Po p?evzetí AVG se Avast sna?í zkombinovat ty nejlep?í produkty obou firem a?pod spole?nou zna?kou Avast Business nabízí svym partner?m komplexněj?í bezpe?nostní ?e?ení. Vydali jsme nové verze produktu CloudCare, ve kterych jsme slou?ili na?e stávající technologie. Na?i partne?i tak mohou nabízet ú?inněj?í ?e?ení a?lep?í slu?by, a?navíc se jim s?námi snáze spolupracuje.

CloudCare

#

CloudCare je cloudová platforma, díky které lze rychleji a?snadněji sledovat hrozby, ?e?it problémy a?poskytovat va?im zákazník?m několik stupň? ochrany. CloudCare umo?ňuje rychle zavádět slu?bu placenou podle vyu?ívání, která zákazník?m zaji??uje pot?ebné zabezpe?ení a?vám pomáhá vytvá?et trvalé p?íjmy.

P?ejít na obsah stránky P?ejít do nabídky
男女做爰高清免费视频