NOWO??

Ukierunkowane na wydajno?? i?ochron? online — niezb?dne w?ka?dej ma?ej firmie.

Porównaj nasze rozwi?zania

Zaprojektowane dla ma?ych firm

Nasze narz?dzia do ochrony firm to najlepiej ocenione zabezpieczenie antywirusowe, którego oczekujesz. Od natychmiastowych powiadomień e-mail z?informacjami o?zagro?eniach do narz?dzi do administracji zdalnej, które pozwalaj? zarz?dza? zabezpieczeniami online z dowolnego miejsca.

Porównaj produkty i wybierz najlepsz? ochron? dla swojej firmy

AVG File Server<br/>Business Edition

AVG File Server
Business Edition

Dowiedz si? wi?cej

AVG AntiVirus<br/>Business Edition

AVG AntiVirus
Business Edition

Dowiedz si? wi?cej

AVG Internet Security<br/>Business Edition

AVG Internet Security
Business Edition

Dowiedz si? wi?cej

Kup teraz Kup teraz Kup teraz
Bezp?atne wsparcie

Ca?odobowa specjalistyczna pomoc techniczna przez e-mail i?telefon

Tak Tak
Zdalne zarz?dzanie

Umo?liwia zdalne zarz?dzanie Twoj? sieci? i?urz?dzaniami z?jednej lokalizacji

Tak Tak
Antywirus

Wykrywa i?usuwa z?o?liwe oprogramowanie oraz wirusy z?komputerów stacjonarnych i?laptopów

Tak Tak
CyberCapture

Nierozpoznany plik zosta? wys?any do naszego Laboratorium Zagro?eń do sprawdzenia w?czasie rzeczywistym

Tak Tak
File Server Security

Chroni serwery plików, zapewnia im poufno?? i?zabezpiecza je przed hakerami

Tak Tak
Inteligentny skaner

Skanuje komputer, kiedy nie pracujesz

Tak Tak
Ochrona przed ransomware

Chroni firm? przed cyberprzest?pcami

Tak Tak
Niszczarka plików

Bezpiecznie usuwa pliki, uniemo?liwiaj?c ich odtworzenie przez niepowo?ane osoby

Tak Tak
LinkScanner

Skanuje wszystkie linki w?Internecie, tak?e te w?serwisach Facebook? i?Twitter?

Tak
Identity Protection

Chroni poufne pliki przed fa?szywymi sieciami Wi-Fi

Tak
Firewall

Pomaga blokowa? spam, wirusy, hakerów i?z?o?liwe oprogramowanie

Tak
Ochrona Sieci

Chroni Twoich pracowników i?urz?dzenia przed pobieraniem niebezpiecznych plików i?innymi zagro?eniami online

Tak
Ochrona e-mail

Skanuje i?sprawdza wiadomo?ci e-mail pod k?tem podejrzanych za??czników i?linków

Tak
Email Server Security

Chroni serwer poczty e-mail przed hakerami, z?o?liwym oprogramowaniem i?spamem

Ochrona przed spamem i?phishingiem

Zabezpiecza skrzynk? odbiorcz? przed spamem i?oszustami.

   
54 zł za 1 urz?dzenie na 1 rok 123 zł za 1 urz?dzenie na 1 rok
100% Money-Back Guarantee icon, green

Gwarancja zwrotu pieni?dzy

Kupuj bez ryzyka! Je?li produkt nie spe?ni Twoich oczekiwań w ci?gu pierwszych 30 dni, zwrócimy pieni?dze za jego zakup. Dowiedz si? wi?cej

Kup teraz Kup teraz
UI Jedna subskrypcja.

Jedna subskrypcja.
Zawsze aktualna wersja.

Nie musisz czeka? na aktualizacje — udost?pniamy udoskonalenia i nowe funkcje automatycznie. Zamiast czeka? na jedno du?e wydanie raz w roku, mo?esz teraz korzysta? z?aktualizacji udost?pnianych automatycznie na bie??co. Dlatego te? nasze produkty nie maj? w?nazwie roku — o?ile tylko subskrybujesz ochron? AVG Business, Twoje zabezpieczenia s? zawsze aktualne.

UI ?atwa w?obs?udze ochrona Twojej firmy.

?atwa w?obs?udze ochrona Twojej firmy.

  • Doskonale oceniany antywirus

    Bezpieczniejsze surfowanie i?ochrona przed z?o?liwym oprogramowaniem

  • Natychmiastowe alerty e-mail

    Szybkie powiadomienia dotycz?ce zagro?eń

  • Zdalna administracja

    Zdalne instalowanie, aktualizowanie i?konfigurowanie produktów AVG na komputerach

Ka?dego dnia chronimy tysi?ce firm

dzi?ki produktom AVG Business Edition

Ponad 600?000

firm, które wybra?y nasz produkt
do ochrony.

Ponad 5?000?000

osób korzystaj?cych
z naszych produktów.

27

lat do?wiadczenia w?dostarczaniu
najlepszych programów antywirusowych.

Bezp?atne narz?dzia i?wskazówki dla ma?ych firm

Skorzystaj z?szeregu bezp?atnych narz?dzi i?wskazówek, które u?atwiaj? skuteczniejsze zarz?dzanie urz?dzeniami i?systemami IT.
Przejd? do tre?ci Przejd? do menu
男女做爰高清免费视频