezgodne z?prawem, szkodliwe, zawieraj?ce gro?by, obra?liwe, oszczercze, albo w?inny sposób niew?a?ciwe materia?y; (C) zaszkodzi? albo stanowi? prób? zaszkodzenia innym podmiotom; (D) potencjalnie powodowa? albo nak?ania? do zachowania, które jest niezgodne z?prawem, szkodliwe, napastliwe, obra?liwe, zastraszaj?ce, niedozwolone, oszczercze, znies?awiaj?ce, wulgarne, obsceniczne, nienawistne albo dyskryminuj?ce na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym, narusza cudz? prywatno?? albo jest w?inny sposób niew?a?ciwe; (E) promowa? albo udziela? instrukcji dotycz?cych nielegalnych dzia?ań, pod?ega? do wyrz?dzenia fizycznej szkody albo uszczerbku na zdrowiu jakimkolwiek grupom czy osobom albo zach?ca? do okrucieństwa wobec zwierz?t; (F) mie? na celu podawanie si? za inn? osob? b?d? podmiot albo w?inny sposób przedstawianie w?fa?szywym ?wietle relacji U?ytkownika z?dan? osob? czy podmiotem albo (G) wspiera? jakiekolwiek nadu?ycie, wprowadzenie w?b??d albo kradzie?; albo (H) uszkodzi?, wy??czy? b?d? ograniczy? dzia?anie albo umo?liwi? b?d? stanowi? prób? uzyskania nieupowa?nionego dost?pu, otrzymania, wykorzystania, powielania, modyfikacji albo zniszczenia jakiejkolwiek w?asno?ci, Urz?dzeń, oprogramowania, us?ug, sieci albo danych wszelkimi metodami, w?tym poprzez hakowanie, phishing, spoofing albo podejmowanie prób obej?cia b?d? z?amania zapór sieciowych, zabezpieczeń has?em albo innych ?rodków bezpieczeństwa czy mechanizmów kontroli wszelkiego rodzaju s?u??cych ochronie informacji; (ii) naruszania w?jakikolwiek sposób wszelkich obowi?zuj?cych przepisów prawa albo regulacji, miejscowych, krajowych albo mi?dzynarodowych; (iii) fa?szowania nag?ówków albo innej manipulacji identyfikatorami w?celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek tre?ci przekazywanych za po?rednictwem Rozwi?zania; (iv) zamieszczania, publikowania, przesy?ania poczt? elektroniczn? albo przekazywania w?inny sposób wszelkich niepo??danych albo nieautoryzowanych reklam, materia?ów promocyjnych, wiadomo?ci – ?mieci”, ?spamu”, ??ańcuszków pocztowych” czy ?schematów piramidowych” albo (v) gromadzenia albo przechowywania danych osobowych bez wiedzy ani wyra?nej zgody osoby, której dane dotycz?;

5.1.8. uszkadza?, wy??cza? b?d? ogranicza? dzia?anie albo uzyskiwa? b?d? podejmowa? prób? uzyskania nieupowa?nionego dost?pu do jakiegokolwiek Rozwi?zania albo maj?tku, Urz?dzeń, oprogramowania, us?ug, sieci albo danych zwi?zanych b?d? wspó?dzia?aj?cych z?danym Rozwi?zaniem albo do jakichkolwiek tre?ci b?d? danych przechowywanych, udost?pnianych albo dostarczanych za po?rednictwem danego Rozwi?zania wszelkimi metodami, w?tym poprzez hakowanie, phishing, spoofing albo podejmowanie prób obej?cia b?d? z?amania zapór sieciowych, zabezpieczeń has?em albo innych ?rodków bezpieczeństwa czy mechanizmów kontroli wszelkiego rodzaju s?u??cych ochronie informacji;

5.1.9. testowa? albo porównywa? b?d? ujawnia? albo publikowa? wyniki testów albo porównań wszelkich Rozwi?zań bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz

5.1.10. ?ama? albo obchodzi?, podejmowa? próby obej?cia albo z?amania b?d? upowa?nia? albo wspiera? jakikolwiek podmiot zewn?trzny w??amaniu albo obchodzeniu mechanizmów kontrolnych zabezpieczaj?cych wykorzystywanie kopii jakichkolwiek Rozwi?zań oraz

5.1.11. narusza? postanowienia polityki Sprzedawcy reguluj?cej dopuszczalne u?ytkowanie jego Rozwi?zań (zwanej dalej ?Zasadami dopuszczalnego u?ycia”), któr? mo?na znale?? tutaj. W?przypadku i?w?zakresie wyst?pienia sprzeczno?ci miedzy niniejsz? Umow? a?Zasadami dopuszczalnego u?ycia, zastosowanie maj? bardziej restrykcyjne postanowienia.

5.2. Niektóre Rozwi?zania mog? przyzna? U?ytkownikowi lub innym u?ytkownikom uprawnienia administratora, które m.in. mog? umo?liwia? administratorowi monitorowanie innych Urz?dzeń lub stanu Rozwi?zań zainstalowanych na innych Urz?dzeniach, w?tym np. stanu Okresu subskrypcji, komunikatów Rozwi?zania czy Aktualizacji. Niniejszym U?ytkownik o?wiadcza i?gwarantuje, ?e b?dzie korzysta? z?takich uprawnień administracyjnych wy??cznie w?przypadku Urz?dzeń i?Rozwi?zań, do których ma nale?yte upowa?nienie, i?tylko w?przewidzianych celach. U?ytkownik ponadto o?wiadcza i?gwarantuje Sprzedawcy, ?e: (i) ma wszelkie wymagane upowa?nienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz instalowania lub u?ytkowania Rozwi?zania na Urz?dzeniach w?imieniu w?a?cicieli i?u?ytkowników wspomnianych Urz?dzeń obj?tych administracj? oraz (ii) niniejszym zawiera Umow? w?imieniu: (A) wszystkich w?a?cicieli i?u?ytkowników tych Urz?dzeń obj?tych administracj? oraz (B) w?imieniu w?asnym.

5.3. Niektóre Rozwi?zania mog? umo?liwia? publikowanie lub udost?pnianie innym tre?ci stworzonych przez U?ytkownika lub uzyskanych z?innych ?róde? (?Tre?ci U?ytkownika”). U?ytkownik zachowuje wszelkie prawa w?asno?ci intelektualnej przys?uguj?ce mu zgodnie z?odno?nymi przepisami prawa do Tre?ci U?ytkownika publikowanych lub udost?pnianych za pomoc? Rozwi?zania, z?zastrze?eniem praw, licencji i?innych postanowień niniejszej Umowy, w?tym praw pierwotnych innych osób do wykorzystanych lub zmodyfikowanych przez U?ytkownika Tre?ci U?ytkownika. Niniejszym U?ytkownik udziela ka?demu z?cz?onków Grupy Sprzedawcy niewy??cznego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nielimitowanego, ogólno?wiatowego, nieodwo?alnego, wieczystego i?nieodp?atnego prawa i?licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, rejestrowanie, dystrybucj?, reprodukcj?, ujawnianie, sprzeda?, odsprzeda?, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, dostosowywanie, wy?wietlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, t?umaczenie lub wykorzystywanie w?inny sposób ca?o?ci lub cz??ci Tre?ci U?ytkownika publikowanych lub udost?pnianych za pomoc? Rozwi?zania (i?ich pochodnych) i?wykonywanie na ich podstawie prac pochodnych wy??cznie w?celu dostarczenia U?ytkownikowi danych Rozwi?zań na podstawie niniejszej Umowy. Wraz z?ka?dym opublikowaniem lub udost?pnieniem Tre?ci U?ytkownika U?ytkownik o?wiadcza i?zapewnia ka?dego z?cz?onków Grupy Sprzedawcy, ?e jest pe?noletni w?kraju lub jurysdykcji swojego pobytu i?jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub te? ma wszelkie konieczne zgody od rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej przedstawionej w?publikowanych lub udost?pnianych Tre?ciach U?ytkownika lub uczestnicz?cej w?nich, a?tak?e ?e w?stosunku do przedmiotowych Tre?ci U?ytkownika: (i) jest jedynym autorem i?posiadaczem prawa w?asno?ci intelektualnej i?innych praw do danych Tre?ci U?ytkownika lub te? jest upowa?niony przez prawo do publikowania i?udost?pniania tych Tre?ci U?ytkownika i?udzielenia ka?demu z cz?onków Grupy Sprzedawcy prawa do korzystania z?nich w?sposób opisany w?niniejszym punkcie 5.3, przy czym ?aden z cz?onków Grupy Sprzedawcy nie musi w?tym celu wyst?powa? o?zgod? ?adnej osoby trzeciej i?nie powstaje dla niego z?tego tytu?u ?aden obowi?zek ani odpowiedzialno??; (ii) Tre?ci U?ytkownika s? rzetelne; (iii) Tre?ci U?ytkownika nie naruszaj? ani nie narusz? prawa w?asno?ci intelektualnej lub innych praw ?adnej osoby trzeciej w?zwi?zku z?ich dopuszczalnym wykorzystaniem i?u?ytkowaniem przez któregokolwiek z?cz?onków Grupy Sprzedawcy opisanym w?niniejszej Umowie; oraz (iv) Tre?ci U?ytkownika nie narusz? niniejszej Umowy ani nie spowoduj? uszczerbku ani szkody wobec jakiejkolwiek osoby.

6. Ograniczona gwarancja i?wy??czenia odpowiedzialno?ci

6.1. Z?zastrze?eniem pozosta?ych postanowień niniejszego punktu?6, Sprzedawca gwarantuje U?ytkownikowi, ?e Rozwi?zanie b?dzie dzia?a? lub s?u?y? zasadniczo zgodnie z?dokumentacj? przez 30 dni od momentu nabycia go przez U?ytkownika po raz pierwszy. W?celu wniesienia reklamacji obj?tej gwarancj? nale?y post?powa? zgodnie z?instrukcj? udost?pnian? poprzez ?ród?o, za po?rednictwem którego U?ytkownik naby? Rozwi?zanie. W?przypadku, gdy Rozwi?zanie nie dzia?a zasadniczo zgodnie z?Dokumentacj?, ca?a i?wy??czna odpowiedzialno?? ka?dego z?cz?onków Grupy Sprzedawcy oraz ka?dego z?Partnerów Sprzedawcy, a?tak?e jedyny i?wy??czny ?rodek prawny przys?uguj?cy U?ytkownikowi, zostan? w?odniesieniu do powy?szej gwarancji, wedle uznania Sprzedawcy, ograniczone do: (i) wymiany Rozwi?zania lub (ii) zwrotu Rozwi?zania wraz ze zwrotem kosztów cz??ci wniesionej przez U?ytkownika op?aty subskrypcyjnej odpowiadaj?cej niezakończonej lub niewykorzystanej cz??ci Okresu subskrypcji. Niniejsza gwarancja obowi?zuje tylko na oryginalnie dostarczone Rozwi?zanie i?nie ma zastosowania do: (i) Aktualizacji; (ii) wad spowodowanych przez ??czenie, uruchamianie lub u?ytkowanie Rozwi?zania: (A) z?oprogramowaniem, sprz?tem lub innymi materia?ami, których nie dostarcza Sprzedawca, lub (B) na Urz?dzeniach, z?oprogramowaniem czy innymi materia?ami niezgodnymi z?wymogami Sprzedawcy zawartymi w?Dokumentacji.

6.2. Z?ZASTRZE?ENIEM POSTANOWIE? PUNKTU 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY, CZ?ONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE GWARANTUJ? WYDAJNO?CI ANI WYNIKóW, KTóRE U?YTKOWNIK MO?E UZYSKA?, U?YWAJ?C JAKIEGOKOLWIEK ROZWI?ZANIA LUB DOKUMENTACJI. Z?ZASTRZE?ENIEM POSTANOWIE? PUNKTU 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY, ROZWI?ZANIE JEST DOSTARCZANE ?W STANIE, W?JAKIM SI? ZNAJDUJE”, A?CZ?ONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY I?PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE UDZIELAJ? JAKICHKOLWIEK WYRA?NYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKóW ORAZ, W?MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WY??CZAJ? WSZELKIE WARUNKI I?GWARANCJE DOROZUMIANE Z?MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRAKTYKI S?DOWEJ LUB INNYCH TEORII PRAWA, W?TYM DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZ?CE NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH, TYTU?U PRAWNEGO, PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKO?CI ORAZ PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU. SPRZEDAWCA NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO ANI BEZAWARYJNEGO DZIA?ANIA ?ADNEGO ROZWI?ZANIA, W?A?CIWEGO DZIA?ANIA JAKIEGOKOLWIEK ROZWI?ZANIA NA DOWOLNYM URZ?DZENIU LUB Z?KONKRETN? KONFIGURACJ? SPRZ?TU LUB OPROGRAMOWANIA, ANI TEGO, ?E JAKIEKOLWIEK ROZWI?ZANIE B?DZIE W?PE?NI ZABEZPIECZA? NIENARUSZALNO?? WYBRANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TRE?CI PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ INTERNET.

6.3. NIEZALE?NIE OD INNYCH POSTANOWIE? NINIEJSZEJ UMOWY WSZYSTKIE ROZWI?ZANIA DOSTARCZONE U?YTKOWNIKOWI NIEODP?ATNIE (W?TYM ROZWI?ZANIA ?BEZP?ATNE”, ?W?WERSJI PRóBNEJ” LUB ?BETA”) S? DOSTARCZANE ?W STANIE, W?JAKIM SI? ZNAJDUJ?”, Z?WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI, W?MIAR? DOST?PNO?CI I?BEZ ?ADNEJ GWARANCJI ANI WSPARCIA LUB INNYCH US?UG ZE STRONY SPRZEDAWCY.

6.4. W?PE?NYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, W??ADNYM PRZYPADKU SPRZEDAWCA ANI JAKAKOLWIEK SPó?KA KONTROLUJ?CA SPRZEDAWC?, KONTROLOWANA PRZEZ NIEGO LUB POZOSTAJ?CA WRAZ Z?NIM POD WSPóLLN? KONTROL? (??CZNIE: ?GRUPA SPRZEDAWCY”), ANI TE? JEJ AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI LUB SYSTEMóW BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWI?ZANIA, ANI TE? ?ADEN Z PARTNERóW HANDLOWYCH CZ?ONKA GRUPY SPRZEDAWCY (??CZNIE: ?PARTNERZY SPRZEDAWCY”) NIE ODPOWIADA PRZED U?YTKOWNIKIEM ANI OSOBAMI TRZECIMI ZA:

6.4.1. SZKODY PO?REDNIE, NAST?PCZE, PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE, SZCZEGóLNE LUB Z?NAWI?ZK?, ANI TE? ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, NIEZALE?NIE OD PRZYCZYNY LUB PODSTAWY TAKIEJ ODPOWIEDZIALNO?CI;

6.4.2. JAKIEKOLWIEK SZKODY Z?TYTU?U UTRATY MO?LIWO?CI PROWADZENIA DZIA?ALNO?CI, ZYSKóW LUB PRYWATNO?CI, UTRATY MO?LIWO?CI U?YTKOWANIA JAKIEGOKOLWIEK URZ?DZENIA LUB ROZWI?ZANIA (W?TYM ROZWI?ZANIA, O?KTóRYM MOWA W?UMOWIE), PONIESIONE WYDATKI, KOSZTY ZAPEWNIENIA ZAST?PCZYCH LUB ZAMIENNYCH TOWARóW, US?UG LUB PRODUKTóW CYFROWYCH, PRZERW? W DZIA?ALNO?CI, NIEUPRAWNIONE UJAWNIENIA LUB UTRAT? (W?TYM USZKODZENIE, POGORSZENIE STANU LUB NIEDOST?PNO??) DANYCH LUB INFORMACJI DOWOLNEGO RODZAJU (NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY WYMIENIONE STRATY, SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI STANOWI? STRATY LUB SZKODY PO?REDNIE, CZY BEZPO?REDNIE); ANI

6.4.3. JAKIEKOLWIEK INNE STRATY I?SZKODY PIENI??NE LUB NIEPIENI??NE WYNIKAJ?CE Z?NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOSTARCZANEGO NA JEJ PODSTAWIE ROZWI?ZANIA;

NAWET W PRZYPADKU, GDY CZ?ONEK GRUPY SPRZEDAWCY LUB PARTNER SPRZEDAWCY ZOSTA? ZAWIADOMIONY O MO?LIWO?CI WYST?PIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. NIEZALE?NIE OD INNYCH POSTANOWIE? NINIEJSZEJ UMOWY LUB INNYCH DOKUMENTóW, ?ADEN Z?CZ?ONKóW GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERóW SPRZEDAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO?CI WOBEC U?YTKOWNIKA LUB OSóB TRZECICH ZA STRATY LUB SZKODY (PO?REDNIE LUB BEZPO?REDNIE), ZA NIEAUTORYZOWANY DOST?P ANI JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, POGORSZENIE STANU, NIEDOST?PNO??, USUNI?CIE, KRADZIE?, ZNISZCZENIE, ZMIAN?, UJAWNIENIE LUB UTRAT? DANYCH, INFORMACJI LUB TRE?CI PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ZA PO?REDNICTWEM JAKIEGOKOLWIEK ROZWI?ZANIA LUB W?ZWI?ZKU Z?NIM, NIEZALE?NIE OD PRZYCZYNY. W?PE?NYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W??ADNYM PRZYPADKU ??CZNA ODPOWIEDZIALNO?? CZ?ONKA GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERA SPRZEDAWCY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY U?YTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ODNOSZ?CE SI? DO ROZWI?ZANIA, SUBSKRYPCJI LUB NINIEJSZEJ UMOWY NIE MO?E PRZEKROCZY? WI?KSZEJ Z KWOT: (I) 5,00 USD (PI?CIU DOLARóW AMERYKA?SKICH) LUB (II) KWOTY OP?AT SUBSKRYPCYJNYCH WNIESIONYCH PRZEZ U?YTKOWNIKA ZA OSTATNIE 12 MIESI?CY OKRESU SUBSKRYPCJI.

6.5. WY??CZENIA I?OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO?CI CZ?ONKóW GRUPY SPRZEDAWCY I?PARTNERóW SPRZEDAWCY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE POWODUJ? OGRANICZENIA ANI WY??CZENIA ICH POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI ZA:

6.5.1. ?MIER?, USZCZERBEK NA ZDROWIU, SZKODY W?MAJ?TKU RZECZOWYM LUB OSZUSTWO W?ZAKRESIE WYKRACZAJ?CYM POZA ZAKRES DOZWOLONY PRZEZ PRZEPISY OBOWI?ZUJ?CEGO PRAWA; ORAZ

6.5.2. WSZELKIE SPRAWY, ZA KTóRE ODPOWIEDZIALNO?? NIE MO?E BY? OGRANICZONA ANI WY??CZONA PRZEZ OBOWI?ZUJ?CE PRAWO.

7. Prywatno??; przetwarzanie danych osobowych oraz innych informacji

7.1. Poj?cie ?Dane” stosowane w?niniejszej Umowie oraz Polityce prywatno?ci oznacza: (a) informacje, które U?ytkownik udost?pnia Sprzedawcy, innemu cz?onkowi Grupy Sprzedawcy albo Partnerowi Sprzedawcy w?zwi?zku ze sk?adaniem zamówienia na Rozwi?zania, w?tym jego imi? i?nazwisko, adres rozliczeniowy (w?tym kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, numer karty p?atniczej albo rachunku bankowego, kod weryfikacyjny karty p?atniczej albo rachunku bankowego, data wydania i?termin wa?no?ci karty p?atniczej, wybrane przez U?ytkownika has?o do konta u?Sprzedawcy albo innego cz?onka Grupy Sprzedawcy oraz inne Dane rozliczeniowe w?rozumieniu Polityki prywatno?ci Sprzedawcy (zwanej dalej ?Polityk? prywatno?ci”, któr? mo?na znale?? tutaj) (zwane dalej ??cznie ?Danymi transakcji”); (b) informacje gromadzone przez Sprzedawc?, innego cz?onka Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy w?zwi?zku z?przetwarzaniem i?realizacj? zamówienia U?ytkownika na Rozwi?zania, w?tym informacje na temat producenta, modelu, systemu operacyjnego oraz innych danych identyfikacyjnych Urz?dzenia U?ytkownika, nazwa dostawcy us?ug internetowych, adres protoko?u internetowego (IP); oraz (c) informacje na temat instalacji Rozwi?zania przez U?ytkownika oraz jego u?ytkowania (w?Polityce prywatno?ci tre?? podpunktów (b) i?(c) s? okre?lane ??cznie jako ?Dane dotycz?ce us?ug”).

7.2. U?ytkownik upowa?nia Sprzedawc?, innego cz?onka Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy do wykorzystywania Danych u?ytkownika na potrzeby opisane w?Polityce prywatno?ci. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e tego rodzaju wykorzystywanie jego Danych obejmuje przetwarzanie i?realizacj? jego zamówień na subskrypcje, doskonalenie Rozwi?zań i?udost?pnianie U?ytkownikowi informacji na temat Rozwi?zań, na które U?ytkownik posiada subskrypcj?, oraz oferowanie U?ytkownikowi innych Rozwi?zań. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e Sprzedawca albo inny cz?onek Grupy Sprzedawcy mo?e udost?pnia? jego Dane Partnerom Sprzedawcy, takim jak dostawcy platform e-commerce oraz podmioty przetwarzaj?ce p?atno?ci, dostawcy zapewniaj?cy U?ytkownikowi wsparcie, us?ugi i?Rozwi?zania w?imieniu Sprzedawcy oraz dostawcy zapewniaj?cy Sprzedawcy albo cz?onkowi Grupy Sprzedawcy analiz? sprzeda?y i?ryzyka w?zwi?zku z?Rozwi?zaniami. U?ytkownik przyjmuje równie? do wiadomo?ci, ?e Sprzedawca albo cz?onek Grupy Sprzedawcy mo?e udost?pnia? podmiotom zewn?trznym jego Dane w?zanonimizowanej i?zbiorczej postaci na potrzeby analizy trendów.

8. Zakończenie licencji

8.1. Niniejsza Umowa zostanie rozwi?zana ze skutkiem natychmiastowym w?przypadku naruszenia przez U?ytkownika jakichkolwiek ci???cych na nim zobowi?zań okre?lonych w?niniejszej Umowie (co obejmuje wszelkie przypadki naruszenia zobowi?zań okre?lonych w?punkcie?2, 5?albo?10), co b?dzie skutkowa? zrzeczeniem si? wszelkich praw, jakie mog? przys?ugiwa? U?ytkownikowi do otrzymywania Aktualizacji albo uzyskania zwrotu cz??ci op?aconej przez U?ytkownika op?aty abonamentowej za niewykorzystan? cz??? Okresu subskrypcji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korzystania z?innych ?rodków prawnych dost?pnych na mocy prawa w?przypadku, gdy naruszenie przez U?ytkownika obowi?zków wynikaj?cych z?niniejszej Umowy wp?ywa niekorzystnie na cz?onka Grupy Sprzedawcy lub na Partnera Sprzedawcy. Wy??czenia i?ograniczenia odpowiedzialno?ci cz?onków grupy sprzedawcy i?partnerów sprzedawcy zawarte w?niniejszej Umowie obowi?zuj? równie? po rozwi?zaniu Umowy.

8.2. Sprzedawca mo?e, w?dowolnym momencie i?ze skutkiem natychmiastowym, rozwi?za? niniejsz? Umow? bez podawania przyczyn za wypowiedzeniem dor?czonym U?ytkownikowi, w?odniesieniu do dowolnego Rozwi?zania lub wszystkich Rozwi?zań, w?którym to przypadku ca?a i?wy??czna odpowiedzialno?? ka?dego z?cz?onków Grupy Sprzedawcy i?ka?dego z?Partnerów Sprzedawcy, a?tak?e wszelkie wy??czne ?rodki prawne przys?uguj?ce U?ytkownikowi w?odniesieniu do takiego rozwi?zania Umowy ograniczaj? si? do zwrotu cz??ci wniesionych przez U?ytkownika op?at subskrypcyjnych za niezakończon? lub niewykorzystan? cz??? Okresu subskrypcji. Z?dniem takiego rozwi?zania Umowy U?ytkownik traci prawo do korzystania z?Rozwi?zania i?Dokumentacji, których rozwi?zanie Umowy dotyczy.

9. Zastrze?one prawa rz?du USA

Wszystkie Rozwi?zania s? klasyfikowane jako ?przedmioty komercyjne” zgodnie z?definicj? tego terminu w?tytule 48 art. 2.101 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych (Code of Federal Regulations), obejmuj?ce ?komercyjne oprogramowanie komputerowe” i??dokumentacj? zwi?zan? z?komercyjnym oprogramowaniem komputerowym”, zgodnie z?definicj? tych terminów?w tytule 48, art. 12.212 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych. Zgodnie z?tytu?em 48, art. 12.212 i?tytu?em 48, art. 227.7202-1 do 227.7202-4 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych wszyscy u?ytkownicy końcowi zwi?zani z?rz?dem USA nabywaj? takie Rozwi?zania i?powi?zan? z?nimi Dokumentacj? wy??cznie na prawach okre?lonych w?niniejszej Umowie, które dotycz? klientów nieb?d?cych instytucjami rz?dowymi. U?ytkowanie takich Rozwi?zań i?zwi?zanej z?nimi Dokumentacji oznacza zgod? jednostki rz?du USA na fakt, ?e oprogramowanie komputerowe oraz zwi?zana z?nim dokumentacja ma charakter komercyjny, a?tak?e oznacza wyra?enie zgody na prawa i?ograniczenia zawarte w?niniejszej Umowie.

10. Kontrola eksportu

U?ytkownik b?dzie przestrzega? wszystkich w?a?ciwych przepisów prawa amerykańskiego i?mi?dzynarodowego reguluj?cych eksport i?reeksport Rozwi?zań, w?tym amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations), a?tak?e ograniczeń dotycz?cych u?ytkowników końcowych, u?ytkowania końcowego i?ograniczeń terytorialnych eksportu wydanych przez w?adze rz?dowe USA i?innych krajów. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powy?szych postanowień U?ytkownik o?wiadcza, zapewnia i?zobowi?zuje si?, ?e: (i) nie znajduje si? na li?cie obj?tych zakazami osób fizycznych, li?cie osób niezweryfikowanych, li?cie podmiotów, li?cie szczególnych obywateli, li?cie osób wykluczonych albo na innych listach publikowanych przez rz?d Stanów Zjednoczonych oraz (ii) nie b?dzie wykorzystywa?, eksportowa? ani ponownie eksportowa? ?adnego Rozwi?zania do terytoriów, miejsc przeznaczenia, spó?ek ani osób fizycznych, je?eli b?dzie to stanowi? naruszenie embarg i?sankcji handlowych na?o?onych przez Stany Zjednoczone i?Uni? Europejsk?. U?ytkownik zwolni ka?dego z?cz?onków Grupy Sprzedawcy z?odpowiedzialno?ci z?tytu?u jakichkolwiek roszczeń, ??dań, pozwów i?post?powań, a?tak?e jakichkolwiek szkód, zobowi?zań, kosztów i?wydatków wynikaj?cych z?naruszenia przez U?ytkownika postanowień niniejszego punktu 10.

11. Klauzula arbitra?u wi???cego i?zrzeczenie si? prawa do powództwa grupowego

11.1. Niniejszy punkt 11 ma zastosowanie do ka?dego Sporu wynikaj?cego z?Rozwi?zania, subskrypcji jakiegokolwiek Rozwi?zania lub z?niniejszej Umowy, lub z?nimi zwi?zanego, a?dotycz?cego U?ytkownika i?Sprzedawcy. Na potrzeby niniejszego punktu 11 ?Spóroznacza ka?dy spór, pozew lub inny konflikt bez wzgl?du na konkretn? podstaw? powództwa (tzn. poza innymi potencjalnymi podstawami powództwa lub podstawami prawnymi, obejmuje tak?e roszczenia z?tytu?u naruszenia umowy, fa?szywe lub nieprawdziwe o?wiadczenie, oszustwa, odszkodowania, czyny niedozwolone (w?tym zaniedbania), naruszenia norm lub przepisów prawnych).

11.2. W?przypadku Sporu U?ytkownik ma obowi?zek dostarczy? Sprzedawcy Zawiadomienie o?Sporze, które jest pisemnym o?wiadczeniem zawieraj?cym nazw?, adres i?dane kontaktowe U?ytkownika, okoliczno?ci, które sta?y si? przyczyn? Sporu oraz rekompensat? b?d?c? przedmiotem roszczenia U?ytkownika. Zawiadomienie o?Sporze nale?y przes?a? Sprzedawcy na adres [email protected] (podaj?c w?temacie: Punkt 11 Zawiadomienie o?powstaniu sporu w?my?l EULA).

11.3. KA?DE POST?POWANIE W?CELU ROZWI?ZANIA LUB ROZSTRZYGNI?CIA SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM B?DZIE PROWADZONE WY??CZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ. U?YTKOWNIK NIE B?DZIE WYST?POWA? O?ROZPATRZENIE SPORU W?DRODZE POZWóW ZBIOROWYCH, POZWóW PRYWATNYCH WNOSZONYCH W?INTERESIE PUBLICZNYM ANI W?RAMACH ?ADNEGO INNEGO POST?POWANIA, W?KTóRYM JAKAKOLWIEK STRONA WYST?PUJE LUB CHCE WYST?POWA? W?CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA OSóB TRZECICH. ARBITRA?E I?POST?POWANIA NIE ZOSTAN? PO??CZONE Z?INNYMI POST?POWANIAMI BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA ODPOWIEDNIE ARBITRA?E LUB POST?POWANIA.

11.4. Je?eli U?ytkownik i?Sprzedawca nie rozwi??? jakiegokolwiek Sporu w?drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby rozwi?zania Sporu b?d? prowadzone wy??cznie w?drodze wi???cego arbitra?u zgodnie z?postanowieniami amerykańskiej Federalnej ustawy o?post?powaniu arbitra?owym (Federal Arbitration Act, okre?lanej dalej skrótem ?FAA”), tytu??9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, §?1 i?kolejne, oraz prawa materialnego stanu Nowy Jork (z?wy??czeniem zasad wyboru przepisów w?a?ciwych). Z?wyj?tkiem tego, co przewidziano w?punkcie?11.5 poni?ej, U?ytkownik zrzeka si? prawa do rozstrzygania jakichkolwiek Sporów w?drodze s?dowej (albo uczestniczenia w?sporze s?dowym jako strona albo cz?onek grupy w?ramach pozwu zbiorowego) z?udzia?em s?dziego i??awy przysi?g?ych. W?zamian wszelkie Spory rozwi?zywane b?d? przed neutralnym arbitrem, którego decyzja b?dzie decyzj? ostateczn? z?wyj?tkiem ograniczonego prawa do kontroli s?dowej na mocy aktu prawnego FAA. Orzeczenie arbitra?owe mo?e by? egzekwowane przez dowolny s?d w?a?ciwy dla stron.

11.5. Zawarty w?niniejszym punkcie 11 wymóg dotycz?cy arbitra?u stosuje si? z?zastrze?eniem poni?szych wyj?tków:

11.5.1. U?ytkownik mo?e rozstrzygn?? dowolny Spór w?s?dzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w?kraju lub innej jednostce podzia?u polityczno-administracyjnego, w?których mieszka, je?li Spór spe?nia wszystkie wymogi kwalifikuj?ce go do rozstrzygni?cia w?takim s?dzie. W?przypadku z?o?enia roszczenia w?s?dzie ds. drobnych roszczeń cywilnych U?ytkownik odpowiada za wszelkie koszty i?op?aty s?dowe.

11.5.2. Wszystkie Spory dotycz?ce domniemanego sprzeniewierzenia w?asno?ci intelektualnej U?ytkownika lub Sprzedawcy b?d? rozstrzygane w?s?dzie.

11.5.3. Je?eli U?ytkownik jest konsumentem i?mieszka na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, mo?e przys?ugiwa? mu prawo do rozpatrywania Sporów za po?rednictwem platformy internetowej do rozpatrywania sporów drog? elektroniczn? utworzonej przez Komisj? Europejsk? (?Platforma ODR”). Celem Platformy ODR jest uproszczenie pozas?dowego rozpatrywania spraw zwi?zanych z?nabywaniem towarów i?us?ug przez Internet pomi?dzy konsumentami i?sprzedawcami maj?cymi siedziby na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Platform? ODR mo?na znale??, korzystaj?c z?poni?szego ??cza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Arbitra? b?dzie zawsze prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitra?owe (American Arbitration Association — ?AAA”) zgodnie z??Zasadami arbitra?u konsumenckiego” AAA obowi?zuj?cymi od?1 wrze?nia 2014 roku i?obejmuj?cymi ?Taryf? arbitra?u (w?tym op?aty administracyjne AAA)” obowi?zuj?c? od dnia?1 wrze?nia 2014 roku (dalej okre?lane ??cznie jako ?Regulaminy sporów konsumenckich”) i?b?dzie podlega? nast?puj?cym postanowieniom:

11.6.1. Regulaminy Sporów Konsumenckich przewiduj? pewne op?aty, w?szczególno?ci nak?adaj?c niektóre z?nich na konsumenta (U?ytkownika), a?inne na firm? (Sprzedawc?). Je?li wysoko?? roszczenia U?ytkownika nie przekracza 75 000 USD, Sprzedawca zap?aci wszystkie te wyszczególnione op?aty i?koszty, w?tym te na?o?one na konsumenta. Sprzedawca nie zgadza si? ponosi? ?adnych innych kosztów. Je?li wysoko?? roszczenia U?ytkownika przekracza 75?000 USD, kwestie p?atno?ci reguluj? Regulaminy Sporów Konsumenckich.

11.6.2. Z?wyj?tkiem przypadków opisanych w?poni?szych postanowieniach, do wszelkich Sporów mi?dzy stronami zastosowanie maj? Regulaminy Sporów Konsumenckich AAA. Jednak?e zgodnie z?Zasad? arbitra?u konsumenckiego R-1(e) strona mo?e zg?osi? odpowiednie stosowanie Zasad arbitra?u konsumenckiego arbitrowi, który podejmuje ostateczn? decyzj?. W?przypadku niezgodno?ci pomi?dzy niniejsz? Umow? i?Regulaminami sporów konsumenckich moc rozstrzygaj?c? ma niniejsza Umowa. U?ytkownik mo?e wszcz?? arbitra? wy??cznie w?kraju lub innej jednostce podzia?u polityczno-administracyjnego, w?których mieszka. Post?powanie arbitra?owe b?dzie prowadzone w?drodze telekonferencji. Je?eli jednak post?powanie jest prowadzone zgodnie z?Regulaminami Sporów Konsumenckich AAA, arbiter lub arbitrzy mog? za??da? bezpo?redniego przes?uchania na wniosek jednej ze stron.

11.6.3. U?ytkownik i?Sprzedawca uzgadniaj?, ?e wykorzystanie AAA do zarz?dzania arbitra?em nie jest integraln? cz??ci? umowy o?arbitra? Sporów pomi?dzy stronami. Je?li AAA nie chce lub nie mo?e przeprowadzi? arbitra?u, U?ytkownik i?Sprzedawca b?d? negocjowa? w?dobrej wierze w?celu wybrania jednego arbitra, który rozstrzygnie Spór zgodnie z?Regulaminami Sporów Konsumenckich. Je?li strony nie dojd? do porozumienia w?sprawie arbitra, s?d w?a?ciwej jurysdykcji mo?e wyznaczy? arbitra, który b?dzie przestrzega? Regulaminów Sporów Konsumenckich AAA.

11.6.4. Je?li co najmniej jedna cz??? niniejszego punktu 11 zostanie uznana za niezgodn? z?prawem, niewa?n? lub niewykonaln? w?odniesieniu do wszystkich lub niektórych elementów Sporu, to wtedy i?tylko wtedy te cz??ci zostan? wy??czone, a?Spór zostanie rozstrzygni?ty zgodnie ze wszystkimi pozosta?ymi cz??ciami punktu 11 oraz wszystkimi pozosta?ymi postanowieniami niniejszej Umowy. Je?eli w?wyniku takiego wy??czenia wszystkie lub niektóre cz??ci Sporu rozstrzygane b?d? w?drodze post?powania s?dowego, s?dami wy??cznie w?a?ciwymi do prowadzenia tego post?powania b?d? s?dy z?siedzib? w?Nowym Jorku, stan Nowy Jork, USA. Do celów wspomnianego post?powania s?dowego U?ytkownik wyra?a zgod? na w?a?ciwo?? osobow? s?dów Nowego Jorku, stan Nowy Jork nad U?ytkownikiem i?nie b?dzie jej podwa?a?, a?tak?e zrzeka si? prawa do wszelkich sprzeciwów z?tytu?u niew?a?ciwego lub niedogodnego miejsca post?powania (doktryna forum non conveniens) i?nie b?dzie stara? si? o?przeniesienie do innego rejonu lub jurysdykcji.

11.7. Niezale?nie od powy?szych ust?pów punktu 11, je?eli U?ytkownik naby? Rozwi?zanie w?celach innych ni? u?ytek osobisty lub domowy, post?powanie arbitra?owe, w??czaj?c w?to uiszczanie kosztów, b?dzie prowadzone zgodnie z?Zasadami arbitra?u handlowego AAA (?Procedury handlowe”). Wspomniane Procedury handlowe stosuje si? odpowiednio do ka?dego Sporu mi?dzy stronami i?U?ytkownik nie b?dzie wyst?powa? o?ich uchylenie w?trakcie ?adnego post?powania. Je?eli jednak zapisy niniejszej Umowy nie s? zgodne z?Procedurami handlowymi, Umowa ma moc rozstrzygaj?c?.

12. Postanowienia ogólne

12.1. Zawiadomienie. Sprzedawca mo?e w?dowolnym momencie przes?a? U?ytkownikowi dowolne zawiadomienie poczt? elektroniczn?, w?wyskakuj?cym okienku, w?okienku dialogowym lub w?innym trybie, nawet je?li w?niektórych przypadkach zawiadomienie b?dzie mo?na otrzyma? tylko pod warunkiem i?w?momencie uruchomienia Rozwi?zania. Ka?de takie zawiadomienie b?dzie uwa?ane za dostarczone w?dniu udost?pnienia go po raz pierwszy przez Sprzedawc? w?ramach Rozwi?zania, bez wzgl?du na to, kiedy U?ytkownik je faktycznie otrzyma.

12.2. Pytania dotycz?ce niniejszej Umowy. W?przypadku jakichkolwiek pytań dotycz?cych niniejszej Umowy lub potrzeby uzyskania informacji od Sprzedawcy nale?y skontaktowa? si? ze spó?k? Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praga 4, kod pocztowy 140 00, Republika Czeska, e-mail: [email protected], tel.: +420 274 005 777 lub odwiedzi? nasz? stron? pomocy technicznej www.avast.com/support.

12.3. Odr?bne umowy. Je?eli U?ytkownik naby? co najmniej dwa rozwi?zania, nawet w?ramach jednej transakcji, b?d? naby? subskrypcje na to samo Rozwi?zanie w?ramach kilku transakcji, mo?e by? zobowi?zany do kilkukrotnej akceptacji niniejszej Umowy licencyjnej u?ytkownika końcowego. Mimo ?e akceptowane warunki mog? by? do siebie podobne lub identyczne, przy ka?dej akceptacji warunków niniejszej Umowy licencyjnej u?ytkownika końcowego U?ytkownik zawiera ze Sprzedawc? odr?bn? umow? na dostaw? stosownego Rozwi?zania.

12.4. Ca?o?? porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi ca?o?? porozumienia mi?dzy U?ytkownikiem i?Sprzedawc? w?odniesieniu do u?ytkowania Rozwi?zania i?Dokumentacji. Niniejsza Umowa zast?puje wszystkie wcze?niejsze lub przekazane jednocze?nie w?formie ustnej b?d? pisemnej informacje, oferty, gwarancje i?o?wiadczenia dotycz?ce instalacji lub korzystania przez U?ytkownika z?Rozwi?zania lub Dokumentacji. Niezale?nie od powy?szego, ?adne z?postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza praw U?ytkownika, jakie mog? mu przys?ugiwa? na mocy obowi?zuj?cych przepisów w?zakresie ochrony konsumentów lub innych przepisów obowi?zuj?cych w?jurysdykcji U?ytkownika, których nie mo?na uchyli? na mocy umowy. Przyjmuje si?, ?e niniejsza Umowa, Obowi?zuj?ce warunki oraz Dokumentacja s? ze sob? zgodne w?mo?liwie najwi?kszym zakresie, jednak w?przypadku sprzeczno?ci b?d? one mie? zastosowanie w?nast?puj?cym porz?dku pierwszeństwa: (i) Obowi?zuj?ce warunki; (ii) niniejsza Umowa; (iii) Dokumentacja.

12.5. Wyk?adnia. Nag?ówki niniejszej Umowy nie wp?ywaj? na jej wyk?adni?. Okre?lenia odnosz?ce si? do jednej p?ci oznaczaj? wszystkie p?cie. Liczba pojedyncza oznacza te? liczb? mnog? i?odwrotnie. W?przypadku zdefiniowania jakiego? s?owa lub frazy jego inne formy gramatyczne b?d? mia?y analogiczne znaczenie. Wyra?enie ?w tym” interpretuje si? jak wyra?enie ?w tym m.in.”. Wszelkie odniesienia do ?u?ytkowania” lub ?korzystania” z?jakiegokolwiek oprogramowania, Rozwi?zania lub Aktualizacji przez U?ytkownika obejmuj? równie? instalacj? tego oprogramowania, Rozwi?zania lub Aktualizacji przez U?ytkownika (chyba ?e kontekst nakazuje inaczej). Oryginalna wersja Umowy zosta?a sporz?dzona w?j?zyku angielskim. Mimo ?e Sprzedawca mo?e dla wygody U?ytkownika dostarczy? jedno lub wi?cej t?umaczeń niniejszej Umowy, w?przypadku sprzeczno?ci lub niezgodno?ci nadrz?dna jest wersja Umowy w?j?zyku angielskim. W?razie zaistnienia niejasno?ci lub w?tpliwo?ci co do intencji lub wyk?adni w?zwi?zku np. z?jakimkolwiek post?powaniem s?dowym warunki niniejszej Umowy b?d? interpretowane jako wspólnie przygotowane przez strony, i??adne domniemania ani ci??ar dowodowy nie b?dzie faworyzowa? ani dyskryminowa? ?adnej ze stron z?racji autorstwa dowolnych postanowień niniejszej Umowy.

12.6. Rozdzielno?? postanowień. W?przypadku, gdy którekolwiek z?postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z?prawem, niewa?ne lub niewykonalne zgodnie z?jakimikolwiek obowi?zuj?cymi przepisami prawa, uznaje si?, ?e w?tym zakresie nie stanowi ono cz??ci niniejszej Umowy, przy czym pozosta?e postanowienia Umowy pozostaj? wa?ne i?wykonalne w?maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo.

12.7. Niewykonalno??. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za niewykonanie ani opó?nienie w?realizacji nale?nego ?wiadczenia wynikaj?ce, w?ca?o?ci lub w?cz??ci, z?awarii mediów (w?tym przerw w?dostawie energii elektrycznej), awarii internetu, awarii us?ug telekomunikacyjnych lub informatycznych, awarii urz?dzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, strajków lub protestów pracowniczych (obejmuj?cych m.in. strajki lub inne protesty pracownicze zwi?zane z?cz?onkami Grupy Sprzedawcy lub Partnerami Sprzedawcy), aktów wojennych lub terrorystycznych, aktów typu ?denial of service” lub innych ataków informatycznych b?d? naruszeń maj?cych wp?yw na któregokolwiek z?cz?onków Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, dowolnego cz?onka Grupy Sprzedawcy lub ich dostawców, a?tak?e powodzi, sabota?u, po?aru, kl?sk ?ywio?owych, dzia?ania si?y wy?szej lub z?innych przyczyn b?d?cych poza kontrol? cz?onka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy.

12.8. Odst?pienie od wykonania prawa. Je?eli jedna ze stron nie b?dzie rygorystycznie egzekwowa? wykonania dowolnych warunków, wymogów i?postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to odst?pienia lub zrzeczenia si? prawa do egzekwowania Umowy na przysz?o??, za? warunki, wymogi i?postanowienia Umowy pozostaj? w?mocy. Ka?de odst?pienie od prawa do egzekwowania dowolnego warunku lub wymogu zawartego w?niniejszej Umowie przez jedn? ze stron wymaga bez wzgl?du na jego cel formy pisemnej i?popisu danej strony pod rygorem niewa?no?ci. Zrzeczenie si? przez jedn? ze stron dochodzenia praw z?tytu?u naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drug? stron? nie b?dzie oznacza? trwa?ego zrzeczenia si? dochodzenia praw z?tytu?u naruszenia Umowy ani zrzeczenia si? dochodzenia praw z?tytu?u innych naruszeń tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy.

12.9. Cesja. U?ytkownik nie mo?e scedowa? swoich praw ani obowi?zków wynikaj?cych z?niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca mo?e dokona? cesji niniejszej Umowy w?dowolnym czasie i?wed?ug w?asnego uznania, bez konieczno?ci uzyskania wcze?niejszej zgody U?ytkownika na pi?mie.

12.10. Brak beneficjentów w?postaci stron trzecich. ?adne z?postanowień niniejszej Umowy — wyra?nych ani dorozumianych — nie ma na celu przyznania ani nie przyznaje jakichkolwiek praw, korzy?ci ani ?rodków prawnych ?adnym osobom poza U?ytkownikiem, cz?onkami Grupy Sprzedawcy i?Partnerami Sprzedawcy. Powództwo na podstawie niniejszej Umowy mo?e wnie?? wy??cznie U?ytkownik oraz cz?onkowie Grupy Sprzedawcy. Sprzedawca mo?e (lecz nie musi) wyegzekwowa? dowolne prawa, ?rodki prawne, ograniczenia i?wy??czenia odpowiedzialno?ci, a?tak?e podj?? obron? prawn? dowolnego cz?onka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy zgodnie z?niniejsz? Umow?, w?tym wszelkie prawa i??rodki prawne przys?uguj?ce z?tytu?u straty lub szkody poniesionej przez cz?onka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, b?d? z?tytu?u wniesionego przeciw niemu roszczenia: (i) wynikaj?cego po?rednio lub bezpo?rednio z?niezastosowania si? przez U?ytkownika do postanowień niniejszej Umowy; lub (ii) U?ytkownik winien w?takim przypadku wyp?aci? przewidziane Umow? odszkodowanie. ?adnych takich strat, szkód ani roszczeń nie uznaje si? za wy??czone jako straty lub szkody po?rednie, nast?pcze lub przypadkowe, zgodnie z?punktem 6.4.1, je?eli zostan? poniesione przez innego cz?onka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, a?nie przez Sprzedawc?.

12.11. Obowi?zuj?ce prawo. Niniejsza Umowa i?wszelkie Spory (w?rozumieniu punktu?11) b?d? podlega?y prawu materialnemu amerykańskiego stanu Nowy Jork, z?wy??czeniem zasad wyboru przepisów w?a?ciwych. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o?umowach mi?dzynarodowej sprzeda?y towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym jednoznacznie wy??czone.

12.12. Po??czenie internetowe. Dzia?anie niektórych Rozwi?zań mo?e by? uzale?nione od aktywnego i?stabilnego po??czenia internetowego. W?zwi?zku z?tym U?ytkownik odpowiada za zapewnianie sobie przez ca?y czas dost?pu do stabilnego i?aktywnego po??czenia internetowego.

12.13. Nazwy produktów. Sprzedawca mo?e okresowo zmienia? nazw? Rozwi?zania b?d? nazw? lub logo stosowane do Rozwi?zania na nazw? lub logo innego cz?onka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy. Zmiany takie nie powoduj? zmiany subskrypcji ?adnego z?Rozwi?zań, Okresu subskrypcji ani niniejszej Umowy, ani nie uprawniaj? U?ytkownika do rozwi?zania subskrypcji na dane Rozwi?zanie, zakończenia Okresu subskrypcji ani rozwi?zania niniejszej Umowy.

13. Warunki szczególne

W?przypadku pewnych Rozwi?zań zastosowanie maj? nast?puj?ce warunki szczególne. W?razie sprzeczno?ci mi?dzy niniejszymi warunkami szczególnymi i?pozosta?ymi postanowieniami Umowy do odno?nych Rozwi?zań b?d? mia?y zastosowanie niniejsze warunki szczególne.

13.1. Oprogramowanie, us?ugi i?inne produkty osób trzecich. Niektóre Rozwi?zania umo?liwiaj? U?ytkownikowi nabywanie oprogramowania, us?ug i?innych produktów dostarczanych przez strony trzecie. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e dana osoba trzecia ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za swoj? ofert?, a?Sprzedawca nie sk?ada jakichkolwiek o?wiadczeń ani gwarancji dotycz?cych tych ofert ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialno?ci, przy czym je?eli U?ytkownik dokona zakupu w?ramach jakichkolwiek ofert osób trzecich lub z?nich skorzysta, takie oferty oraz korzystanie z?nich przez U?ytkownika b?d? podlega? umowom licencyjnym, warunkom u?ytkowania, polityce prywatno?ci lub innym warunkom wymaganym przez t? osob? trzeci?.

13.2. Zarz?dzane licencje us?ugodawców. Niniejszy punkt?13.2 ma zastosowanie: (i) w?zakresie w?jakim Obowi?zuj?ce warunki upowa?niaj? U?ytkownika to korzystania z?CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo innych Rozwi?zań przy ?wiadczeniu Us?ug MSP podmiotom Zewn?trznym; oraz (ii) do wszystkich licencji na korzystanie z?CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.2:

(a)?Avast Business Service” oznacza Us?ugi HD lub Us?ugi NOC, w?zale?no?ci od kontekstu.

(b)?Klient” oznacza osob? trzeci?, której U?ytkownik ?wiadczy lub chce ?wiadczy? Us?ugi MSP.

(c)?Us?ugi HD” oznaczaj? us?ugi pomocy technicznej, które Sprzedawca lub jego dostawca zewn?trzny zapewnia U?ytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w?ka?dym przypadku zgodnie z?opisem w?Dokumentacji, w?której Sprzedawca mo?e okresowo wprowadza? zmiany.

(d)?Us?ugi MSP” oznaczaj? us?ugi zarz?dzane, które U?ytkownik dostarcza swoim Klientom za pomoc? Rozwi?zań (w?tym odpowiednio us?ugi Avast Business Service).

(e)?Us?ugi NOC” oznaczaj? us?ugi zdalnego monitorowania Urz?dzenia i?us?ugi zarz?dzania, które Sprzedawca lub jego dostawca zewn?trzny ?wiadczy U?ytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w?ka?dym przypadku zgodnie z?opisem w?Dokumentacji, w?której Sprzedawca mo?e okresowo wprowadza? zmiany.

(f)?Umowa o??wiadczenie us?ug” oznacza umow? mi?dzy U?ytkownikiem i?Klientem okre?laj?c? us?ugi, które U?ytkownik zobowi?za? si? ?wiadczy? na rzecz Klienta.

13.2.2. Sprzedawca, z?zastrze?eniem postanowień niniejszej Umowy, udziela U?ytkownikowi ograniczonej, niewy??cznej, nieprzenoszalnej licencji (bez prawa do udzielania dalszych licencji) w?Okresie subskrypcji na korzystanie z?odno?nych Rozwi?zań (w?tym odpowiednio Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo CCleaner Cloud for Business) w?celu ?wiadczenia Us?ug MSP swoim Klientom.

13.2.3. Sprzedawca, z?zastrze?eniem warunków niniejszej Umowy, udost?pni U?ytkownikowi Rozwi?zania (w?tym odpowiednio Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo CCleaner Cloud for Business) do wykorzystywania przez jego Klientów.

13.2.4. Z?zastrze?eniem warunków niniejszej Umowy U?ytkownik:

(a) B?dzie wymaga?, aby: (i) ka?dy Klient (w?tym U?ytkownik we w?a?ciwym zakresie) otrzymuj?cy Rozwi?zanie podpisa? aktualn? wersj? niniejszej Umowy lub zobowi?za? si? do jej przestrzegania w?inny sposób, (ii) ka?dy Klient, któremu U?ytkownik zobowi?za? si? dostarczy? Rozwi?zania, podpisa? Umow? o??wiadczenie us?ug lub zobowi?za? si? do jej przestrzegania w?inny sposób. Bez uszczerbku dla powy?szego, U?ytkownik mo?e zaakceptowa? stosowan? przez Sprzedawc? Umow? licencyjn? u?ytkownika końcowego tylko w?zakresie, w?jakim Klient wyra?nie upowa?ni? do tego U?ytkownika w?Umowie o??wiadczenie us?ug lub w?inny sposób. Umowa o??wiadczenie us?ug: (i) zawiera postanowienia zabezpieczaj?ce interes Grupy Sprzedawcy przynajmniej równie skutecznie jak niniejsza Umowa; oraz (ii) wyra?nie upowa?nia U?ytkownika i?Grup? Sprzedawcy do odtwarzania, przekazywania, przechowywania i?przetwarzania danych i?informacji Klienta w?zwi?zku z?obs?ug? i?funkcjonowaniem jakiegokolwiek Rozwi?zania.

(b) w?ramach stosunków mi?dzy Sprzedawc? a?U?ytkownikiem b?dzie ponosi? wy??czn? odpowiedzialno?? za: (i) realizacj? swoich zobowi?zań wynikaj?cych z?Umowy o??wiadczenie us?ug; (ii) zapewnienie, ?e U?ytkownik i?wszyscy Klienci przestrzegaj? wszystkich obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych monitorowania pracowników i?innych osób trzecich oraz ich Urz?dzeń; (iii) realizacj? zadań i?zobowi?zań przydzielonych U?ytkownikowi i?Klientom na mocy Umowy, Obowi?zuj?cych warunków i?Dokumentacji; oraz (iv) w?momencie wyga?ni?cia lub rozwi?zania obowi?zuj?cej Umowy o??wiadczenie us?ug — za zakończenie dostarczania Rozwi?zania oraz usuni?cie lub nakazanie Klientowi usuni?cia lub dezaktywowania Rozwi?zania z?Urz?dzeń, na których jest ono u?ytkowane.

13.3. Czyszczenie Przegl?darki. W?przypadku korzystania z?dodatku Czyszczenie Przegl?darki (?BCU”) U?ytkownik upowa?nia dodatek Czyszczenie Przegl?darki do zmiany aktualnych ustawień przegl?darki U?ytkownika i?wprowadzenia nowych ustawień.

13.4. WiFi Finder. Rozwi?zanie WiFi Finder pozwala u?ytkownikom pomaga? innym u?ytkownikom w?uzyskaniu dost?pu do Internetu poprzez udost?pnianie danych o?sieciach Wi-Fi. Je?eli U?ytkownik zdecyduje si? udost?pni? dane o?sieciach Wi-Fi innym u?ytkownikom, U?ytkownik ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za zapewnienie, ?e nie narusza ?adnych praw osób trzecich zwi?zanych z?tymi sieciami Wi-Fi lub udost?pnianymi przez niego danymi. Cz?onkowie Grupy Sprzedawcy nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za przestrzeganie przez U?ytkownika warunków dotycz?cych u?ytkowania sieci WiFi lub udost?pnianych przez niego danych.

13.5. Avast Family Space (sprzedawane równie? jako Star Guard Family,?Vodafone Family Protect i?Wind Family Protect).

13.5.1. Rozwi?zanie Avast Family Space, sprzedawane równie? jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect i?Wind Family Protect (zwane dalej ?Family Space”), jest przeznaczone do u?ytku prywatnego i?niekomercyjnego przez rodziców w?celu ochrony swoich dzieci, przez opiekunów prawnych w?celu ochrony swoich podopiecznych lub przez osoby doros?e w?celu ochrony innych osób doros?ych, od których otrzyma?y w?pe?ni ?wiadom? zgod?. U?ytkownik nie mo?e korzysta? z?rozwi?zania Family Space w?sposób inny ni? zgodnie z?jego przeznaczeniem, a?cz?onkowie Grupy Sprzedawcy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za korzystanie z?niego w?sposób niedozwolony lub niezgodny z?prawem.

13.5.2. Korzystaj?c z?rozwi?zania Family Space, U?ytkownik o?wiadcza i?gwarantuje, ?e: (i) ma co najmniej 18 lat oraz (ii) ma zezwolenie na korzystanie z?rozwi?zania, a?tak?e niniejszym wyra?a zgod? na gromadzenie danych osób obj?tych jego kontem Family Space, w?tym danych osób w?wieku poni?ej 13 lat. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e cz?onkowie Grupy Sprzedawcy b?d? gromadzi?, wykorzystywa? i?ujawnia? lokalizacj? geograficzn? i?inne informacje niezb?dne do uruchomienia i?dostarczania funkcji rozwi?zania Family Space.

13.5.3. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e: (i) wyniki uzyskane za po?rednictwem rozwi?zania Family Space, w?tym dane i?wiadomo?ci, mog? nie by? poprawne, terminowe albo rzetelne; (ii) niektóre z?tre?ci, które U?ytkownik uzna za niew?a?ciwe albo które zechce zablokowa?, mog? nie zosta? zablokowane w?ka?dym przypadku przez Family Space; (iii) Family Space mo?e czasami blokowa? tre?ci, które U?ytkownik uzna za odpowiednie; (iv) ze wzgl?du na to, i? tre?ci podmiotów zewn?trznych mog? ulega? zmianom bez powiadomienia, Sprzedawca nie mo?e zagwarantowa?, ?e jego kategorie oraz filtry tre?ci b?d? zawsze aktualne w?stosunku do zmian w?tre?ciach podmiotów zewn?trznych. Je?eli zdaniem U?ytkownika rozwi?zanie Family Space nieprawid?owo klasyfikuje jak?? witryn? lub serwis, powinien skontaktowa? si? ze Sprzedawc? za po?rednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected].

13.6. Aplikacje mobilne. Niniejszy punkt 13.6 ma zastosowanie do Rozwi?zań przeznaczonych do u?ytku na Urz?dzeniach mobilnych.

13.6.1. W?odniesieniu do Rozwi?zań pobranych z?witryny Google Play (http://play.google.com) licencja przyznawana na mocy niniejszej Umowy zast?puje wszelkie uprawnienia do korzystania z?Rozwi?zania, które w?przeciwnym wypadku by?yby przyznane na zasadzie warunków domy?lnych dla aplikacji pobieranych ze sklepu Google Play.

13.6.2. W?odniesieniu do Rozwi?zań pobranych ze sklepu App Store firmy Apple zastosowanie maj? nast?puj?ce warunki:

(a) Licencje przyznawane na mocy niniejszej Umowy zostaj? ograniczone do nieprzekazywalnej licencji na u?ytkowanie Rozwi?zania na urz?dzeniu iPhone, iPod Touch lub innym obs?ugiwanym przez firm? Apple Urz?dzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez U?ytkownika w?zakresie dopuszczonym przez Regulamin u?ytkowania (zawarty w?Warunkach korzystania z?us?ugi sklepów App Store firmy Apple dost?pnych pod adresem http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html lub w?witrynach czy na innych no?nikach udost?pnionych U?ytkownikowi przez firm? Apple).

(b) Niniejsza Umowa zostaje zawarta wy??cznie przez wskazane strony, do których nie nale?y firma Apple. Odpowiedzialno?? za Rozwi?zanie i?zawarte w?nim tre?ci ponosi wy??cznie Sprzedawca, a?nie firma Apple.

(c) Firma Apple nie musi ?wiadczy? ?adnych us?ug w?zakresie konserwacji ani pomocy technicznej w?odniesieniu do Rozwi?zania.

(d) Je?li Rozwi?zanie nie b?dzie zgodne z?odpowiedni? gwarancj?, U?ytkownik mo?e poinformowa? o?tym firm? Apple w?celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Rozwi?zania. W?zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez obowi?zuj?ce przepisy prawa firma Apple nie b?dzie mie? ?adnych innych zobowi?zań gwarancyjnych w?odniesieniu do Rozwi?zania, a?za wszelkie pozosta?e roszczenia, straty, zobowi?zania, odszkodowania, koszty i?wydatki zwi?zane z?jakimikolwiek przypadkami niezgodno?ci z?gwarancj? mi?dzy U?ytkownikiem, Sprzedawc? i?Apple b?dzie odpowiada? wy??cznie Sprzedawca.

(e) Za uwzgl?dnianie wszelkich roszczeń U?ytkownika lub osoby trzeciej w?zwi?zku z?Rozwi?zaniem lub posiadaniem albo u?ytkowaniem przez U?ytkownika Rozwi?zania odpowiada Sprzedawca, a?nie firma Apple, przy czym obejmuje to: (i) roszczenia z?tytu?u odpowiedzialno?ci za wady produktu; (ii) wszelkie roszczenia dotycz?ce niezgodno?ci rozwi?zania z?jakimikolwiek obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia z?tytu?u praw ochrony konsumenta lub podobnych przepisów prawa.

(f) Je?li osoba trzecia stwierdzi, ?e samo Rozwi?zanie lub jego posiadanie i?u?ytkowanie przez U?ytkownika narusza prawo w?asno?ci intelektualnej danej osoby trzeciej, za przeprowadzenie ?ledztwa, obron?, ugod? czy te? oddalenie przedmiotowego roszczenia z?tytu?u naruszenia prawa w?asno?ci intelektualnej odpowiada wy??cznie Sprzedawca, a?nie firma Apple.

(g) U?ytkuj?c Rozwi?zanie, U?ytkownik ma obowi?zek stosowa? si? do wszelkich obowi?zuj?cych warunków osób trzecich. Na przyk?ad w?przypadku Rozwi?zania VOIP U?ytkownik nie mo?e przy jego u?ytkowaniu narusza? umowy dotycz?cej bezprzewodowego przesy?u danych.

(h) Firma Apple i?jej podmioty zale?ne s? zewn?trznymi beneficjentami niniejszej Umowy, a?wraz z?przyj?ciem warunków niniejszej Umowy przez U?ytkownika firma Apple uzyska prawo (i?b?dzie si? uwa?a?, ?e to prawo zaakceptowa?a) do egzekwowania niniejszej Umowy wzgl?dem U?ytkownika jako beneficjent b?d?cy osob? trzeci?.

13.6.3. W?przypadku Rozwi?zań pobranych ze sklepu Amazon Appstore firma Amazon mo?e okre?li? niektóre warunki korzystania przez klienta ze sklepu Amazon Appstore jako ?Domy?lne warunki EULA”. Te Domy?lne warunki EULA maj? zastosowanie do korzystania przez U?ytkownika z?Rozwi?zań zakupionych w?sklepie Amazon Appstore. W?Domy?lnych warunkach EULA okre?lono mi?dzy innymi, ?e Sprzedawca jest licencjodawc? Rozwi?zania, a?firma Amazon nie jest stron? niniejszej Umowy. W?przypadku sprzeczno?ci pomi?dzy Domy?lnymi warunkami EULA a?niniejsz? Umow?, w?zakresie, którego ta sprzeczno?? dotyczy, moc nadrz?dn? b?d? mie? Domy?lne warunki EULA. Amazon nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci ani nie ma ?adnych zobowi?zań w?odniesieniu do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez Sprzedawc? lub przez U?ytkownika Domy?lnych warunków EULA.

13.7. Edycja techniczna. Niniejszy punkt 13.7 ma zastosowanie, je?eli U?ytkownik zakupi? Edycj? techniczn? Rozwi?zania. U?ytkownik mo?e zezwoli? technikom, w?liczbie okre?lonej w?Obowi?zuj?cych warunkach, na korzystanie z?Rozwi?zania w?celu optymalizacji us?ug i?napraw Urz?dzeń b?d?cych w?asno?ci? U?ytkownika (je?eli U?ytkownik naby? subskrypcj? Enterprise) albo podmiotów zewn?trznych (je?eli U?ytkownik naby? subskrypcj? Breakfix). Ka?dy z?techników mo?e jednocze?nie zainstalowa? Rozwi?zanie tylko na jednym Urz?dzeniu osoby trzeciej w?danym czasie i?powinien usun?? je z?Urz?dzenia przed ponownym przekazaniem Urz?dzenia u?ytkownikowi.

13.8. Plan asekuracyjny. Niniejszy punkt 13.8 dotyczy Planów asekuracyjnych.

13.8.1. ?Plan asekuracyjny” oznacza us?ug?, w?ramach której technik Sprzedawcy (?Pracownik”) w?zamian za odpowiedni? op?at? subskrypcyjn? pomaga U?ytkownikowi w?usuni?ciu wirusów lub innego Z?o?liwego kodu, który zainfekowa? Urz?dzenie obj?te ochron? w?Okresie subskrypcji. Plany asekuracyjne s? sprzedawane razem z?okre?lonymi Rozwi?zaniami antywirusowymi Sprzedawcy lub innymi Rozwi?zaniami zabezpieczaj?cymi (ka?de z?nich jest nazywane ?Rozwi?zaniem zabezpieczaj?cym”) i?uzupe?niaj? ochron? zapewnian? przez Rozwi?zanie zabezpieczaj?ce.

13.8.2. Je?li U?ytkownik zwróci si? do Sprzedawcy o?pomoc w?ramach Planu asekuracyjnego, a?Urz?dzenie U?ytkownika jest obj?te pomoc? zgodnie z?warunkami z?punktu 13.8.3, Sprzedawca do?o?y uzasadnionych ekonomicznie starań, aby pomóc w?usuni?ciu wirusów lub innego Z?o?liwego kodu, który zainfekowa? dane Urz?dzenie. U?ytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomo?ci, akceptuje i?wyra?a zgod? na fakt, ?e wysi?ki Sprzedawcy mog? okaza? si? niewystarczaj?ce do usuni?cia niektórych wirusów lub innego z?o?liwego oprogramowania z?danego Urz?dzenia oraz ?e Sprzedawca, w?ramach ?wiadczenia us?ugi, mo?e zmodyfikowa?, usun?? lub uszkodzi? dane na tym Urz?dzeniu, zmieni? ustawienia Urz?dzenia lub w?inny sposób zak?óci? prawid?owe dzia?anie Urz?dzenia.

13.8.3. Plan asekuracyjny obejmuje: (i) wy??cznie Urz?dzenie, dla którego U?ytkownik zakupi? odno?ne Rozwi?zanie zabezpieczaj?ce, i?nie mo?e on zosta? przeniesiony na inne Urz?dzenie; oraz (ii) wy??cznie wirusy i?inny Z?o?liwy kod atakuj?cy Urz?dzenie w?Okresie subskrypcji, po pobraniu i?zainstalowaniu Rozwi?zania zabezpieczaj?cego na Urz?dzeniu oraz w?trakcie dzia?ania Rozwi?zania zabezpieczaj?cego z?aktualnymi definicjami Z?o?liwego kodu. Sprzedawca mo?e wypowiedzie? Plan asekuracyjny bez wcze?niejszego powiadomienia, je?li stwierdzi (kieruj?c si? w?asn? ocen? biznesow?), ?e U?ytkownik poprosi? o?pomoc lub otrzyma? pomoc w?ramach Planu asekuracyjnego dotycz?cego Urz?dzenia, które nie jest obj?te Planem asekuracyjnym, przekaza? lub próbowa? przekaza? Plan asekuracyjny innej osobie lub podmiotowi albo w?inny sposób naruszy? warunki Planu asekuracyjnego.

13.8.4. Sprzedawca, udzielaj?c pomocy w?ramach Planu asekuracyjnego, mo?e wymaga? uzyskania zdalnego dost?pu do Urz?dzenia U?ytkownika lub mo?e wymaga? instalacji Oprogramowania pomocniczego przez U?ytkownika; w?takim przypadku U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e zastosowanie ma ust?p 13.10. Je?li U?ytkownik nie mo?e udzieli? lub nie udzieli zdalnego dost?pu do swojego Urz?dzenia lub nie mo?e pobra? lub nie pobierze i?nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urz?dzeniu b?d? nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika, albo je?li Sprzedawca stwierdzi, ?e Urz?dzenie nie kwalifikuje si? do uzyskania wsparcia w?ramach Planu asekuracyjnego, Sprzedawca nie wykona us?ugi w?ramach Planu asekuracyjnego. Sprzedawca mo?e (ale nie musi tego zrobi?) poleci? U?ytkownikowi us?ug?, w?ramach której Sprzedawca lub jego podwykonawca pomo?e U?ytkownikowi za op?at?.

13.9. Pomoc techniczna Premium. Niniejszy punkt 13.9 ma zastosowanie do Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go i?innych us?ug pomocy technicznej (z?których ka?da okre?lana jest jako ?Pomoc techniczna Premium”), które Sprzedawca sprzedaje odr?bnie od swoich Rozwi?zań w?zakresie oprogramowania i?poprzez które Sprzedawca mo?e pomóc U?ytkownikowi zainstalowa? lub skonfigurowa? dowolne oprogramowanie lub sprz?t lub systemy, w?tym komputery stacjonarne, komputery Mac, tablety, telefony komórkowe lub inne osobiste urz?dzenia komputerowe, router bezprzewodowy, modem przewodowy lub inny router, drukark?, aparat cyfrowy, odtwarzacz multimedialny, telewizor Smart, odtwarzacz DVD/Blu-Ray, a?tak?e rozwi?za? dotycz?ce ich problemy.

13.9.1. Pracownik, wykonuj?c us?ug? Pomocy technicznej Premium, do?o?y uzasadnionych z?handlowego punktu widzenia starań, aby pomóc U?ytkownikowi rozwi?za? wyst?puj?ce u?niego problemy, ale z?uwagi na ró?norodno?? i?z?o?ono?? dost?pnych na rynku technologii Pracownik mo?e nie by? w?stanie rozwi?za? problemów U?ytkownika. Powy?sze mo?e obejmowa? np. problemy spowodowane b??dami w?oprogramowaniu lub sprz?cie, które nie zosta?y jeszcze rozwi?zane przez producenta, lub problemy dotycz?ce?konfiguracji sprz?tu, która uniemo?liwia lub bezpodstawnie utrudnia Pracownikowi w?a?ciw? diagnoz? i?rozwi?zanie problemu. W?rezultacie U?ytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e wysi?ki Sprzedawcy mog? nie by? wystarczaj?ce do rozwi?zania problemów identyfikowanych przez U?ytkownika lub ?e problemy te nie zostan? terminowo rozwi?zane.

13.9.2. Osoba powi?zana, wykonuj?c us?ug? Pomocy technicznej Premium, mo?e wymaga? uzyskania zdalnego dost?pu do Urz?dzenia U?ytkownika lub mo?e wymaga? instalacji Oprogramowania pomocniczego przez U?ytkownika; w?takim przypadku U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e zastosowanie ma punkt 13.10. Je?li U?ytkownik nie mo?e udzieli? lub nie udzieli zdalnego dost?pu do swojego Urz?dzenia lub nie mo?e pobra? lub nie pobierze i?nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urz?dzeniu b?d? nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika, albo je?li Sprzedawca stwierdzi, ?e Urz?dzenie nie kwalifikuje si? do uzyskania wsparcia w?ramach subskrypcji na Pomoc techniczn? Premium, Sprzedawca nie zapewni Pomocy technicznej Premium.

13.10. Zdalny dost?p; Oprogramowanie pomocnicze

13.10.1. Zdalny dost?p. Sprzedawca lub Pracownik, wykonuj?c us?ugi na podstawie Planu asekuracyjnego w?ramach Pomocy technicznej Premium lub w?zwi?zku z?innymi us?ugami, mo?e wymaga? zdalnego po??czenia ze sprz?tem U?ytkownika i?przej?cia nad nim kontroli w?celu rozwi?zania problemów U?ytkownika. W?zwi?zku z?tak? sesj? zdalnego po??czenia:

(a) Pracownik mo?e potrzebowa? uruchomi? ró?nego rodzaju skrypty na sprz?cie U?ytkownika, wprowadza? zmiany w?konfiguracji sprz?tu, zainstalowa? albo odinstalowa? oprogramowanie oraz wprowadza? inne zmiany w?sprz?cie lub ustawieniach oprogramowania takiego sprz?tu koniecznych do rozwi?zania problemów U?ytkownika. U?ytkownik rozumie, ?e Pracownik mo?e, cho? nie ma obowi?zku, zainstalowa? i?usun?? ró?nego rodzaju narz?dzia programistyczne, w?asne i?osób trzecich, gdy uzna to za konieczne do udzielenia U?ytkownikowi pomocy w?zakresie wyst?puj?cych u?niego problemów. Elementy takiego oprogramowania s? prawnie chronione, co obejmuje prawa autorskie.

(b) U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e udzielaj?c Pracownikowi upowa?nienia do nawi?zania sesji zdalnego po??czenia udziela Sprzedawcy (oraz partnerom i?wykonawcom dzia?aj?cym w?imieniu Sprzedawcy) pe?nego lub ograniczonego dost?pu do swojego sprz?tu, oprogramowania i?sieci (w?zale?no?ci od konfiguracji sprz?tu, oprogramowania i?sieci) oraz upowa?nia Sprzedawc? do wprowadzenia takich zmian, jakie opisano powy?ej lub jakie s? zalecane przez Pracownika podczas dostarczania Rozwi?zania. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e Pracownik lub U?ytkownik dzia?aj?cy wed?ug wskazówek Pracownika mog? zmieni?, usun?? lub uszkodzi? oprogramowanie lub dane na sprz?cie U?ytkownika, zmieni? ustawienia sprz?tu, oprogramowania lub sieci lub w?inny sposób zak?óci? prawid?owe dzia?anie sprz?tu, oprogramowania lub sieci U?ytkownika.

(c) U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?akceptuje, ?e Pracownik mo?e mie? dost?p do wszelkich informacji przechowywanych na Urz?dzeniu U?ytkownika. Pracownicy s? odpowiednio przeszkoleni, aby nie uzyskiwa? dost?pu do wi?kszej ilo?ci informacji, ni? jest to niezb?dne do rozwi?zania problemów, w?sprawie których U?ytkownik prosi o?pomoc Pracownika. U?ytkownik musi jednak pozosta? przez monitorem Urz?dzenia, aby obserwowa? dzia?ania Pracownika w?trakcie dostarczania przez niego Rozwi?zania na Urz?dzeniu. U?ytkownik b?dzie mia? mo?liwo?? zakończenia sesji pomocy technicznej na ?ywo w?dowolnym momencie, przekazuj?c odpowiedni? informacj? Pracownikowi lub roz??czaj?c sesj? zdalnego po??czenia.

13.10.2. Oprogramowanie pomocnicze.

(a) Sprzedawca lub Pracownik mo?e poleci? U?ytkownikowi, jako warunek ?wiadczenia us?ug w?ramach Planu asekuracyjnego, Pomocy technicznej Premium lub innych us?ug, pobranie i?zainstalowanie oprogramowania na Urz?dzeniu (?Oprogramowanie pomocnicze”) umo?liwiaj?cego Pracownikowi uzyskanie zdalnego dost?pu do Urz?dzenia, zebranie informacji o?Urz?dzeniu i?jego dzia?aniu, zdiagnozowanie i?naprawienie problemu oraz zmian? ustawień Urz?dzenia. Mo?e tak?e by? konieczne wykonanie przez U?ytkownika innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika.

(b) Je?li U?ytkownik lub Pracownik zainstaluje Oprogramowanie pomocnicze na Urz?dzeniu, takie Oprogramowanie pomocnicze:

(i) Mo?e wymaga? aktywowania go na Urz?dzeniu U?ytkownika. Je?li U?ytkownik nie zakończy procesu aktywacji w?okresie wymaganym przez Pracownika lub zgodnie z?instrukcjami wy?wietlanymi przez Oprogramowanie pomocnicze, Oprogramowanie pomocnicze mo?e przesta? dzia?a? do momentu zakończenia aktywacji.

(ii) Mo?e regularnie komunikowa? si? z?serwerami Sprzedawcy (lub jego partnera lub wykonawcy) w?celu: (i) zapewnienia, ?e U?ytkownik otrzymuje wszystkie us?ugi i?oprogramowanie, do których jest uprawniony w?ramach Rozwi?zania, (ii) umo?liwienia U?ytkownikowi niezw?ocznego uruchomienia sesji czatu z?Pracownikiem w?ramach Rozwi?zania lub (iii) przekazania U?ytkownikowi dost?pu do okre?lonych narz?dzi do samodzielnej obs?ugi w?ramach Rozwi?zania.

(iii) Mo?e domy?lnie stale dzia?a? na Urz?dzeniu U?ytkownika i?wykonywa? ró?ne zadania w?tle, które pomog? utrzyma? sprawno?? Urz?dzenia U?ytkownika. Podczas dzia?ania mo?e ono gromadzi? ró?ne dane dotycz?ce Urz?dzenia U?ytkownika, takie jak specyfikacje techniczne, informacje o?systemie operacyjnym, pobranym lub zainstalowanym oprogramowaniu, aktualizacjach i?uaktualnieniach, dost?pno?ci i?statusie oprogramowania zabezpieczaj?cego, kopiach zapasowych i?zaporach sieciowych, ró?nych unikatowych identyfikatorach, komunikatach o?b??dach systemu i?oprogramowania, statusie po??czeń sieciowych, pod??czonych urz?dzeniach peryferyjnych i?innych pod??czonych urz?dzeniach, a?tak?e inne podobnego rodzaju informacje i?dane. Takie informacje pomagaj? Sprzedawcy zapobiec wielu powszechnym problemom, które mog? wyst?powa? u?U?ytkownika, a?tak?e szybko identyfikowa? problemy, w?sprawie których U?ytkownik mo?e prosi? Sprzedawc? o?pomoc.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Rozwi?zanie Avast Driver Updater jest przeznaczone do u?ytku na Urz?dzeniu b?d?cym pojedynczym fizycznym komputerem, a?nie ?maszyn? wirtualn?”, na której w?ramach wspó?dzielenia zasobów emulowane s? funkcje kilku dedykowanych fizycznych komputerów. Avast Driver Updater w?maszynie wirtualnej nie b?dzie dzia?a? tak skutecznie jak na fizycznym komputerze.

13.11.2. Avast Driver Updater polega na danych z?plików instalacyjnych sterowników urz?dzenia od producenta, w?tym dat wydania, w?celu dostarczenia informacji wy?wietlanych przez Rozwi?zanie w?wynikach skanowania. CZ?ONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE O?WIADCZAJ? ANI NIE GWARANTUJ?, ?E JAKIKOLWIEK STEROWNIK URZ?DZENIA UDOST?PNIONY W?RAMACH ROZWI?ZANIA B?DZIE W?NAJNOWSZEJ ANI W?JAKIEJKOLWIEK KONKRETNEJ WERSJI, NIEZALE?NIE OD JAKICHKOLWIEK INNYCH ALBO SPRZECZNYCH INFORMACJI UDZIELONYCH PRZEZ URZ?DZENIE.

13.12. Avast Secure Web Gateway i?Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.12:

(a) ?Dane zagregowane” oznaczaj? dane: (i) zanonimizowane i?nieumo?liwiaj?ce identyfikacj? jakiejkolwiek osoby fizycznej czy podmiotu; (ii) po??czone z?danymi innych u?ytkowników Avast Secure Gateway lub danymi z?dodatkowych ?róde?; oraz (iii) przedstawione w?sposób, który nie umo?liwia identyfikacji poszczególnych u?ytkowników Avast Secure Gateway.

(b) ?Avast Secure Gateway” oznacza Avast Secure Web Gateway albo Avast Secure Internet Gateway;

(c) ?Transakcja DNS” oznacza cykliczne zapytanie DNS wysy?ane przez U?ytkownika w?zwi?zku z?korzystaniem z?Avast Secure Web Gateway.

(d) ?Stanowisko” oznacza subskrypcj? dla pojedynczej osoby uzyskuj?cej dost?p do Internetu w?zwi?zku z?korzystaniem z?Avast Secure Gateway, jak opisano bardziej szczegó?owo w?punkcie 13.12.5. Stanowisko mo?e zosta? przeniesione z?jednej osoby na drug? wy??cznie w?przypadku, gdy pierwotna osoba nie ma ju? prawa dost?pu albo nie uzyskuje dost?pu do Internetu w?zwi?zku z?korzystaniem z?Avast Secure Gateway.

(e) ?Transakcja” oznacza ??danie HTTP albo HTTPS wys?ane do U?ytkownika albo przez niego w?zwi?zku z?korzystaniem z?Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Z??adnego Urz?dzenia chronionego przez Avast Secure Gateway U?ytkownikowi nie wolno: (i) wysy?a? spamu ani innych masowych czy niechcianych wiadomo?ci stanowi?cych naruszenie jakichkolwiek przepisów obowi?zuj?cego prawa; (ii) wysy?a? materia?ów, które naruszaj? prawo, s? nieprzyzwoite, oszczercze, niezgodne z?prawem albo zawieraj? gro?by; (iii) uzyskiwa? dost?pu do zablokowanych us?ug w?sposób stanowi?cy naruszenie jakichkolwiek przepisów obowi?zuj?cego prawa; ani (iv) przeprowadza? zautomatyzowanych kwerend adresów internetowych URL.

13.12.3. Przyjmuj? Państwo do wiadomo?ci i?wyra?aj? zgod? na to, ?e: (i) aby Sprzedawca móg? udost?pni? Avast Secure Gateway, U?ytkownik musi przekaza? Sprzedawcy swoje dane o?ruchu internetowym korzystaj?c z?obowi?zuj?cych mechanizmów przekazywania, które dopuszczaj? mo?liwo?? automatycznej pracy awaryjnej (tj. tuneli DNS, PAC, IPSEC, GRE albo odpowiedniego Rozwi?zania Sprzedawcy); (ii) ponosi odpowiedzialno?? za przekazywanie Dostawcy wszelkich danych technicznych i?innych informacji, których Sprzedawca mo?e w?uzasadniony sposób okresowo ??da?; (iii) Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy mog? wykorzystywa? informacje na temat Z?o?liwego kodu (zgodnie z?definicj? w?punkcie 13.16.1(b)), spamu, botnetów oraz inne informacje pochodz?ce z?korzystania przez U?ytkownika z?Avast Secure Gateway w?celach: (1) prowadzenia, doskonalenia lub analizowania Avast Secure Gateway; (2) przestrzegania jakichkolwiek wymogów prawnych albo umownych; oraz (3) udost?pniania z?o?liwych albo niechcianych tre?ci w?sposób anonimowy Partnerom Sprzedawcy w?celu dalszego opracowywania i?ulepszania Avast Secure Gateway; oraz (iv) Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy mog? opracowywa? i?komercjalizowa? testy porównawcze i??rodki w?oparciu o?Dane zagregowane.

13.12.4. Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy zachowuj? prawo do zarz?dzania przepustowo?ci? albo kierowania ruchem w?Internecie w?sposób optymalny pod wzgl?dem handlowym, pod warunkiem, ?e takie dzia?ania nie naruszaj? obowi?zków Sprzedawcy w?stosunku do Avast Secure Gateway. Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy (stosowanie do okoliczno?ci) mog? zawiesi? dost?p U?ytkownika do Avast Secure Gateway albo mo?liwo?? ich pobierania, w?przypadku, gdy korzystanie z?tych Rozwi?zań przez U?ytkownika stanowi bezpo?rednie zagro?enie dla którejkolwiek z?sieci Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy, albo je?eli jest to wymagane przez przepisy obowi?zuj?cego prawa. W?takich okoliczno?ciach, Sprzedawca albo Partner Sprzedawcy (stosownie do okoliczno?ci): (i) zawiesi Avast Secure Gateway wy??cznie w?uzasadnionym koniecznym zakresie, aby zapobiec wyrz?dzeniu szkody jakiejkolwiek sieci Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy (na przyk?ad, zablokuje ?ród?owe adresy IP, z?których podejmowane s? szkodliwe dzia?ania) oraz zachowa? zgodno?? z?przepisami obowi?zuj?cego prawa; (ii) do?o?y uzasadnionych starań, aby niezw?ocznie skontaktowa? si? z?U?ytkownikiem i?umo?liwi? mu niezw?oczn? zmian? konfiguracji serwerów w?odpowiedni sposób lub podj?? wspó?prac? w?celu niezw?ocznego rozwi?zania problemu b?d?cego przyczyn? zawieszenia Avast Secure Gateway; oraz (iii) przywróci dzia?anie jakiegokolwiek takiego zawieszonego Avast Secure Gateway po rozwi?zaniu wszystkich problemów, w?sposób który Sprzedawca albo Partner Sprzedawcy (stosownie do okoliczno?ci) uzna za stosowny na podstawie uzasadnionych przes?anek.

13.12.5. W?celu okre?lenia czy U?ytkownik zakupi? wystarczaj?c? liczb? Stanowisk, ka?de 2000?Transakcji przechodz?cych przez Avast Secure Internet Gateway na dzień kalendarzowy b?dzie uznawane za ?Stanowisko” Avast Secure Internet Gateway oraz ka?de 2000?Transakcji DNS przechodz?cych przez Avast Secure Web Gateway na dzień kalendarzowy b?dzie uznawane za ?Stanowisko” Avast Secure Web Gateway. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?wyra?a zgod? na to, ?e liczba Stanowisk, które ma obowi?zek zakupi? do korzystania?z: (i) Avast Secure Internet Gateway zostanie obliczona poprzez podzielenie ca?kowitej liczby Transakcji przechodz?cych przez Avast Secure Internet Gateway na dzień kalendarzowy przez?2000; oraz (ii) Avast Secure Web Gateway zostanie obliczona poprzez podzielenie ca?kowitej liczby Transakcji przechodz?cych przez Avast Secure Web Gateway na dzień kalendarzowy przez?2000.

13.12.6. ?Mimo ?e Dostawca nie pobiera odr?bnych op?at za przepustowo?? w zwi?zku z korzystaniem z aplikacji Avast Secure Gateway, Dostawca i odpowiedni Partner Dostawcy ponosz? znaczne koszty zwi?zane z przepustowo?ci? w zakresie dostarczania U?ytkownikowi aplikacji Avast Secure Gateway. W zwi?zku z tym znaczne zwi?kszenie zu?ycia przepustowo?ci w zwi?zku z korzystaniem przez U?ytkownika z Avast Secure Gateway b?dzie mia?o znacz?cy wp?yw na dzia?alno?? biznesow? Dostawcy i Partnera Dostawcy oraz jej ci?g?o??. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?zgadza si?, ?e je?eli wykorzystanie przepustowo?ci w zwi?zku z korzystaniem przez niego z us?ugi Avast Secure Gateway znacznie przekracza liczb? Transakcji DNS lub Transakcji DNS na miejsce okre?lonych w?Obowi?zuj?cych warunkach, Dostawca lub Partner Dostawcy mog? poinformowa? o tym U?ytkownika, który b?dzie zobowi?zany do wynegocjowania z?Dostawc? w?dobrej wierze: (i) planu redukcji przepustowo?ci; lub (ii) zwi?kszenia ceny za us?ug? Avast Secure Gateway na pozosta?? cz??? Okresu subskrypcji. Je?li U?ytkownik nie osi?gnie z?Dostawc? wzajemnie satysfakcjonuj?cego rozwi?zania w?terminie trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia przez Dostawc? lub Partnera Dostawcy (w?zale?no?ci od okoliczno?ci), Dostawca mo?e za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem zakończy? pozosta?? cz??? Okresu subskrypcji na us?ug? Avast Secure Gateway oraz zwróci? U?ytkownikowi przedp?acon? cz??? op?aty za niewykorzystan? cz??? Okresu subskrypcji.

13.12.7. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?wyra?a zgod? na to, ?e Grupa Sprzedawcy i?Partnerzy Sprzedawcy mog? wykorzystywa?, powiela?, przechowywa?, modyfikowa? i?wy?wietla? informacje z?dzienników transakcji U?ytkownika (tj. metadane o?ka?dym ruchu sieciowym przychodz?cym albo wychodz?cym w?zwi?zku z?korzystaniem przez U?ytkownika z?us?ugi Avast Secure Gateway) (?Dzienniki transakcji”). Dzienniki transakcji b?d? przechowywane przez Grup? Sprzedawcy albo Partnerów Sprzedawcy przez okres 6 sze?ciu kolejnych miesi?cy w?Okresie subskrypcji. Po zakończeniu albo wyga?ni?ciu Okresu subskrypcji Dzienniki transakcji zostan? usuni?te przez Grup? Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy zgodnie ze standardowym cyklem przechowywania Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy, albo wcze?niej na pisemny wniosek U?ytkownika.

13.13. Okre?lone Rozwi?zania HideMyAss!

13.13.1. Wirtualna sie? prywatna (Virtual Private Network). O?ile nie okre?lono inaczej w?Obowi?zuj?cych warunkach, subskrypcja produktu HMA! Virtual Private Network (?HMA! VPN”) upowa?nia U?ytkownika do nawi?zania maksymalnie 5?równoczesnych po??czeń w?ramach ka?dej subskrypcji HMA! VPN. Niezale?nie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, je?eli U?ytkownik przekroczy liczb? równoczesnych po??czeń, do których jest upowa?niony w?ramach subskrypcji HMA! VPN, Sprzedawca mo?e w?dowolnym momencie i?bez jakiegokolwiek wcze?niejszego zawiadomienia zawiesi? albo uniemo?liwi? U?ytkownikowi dost?p do HMA! VPN oraz mo?liwo?? korzystania z?niego. Je?eli U?ytkownik zechce zwi?kszy? liczb? równoczesnych po??czeń, do których jest upowa?niony w?ramach subskrypcji HMA! VPN, prosimy o?kontakt pod adresem [email protected].

13.13.2. Serwer proxy sieci Web. Us?uga serwera proxy sieci Web HMA! (?Serwer proxy sieci Web”) to bezp?atne Rozwi?zanie, które nie wymaga rejestrowania swoich danych u?Sprzedawcy. U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i?wyra?a zgod? na to, ?e ponosi wy??czn? odpowiedzialno??, a?Grupa Sprzedawcy i?Partnerzy Sprzedawcy nie ponosz? odpowiedzialno?ci wobec U?ytkownika ani ?adnego podmiotu zewn?trznego za: (a) uzyskiwanie przez U?ytkownika dost?pu, przegl?danie ani wykorzystywanie, ani za tre?ci (w?tym tre?ci obra?liwe albo niew?a?ciwe) jakichkolwiek witryn internetowych podmiotów zewn?trznych, do których U?ytkownik uzyska? dost?p albo które przegl?da? podczas korzystania z?Serwera proxy sieci Web; (b) przestrzeganie przez U?ytkownika warunków korzystania z?jakiejkolwiek witryny internetowej podmiotu zewn?trznego, do której U?ytkownik uzyska? dost?p, któr? odwiedzi? albo z?której korzysta? podczas u?ywania Serwera proxy sieci Web; oraz (c) jakiekolwiek roszczenia, straty albo szkody powsta?e w?wyniku utworzenia, udost?pnienia, przekazania albo wy?wietlenia przez U?ytkownika jakichkolwiek tre?ci podczas korzystania z?Serwera proxy sieci Web, w?tym za jakiekolwiek roszczenia, straty albo szkody poniesione przez Grup? Sprzedawcy albo Partnerów Sprzedawcy.

13.14. Wirtualne sieci prywatne. W?niektórych krajach korzystanie z?wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Network, ?VPN”) jest zabronione albo ograniczone, a?w?niektórych innych krajach wprowadzono ?rodki technologiczne uniemo?liwiaj?ce dzia?anie sieci VPN. Na skutek tego Rozwi?zania VPN Sprzedawcy (w?tym HMA! VPN) podlegaj? ograniczeniom terytorialnym, które mog? ulega? zmianom. Wi?cej informacji mo?na znale?? tutaj.

13.15. Urz?dzenie. Sprzedawca mo?e zapewni? U?ytkownikowi klucz sprz?towy albo inne urz?dzenie (zwane dalej ?Urz?dzeniem”) w?ramach Rozwi?zania, w?którym to przypadku obowi?zuj? dodatkowe postanowienia okre?lone w?tym punkcie?13.15.

13.15.1. Okres obowi?zywania ograniczonej gwarancji okre?lony w?punkcie 6.1 zostaje przed?u?ony dla Urz?dzenia do roku od daty zakupu (okres ten zwany jest dalej ?Okresem gwarancyjnym Urz?dzenia”).

13.15.2. U?ytkownik musi niezw?ocznie powiadomi? Sprzedawc? w?przypadku, gdy Urz?dzenie jest albo stanie si? wadliwe. Je?eli U?ytkownik powiadomi Sprzedawc? o?wadzie w?Okresie gwarancyjnym Urz?dzenia, a?Sprzedawca nie b?dzie w?stanie zdalnie usun?? wady, Sprzedawca wedle w?asnego uznania i?na w?asny koszt, w?ci?gu pi?ciu dni roboczych: (a) wymieni Urz?dzenie na nowy albo zregenerowany egzemplarz Urz?dzenia, w?którym to przypadku gwarancja okre?lona w?punkcie 6.1 b?dzie obowi?zywa? przez pozosta?? cz??? Okresu gwarancyjnego Urz?dzenia obowi?zuj?cego w?odniesieniu do pierwotnego egzemplarza Urz?dzenia, albo (b) rozwi??e subskrypcj? U?ytkownika i?zwróci kwot? wszelkich nienale?nych op?at subskrypcyjnych, które U?ytkownik wcze?niej zap?aci?. W?przypadku awarii Urz?dzenia po zakończeniu Okresu gwarancyjnego Urz?dzenia, albo awarii Urz?dzenia z?powodu niew?a?ciwego u?ytkowania, manipulacji, ingerencji, nadu?ycia, nieszcz??liwego wypadku, utraty albo kradzie?y Sprzedawca mo?e obci??y? U?ytkownika standardow? op?at? z?tytu?u zapewnienia zast?pczego egzemplarza Urz?dzenia. Wedle w?asnego uznania Sprzedawca mo?e wymieni? Urz?dzenie na nowe albo inne urz?dzenie, które równie? b?dzie podlega? postanowieniom niniejszej Umowy (w?tym punktu?13.15).

13.16. Platforma dotycz?ca analizy zagro?eń zwi?zanych z?urz?dzeniami mobilnymi

13.16.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.16:

(a) ?Tre??” oznacza ka?d? tre??, materia?, produkt i?us?ugi, do których U?ytkownik uzyskuje dost?p na platformie MTIP albo poprzez platform? MTIP, w?tym Tre?? Sprzedawcy, Tre?? U?ytkownika i?informacje wymieniane z?innymi u?ytkownikami MTIP;

(b) ?MTIP” oznacza Platform? dotycz?c? analizy zagro?eń zwi?zanych z?urz?dzeniami mobilnymi (Mobile Threat Intelligence Platform) udost?pnian? przez Avast;

(c) ?Próbka zagro?eń” oznacza ka?dy kod, funkcj?, procedur? albo urz?dzenia zawieraj?ce, opisuj?ce albo wykazuj?ce jakiekolwiek elementy Z?o?liwego kodu;

(d) ?Tre?? Sprzedawcy” oznacza ka?d? Tre?? wgran?, opublikowan?, wy?wietlan? lub udost?pnian? przez cz?onków Grupy Sprzedawcy innym osobom korzystaj?cym z?platformy MTIP oraz ka?d? Tre?? opublikowan?, wy?wietlan?, rozpowszechnian? lub udost?pnian? przez inne osoby przy u?yciu MTIP, jednak z?wy??czeniem Tre?ci U?ytkownika i?Próbek zagro?eń;

(e) ?Tre?? U?ytkownika” oznacza ka?d? Tre?? (z?wy??czeniem Próbek zagro?eń), materia?y, produkty i?us?ugi wgrywane, publikowane, wy?wietlane, rozpowszechniane albo udost?pniane przez U?ytkownika innym osobom korzystaj?cym z?platformy MTIP.

13.16.2. W?zakresie stosunków pomi?dzy U?ytkownikiem i?Grup? Sprzedawcy Tre?ci Sprzedawcy stanowi? w?asno?? cz?onków Grupy Sprzedawcy. Z?zastrze?eniem postanowień niniejszej Umowy cz?onkowie Grupy Sprzedawcy udzielaj? U?ytkownikowi ograniczonej, niewy??cznej licencji na korzystanie z?Tre?ci Sprzedawcy i?uzyskiwanie dost?pu do Tre?ci Sprzedawcy udost?pnionych U?ytkownikowi na platformie MTIP, wy??cznie w?zwi?zku z?korzystaniem przez U?ytkownika z?platformy MTIP.

13.16.3. Dost?pno?? jakiejkolwiek Tre?ci na platformie MTIP nie oznacza zatwierdzenia ani zweryfikowania takiej tre?ci przez któregokolwiek z?cz?onków Grupy Sprzedawcy. Cz?onkowie Grupy Sprzedawcy nie udzielaj? ?adnych gwarancji, ani nie sk?adaj? ?adnych o?wiadczeń dotycz?cych prawid?owo?ci, kompletno?ci czy terminowo?ci jakiejkolwiek Tre?ci udost?pnianej na platformie MTIP. Cz?onkowie Grupy Sprzedawcy nie udzielaj? U?ytkownikowi ?adnych porad ani zaleceń poprzez udost?pnienie Tre?ci na platformie MTIP (w?tym w?odniesieniu do Tre?ci Sprzedawcy), w?zwi?zku z?czym U?ytkownik musi samodzielnie dokona? os?du i?podj?? decyzj? na podstawie w?asnej analizy podejmowanej w?ramach nale?ytej staranno?ci i?czynno?ci sprawdzaj?cych i?nie mo?e polega? na prawid?owo?ci, kompletno?ci czy terminowo?ci jakichkolwiek Tre?ci udost?pnianych na platformie MTIP.

13.16.4. Poprzez wgranie, opublikowanie, wy?wietlenie, rozpowszechnienie lub udost?pnienie Tre?ci U?ytkownika na platformie MTIP U?ytkownik udziela cz?onkom Grupy Sprzedawcy niewy??cznej, nieograniczonej terytorialnie, nieobci??onej tantiemami, w?pe?ni op?aconej, przenaszalnej licencji z?mo?liwo?ci? udzielania dalszych licencji (na wielu poziomach) na u?ytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tworzenie dzie? zale?nych, wgrywanie, publikowanie, przekazywanie, przechowywanie, wy?wietlanie, rozpowszechnianie, udost?pnianie innym osobom i?wykorzystywanie w?inny sposób Tre?ci U?ytkownika w?zwi?zku z?obs?ug? albo korzystaniem z?platformy MTIP albo prowadzeniem dzia?alno?ci promocyjnej, reklamowej b?d? marketingowej dotycz?cej platformy MTIP w?wszelkich mediach lub przy u?yciu wszelkich metod rozpowszechnienia b?d? trybów udost?pniania platformy MTIP lub Tre?ci innym osobom (znanych obecnie lub opracowanych pó?niej). U?ytkownik zgadza si?, ?e licencja ta obejmuje nadanie cz?onkom Grupy Sprzedawcy prawa do udost?pniania Tre?ci U?ytkownika Partnerom Sprzedawcy, którzy wspó?pracuj? z?cz?onkami Grupy Sprzedawcy, w?celu wgrywania, publikowania, wy?wietlania, rozpowszechniania lub udost?pniania Tre?ci U?ytkownika przy u?yciu innych mediów, metod rozpowszechniania lub trybów udost?pniania platformy MTIP b?d? Tre?ci innym osobom. Licencja ta obejmuje równie? nadanie prawa innym u?ytkownikom platformy MTIP do wykorzystywania i?modyfikowania Tre?ci U?ytkownika. U?ytkownik rozumie, ?e mo?emy modyfikowa? lub dostosowywa? Tre?ci U?ytkownika albo tworzy? na ich podstawie dzie?a zale?ne w?celu wgrywania, publikowania, wy?wietlania, rozpowszechniania lub udost?pniania ich w?sieciach komputerowych, na urz?dzeniach, u?us?ugodawców i?w?ró?nych mediach. W?ka?dej chwili mo?emy równie? wedle w?asnego uznania usun?? w?ca?o?ci albo w?cz??ci Tre?ci U?ytkownika z?platformy MTIP lub odmówi? ich publikacji w?ca?o?ci albo w?cz??ci na platformie MTIP.

13.16.5. Poprzez wgranie, opublikowanie, wy?wietlenie, rozpowszechnienie lub udost?pnienie Tre?ci U?ytkownika na platformie MTIP U?ytkownik o?wiadcza, gwarantuje i?zobowi?zuje si? wobec ka?dego cz?onka Grupy Sprzedawcy, ?e: (a) U?ytkownik posiada prawa w?asno?ci, albo uzyska? od odpowiednich osób wszelkie niezb?dne uprawnienia, licencje albo pozwolenia dotycz?ce korzystania z?Tre?ci U?ytkownika i?nadaje cz?onkom Grupy Sprzedawcy wszelkie niezb?dne uprawnienia oraz udziela cz?onkom Grupy Sprzedawcy wszelkich niezb?dnych licencji i?pozwoleń dotycz?cych korzystania z?Tre?ci U?ytkownika zgodnie z?postanowieniami niniejszej Umowy oraz (b) wgrywanie, publikowanie, wy?wietlanie, rozpowszechnianie lub udost?pnianie Tre?ci U?ytkownika na platformie MTIP nie b?dzie stanowi? naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej ?adnej osoby trzeciej ani cz?onka Grupy Sprzedawcy, pogwa?cenia prawa do ochrony prywatno?ci ani innych praw osobistych innych osób ani pogwa?cenia przepisów obowi?zuj?cego prawa. U?ytkownik przyjmuje na siebie wy??czny obowi?zek unikania naruszeń w?asno?ci intelektualnej, pogwa?cenia prawa do ochrony prywatno?ci czy innych praw osobistych innych osób albo pogwa?cenia przepisów obowi?zuj?cego prawa w?zwi?zku z?Tre?ciami U?ytkownika. U?ytkownik zobowi?zuje si? pokry? wszelkie tantiemy, op?aty i?innej kwoty nale?ne jakiejkolwiek osobie z?powodu wgrania, opublikowania, wy?wietlenia, rozpowszechnienia lub udost?pnienia Tre?ci U?ytkownika na platformie MTIP lub korzystania przez cz?onków Grupy Sprzedawcy b?d? Partnerów Sprzedawcy z?jakichkolwiek praw, licencji i?pozwoleń nadanych na mocy postanowień niniejszego punktu?13.16.

13.16.6. ?aden z?cz?onków Grupy Sprzedawcy nie sk?ada ?adnych o?wiadczeń, nie udziela ?adnych gwarancji, ani nie podejmuje ?adnych zobowi?zań w?odniesieniu do Próbek zagro?eń, a?Grupa Sprzedawcy nie udziela ?adnych gwarancji (wyra?nych ani dorozumianych) dotycz?cych tego, ?e powielanie, rozpowszechnianie b?d? wykorzystywanie jakichkolwiek Próbek zagro?eń nie stanowi naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej ?adnej osoby trzeciej, pogwa?cenia prawa do ochrony prywatno?ci czy innych praw osobistych innych osób ani pogwa?cenia przepisów obowi?zuj?cego prawa. W?przypadku wykorzystywania, kopiowania, powielania, przetwarzania, dostosowywania, modyfikowania, tworzenia dzie? zale?nych, wgrywania publikowania, przekazywania, przechowywania, wy?wietlania, rozpowszechniania, udost?pniania innym osobom lub wykorzystywania przez U?ytkownika w?inny sposób jakiejkolwiek Próbki zagro?eń U?ytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko i?nieodwo?alnie zrzeka si? wszelkich praw do wnoszenia roszczeń wobec któregokolwiek z?cz?onków Grupy Sprzedawcy w?zwi?zku z?tak? Próbk? zagro?eń.

13.16.7. W?celu unikni?cia w?tpliwo?ci punkty?4, 5.1.7, 5.1.11 i?5.3 (zwane dalej ?Punktami odno?nymi”) obowi?zuj? w?przypadku Tre?ci U?ytkownika i?korzystania przez U?ytkownika z?platformy MTIP (w?tym wgrywania, publikowania, wy?wietlania, rozpowszechniania lub udost?pniania Tre?ci U?ytkownika na platformie MTIP). Postanowienia niniejszego punktu?13.16 i?Punktów odno?nych w?najszerszym mo?liwym zakresie b?d? interpretowane jako zgodne ze sob?, jednak w?przypadku wyst?pienia sprzeczno?ci obowi?zywa? b?dzie nast?puj?cy porz?dek pierwszeństwa: (i) postanowienia niniejszego punktu?13.16 oraz (ii) postanowienia Punktów odno?nych.

Przejd? do tre?ci Przejd? do menu
男女做爰高清免费视频