Verze 1.11 (revize z 1.?dubna?2019)

Licen?ní smlouva s koncovym u?ivatelem

P?ed pou?itím ?e?ení (dle ní?e uvedené definice) si pe?livě p?e?těte Podmínky a ujednání tohoto Licen?ního ujednání s koncovym u?ivatelem (?Ujednání“). Toto je právně závazná smlouva. Elektronickym vyjád?ením souhlasu, instalací nebo pou?itím ?e?ení p?ijímáte v?echny podmínky a ujednání této smlouvy svym jménem a jménem v?ech právnickych nebo fyzickych osob, které zastupujete nebo pro jejich? za?ízení ?e?ení po?izujete (spole?ně ?vy“). Pokud s podmínkami a ujednáními této smlouvy nesouhlasíte, nepokra?ujte v procesu instalace, ?e?ení nepou?ívejte a sma?te nebo zni?te v?echny kopie ?e?ení, které vlastníte nebo nad nimi? máte kontrolu.

Toto ujednání se tyká va?eho pou?ití ur?itého softwaru(?Software”), slu?eb nebo hardwaru, v?etně jejich aktualizací, (jednotlivě ??e?ení“), ve spojení s nimi? p?ijímáte toto ujednání, a související dokumentace. V tomto ujednání znamená ?Prodejce“ subjekt, ktery je identifikován zde jako poskytovatel va?eho ?e?ení; Dokumentací“ se rozumí v?echny u?ivatelské p?íru?ky a pokyny poskytnuté k ?e?ení; a ?Platnymi podmínkami“ se rozumí souhrnně podmínky p?edplatného spolu s typy za?ízení, povolenym po?tem za?ízení, jinymi transak?ními podmínkami, ujednáními a dokumenty, které jste p?ijali p?i získání ?e?ení (v?etně jakychkoli podmínek a ujednání prodeje), a jakákoli distribu?ní smlouva, prodejní smlouva, smlouva o partnerství nebo jiná smlouva mezi vámi a prodejcem nebo jinym ?lenem skupiny prodejce, stejně jako dal?í omezení, popsaná v ?lánku 2 a dokumentaci.

Upozorňujeme, ?e tato smlouva má dvě ?ásti. ?ásti 1 a? 12 tohoto ujednání se vztahují na v?echna ?e?ení v?etně ní?e vyjmenovanych. ?lánek 13 stanoví dal?í podmínky a ujednání tykající se konkrétních ?e?ení nebo kategorií ?e?ení, jako software t?etích stran, slu?by a jiné produkty (?lánek 13.1); licence poskytovatele ?ízenych slu?eb (?lánek 13.2); ?i?tění prohlí?e?e (?lánek 13.3); Wi-Fi Finder (?lánek 13.4; Avast Family Space (také prodáváno jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect) (?lánek 13.5); mobilní aplikace (?lánek 13.6); Technician Edition (?lánek 13.7); Assurance Plan (?lánek 13.8); prémiová technická podpora (?lánek 13.9), vzdáleny p?ístup; asisten?ní software (?lánek 13.10); Avast Driver Updater (?lánek 13.11), Avast Secure Web Gateway nebo Avast Secure Internet Gateway (?lánek 13.12), některé slu?by HideMyAss! (?lánek 13.13), ?e?ení virtuální privátní sítě dodavatele (?lánek 13.14), jakykoli dongle nebo p?ístroj, ktery vám spole?nost Avast poskytuje jako sou?ást va?eho p?edplatného (?lánek 13.15) a platforma pro mobilní hrozbu (?lánek 13.16). Toto ujednání nahrazuje ve?keré ostatní ujednání d?íve uzav?ená k p?edchozí verzi ?e?ení.

Prodejce m??e toto ujednání kdykoli změnit prost?ednictvím oznámení, které obdr?íte v souladu s tímto ujednáním. Jestli?e budete dané ?e?ení dále pou?ívat ve lh?tě alespoň 30 dn? ode dne oznámení, bude to znamenat, ?e změnu tohoto ujednání p?ijímáte. Prodejce m??e po?adovat, abyste upravené ujednání p?ed dal?ím pou?íváním d?íve zakoupenych dot?enych ?e?ení p?ijali. Pokud změněné ujednání odmítnete p?ijmout, prodejce vám m??e znemo?nit dal?í pou?ívání dot?eného ?e?ení. V takovém p?ípadě m??ete získat zpět poměrnou ?ást ?ástky p?edplatného, kterou jste za zbyvající nebo nevyu?itou ?ást období p?edplatného zaplatili, podle zde uvedenych pokyn?.

1. Licence

Prodejce vám uděluje nevyhradní licenci na pou?ívání ?e?ení a dokumentace po sjednanou dobu uvedenou v p?íslu?nych podmínkách v?etně v?ech prodlou?ení nebo obnovení sjednané doby (?Období p?edplatného“), za p?edpokladu, ?e souhlasíte s podmínkami a?ujednáními tohoto ujednání.

2. Povolené pou?ívání ?e?ení

2.1. ?e?ení m??ete pou?ívat nebo jím podporovat nejvy?e sjednany po?et (?Povoleny po?et za?ízení“) mobilních telefon?, chytrych telefon?, tablet?, za?ízení v mobilní síti, dal?ích mobilních za?ízení (ve v?ech p?ípadech ?Mobilní za?ízení“), osobních po?íta??, za?ízení s p?ipojením k internetu nebo jinych za?ízení kompatibilních s ?e?ením (ve v?ech p?ípadech, v?etně v?ech mobilních za?ízení, ?Za?ízení“) uvedenych v p?íslu?nych podmínkách vyhradně:

2.1.1. V p?ípadě ?e?ení ustanovenych prodejcem pro firemní, komer?ní nebo podnikové pou?ití (ve v?ech p?ípadech ?Podnikové ?e?ení”) vámi nebo va?imi p?idru?enymi spole?nostmi (subjekty, které vás ovládají, jsou vámi ovládány nebo jsou spole?ně s vámi ovládány stejnym subjektem) pro interní podnikové ú?ely. V p?ípadě takového pou?ití podnikového ?e?ení va?í p?idru?enou spole?ností odpovídáte za dodr?ování tohoto ujednání p?idru?enou spole?ností a poru?ení z její strany bude pova?ováno za va?e poru?ení ujednání. Ve?keré povinnosti prodejce vyplyvající z tohoto ujednání se vztahují vyhradně na vás a nikoli na va?e p?idru?ené spole?nosti, které pou?ívají podnikové ?e?ení v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání.

2.1.2. V p?ípadě v?ech ostatních ?e?ení, v?etně Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free a v?ech ostatních ?e?ení, u kterych není t?eba zaplatit poplatek za p?edplatné nebo jinou sumu, a to bu? pro získání ?e?ení nebo pro pokra?ování v pou?ívání ?e?ení po zku?ební době (ka?dé ??e?ení pro spot?ebitele“) fyzickou osobou nebo ?leny jeho domácnosti pro osobní, nekomer?ní ú?ely. Pro vylou?ení jakychkoli pochybností: ?ádné spot?ebitelské ?e?ení není poskytováno nebo schváleno pro pou?ití jakoukoli: (i) fyzickou osobou pro komer?ní ú?ely; nebo (ii) podnikem, spole?ností, státním subjektem, nevládní organizací nebo jinym neziskovym subjektem nebo vzdělávací institucí.

2.2. M??ete si po?ídit jednu zálo?ní kopii softwaru

2.3. Pokud je ?e?ení nakonfigurováno pro sí?ové pou?ívání, m??ete jej pou?ívat na jednom nebo více souborovych serverech nebo virtuálních po?íta?ích pro pou?ití v jedné místní oblastní síti pouze pro jeden (av?ak ne oba) z následujících ú?el?:

2.3.1. pro trvalou instalaci ?e?ení na pevné disky ?i jiná úlo?ná za?ízení a? na povoleny po?et za?ízení, nebo

2.3.2. pro pou?ívání ?e?ení prost?ednictvím jedné místní oblastní sítě za podmínky, ?e po?et r?znych za?ízení, na nich? je ?e?ení pou?íváno, nep?ekro?í povoleny po?et za?ízení, nebo

2.3.3. pokud vám p?íslu?né podmínky udělují právo pou?ívat ?e?ení p?i poskytování slu?eb MSP, pro pou?ívání ?e?ení dle popisu v ?lánku 13.2.

2.4. POU?ITí ?E?ENí V ROZPORU S VYSLOVNYMI SVOLENíMI V ?áSTI 2 TOHOTO UJEDNáNí NEBO DAL?í PRODEJ ?I DISTRIBUCE ?E?ENí P?EDSTAVUJE ZáVA?Né PORU?ENí TOHOTO UJEDNáNí A M??E ZNAMENAT PORU?ENí P?íSLU?NYCH ZáKON? O AUTORSKYCH PRáVECH.

3. Aktualizace

Prodejce m??e ob?as během období p?edplatného bez va?eho zvlá?tního svolení ?i souhlasu p?íle?itostně nasazovat upgrady, aktualizace nebo náhrady kteréhokoli ?e?ení (?Aktualizace“), a p?i tom je mo?né, ?e v d?sledku jakéhokoli takového nasazení nebudete moci p?íslu?né pou?ívat ?e?ení nebo za?ízení (nebo některé funkce za?ízení), dokud nebude aktualizace zcela nainstalována nebo aktivována. Ka?dá aktualizace bude pova?ována za sou?ást ??e?ení“ pro v?echny ú?ely podle tohoto ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat ur?ité funk?ní prvky a funkce daného ?e?ení, p?ípadně mohou ?e?ení úplně nahradit a obsah, funk?ní prvky a funkce aktualizací ?e?ení jsou zcela na uvá?ení prodejce. Prodejce není povinen vám nabízet mo?nost odmítnout nebo odlo?it aktualizace, ale chcete-li mít z daného ?e?ení maximální u?itek, je t?eba, abyste stahovali v?echny dostupné aktualizace a povolovali jejich instalaci nebo aktivaci. Prodejce také m??e pro konkrétní ?e?ení p?estat poskytovat podporu, dokud nep?ijmete a nenainstalujete nebo neaktivujete v?echny aktualizace. Prodejce zcela dle svého uvá?ení ur?í, kdy a?zda jsou aktualizace vhodné, p?i?em? není povinen vám jakékoli aktualizace poskytovat. Prodejce m??e dle vlastního uvá?ení p?estat poskytovat aktualizace pro jinou verzi ?e?ení, ne? je nejaktuálněj?í verze, nebo aktualizace podporující pou?ívání ?e?ení spolu s jakymikoli verzemi opera?ních systém?, e-mailovych program?, prohlí?e?? a dal?ího softwaru, s nimi? má ?e?ení fungovat.

4. Vlastnická práva

4.1. ?e?ení a dokumentace jsou du?evním vlastnictvím prodejce a jsou chráněny p?íslu?nymi zákony o autorskych právech, ustanoveními mezinárodních smluv a dal?ími p?íslu?nymi zákony státu, ve kterém je ?e?ení pou?íváno. Struktura, uspo?ádání a po?íta?ovy kód ?e?ení a firmwaru jsou cenná obchodní tajemství a d?věrné informace prodejce. Pokud poskytnete prodejci nějaké komentá?e nebo návrhy tykající se ?e?ení, udělujete mu právo a licenci si tyto komentá?e a návrhy ponechat a pou?ít je k jakémukoli ú?elu u svych aktuálních nebo budoucích produkt? ?i slu?eb, a to bez dal?í odměny a bez va?eho schválení takového ponechání nebo u?ití.

4.2. Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, dr?ení a pou?ívání ?e?ení vám neposkytuje ?ádná práva nebo nárok na práva du?evního vlastnictví na ?e?ení nebo dokumentaci. Prodejce si vyhrazuje ve?kerá práva na ?e?ení a dokumentaci v?etně v?ech souvisejících autorskych práv, patent?, práv na obchodní tajemství, ochrannych známek a ostatních práv du?evního vlastnictví.

5. Omezení

5.1. ?e?ení ani dokumentaci nesmíte kopírovat ani pou?ívat jinak, ne? je uvedeno v ?lánku 2 tohoto ujednání. Nesmíte provádět tyto ?innosti ani umo?nit t?etím stranám, aby prováděly tyto ?innosti:

5.1.1. pou?ívat jakykoli autoriza?ní kód, ?íslo licence, kombinace u?ivatelského jména/hesla nebo jiného aktiva?ního kódu nebo ?ísla, poskytnutého prodejcem v souvislosti s jakymkoli ?e?ením (?Aktiva?ní kód“) na nebo pro vět?í po?et za?ízení, ne? je uvedeno v platnych podmínkách;

5.1.2. sdílet jakykoli aktiva?ní kód jakékoli straně kromě prodejce a prodejcem ur?enych zástupc?;

5.1.3. nestanoví-li zákon vyslovně jinak: (i) provádět zpětnou analyzu, rozkládat, dekompilovat, p?ekládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat jakékoliv ?e?ení nebo jakoukoli ?ást ?e?ení (v?etně jakychkoli souvisejících signatur ?kodlivého kódu a bě?né detekce ?kodlivého kódu); nebo (ii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat jakékoliv ?e?ení (v?etně jakychkoli souvisejících signatur ?kodlivého kódu a bě?né detekce ?kodlivého kódu); ??kodlivy kód“ znamená jakykoli kód, vlastnost, rutinu nebo za?ízení ur?ené nebo navr?ené aby automaticky, nebo p?i ur?ité události, nebo p?i provedení ?i neprovedení ur?ité akce, nebo na pokyn ?i pod kontrolou jakékoli osoby nebo subjektu: (a) naru?í provoz jakéhokoli softwaru, slu?by, za?ízení, majetku, sítě nebo dat; (b) zp?sobí, ?e jakykoli software, slu?ba, za?ízení, majetek, sí? nebo data budou zni?eny, pozměněny, vymazány, po?kozeny nebo jinak naru?eny nebo bude zhor?en jejich provoz; nebo (c) umo?ní jakékoli osobě nebo subjektu p?ístup, p?evzetí kontroly, zni?ení, změnu, vymazání, po?kození nebo jiné naru?ení ?i zhor?ení provozu jakékoli ?ásti softwaru, slu?by, za?ízení, majetku, sítě nebo dat, a jakykoli po?íta?ovy virus, ?erv, trap door, back door, ?asová bomba, ?kodlivy program nebo mechanismus, jako je softwarovy zámek nebo rutina pro kontrolu hesel, kontrolu sériového ?ísla CPU, ?asovou závislost nebo jakykoli jiny kód ur?eny k aktivitám popsanym v této definici (v?etně applet? jazyka Java, ovládacích prvk? ActiveX, skriptovacích jazyk?, zásuvnych modul? prohlí?e?e nebo obsahu s posunem);

5.1.4. nestanoví-li distribu?ní smlouva, smlouva o p?edprodeji nebo jiná smlouva mezi vámi a prodejcem nebo jinym ?lenem skupiny prodejce jinak: publikovat, p?edprodávat, distribuovat, vysílat, p?edávat, sdělovat, p?evádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicenci na jakékoli ?e?ení;

5.1.5. nestanoví-li tato smlouva (v?etně ?lánk? 13.2, 13.5 a 13.7) platné podmínky nebo jiné ujednání mezi vámi a prodejcem nebo jinym ?lenem skupiny prodejce jinak: pou?ívat jakékoli ?e?ení ke správě vybavení t?etí strany nebo povolit jakékoli t?etí straně p?ístup k nebo pou?ití jakéhokoli ?e?ení na bázi servisního st?ediska, sdílení ?asu, slu?by p?edplatného nebo poskytovatele aplika?ních slu?eb nebo podobné;

5.1.6. pou?ívat jakékoli ?e?ení k poskytování nebo tvorbě produktu nebo slu?by, která by byla konkurencí ?e?ení;

5.1.7. pou?ívat nebo se sna?it pou?ívat jakékoli ?e?ení k: (i) nahrávání, stahování, streamování, p?ená?ení, kopírování nebo ukládání jakychkoli informací, údaj?, materiál? nebo se ú?astnit nebo asistovat p?i jakékoli aktivitě, která by mohla: (A) poru?ovat práva du?evního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli t?etí strany; (B) obsahovat jakykoli nezákonny, ?kodlivy, ohro?ující, zneu?ívající, hanlivy nebo jinak ne?ádoucí materiál jakéhokoli druhu, (C) po?kodit nebo pokusit se ublí?it ostatním; (D) mít potenciál podněcovat nebo vytvá?et chování, které je protiprávní, ?kodlivé, vyhro?ující, hanlivé, obtě?ující, obtě?ující, hanlivé, urá?livé, vulgární, obscénní, invazivní v??i soukromí jiného, nenávistné nebo rasově, etnicky, nábo?ensky nebo sexuálně diskrimina?ní nebo jinak nevhodné; (E) propagovat nebo poskytovat instruktá?ní informace o nezákonnych ?innostech, podporovat fyzickou újmu nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo podporovat jakykoli ?in krutosti v??i zví?at?m; (F) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinym zp?sobem zkreslovat va?i p?íslu?nost k osobě nebo subjektu; nebo (G) napomáhat jakémukoli podvodu, podvodu nebo kráde?i; nebo (H) po?kozovat, zakazovat nebo zhor?ením provozu, získat nebo pokusit se získat neoprávněny p?ístup, p?evzetí, u?ívání, kopírování, změny nebo zni?ení jakéhokoli majetku, za?ízení, softwaru, slu?eb, sítí nebo dat, v?etně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo porazit brány firewall, password protection nebo jiné ochrany informací nebo kontroly jakékoli povahy; (ii) jakymkoli zp?sobem poru?ovat platné místní, národní nebo mezinárodní právo nebo na?ízení; (iii) fal?ovat hlavi?ky nebo jinak manipulovat s identifikátory, aby se zakryl p?vod jakéhokoli obsahu p?ená?eného pomocí ?e?ení; (iv) nahrávat, posílat, zasílat e-mailem nebo jinak p?edávat nevy?ádanou nebo neautorizovanou reklamu, propaga?ní materiály, ?nevy?ádanou po?tu“, ?spam“, ??etězové dopisy“ nebo ?pyramidové schémata“; nebo (v) shroma??ovat nebo uchovávat osobní údaje bez vědomí a vyslovného souhlasu subjektu údaj?;

5.1.8. po?kozovat, blokovat nebo zhor?ovat fungování nebo získat nebo se pokusit získat neautorizovany p?ístup k jakémukoli ?e?ení nebo majetku, za?ízením, softwaru, slu?bám, sítím nebo údaj?m, ke kterym je p?ipojeno nebo s nimi interoperuje takové ?e?ení, nebo k jakémukoli obsahu nebo údaj?m, ulo?enym, zp?ístupněnym nebo doru?enym pomocí takového ?e?ení jakymkoli zp?sobem v?etně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo porazit brány firewall, password protection nebo jakékoli jiné metody zabezpe?ení nebo kontroly jakékoli povahy;

5.1.9. testovat nebo srovnávat, sdílet nebo zve?ejňovat vysledky testování a srovnávání jakéhokoli ?e?ení bez p?edchozího psaného souhlasu prodejce; nebo

5.1.10. prolomit nebo obejít, pokusit se prolomit nebo obejít, nebo autorizovat nebo asistovat jakékoli t?etí straně p?i prolomení nebo obcházení kontrol pou?ití kopií jakéhokoli ?e?ení; nebo

5.1.11. poru?ovat zásady prodejce tykající se p?ijatelného pou?ívání jeho ?e?ení (?Podmínky p?ijatelného pou?ívání“), které m??ete nalézt zde. Pokud a v p?íslu?ném rozsahu, v jakém budou tato smlouva a zásady p?ijatelného pou?ití v rozporu, bude rozhodující více omezující ustanovení.

5.2. Některá ?e?ení mohou vám nebo jinému u?ivateli udělit oprávnění pro správu, která mohou správci mimo jiné umo?nit, aby monitoroval jiná za?ízení a/nebo stav nasazenych ?e?ení na jinych za?ízeních, nap?íklad v?etně stavu období p?edplatného, zpráv daného ?e?ení ?i aktualizací. Prohla?ujete a zaru?ujete se, ?e budete tato oprávnění správce vyu?ívat pouze ve vztahu k za?ízením a ?e?ením, u nich? jste k tomu ?ádně oprávněni, a za ?ádnym jinym ú?elem. Dále prohla?ujete a?zaru?ujete se prodejci, ?e: i) máte v?echna pot?ebná oprávnění p?ijmout toto ujednání a?instalovat nebo pou?ívat ?e?ení na za?ízeních jménem vlastník? a?u?ivatel? těchto spravovanych za?ízení a?ii) toto ujednání tímto p?ijímáte jménem: A) v?ech takovych vlastník? a?u?ivatel? těchto spravovanych za?ízení a?B) svym vlastním.

5.3. Některá ?e?ení vám mohou umo?nit zve?ejňovat nebo sdílet obsah, ktery jste vytvo?ili nebo získali z jinych zdroj? (dále jen ?U?ivatelsky obsah“). Z?stávají vám ve?kerá práva du?evního vlastnictví, je? vám ji? nále?ejí podle platnych právních p?edpis? k u?ivatelskému obsahu, ktery prost?ednictvím ?e?ení zve?ejňujete nebo sdílíte, s vyhradou práv, licencí a dal?ích podmínek tohoto ujednání, v?etně p?ípadnych základních práv jinych osob k u?ivatelskému obsahu, ktery pou?íváte nebo upravujete. V?em ?len?m skupiny prodejce udělujete nevylu?né, neomezené, bezpodmíne?né, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na pou?ívání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, dal?í prodej, udělování sublicencí (prost?ednictvím několika úrovní), úpravy, p?izp?sobení, zobrazování, ve?ejné provádění, p?enos, zve?ejňování, vysílání, p?eklad, vytvá?ení odvozenych děl a jakékoli dal?í vyu?ívání u?ivatelského obsahu, ktery zve?ejňujete nebo sdílíte prost?ednictvím ?e?ení (a z něj odvozenych děl), nebo jakékoli jeho ?ásti, a?to vylu?ně za tím ú?elem, aby vám mohla byt poskytována ?e?ení podle této smlouvy. P?i ka?dém odeslání nebo sdílení u?ivatelského obsahu prohla?ujete a?zaru?ujete se v?em ?len?m skupiny prodejce, ?e jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě ?i jurisdikci, kde máte bydli?tě, a?jste rodi?em ?i opatrovníkem nebo máte v?echna pat?i?ná svolení rodi?e ?i opatrovníka ka?dého nezletilého dítěte, které je zobrazeno ve vámi odesílaném u?ivatelském obsahu nebo k?němu p?ispělo, a??e ve vztahu k?tomuto u?ivatelskému obsahu platí, ?e: i) jste jedinym autorem a vlastníkem práv du?evního vlastnictví a dal?ích práv k u?ivatelskému obsahu nebo máte legální právo u?ivatelsky obsah odeslat a?sdílet a?udělit ka?dému ?lenu skupiny prodejce právo pou?ívat jej v souladu s ?lánkem 5.3, a?to ani? by kterémukoli ?lenu skupiny prodejce vznikala povinnost získat svolení t?etí strany a ani? by mu vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, ii)?u?ivatelsky obsah je p?esny, iii)?u?ivatelsky obsah neporu?uje, a?s?ohledem na pou?ití povolená v?em ?len?m skupiny prodejce uvedená v?tomto ujednání, ani nebude poru?ovat práva du?evního vlastnictví nebo jiná práva t?etích stran a iv)?u?ivatelsky obsah nebude poru?ovat toto ujednání a nezp?sobí ?ádné osobě ?kodu ?i újmu.

6. Omezená záruka; odmítnutí a?vylou?ení odpovědnosti

6.1. V souladu se zbyvajícím zněním ?lánku 6 se prodejce zaru?uje, ?e ?e?ení bude fungovat nebo bude prováděno v zásadě v souladu s?dokumentací po dobu 30 dn? od va?eho nabytí ?e?ení. Chcete-li uplatnit reklamaci, ?i?te se postupem, ktery stanovil zdroj, od něj? jste dané ?e?ení získali. Pokud ?e?ení nebude fungovat v souladu s dokumentací, úplnou a?vyhradní odpovědností v?ech ?len? skupiny prodejce a jeho partner? a va?ím vyhradním prost?edkem nápravy ve spojení s?touto zárukou bude, dle volby prodejce, bu?: (i) nahrazení ?e?ení, nebo (ii) vrácení ?e?ení s náhradou poměrné ?ásti p?edplatného zaplaceného za zbyvající nebo nevyu?itou ?ást období p?edplatného. Tato záruka se vztahuje pouze na p?vodně dodané ?e?ení, nikoli na: i) aktualizace, ii) vady zp?sobené kombinací, provozem nebo pou?íváním ?e?ení s: (A) softwarem, hardwarem ?i jinymi materiály neposkytovanymi prodejcem, nebo (B) za?ízeními, softwarem ?i jinymi materiály, které neodpovídají po?adavk?m prodejce uvedenym v dokumentaci.

6.2. S VYJIMKOU ZNěNí V ?LáNKU 6.1 TOHOTO UJEDNáNí ?LENOVé SKUPINY PRODEJCE A PARTNE?I PRODEJCE NEZARU?UJí VYKON NEBO VYSLEDKY, KTERYCH POU?íVáNíM ?E?ENí NEBO DOKUMENTACE DOSáHNETE. S VYJIMKOU ZNěNí V ?LáNKU 6.1 TOHOTO UJEDNáNí JE ?E?ENí POSKYTOVáNO ?TAK, JAK JE“ A ?LENOVé SKUPINY PRODEJCE A PARTNE?I PRODEJCE NEPOSKYTUJí ?áDNé VYSLOVNé ANI P?EDPOKLáDANé ZáRUKY NEBO PODMíNKY A V MAXIMáLNíM MO?NéM ROZSAHU POVOLENéM ZáKONEM ODMíTAJí VE?KERé ZáRUKY A PODMíNKY P?EDPOKLáDANé ZáKONEM, OBY?EJOVYM PRáVEM, JUDIKATUROU NEBO JINOU PRáVNí TEORIí, MIMO JINé V?ETNě P?EDPOKLáDANYCH ZáRUK NEBO PODMíNEK NEPORU?OVáNí PRáV T?ETíCH OSOB, VLASTNICKéHO NáROKU, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNé KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRéTNí ú?EL. PRODEJCE NEZARU?UJE, ?E JAKéKOLI ?E?ENí BUDE FUNGOVAT NEP?ERU?OVANě ?I BEZCHYBNě, ?E BUDE FUNGOVAT SPRáVNě V JAKéMKOLI ZA?íZENí NEBO S JAKOUKOLI KONKRéTNí KONFIGURACí HARDWARU A/NEBO SOFTWARU ANI ?E ZAJISTí úPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANYCH DAT A INFORMACí ?I OBSAHU ULO?ENYCH NEBO P?ENá?ENYCH PO INTERNETU.

6.3. BEZ OHLEDU NA JAKéKOLI JINé USTANOVENí TéTO SMLOUVY JSOU V?ECHNA ?E?ENí, KTERá JSOU POSKYTOVANá ZDARMA (V?ETNě ?E?ENí POSKYTOVANéHO JAKO ?BEZPLATNé“, ?ZKU?EBNí“ NEBO ?BETA“ ?E?ENí), POSKYTOVáNA ?TAK JAK JSOU“, ?SE V?EMI VADAMI“ A ?DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKYCHKOLI ZáRUK A PODPORY ?I DAL?íCH SLU?EB PRODEJCE.

6.4. PRODEJCE ANI ?áDNé SPOLE?NOSTI, KTERé PRODEJCE ?íDí, JSOU JíM ?íZENY NEBO JSOU ?íZENY SPOLE?Ně S PRODEJCEM STEJNYM SUBJEKTEM (SOUHRNNě ?SKUPINA PRODEJCE“), ANI JEJICH ZáSTUPCI, POSKYTOVATELé LICENCE, P?EDSTAVITELé, DODAVATELé, DISTRIBUTO?I, PRODEJCI, MOBILNí OPERáTO?I, PROST?EDNICTVíM JEJICH? SíTě NEBO SYSTéM? JE JAKéKOLI ?E?ENí POSKYTOVáNO, ANI OSTATNí OBCHODNí PARTNE?I KTERéHOKOLI ?LENA SKUPINY PRODEJCE (SOUHRNNě ?PARTNE?I PRODEJCE“) V?MAXIMáLNí Mí?E POVOLENé P?íSLU?NYMI ZáKONY NEPONESOU ODPOVěDNOST V??I VáM ?I T?ETíM STRANáM ZA:

6.4.1. ?áDNé NEP?íMé, NáSLEDNé, VEDLEJ?í, SANK?Ní, ZVLá?TNí ?I EXEMPLáRNí ?KODY NEBO OD?KODNěNí, BEZ OHLEDU NA P?í?INU ?I POJETí ODPOVěDNOSTI;

6.4.2. ?KODY, KTERé VZNIKNOU V?D?SLEDKU ZTRáTY OBCHODNíCH P?íLE?ITOSTí, ZISKU ?I VYNOS?, ZTRáTY SOUKROMí, NEMO?NOSTI POU?íVAT ZA?íZENí NEBO ?E?ENí (MIMO JINé V?ETNě DANéHO ?E?ENí), ZBYTE?NYCH VYDAJ?, NáKLAD? NA OPAT?ENí NáHRADY NEBO VYMěNU ZBO?í, SLU?EB NEBO DIGITáLNíCH PRODUKT?, P?ERU?ENí PODNIKáNí, NEOPRáVNěNéHO ZP?íSTUPNěNí NEBO ZTRáTY (V?ETNě PO?KOZENí, DEGRADACE NEBO NEDOSTUPNOSTI) DAT ?I INFORMACí JAKéKOLI POVAHY (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NěKTERé Z?VY?E UVEDENYCH ZTRáT, ?KOD, NáKLAD? NEBO VYDAJ? P?EDSTAVUJí P?íMé NEBO NEP?íMé ZTRáTY ?I ?KODY); NEBO

6.4.3. JAKéKOLI JINé PENě?Ní I?NEPENě?Ní ZTRáTY ?I ?KODY, KE KTERYM DOJDE V?SOUVISLOSTI S?TíMTO SMLOUVOU ?I ?E?ENíM POSKYTOVANYM PODLE TéTO SMLOUVY,

A?TO ANI V?P?íPADě, ?E ?LEN SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNER PRODEJCE BYL NA MO?NOST VZNIKU TAKOVYCH ZTRáT NEBO ?KOD UPOZORNěN. ANI? BY TíM BYLA DOT?ENA P?íPADNá OPA?Ná USTANOVENí TéTO SMLOUVY, ?áDNY ?LEN SKUPINY PRODEJCE ANI PARTNER PRODEJCE NEPONESE V??I VáM ANI ?áDNé JINé T?ETí STRANě ODPOVěDNOST ZA ?áDNé ZTRáTY ANI ?KODY (P?íMé ?I NEP?íMé) ZA NEOPRáVNěNY P?íSTUP ?I JAKéKOLI PO?KOZENí, DEGRADACI, NEDOSTUPNOST, VYMAZáNí, KRáDE?, ZNI?ENí, POZMěNěNí, VYZRAZENí ?I ZTRáTU DAT, INFORMACí NEBO OBSAHU P?ENá?ENYCH, OBDR?ENYCH ?I ULO?ENYCH PROST?EDNICTVíM ?E?ENí NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM BEZ OHLEDU NA P?í?INU. V?MAXIMáLNíM ROZSAHU POVOLENéM ZáKONEM CELKOVá ODPOVěDNOST ?LENA SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNERA PRODEJCE V??I VáM NEBO JAKéKOLI T?ETí STRANě ZA JAKOUKOLI ZTRáTU NEBO ?KODU VZNIKLOU V?D?SLEDKU JAKéHOKOLI ?E?ENí, P?EDPLATNéHO NEBO TOHOTO UJEDNáNíM ?I VE SPOJENí S?NíM V??áDNéM P?íPADě NEP?ESáHNE VY??í Z?TěCHTO ?áSTEK: (I) ?áSTKU PěTI AMERICKYCH DOLAR? (5,00?USD), A (II) ?áSTKU P?EDPLATNéHO, KTERé JSTE ZAPLATILI ZA 12?BEZPROST?EDNě P?EDCHáZEJíCíCH MěSíC? OBDOBí P?EDPLATNéHO.

6.5. VYLOU?ENí A?OMEZENí ODPOVěDNOSTI ?LEN? SKUPINY PRODEJCE A?PARTNER? PRODEJCE OBSA?ENá V?TéTO SMLOUVě NEOMEZUJí ANI NEVYLU?UJí JEJICH POTENCIáLNí ODPOVěDNOST ZA:

6.5.1. úMRTí, úJMU NA ZDRAVí OSOB NEBO PODVODNé JEDNáNí P?EKRA?UJíCí ROZSAH POVOLENY P?íSLU?NYMI ZáKONY A

6.5.2. ZáLE?ITOSTI, KTERé NESMí BYT JINAK ZE ZáKONA OMEZENY NEBO VYLOU?ENY.

7. Soukromí; zpracování osobních A JINYCH informací

7.1. Pojem ?údaje“ má v tomto ustanovení a v zásadách ochrany soukromí tento vyznam: (a) informace, které poskytnete prodejci, jinému ?lenovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce v pr?běhu objednání ?e?ení, v?etně va?eho jména, faktura?ní adresy (v?etně po?tovního směrovacího ?ísla), e-mailové adresy, telefonního ?ísla, ?ísla platební karty nebo ú?tu, ově?ovacího kód platební karty nebo ú?tu, data vydání platební karty a data vypr?ení platnosti, hesla, které jste zvolili pro sv?j ú?et u prodejce nebo jiného ?lena skupiny prodejce, a dal?ích faktura?ních údaj? dle definice v zásadách ochrany soukromí prodejce (?Zásady ochrany soukromí“, které naleznete zde) (souhrnně ?Transak?ní údaje“); (b) informace, které prodejce, dal?í ?len skupiny prodejce nebo partner prodejce shromá?dí v pr?běhu zpracování a plnění va?ich objednávek ?e?ení, v?etně informací o zna?ce, modelu, opera?ním systému a dal?ích identifika?ních podrobnostech va?eho za?ízení, poskytovatele internetovych slu?eb, adresu va?eho internetového protokolu (IP); a (c) informace o va?í instalaci a pou?ívání ?e?ení (souhrnně (b) a (c) se v zásadách ochrany soukromí ozna?ují jako ?údaje o slu?bách“).

7.2. Povolujete prodejci, jinému ?lenovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce pou?ít va?e údaje pro ú?ely popsané v zásadách ochrany soukromí. Berete na vědomí, ?e takové pou?ití va?ich údaj? zahrnuje zpracování a plnění va?ich objednávek p?edplatného, zlep?ování ?e?ení a poskytování informací vám informací o ?e?ení, které máte p?edplacené, a nabízení vám jinych ?e?ení. Berete na vědomí, ?e prodejce nebo jiny ?len skupiny prodejce m??e sdílet va?e údaje s partnery prodejce jako nap?íklad poskytovateli e-commerce platformy a zpracovateli plateb, dodavateli, poskytujícími vám podporu, slu?by a ?e?ení jménem prodejce a poskytovateli, poskytujícími prodejci nebo ?lenovi skupiny prodejce analyzy o nákupech a o chybách ?e?ení. Také berete na vědomí, ?e prodejce nebo ?len skupiny prodejce m??e sdílet údaje, které jsou anonymizované a agregované t?etími stranami kv?li analyze trend?.

8. Ukon?ení

8.1. Toto ujednání bude okam?itě ukon?eno, pokud poru?íte kteroukoli povinnost obsa?enou v tomto něm (v?etně poru?ení povinností v ?láncích 2, 5 nebo 10), co? zp?sobí odnětí v?ech práv, je? p?ípadně máte na získání aktualizací nebo vrácení poměrné ?ásti p?edplatného zaplaceného za zbyvající nebo nevyu?itou ?ást období p?edplatného. Prodejce si v?p?ípadě va?eho poru?ení kterékoli povinnosti obsa?ené v tomto ujednání, které by mělo nep?íznivy dopad na ?lena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, vyhrazuje právo na libovolné dal?í prost?edky nápravy dostupné podle zákona. Vylou?ení a?omezení odpovědnosti ?len? skupiny prodejce a?partner? prodejce obsa?ená v?tomto ujednání z?stávají v?platnosti i?po ukon?ení tohoto ujednání.

8.2. Prodejce m??e zasláním oznámení kdykoli okam?itě toto ujednání ve vztahu k jakémukoli ?e?ení nebo v?em ?e?ením ukon?it a úplnou a vyhradní odpovědností v?ech ?len? skupiny prodejce a v?ech partner? prodejce a vá? vylu?ny prost?edek nápravy ve spojení s tímto ukon?ením bude omezen na vrácení poměrné ?ásti p?edplatného zaplaceného za zbyvající nebo nevyu?itou ?ást období p?edplatného. Od data ú?innosti takového ukon?ení ji? nebudete oprávněni pou?ívat ?ádné dot?ené ?e?ení a dokumentaci.

9. Omezená práva vlády USA

V?echna ?e?ení p?edstavují ?komer?ní polo?ky“ ve smyslu definice v?48?CFR, oddíl 2.101, zahrnující ?komer?ní po?íta?ovy software“ a ?dokumentaci ke komer?nímu po?íta?ovému softwaru“ ve smyslu pou?ití těchto pojm? v?48?CFR, oddíl?12.212. V souladu s 48?CFR, oddíl?12.212, a?48?CFR, oddíl 227.7202-1 a? 227.7202-4 jsou tato ?e?ení a související dokumentace poskytovány k pou?ívání koncovym u?ivatel?m ze skupiny vládních institucí USA pouze v rozsahu práv, která jsou v tomto ujednání udělena v?em ostatním koncovym u?ivatel?m. Pou?itím těchto ?e?ení a související dokumentace vyjad?uje vládní instituce USA souhlas s tím, ?e po?íta?ovy software a dokumentace k?po?íta?ovému softwaru je komer?ní, a p?ijímá práva a omezení uvedená v tomto ujednání.

10. Kontrola vyvozu

Jste povinni dodr?ovat v?echny p?íslu?né zákony USA a mezinárodní právní p?edpisy upravující vyvoz a zpětny vyvoz ?e?ení, v?etně p?edpis? správního ú?adu pro vyvoz USA, a omezení tykající se koncového u?ivatele, koncového pou?ití a místa ur?ení vydaná vládou USA a dal?ími vládami. Ani? by tím byla dot?ena obecnost vy?e uvedeného, prohla?ujete, zaru?ujete a?zavazujete se, ?e: i) nejste uvedeni na seznamu zamítnutych osob, seznamu neově?enych osob, seznamu subjekt?, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázanych osob ani jinych seznamech zve?ejňovanych vládou USA, a ii) nebudete ?ádné ?e?ení pou?ívat, vyvá?et nebo zpětně vyvá?et na území ?i místa ur?ení ani spole?nostem ?i jednotlivc?m, kte?í poru?ují embarga nebo obchodní sankce USA ?i Evropské unie. V?echny ?leny skupiny prodejce od?kodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za ve?keré nároky, ?aloby nebo soudní ?ízení a ve?keré ?kody, závazky, náklady a?vydaje, které vzniknou v d?sledku va?eho nedodr?ení tohoto ?lánku 10.

11. Závazná rozhod?í dohoda a?z?eknutí se skupinové ?aloby

11.1. ?lánek 11 se vztahuje na jakykoli spor ohledně jakéhokoli ?e?ení, p?edplatného ?e?ení nebo tohoto ujednání, ktery se tyká vás a prodejce. ?Sporem“ se pro ú?ely ?lánku 11 rozumí jakykoli spor, ?aloba nebo jiná p?e bez ohledu na konkrétní p?edmět(y) sporu (tj. zahrnuje – kromě jinych potenciálních p?edmět? sporu nebo právních základ? – ?aloby pro poru?ení smlouvy, uvedení v?omyl, podvod, od?kodnění, ob?anskoprávní odpovědnost (v?etně nedbalosti) a poru?ení zákona ?i na?ízení).

11.2. Dojde-li ke sporu, musíte prodejci zaslat oznámení o?sporu. Jedná se o?písemné prohlá?ení, ve kterém jsou uvedeny va?e jméno, adresa a?kontaktní údaje, d?vody vzniku sporu a?po?adovaná náprava. Oznámení o?sporu je prodejci t?eba zaslat e-mailem na adresu [email protected] (jako p?edmět uve?te: Section 11 Notice of Dispute Under EULA).

11.3. VE?KERá SOUDNí NEBO JINá ?íZENí PRO ?E?ENí SPORU BUDOU PROBíHAT VYLU?Ně JEDNOTLIVě. NEBUDETE ?áDAT O?PROJEDNáNí SPORU JAKO SKUPINOVé ?ALOBY, ?ALOBY SOUKROMé STRANY VE VE?EJNéM ZáJMU ANI V?JAKéMKOLI JINéM ?íZENí, V?JEHO? RáMCI BY NěKTERá STRANA JEDNALA JAKO ZáSTUPCE NEBO PODáVALA NáVRH, ABY TAK MOHLA JEDNAT. ROZHOD?í ANI JINé ?íZENí NEBUDE SLOU?ENO S?JINYM BEZ P?EDCHOZíHO PíSEMNéHO SOUHLASU V?ECH STRAN V?ECH DOT?ENYCH ROZHOD?íCH ?I JINYCH ?íZENí.

11.4. Pokud spor s prodejcem nevy?e?íte neformálním jednáním, bude dal?í ?e?ení sporu probíhat vylu?ně prost?ednictvím závazného rozhod?ího ?ízení v?souladu s?federálním zákonem USA o rozhod?ím ?ízení (Federal Arbitration Act (?FAA“), 9?U.S.C. §?1 et seq. a hmotné zákony státu New York (bez ohledu na volbu princip? zákon?)). S vyjimkou ustanovení v ?lánku 11.5 ní?e se vzdáváte ú?astnit se v?ech spor? p?ed soudcem nebo porotou (nebo práva ú?astnit se soudního sporu jako ?len strany nebo t?ídy) . Místo toho budou v?echny spory ?e?eny nestrannym rozhodcem, jeho? rozhodnutí bude kone?né, s vyjimkou omezeného práva na soudní revizi v souladu se zákonem FAA. Rozhod?í nález m??e vykonat jakykoli soud p?íslu?ny pro strany.

11.5. Na po?adavek rozhod?ího ?ízení v ?lánku 11 se vztahují následující vyjimky:

11.5.1. Jste oprávněni nechat projednat jakykoli spor u?soudu pro drobné ?aloby v?okrese (county) nebo v jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydli?tě, pokud spor splňuje ve?keré po?adavky pot?ebné k?projednání soudem pro drobné ?aloby. Pokud podáte ?alobu u?soudu pro drobné ?aloby, nesete ve?keré soudní poplatky.

11.5.2. Ve?keré spory tykající se údajného zcizení va?eho du?evního vlastnictví nebo du?evního vlastnictví prodejce budou ?e?eny u?soudu.

11.5.3. Pokud jste spot?ebitel a ?ijete v Evropské unii, Norsku, Islandu nebo Lichten?tejnsku, m??ete mít nárok na ?e?ení sporu prost?ednictvím internetové platformy pro ?e?ení spor? online, kterou zalo?ila Evropská komise (?Platforma ODR“). Platforma ODR slou?í ke zprost?edkování mimosoudních ?e?ení spor? mezi spot?ebiteli a obchodníky v Evropské unii, Norsku, na Islandu a?v?Lichten?tejnsku, tykajících se nákupu zbo?í a slu?eb na internetu. Platforma ODR je k?dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. V?echna rozhod?í ?ízení budou vedena organizací American Arbitration Association (dále jen ?AAA”) a?budou se ?ídit ?Pravidly rozhod?ích ?ízení se spot?ebiteli“ (Consumer Arbitration Rules) organizace AAA ú?innymi od 1.?zá?í 2014 v?etně ?Náklad? rozhod?ího ?ízení (v?etně administrativních poplatk? AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) ú?innych od 1.?zá?í 2014 (souhrnně dále jen ?Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních“) a?budou pro ně platit následující ujednání:

11.6.1. Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních upravují ur?ité poplatky, některé jsou stanoveny spot?ebiteli (vám) a?jiné spole?nosti (prodejci). Pokud je vá? nárok 75?000?USD nebo méně, zaplatí prodejce v?echny uvedené poplatky a?náklady, v?etně těch stanovenych spot?ebiteli. Prodejce nesouhlasí s?úhradou ?ádnych dal?ích náklad?. Pokud je vá? nárok vy??í ne? 75?000?USD, budou rozhodné pro?platby Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních.

11.6.2. S?vyjimkou ustanovení ní?e se na jakykoli spor mezi smluvními stranami uplatní Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních AAA. V?souladu s?Pravidlem rozhod?ích ?ízení se spot?ebiteli R-1(e) je v?ak smluvní strana oprávněna nechat ?ádné uplatnění Pravidel rozhod?ích ?ízení posoudit rozhodci, ktery vydá kone?né rozhodnutí. Tato smlouva má p?ednost v?rozsahu, ve kterém je v?rozporu s?Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních. Rozhod?í ?ízení zahájíte pouze v?okrese (county) nebo v jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydli?tě. Rozhod?í ?ízení bude vedeno prost?ednictvím konferen?ního hovoru. Pokud v?ak bude rozhod?í ?ízení vedeno v?souladu s?Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních AAA, má rozhodce (rozhodci) pravomoc rozhodnout na ?ádost smluvní strany o?po?adavku jednání za p?ítomnosti zú?astněnych.

11.6.3. Spolu s prodejcem se zavazujete, ?e vyu?ití organizace AAA k vedení rozhod?ích ?ízení není pova?ováno za sou?ást ujednání mezi smluvními stranami ohledně ?e?ení spor? rozhod?ím ?ízením. Pokud organizace AAA nebude ochotná nebo schopná rozhod?í ?ízení vést, dohodnete se s?prodejcem v?dobré ví?e na jediném rozhodci, ktery rozhodne spor podle Postup? p?i spot?ebitelskych ?ízeních. Pokud se smluvní strany na rozhodci neshodnou, je p?íslu?ny soud oprávněn jmenovat rozhodce, ktery bude jednat v?souladu s?Postupy p?i spot?ebitelskych ?ízeních AAA.

11.6.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení ?lánku 11 vzhledem ke v?em nebo některym ?ástem sporu shledáno nezákonnym, neplatnym ?i nevymahatelnym, pak pouze za těchto okolností budou tyto ?ásti odděleny a spor bude ?e?en podle ostatních ustanovení ?lánku 11 a dal?ích ustanovení ujednání. Pokud bude mít takové oddělení za následek projednání v?ech nebo některych ?ástí sporu u?soudu, mají vyhradní p?íslu?nost u?takovychto soudních jednání soudy okresu New York ve státě New York v?USA. Pro ú?ely těchto soudních ?ízení souhlasíte s?osobní p?íslu?ností soud? v?New Yorku a?nebudete ji napadat a?dále se vzdáváte mo?nosti podat námitku místní nep?íslu?nosti nebo námitku forum non conveniens ?i ?ádat o?p?elo?ení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.

11.7. Pokud jste ?e?ení získali pro jiné ne? osobní pou?ití nebo pou?ití v?domácnosti, rozhod?í ?ízení, v?etně plateb poplatk?, se budou ?ídit Pravidly obchodních rozhod?ích ?ízení organizace AAA (Commercial Arbitration Rules) (?Postupy p?i obchodních ?ízeních“), bez ohledu na odstavce uvedené vy?e v ?lánku 11. Tyto Postupy p?i obchodních ?ízeních se nále?itě pou?ijí pro v?echny spory mezi smluvními stranami a?vy nebudete v??ádném ?ízení navrhovat nic jiného. Nicméně, toto ujednání upravuje ?e?ení spor? v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy p?i obchodních ?ízeních.

12. Obecné

12.1. Oznámení. Prodejce vám m??e kdykoli doru?it oznámení prost?ednictvím elektronické po?ty, vyskakovacího okna, dialogového okna ?i jinymi prost?edky. V některych p?ípadech je ov?em mo?né, ?e oznámení neobdr?íte, dokud nespustíte ur?ité ?e?ení. Ka?dé takové oznámení bude pova?ováno za doru?ené k datu, kdy jej prodejce poprvé zp?ístupní prost?ednictvím ?e?ení, bez ohledu na to, kdy oznámení skute?ně obdr?íte.

12.2. Otázky k?tomuto ujednání. Máte-li jakékoli otázky tykající se této smlouvy nebo chcete prodejce po?ádat o?jakékoli informace, napi?te na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova?1737/1a, Praha?4, PS??140?00, ?eská republika, e-mail: [email protected], tel.: +420?274?005?777 nebo nav?tivte na?e stránky podpory na adrese www.avast.com/support.

12.3. Oddělená ujednání. Pokud jste získali dvě nebo více ?e?ení, i v rámci jedné transakce, nebo jste získali p?edplatné k některému ?e?ení ve více transakcích, mo?ná jste toto Licen?ní ujednání s koncovym u?ivatelem p?ijali vícekrát. P?esto?e p?ijaté podmínky a ujednání mohou byt podobné nebo identické, p?i ka?dém p?ijetí podmínek a?ujednání tohoto Licen?ního ujednání s koncovym u?ivatelem jste uzav?eli jiné a?samostatné ujednání s?prodejcem poskytujícím p?íslu?né ?e?ení.

12.4. Celé ujednání. Toto ujednání p?edstavuje úplné ujednání mezi vámi a?prodejcem tykající se va?eho pou?ívání ?e?ení a dokumentace. Toto ujednání nahrazuje ve?kerá p?edchozí nebo soubě?ná ústní ?i písemná sdělení, návrhy, prohlá?ení a?záruky tykající se va?í instalace nebo pou?ívání ?e?ení ?i dokumentace. Bez ohledu na p?edchozí ustanovení nem??e ?ádná ?ást tohoto ustanovení omezovat ?ádná práva, která vám poskytují platné zákony na ochranu spot?ebitele a dal?í p?íslu?né zákony ve va?í právní jurisdikci, které nelze smluvně odmítnout. Toto ustanovení, p?íslu?né podmínky a dokumentace budou v maximálním pou?itelném rozsahu pova?ovány za konzistentní, v p?ípadě rozporu v?ak mají p?ednost v následujícím po?adí: (i) p?íslu?né podmínky, (ii) toto ujednání, (iii) dokumentace.

12.5. Vyklad. Nadpisy v tomto ujednání nemají vliv na jeho vyklad. Je-li pou?it ur?ity gramaticky rod, vztahuje se vyznam na v?echny gramatické rody. Je-li pou?ito jednotné ?íslo, vztahuje se vyznam i?na mno?né ?íslo a?naopak. Pokud jsou slovo nebo vyraz definovány, mají odpovídající vyznam i?jejich dal?í gramatické tvary. Slovo ?v?etně“ bude vykládáno tak, jako by bylo následováno slovy ?bez omezení“. Ve?keré zmínky o va?em ?pou?ití“ softwaru, ?e?ení nebo aktualizace se vztahují zároveň na va?i instalaci tohoto softwaru, ?e?ení nebo aktualizace (pokud to kontext nevy?aduje jinak). Toto ujednání bylo p?vodně vyhotoveno v anglickém jazyce. A?koli prodejce m??e poskytovat jednu ?i více p?elo?enych verzí tohoto ujednání za ú?elem snaz?ího porozumění, je v p?ípadě konfliktu ?i nejasnosti rozhodující anglické znění ujednání. V?p?ípadě, ?e se p?i soudním ?ízení nebo v?jiné situaci objeví nejednozna?nost nebo otázka záměru ?i vykladu, vylo?í se podmínky tohoto ujednání tak, ?e byly stranami vypracovány spole?ně, a?nevznikne ?ádná právní domněnka ani d?kazní b?emeno zvyhodňující nebo znevyhodňující kteroukoli stranu z d?vodu autorství kterychkoli ustanovení tohoto ujednání.

12.6. Oddělitelnost. Bude-li kterékoli ustanovení tohoto ujednání shledáno nezákonnym, neplatnym ?i nevymahatelnym podle platnych právních p?edpis?, nebude pova?ováno za sou?ást tohoto a zbytek tohoto ujednání bude i nadále platny a?vymahatelny v maximálním rozsahu povoleném p?íslu?nymi právními p?edpisy.

12.7. Nemo?nost plnění. Prodejce nemá odpovědnost za neplnění nebo opo?děné plnění zp?sobené zcela nebo z?ásti vypadkem ve?ejnych slu?eb (v?etně dodávek elekt?iny), vypadkem internetu, poruchami telekomunika?ních nebo IT slu?eb, poruchami telekomunika?ních nebo IT za?ízení, stávkami nebo jinymi pracovněprávními spory (mimo jiné v?etně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu tykajícího se ?len? skupiny prodejce nebo partner? prodejce), vále?nymi akty, teroristickymi ?iny, útoky typu ?odep?ení slu?by“ nebo jinymi útoky na informa?ní technologie ?i jejich naru?ení s?dopadem na některého ?lena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, povodněmi, sabotá?í, po?árem, jinymi p?írodními katastrofami nebo zásahy vy??í moci ?i jinou p?í?inou, kterou ?len skupiny prodejce nebo partner prodejce nemohl p?i vynalo?ení p?imě?ené snahy ovlivnit.

12.8. Z?eknutí se nárok?. Netrvá-li kterákoli strana na p?esném plnění v?ech podmínek, ujednání a?ustanovení tohoto ujednání, nebude to pova?ováno za z?eknutí se ?i vzdání se budoucího dodr?ování tohoto ujednání a?podmínky, ujednání a?ustanovení tohoto ujednání z?stanou platné a?ú?inné v?plném rozsahu. Z?eknutí se jakékoli podmínky tohoto ujednání kteroukoli stranou není ú?inné pro ?ádny ú?el, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno p?íslu?nou stranou. Pokud kterákoli strana promine druhé straně poru?ení kteréhokoli ustanovení tohoto ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného poru?ení ani jako prominutí jinych poru?ení stejného ustanovení nebo jinych ustanovení tohoto ujednání.

12.9. Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v?rámci tohoto ujednání nesmíte postoupit bez p?edchozího písemného svolení prodejce. Prodejce smí toto ujednání kdykoli postoupit podle svého uvá?ení bez va?eho p?edchozího písemného svolení.

12.10. ?ádné oprávněné T?etí Strany. ?ádné vyslovné ani p?edpokládané ustanovení tohoto ujednání nemá za cíl a nebude mít za následek udělení jakéhokoli práva, vyhody nebo nápravného prost?edku libovolné povahy na základě nebo z?d?vodu tohoto ujednání ?ádné osobě kromě vás, ?len? skupiny prodejce a partner? prodejce. Nikdo kromě vás, prodejce a??len? skupiny prodejce nem??e ve spojení s tímto ujednáním podat ?alobu. Prodejce bude mít nárok (nikoli v?ak povinnost) vymáhat v?echna práva, prost?edky nápravy, omezení a?vylou?ení odpovědnosti a?okolnosti vylu?ující protiprávnost kteréhokoli ?lena skupiny prodejce nebo partnera prodejce vyplyvající z tohoto ujednání, v?etně v?ech práv a?prost?edk? nápravy za p?ípadné ztráty, ?kody nebo nároky vzniklé ?lenovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce: i) ve spojení s?va?ím nedodr?ením některé z?podmínek tohoto ujednání, nebo ii) za které jste na základě tohoto ujednání povinni prodejce od?kodnit. ?ádné takové ztráty, ?kody nebo nároky nebudou pova?ovány za nep?ímé, následné ?i vedlej?í ztráty nebo ?kody dle ?lánku 6.4.1. v d?sledku toho, ?e vznikly nebo byli p?ivozeny jinému ?lenovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce namísto prodejce.

12.11. Rozhodné právo. Zákonem upravujícím toto ujednání a jakymkoli spor (jak je definováno v ?lánku 11) bude hmotněprávní právo státu New York v USA, bez ohledu na zásady volby zákon?. Toto ujednání se ne?ídí úmluvou OSN o?smlouvách o?mezinárodní koupi zbo?í, její? pou?ití se vyslovně vylu?uje.

12.12. P?ipojení k?internetu. Některá ?e?ení mohou ke svému fungování vy?adovat aktivní a stabilní p?ipojení k internetu. Proto je va?í odpovědností zajistit, abyste měli v?dy k?dispozici aktivní a?stabilní p?ipojení k?internetu.

12.13. Názvy produkt?. Prodejce m??e p?íle?itostně ?e?ení p?ejmenovat nebo změnit název ?i logo pou?ité u ?e?ení na název ?i logo jiného ?lena skupiny prodejce nebo partnera prodejce. Tyto změny nebudou mít vliv na va?e p?edplatné k ?e?ení, období p?edplatného ani na toto ujednání a nedávají vám právo na ukon?ení p?edplatného k ?e?ení, období p?edplatného nebo tohoto ujednání.

13. Zvlá?tní podmínky

Tyto zvlá?tní podmínky se vztahují na některá ?e?ení. V p?ípadě rozporu mezi těmito zvlá?tními podmínkami a zbytkem ujednání budou mít tyto zvlá?tní podmínky p?ednost ohledně p?íslu?nych ?e?ení.

13.1. Software, slu?by a?dal?í produkty t?etích stran. Některá ?e?ení nabízejí mo?nost získat software, slu?by a dal?í produkty poskytované t?etími stranami. Berete na vědomí, ?e za nabídku plně odpovídá p?íslu?ná t?etí strana a prodejce ne?iní ?ádná prohlá?ení ani neposkytuje ?ádné záruky ohledně těchto nabídek a nenese za ně ?ádnou odpovědnost. Pokud jakékoli takové nabídky t?etích stran získáte nebo budete pou?ívat, budou se na ně a na jejich pou?ití vztahovat v?echna licen?ní ujednání, podmínky pou?ívání, zásady ochrany osobních údaj? a/nebo dal?í podmínky a ujednání vy?adované t?etí stranou.

13.2. Licence poskytovatele ?ízenych slu?eb (MSP). Dany ?lánek 13.2 se vztahuje: (i) v rozsahu, v kterém vám platné podmínky umo?ňují pou?ít CloudCare, Managed Workplace, slu?eb Avast Business, CCleaner Business Edition nebo jiné ?e?ení pro poskytnutí ?ízenych slu?eb (MSP) t?etím stranám; a (ii) na v?echny licence k pou?ití CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Dle pou?ití v ?lánku 13.2:

(a) ?Slu?ba Avast Business“ znamená slu?by HD a/nebo slu?by NOC tak, jak vy?aduje kontext.

(b) ?Zákazník“ znamená t?etí stranu, které poskytujete nebo chcete poskytovat slu?by MSP.

(c) ?Slu?by HD“ znamenají slu?by zákaznické podpory, které vám prodejce nebo jeho dodavatelé jako t?etí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazník? – v obou p?ípadech tak, jak je popsáno v dokumentaci, p?i?em? prodejce m??e dokumentaci p?íle?itostně změnit.

(d) ?Slu?by MSP“ znamenají spravované slu?by, které poskytujete zákazník?m s vyu?itím ?e?ení (v?etně slu?eb Avast Business).

(e) ?Slu?by NOC“ znamenají slu?by vzdáleného monitorování za?ízení a slu?by správy, které prodejce nebo jeho dodavatelé jako t?etí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazník? – v obou p?ípadech tak, jak je popsáno v dokumentaci, p?i?em? prodejce m??e dokumentaci p?íle?itostně změnit.

(f) ?Ujednání o slu?bách“ znamená ujednání mezi vámi a zákazníkem, které mimo jiné jasně popisuje slu?by, na jejich? poskytování jste se se zákazníkem dohodli.

13.2.2. Prodejce vám podle ustanovení tohoto ujednání poskytuje omezenou, nevyhradní, nep?enositelnou licenci na období p?edplatného (bez práva na sublicencování) pro pou?ívání p?íslu?nych ?e?ení (v?etně slu?eb Avast Business Services, CCleaner Business Edition nebo CCleaner Cloud for Business) k poskytování slu?eb MSP zákazník?m.

13.2.3. Prodejce vám bude podle podmínek a ujednání této smlouvy poskytovat ?e?ení (v?etně p?íslu?nych slu?eb Avast Business Services, CCleaner Business Edition nebo CCleaner Cloud for Business) ve prospěch va?ich zákazník?.

13.2.4. Vy budete s?vyhradou podmínek a?ujednání uvedenych v tomto ujednání:

(a) po?adovat, aby: (i) ka?dy zákazník (v?etně vás, pokud to je relevantní), ktery obdr?el ?e?ení, podepsal nebo se jinak zavázal, ?e bude dodr?ovat právě aktuální znění tohoto ujednání, a aby (ii) ka?dy zákazník, se kterym jste se dohodli, ?e mu budete poskytovat ?e?ení, podepsal nebo se jinak zavázal, ?e bude dodr?ovat smlouvu o slu?bách. Ani? by tím byla omezena platnost vy?e uvedeného, Licen?ní ujednání s koncovym u?ivatelem m??ete jménem zákazníka odsouhlasit pouze v p?ípadě, ?e vás k tomu zákazník ve smlouvě o slu?bách nebo jinak vyslovně zmocnil. Smlouva o?slu?bách bude: (i) obsahovat opat?ení, která budou chránit zájmy skupiny prodejce nejméně do té míry jako toto ujednání, a ii) vyslovně opravňovat vás a skupinu prodejce, abyste p?i provozování ?e?ení reprodukovali, p?ená?eli, ukládali a zpracovávali data a informace zákazníka.

(b) stejně jako ve vztahu mezi vámi a prodejcem vyhradně odpovědní za: (i) plnění svych povinností vyplyvajících ze?smlouvy o slu?bách, (ii) zaji?tění toho, ?e vy i v?ichni va?i zákazníci budete dodr?ovat v?echny platné zákony tykající se monitorování zaměstnanc? a dal?ích t?etích stran a jejich za?ízení, (iii) plnění úkol? a?povinností, které vám a?zákazník?m ukládá smlouva, p?íslu?né podmínky a?dokumentace a (iv) ukon?ení poskytování ?e?ení po ukon?ení platnosti p?íslu?né smlouvy o?slu?bách a?odstranění nebo zaji?tění toho, aby zákazník odstranil ?e?ení ze v?ech za?ízení, na kterych je pou?íváno, nebo ?e?ení deaktivoval.

13.3. ?i?tění prohlí?e??. P?i pou?ívání doplňku ?i?tění prohlí?e?? (?BCU“) opravňujete doplněk BCU, aby změnil stávající nastavení va?eho prohlí?e?e na nové nastavení.

13.4. WiFi Finder. Nástroj WiFi Finder umo?ňuje u?ivatel?m pomáhat jinym u?ivatel?m získat p?ístup k?internetu sdílením dat o?bezdrátovych sítích. Pokud se rozhodnete sdílet data o?bezdrátovych sítích s?dal?ími u?ivateli, nesete vyhradní odpovědnost za neporu?ení práv t?etích stran tykajících se těchto bezdrátovych sítí a?v?ech sdílenych dat. ?lenové skupiny prodejce ?ádnym zp?sobem nep?ejímají odpovědnost za va?e dodr?ování podmínek a?ujednání vztahujících se na pou?ívání bezdrátovych sítí nebo sdílenych dat.

13.5. Avast Family Space (prodávany té? jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect).

13.5.1. Produkt Avast Family Space, prodávany té? jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect (?Family Space“) je ur?en pro osobní nekomer?ní pou?ití rodi?i pro ochranu jejich dětí, zákonnymi zástupci pro ochranu jejich svě?enc? nebo pro dospělé pro ochranu jinych dospělych, od nich? získali úplny informovany souhlas. Avast Family Space nesmíte pou?ívat jinak, ne? bylo zamy?leno, a ?lenové skupiny prodejce nep?ejímají odpovědnost za ?ádné neoprávněné nebo nezákonné pou?ití.

13.5.2. Pou?itím produktu Avast Family Space prohla?ujete a?zavazujete se: (i) ?e jste star?í 18 let a (ii) ?e máte oprávnění a tímto poskytujete souhlas se shroma??ováním údaj? pro v?echny osoby, které zahrnete do svého ú?tu Avast Family Space, v?etně v?ech osob mlad?ích 13 let. Berete na vědomí, ?e ?lenové skupiny prodejce budou shroma??ovat, pou?ívat a zp?ístupňovat informace o geografické poloze a dal?í informace nezbytné pro fungování a poskytování funkcí aplikace Avast Family Space.

13.5.3. Berete na vědomí, ?e: (i) vysledky získané z aplikace Avast Family Space, v?etně údaj? a zpráv, nemusí byt p?esné, v?asné nebo spolehlivé; (ii) Avast Family Space nemusí v?dy blokovat ve?kery obsah, ktery pova?ujete za ne?ádoucí nebo ktery chcete blokovat; (iii) Avast Family Space m??e ob?as blokovat obsah, ktery pova?ujete za p?ijatelny, a (iv) vzhledem k tomu, ?e obsah t?etích stran se m??e bez upozornění změnit, prodejce nem??e zaru?it, ?e kategorie obsahu a filtry obsahu budou v?dy aktuálně odrá?et změny obsahu t?etích stran. Pokud jste p?esvěd?eni, ?e Avast Family Space ur?ité stránky nebo slu?by klasifikuje chybně, kontaktujte prodejce zasláním e-mailu na adresu [email protected].

13.6. Mobilní aplikace. Tato ?ást 13.6 se vztahuje na ?e?ení ur?ená pro mobilní za?ízení.

13.6.1. U ?e?ení sta?enych z obchodu Google Play (http://play.google.com) licence udělená v tomto ujednání nahrazuje ve?kerá práva k pou?ívání ?e?ení, která by byla jinak udělena na základě vychozích podmínek pro aplikace sta?ené z obchodu Google Play.

13.6.2. Pro ?e?ení sta?ená z obchodu Apple App Store platí následující podmínky:

(a) Licence udělené v tomto ujednání jsou omezeny na nep?enositelnou licenci na pou?ívání ?e?ení v za?ízení iPhone, iPod Touch nebo jiném za?ízení od spole?nosti Apple, které vlastníte nebo máte v dr?ení, v souladu s pravidly pou?ívání uvedenymi v?podmínkách slu?by Apple App Store, je? jsou k dispozici na webové stránce http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prost?ednictvím dal?ích webovych stránek ?i jinych prost?edk? poskytnutych spole?ností Apple.

(b) Toto ujednání se uzavírá vylu?ně mezi jejími stranami, nikoli se spole?ností Apple. Za ?e?ení a jeho obsah je odpovědny vylu?ně prodejce, nikoli spole?nost Apple.

(c) Spole?nost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k ?e?ení ?ádné slu?by v oblasti údr?by a podpory.

(d) Jestli?e ?e?ení neodpovídá p?íslu?né záruce, m??ete to oznámit spole?nosti Apple, která vám vrátí kupní cenu ?e?ení. V maximální mí?e povolené p?íslu?nymi zákony nebude mít spole?nost Apple ?ádné dal?í závazky ze záruk ve vztahu k??e?ení a ve vztahu mezi vámi, prodejcem a spole?ností Apple je za ve?keré dal?í nároky, ztráty, závazky, ?kody, náklady nebo vydaje, je? lze p?ipsat nedodr?ení jakékoli záruky, odpovědny vylu?ně prodejce.

(e) Prodejce, nikoli spole?nost Apple, odpovídá za ?e?ení jakychkoli va?ich nárok? nebo nárok? t?etích stran ve vztahu k ?e?ení nebo k va?emu vlastnictví ?i pou?ívání tohoto ?e?ení, v?etně: (i) nárok? zalo?enych na odpovědnosti za vyrobek, (ii) nárok? zalo?enych na tom, ?e ?e?ení nesplňuje jakykoli p?íslu?ny zákonny nebo regula?ní po?adavek, a (iii) nárok? vyplyvajících z?právních p?edpis? o?ochraně spot?ebitele ?i podobné legislativy.

(f) V p?ípadě nároku t?etí strany, je? tvrdí, ?e ?e?ení nebo va?e vlastnictví a pou?ívání ?e?ení poru?uje práva du?evního vlastnictví této t?etí strany, nese vylu?nou odpovědnost za vy?et?ování, obhajobu, vyrovnání a?uspokojení takového nároku vyplyvajícího z poru?ení du?evního vlastnictví prodejce, a nikoli spole?nost Apple.

(g) P?i pou?ívání ?e?ení musíte dodr?ovat v?echny p?íslu?né podmínky stanovené t?etí stranou. Nap?íklad v p?ípadě ?e?ení VOIP nesmíte p?i pou?ívání ?e?ení poru?it smlouvu uzav?enou ke slu?bě bezdrátového p?enosu dat.

(h) Spole?nost Apple a její dce?iné spole?nosti jsou oprávněnymi t?etími stranami této smlouvy a va?ím p?ijetím jejich podmínek a?ujednání získává spole?nost Apple právo (a bude se mít za to, ?e p?ijala právo) vymáhat od vás plnění této smlouvy jako oprávněná t?etí strana.

13.6.3. U ?e?ení sta?enych z obchodu Amazon Appstore je spole?nost Amazon oprávněna stanovit ur?ité podmínky pou?ívání pro zákazníky v rámci obchodu Amazon Appstore jako ?Vychozí podmínky EULA“. Takové vychozí podmínky EULA se na vás budou vztahovat, kdy? budete pou?ívat ?e?ení, která zakoupíte v obchodě Amazon Appstore. Ve vychozích podmínkách EULA bude mimo jiné uvedeno, ?e prodejce je poskytovatelem licence k ?e?ení a spole?nost Amazon není smluvní stranou tohoto ujednání. Budou-li vychozí podmínky EULA a?toto ujednání v?rozporu, budou mít v?rozsahu takového rozporu p?ednost vychozí podmínky EULA. Spole?nost Amazon nenese odpovědnost v?souvislosti s?dodr?ováním nebo nedodr?ením vychozích podmínek EULA vámi nebo prodejcem.

13.7. Verze Technician Edition. Podmínky ?lánku 13.7 platí, pokud jste zakoupili ?e?ení ve verzi Technician Edition. Smíte umo?nit technik?m, v?po?tu uvedeném v p?íslu?nych podmínkách, pou?ívat ?e?ení za ú?elem poskytování optimaliza?ních slu?eb a oprav za?ízení vlastněnych vámi (pokud jste zakoupili firemní p?edplatné) nebo t?etími stranami (pokud jste zakoupili p?edplatné pro opravy typu ?break-fix“). Ka?dy technik smí v jednu chvíli nainstalovat ?e?ení pouze na jedno za?ízení a ?e?ení musí ze za?ízení odinstalovat d?íve, ne? ho vrátí jeho majiteli.

13.8. Slu?ba Assurance Plan. Tento ?lánek 13.8 se vztahuje na slu?bu Assurance Plan.

13.8.1. ?Assurance Plan“ ozna?uje slu?bu, v jejím? rámci vám technik prodejce (?Spole?ník”) za samostatné p?edplatné pom??e odstraňovat viry a jiny malware, které napadnou va?e chráněné za?ízení v pr?běhu období p?edplatného. Slu?ba Assurance Plan se prodává spole?ně s ur?itymi antivirovymi ?e?eními prodejce nebo jinymi bezpe?nostními ?e?eními (dále jednotlivě jako ?Bezpe?nostní ?e?ení“) a doplňuje ochranu, kterou nabízí bezpe?nostní ?e?ení.

13.8.2. Pokud po?adujete pomoc prodejce v rámci slu?by Assurance Plan a pokud máte vy a va?e za?ízení nárok na tuto pomoc podle ?lánku 13.8.3, vynalo?í prodejce p?imě?enou snahu, aby vám pomohl odstranit viry nebo jiny malware, které postihnou va?e za?ízení. Tímto potvrzujete, p?ijímáte a souhlasíte s tím, ?e snaha prodejce nemusí byt dosta?ující k odstranění ur?itych vir? nebo jiného malwaru z va?eho za?ízení a ?e prodejce m??e v rámci poskytování slu?by změnit, odstranit nebo po?kodit data ve va?em za?ízení, změnit nastavení za?ízení nebo jinak naru?it jeho správné fungování.

13.8.3. Slu?ba Assurance Plan se vztahuje: (i) pouze na za?ízení, pro které jste zakoupili p?íslu?né bezpe?nostní ?e?ení, a nelze ji p?evést na jiné za?ízení, a (ii) pouze na viry a jiny malware, které postihnou za?ízení během období p?edplatného poté, co jste stáhli a nainstalovali bezpe?nostní ?e?ení do za?ízení, a za podmínky, ?e bezpe?nostní ?e?ení pracovalo s aktuálními malwarovymi definicemi. Prodejce m??e slu?bu Assurance Plan bez p?edchozího upozornění ukon?it, pokud zcela na základě vlastního uvá?ení usoudí, ?e jste si vy?ádali nebo jste obdr?eli slu?bu Assurance Plan pro za?ízení, na které se slu?ba Assurance Plan nevztahuje, ?e jste p?evedli nebo se pokusili p?evést slu?bu Assurance Plan na jinou osobu nebo subjekt nebo jste jinak poru?ili podmínky slu?by Assurance Plan.

13.8.4. Prodejce m??e p?i poskytování podpory v?rámci slu?by Assurance Plan vy?adovat vzdáleny p?ístup k va?emu za?ízení a/nebo m??e vy?adovat, abyste nainstalovali asisten?ní software, a vy v?takovém p?ípadě berete na vědomí a?souhlasíte s?tím, ?e platí ?lánek 13.10. Pokud nem??ete poskytnout nebo neposkytnete vzdáleny p?ístup ke svému za?ízení a/nebo nem??ete provést nebo neprovedete sta?ení a?instalaci asisten?ního softwaru do za?ízení nebo nedodr?íte ostatní pokyny prodejce ?i spole?níka, nebo pokud prodejce rozhodne, ?e va?e za?ízení nemá na podporu v?rámci slu?by Assurance Plan nárok, prodejce tuto slu?bu Assurance Plan neposkytne. Prodejce vás m??e (av?ak není povinen) odkázat na slu?bu, v?jejím? rámci vám prodejce nebo jeho subdodavatel za poplatek poskytnou pomoc.

13.9. Prémiová technická podpora. ?lánek

13.9.1. Spole?ník p?i poskytování prémiové technické podpory vynalo?í p?imě?enou snahu pomoci vám s?problémy, které nastaly, ale vzhledem k?mno?ství a?slo?itosti technologií dostupnych na trhu je mo?né, ?e nebude schopen va?e problémy vy?e?it. M??e jít nap?íklad o?problémy vzniklé v?d?sledku softwarovych nebo hardwarovych chyb, které vyrobce je?tě nevy?e?il, nebo problémy související s?konfigurací za?ízení, které znemo?ní spole?níkovi problém ?ádně diagnostikovat a?vy?e?it, nebo mu to nep?imě?eně znesnadní. Proto tímto berete na vědomí a?souhlasíte s tím, ?e snaha prodejce nemusí vést k vy?e?ení va?ich problém?, nebo ?e problémy nebudou vy?e?eny v?as.

13.9.2. Spole?ník m??e p?i poskytování prémiové technické podpory vy?adovat vzdáleny p?ístup k?va?emu za?ízení a?m??e vy?adovat, abyste nainstalovali asisten?ní software, a vy v?takovém p?ípadě berete na vědomí a?souhlasíte s?tím, ?e platí ?lánek 13.10. Pokud nem??ete poskytnout nebo neposkytnete vzdáleny p?ístup k?va?emu za?ízení a/nebo nem??ete provést nebo neprovedete sta?ení a?instalaci asisten?ního softwaru do za?ízení nebo nedodr?íte ostatní pokyny prodejce ?i spole?níka, nebo pokud prodejce rozhodne, ?e va?e za?ízení nemá na podporu v?rámci p?edplatného prémiové technické podpory nárok, prodejce prémiovou technickou podporu neposkytne.

13.10. Vzdáleny p?ístup; Asisten?ní software

13.10.1. Vzdáleny p?ístup. Prodejce nebo spole?ník m??e p?i poskytování slu?eb Assurance Plan v?rámci prémiové technické podpory, nebo ve spojení s?jinymi slu?bami, pot?ebovat vzdáleně se p?ipojit k?va?emu za?ízení a ovládat je, aby mohl vzniklé potí?e vy?e?it. Ve spojení s?touto relací vzdáleného p?ipojení:

(a) m??e spole?ník pot?ebovat spustit na va?em za?ízení r?zné skripty, provést změny konfigurace, instalovat a?odinstalovat software a provádět dal?í změny za?ízení nebo jeho softwarového nastavení, které jsou zapot?ebí pro vy?e?ení problém?. Berete na vědomí, ?e spole?ník m??e, ale není povinen, nainstalovat a odebrat r?zné softwarové nástroje t?etích stran, pokud to bude pova?ovat za nezbytné p?i ?e?ení vzniklych potí?í. Prvky takového softwaru jsou chráněny právními p?edpisy, v?etně zákon? o?autorskych právech.

(b) Berete na vědomí a?souhlasíte s?tím, ?e pokud spole?níkovi povolíte navázat vzdálené p?ipojení, udělujete tím prodejci (a?partner?m a?smluvním pracovník?m jednajícím jeho jménem) plny nebo omezeny p?ístup k va?emu za?ízení, softwaru a?síti (v?závislosti na konfiguraci za?ízení, softwaru a sítě) a?opravňujete ho k?provedení změn, které jsou popsány vy?e, nebo které vám spole?ník popí?e p?i poskytování ?e?ení. Berete na vědomí a?souhlasíte s?tím, ?e spole?ník, nebo vy sami podle pokyn? spole?níka, m??ete změnit, odstranit, nebo po?kodit software ?i data ve va?em za?ízení, změnit nastavení za?ízení, softwaru nebo sítě, nebo jinak naru?it ?ádné fungování za?ízení, softwaru ?i sítě.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, ?e spole?ník m??e mít p?ístup k jakymkoli informacím ulo?enym ve va?em za?ízení. Spole?níci jsou vy?koleni, aby nep?istupovali k informacím, které nejsou nezbytné k vy?e?ení problém?, se kterymi jste se na ně obrátili. P?esto v?ak musíte z?stat p?ed obrazovkou za?ízení, abyste mohli sledovat postup spole?níka p?i poskytování ?e?ení na va?em za?ízení. Budete mít mo?nost poskytování podpory kdykoli ukon?it upozorněním spole?níka nebo odpojením relace vzdáleného p?ipojení.

13.10.2. Asisten?ní software.

(a) Aby vám mohla byt poskytnuta pomoc v rámci slu?by Assurance Plan, prémiové technické podpory nebo jinych slu?eb, m??e prodejce nebo spole?ník vy?adovat, abyste stáhli a?nainstalovali do za?ízení softwarovy program (?Asisten?ní software“), ktery spole?níkovi umo?ní získat vzdáleny p?ístup k?za?ízení, shroma??ovat informace o za?ízení a jeho ?innosti, diagnostikovat a opravovat problémy a měnit nastavení za?ízení. Je mo?né, ?e bude zapot?ebí také provést ur?ité úkony podle pokyn? prodejce nebo spole?níka.

(b) Pokud vy nebo spole?ník nainstalujete na za?ízení asisten?ní software, m??e tento software:

(i) vy?adovat, abyste ho v?za?ízení aktivovali. Pokud aktiva?ní proces nedokon?íte v??asové lh?tě uvedené spole?níkem nebo asisten?ním softwarem, m??e asisten?ní software p?estat fungovat do té doby, ne? bude aktivace dokon?ena.

(ii) pravidelně komunikovat se servery prodejce (nebo jeho partnera ?i smluvního pracovníka) za ú?elem: (i) zaji?tění poskytnutí v?ech slu?eb a softwaru, na které máte v rámci ?e?ení nárok, (ii) umo?nění okam?itého spu?tění chatu se spole?níkem v rámci ?e?ení, nebo (iii) poskytnutí p?ístupu k ur?itym samoobslu?nym nástroj?m v?rámci ?e?ení.

(iii) byt ve vychozím nastavení v?za?ízení neustále spu?těn a?provádět r?zné úlohy na pozadí, které pomohou za?ízení udr?ovat ve funk?ním stavu. Spu?těny software m??e shroma??ovat r?zné údaje o?va?em za?ízení, jako jsou technické specifikace, informace o?opera?ním systému, sta?eném a/nebo nainstalovaném softwaru, aktualizacích a?upgradech, dostupnosti a?stavu softwaru pro zabezpe?ení, zálohách a?branách firewall, r?zné jedine?né identifikátory, systémové a?softwarové chybové zprávy, stav sí?ového p?ipojení, p?ipojená periferní za?ízení a?jiná p?ipojená za?ízení a?dal?í podobné informace a?údaje. Tyto informace pomáhají prodejci p?edcházet mnoha bě?nym potí?ím, které se mohou vyskytnout, a?také rychle identifikovat problémy, kv?li nim? ?ádáte prodejce o?podporu.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Aplikace Avast Driver Updater je ur?ena pro pou?ití na za?ízení, které je jedinym fyzickym po?íta?em a nikoliv ?virtuálním po?íta?em“, ve kterém sdíleny vypo?etní zdroj emuluje funkce několika vyhrazenych fyzickych po?íta??. Avast Driver Updater nebude na virtuálním p?ístroji stejně ú?inny, jako na fyzickém po?íta?i.

13.11.2. Avast Driver Updater se spoléhá na vyrobcem poskytnuté údaje v instala?ních souborech ovlada?e za?ízení, v?etně data vyroby, za ú?elem poskytnutí informací zobrazenych ?e?ením ve vysledcích skenování. ?LENOVé SKUPINY PRODEJCE A PARTNE?I PRODEJCE NEZARU?UJí ANI NEPROHLA?UJí, ?E OVLADA? ZA?íZENí, POSKYTNUTY ?E?ENíM BUDE NEJAKTUáLNěJ?í, NEBO JAKéKOLI KONKRéTNí VERZE DANéHO OVLADA?E ZA?íZENí, BEZ OHLEDU NA JAKéKOLI ODPORUJíCí TVRZENí POSKYTNUTé ?E?ENíM.

13.12. Avast Secure Web Gateway a Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Dle pou?ití v ?lánku 13.12:

(a) ?Agregované údaje“ znamenají údaje, které jsou: (i) anonymizované a je nemo?né s jejich pomocí identifikovat jakéhokoli jednotlivce nebo subjekt; (ii) kombinované s údaji dal?ích u?ivatel? Avast Secure Gateway a/nebo dal?ími zdroji údaj?; a (iii) prezentovány zp?sobem, díky kterému nebude mo?né individuální u?ivatele Avast Secure Gateway identifikovat.

(b) ?Avast Secure Gateway“ znamená Avast Secure Web Gateway nebo Avast Secure Internet Gateway;

(c) ?DNS transakce“ znamenají rekurzivní DNS dotaz, ktery posíláte va?ím pou?itím Avast Secure Web Gateway.

(d) ?Místo“ znamená p?edplatné jednotlivce, ktery má p?ístup k internetu v souvislosti s Avast Secure Gateway, jak je více popsáno v ?lánku 13.12.5. Místo m??e byt p?eneseno z jednoho jednotlivce na jiného, pouze pokud p?vodní jednotlivec nemá dále p?ístup k internetu v souvislosti s Avast Secure Gateway.

(e) ?Transakce“ znamená ?ádost HTTP nebo HTTPS, kterou jste odeslali nebo která vám byla odeslána prost?ednictvím va?eho pou?ívání Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Ze ?ádného za?ízení chráněného Avast Secure Gateway nesmíte: (i) posílat spam nebo jiné duplicitní nebo nevy?ádané zprávy, které poru?ují platné zákony; (ii) posílat neoprávněny, obscénní, ohro?ující, urá?livy nebo nezákonny materiál; (iii) vyu?ívat blokované slu?by v rozporu s platnymi zákony; nebo (iv) spou?tět automatizované dotazy na internetové adresy URL.

13.12.3. Potvrzujete také a souhlasíte s tím, ?e: (i) aby mohl prodejce poskytovat Avast Secure Gateway, musíte p?esměrovat va?i internetovou komunikaci prodejci prost?ednictvím platnych mechanism? p?esměrování, které umo?ňují automatické p?evzetí (nap?. DNS, PAC, IPSEC, GRE protokoly nebo vhodné ?e?ení prodejce); (ii) jste odpovědní za dodání jakychkoli technickych údaj? a jinych informací, které od vás m??e prodejce rozumně ?as od ?asu vy?adovat; (iii) skupina prodejce a partne?i prodejce mohou pou?ívat informace o malware, spamu, botnetech apod. odvozené z va?eho pou?ití Avast Secure Gateway za ú?ely: (1) udr?ování, vylep?ování a/nebo analyzování Avast Secure Gateways; (2) dodr?ování jakychkoli právních nebo smluvních po?adavk?; nebo (3) vytvá?ení ?kodlivého nebo ne?ádoucího obsahu anonymně dostupného partner?m prodejce za ú?elem dal?ího rozvoje a vylep?ení Avast Secure Gateways; a (iv) skupina prodejce a partne?i prodejce mohou vyvíjet a komercializovat srovnání a opat?ení zalo?ená na agregovanych údajích.

13.12.4. Skupina prodejce a partne?i prodejce si vyhrazují právo ?ídit ?í?ku pásma nebo provoz na internetu komer?ně optimálním zp?sobem, pokud takové akce neohro?ují povinnosti prodejce s ohledem na Avast Secure Gateways. Prodejce nebo partner prodejce (je-li relevantní) m??e omezit vá? p?ístup k nebo mo?nost stáhnout Avast Secure Gateways v p?ípadě, ?e tato ?e?ení pou?ijete zp?sobem, ktery p?edstavuje bezprost?ední hrozbu jakékoli síti skupiny prodejc? nebo partnerovi prodejce, nebo pokud je to nutné v souladu s platnymi zákony. Za takovych okolností prodejce nebo partner prodejce (je-li relevantní): (i) pozastaví Avast Secure Gateways pouze v mí?e p?imě?eně nutné k zabránění po?kození jakékoliv sítě skupiny nebo partner? prodejce (nap?íklad blokování naru?ujících IP adres) a k dodr?ování p?íslu?nych zákon?; (ii) vynalo?í p?imě?ené úsilí na to, aby se s vámi okam?itě spojili a poskytli vám p?íle?itost okam?itě změnit konfiguraci va?eho serveru (server?) a/nebo s vámi spolupracovali, abyste okam?itě vy?e?ili problémy, které zp?sobily pozastavení Avast Secure Gateways; a (iii) obnoví jakoukoli takovou pozastavenou slu?bu Avast Secure Gateways poté, co budou v?echny tyto problémy vy?e?eny k p?imě?ené spokojenosti prodejce nebo partnera prodejce (je-li relevantní).

13.12.5. Pro ú?ely ur?ení, zda jste zakoupili dostate?né mno?ství míst, se ka?dé 2 000 transakcí za kalendá?ní den procházející p?es Avast Secure Internet Gateway pova?ují za ?místo?“ Avast Secure Internet Gateway a ka?dé 2 000 DNS transakcí za kalendá?ní den procházející p?es Avast Secure Web Gateway se pova?ují za ?místo?“ Avast Secure Web Gateway. Berete na vědomí a souhlasíte, ?e po?et míst, které jste povinni zakoupit pro va?e pou?ití: (i) Avast Secure Internet Gateway se vypo?ítá tak, ?e celkovy po?et transakcí procházejících p?es Avast Secure Internet Gateway za kalendá?ní den bude vydělen 2 000; a (ii) Avast Secure Web Gateway se vypo?ítá tak, ?e celkovy po?et transakcí procházejících p?es Avast Secure Web Gateway za kalendá?ní den bude vydělen 2 000.

13.12.6. ?P?esto?e vám prodejce nemusí ú?tovat odděleně za ?í?ku pásma ve spojení s pou?íváním slu?by Avast Secure Gateway, prodejci a p?íslu?nému partnerovi prodejce vzniknou zna?né náklady na ?í?ku pásma v souvislosti s?tím, ?e vám slu?bu Avast Secure Gateway poskytují. Podstatné zvy?ení spot?eby ?í?ky pásma v souvislosti s pou?íváním slu?by Avast Secure Gateway proto vyznamně ovlivňuje a naru?uje obchodní operace prodejce a partnera prodejce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, ?e v p?ípadech, kdy va?e spot?eba ?í?ky pásma ve spojení s pou?íváním slu?by Avast Secure Gateway vyrazně p?evy?í po?et transakcí DNS nebo transakcí DNS na?Místo, ktery je uveden v?p?íslu?nych podmínkách, prodejce nebo partner prodejce vás o tom mohou informovat a v takovém p?ípadě musíte s?prodejcem v?dobré ví?e vyjednávat: i) o plánu sní?ení ?í?ky pásma; a/nebo ii) zvy?ení ceny slu?by Avast Secure Gateway pro zbyvající ?ást období p?edplatného. Pokud se vám nepoda?í dosáhnout oboustranně uspokojivého ?e?ení s?prodejcem do t?iceti (30) dní od data upozornění prodejcem nebo partnerem prodejce (podle toho, co p?ichází v úvahu), m??e prodejce zbyvající ?ást období p?edplatného slu?by Avast Secure Gateway vypovědět s?t?icetidenní (30denní) vypovědní lh?tou a?vrátit vám zpět jakoukoli ?ást poplatk? p?edplatného, které jste p?edplatili za nevyu?itou ?ást období p?edplatného.

13.12.7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, ?e skupina prodejce a?partne?i prodejce mohou pou?ít, reprodukovat, uchovávat, modifikovat a?zve?ejňovat informace z va?ich záznam? transakcí (tj. metadata ve?keré sí?ové komunikace, kterou jste obdr?eli nebo odeslali pomocí slu?by Avast Secure Gateway) (?záznamy transakcí“). Záznamy transakcí budou uchovány skupinou prodejce nebo partnery prodejce po dobu klouzavého období 6?měsíc? během období p?edplatného. Po ukon?ení nebo uplynutí období p?edplatného budou protokoly transakcí smazány skupinou prodejce a partnery prodejce podle standardního cyklu uchovávání skupiny prodejce a partner? prodejce, nebo d?íve, o co? m??ete po?ádat písemně.

13.13. Některá ?e?ení HideMyAss!

13.13.1. Virtuální privátní sí?. Není-li v p?íslu?nych podmínkách stanoveno jinak, p?edplatné produktu virtuální privátní sítě HMA! (? HMA! VPN “) vám umo?ňuje vytvo?it maximálně 5 sou?asnych p?ipojení pro ka?dé p?edplatné HMA! VPN. Bez ohledu na to, co v této smlouvě stanoveno jinak, pokud p?ekro?íte po?et povolenych sou?asnych p?ipojení pro va?e p?edplatné VPN HMA!, prodejce m??e kdykoli bez p?edchozího upozornění pozastavit nebo zakázat vá? p?ístup k a/nebo pou?ití VPN HMA!. Chcete-li zvy?it povoleny po?et sou?asnych p?ipojení pro va?e p?edplatné VPN HMA!, kontaktujte nás na adrese [email protected].

13.13.2. Webové proxy. Slu?ba webové proxy HMA! (?Webové proxy“) je zdarma dostupné ?e?ení, které nevy?aduje registraci va?ich detail? u prodejce. Berete na vědomí a souhlasíte, ?e jste plně odpovědní a skupina prodejce a partne?i prodejce nep?ijímají ?ádnou odpovědnost v??i vám nebo jakékoli t?etí straně za: (a) vá? p?ístup, prohlí?ení nebo pou?ívání ?i obsah (v?etně jakéhokoli urá?livého nebo ne?ádoucího obsahu), jakékoli webové stránky t?etích stran nav?tívené nebo zobrazené p?i pou?ívání webové proxy; (b) va?e dodr?ování podmínek pou?ívání, které se vztahují na jakékoli webové stránky t?etích stran, ke kterym máte p?ístup, nav?tívíte je nebo pou?ijete p?i pou?ívání webové proxy; a (c) jakykoli nárok, ztrátu nebo ?kodu vyplyvající z jakéhokoli obsahu, ktery vytvá?íte, zp?ístupňujete, p?ená?íte nebo zobrazujete p?i pou?ívání slu?by webové proxy, v?etně reklamace, ztráty nebo ?kody, které utrpěly nebo vznikly dodavatelské skupině nebo dodavatelskym partner?m.

13.14. Virtuální privátní sítě. Některé státy zakazují pou?ívání virtuálních privátních sítí (?VPN“) a některé zavedly technologická opat?ení, která jim brání ve fungování. Vysledkem je, ?e VPN ?e?ení prodejce (v?etně VPN HMA!) podléhají územním omezením, která se mohou ?as od ?asu změnit. Dal?í informace naleznete zde .

13.15. Za?ízení. Dodavatel m??e jako sou?ást va?eho ?e?ení poskytnout dongle nebo jiné za?ízení (? Za?ízení “), v p?ípadě ?eho? budou platit dodate?ná ustanovení uvedená v ?lánku 13.15:

13.15.1. Období omezené záruky stanovené v ?lánku 6.1 je prodlou?eno pro za?ízení na jeden (1) rok od data zakoupení (? Období záruky spot?ebi?e “).

13.15.2. Jakékoli po?kození za?ízení musíte prodejci okam?itě oznámit. Pokud upozorníte prodejce na vadu během záru?ní doby za?ízení a prodejce nedoká?e odstranit vadu na dálku, m??e prodejce podle své volby a vydaj? do pěti (5) pracovních dn? bu?: (a) vyměnit za?ízení za nové nebo renovované za?ízení, v takovém p?ípadě se záruka stanovená v ?lánku 6.1 vztahuje na zbyvající ?ást záru?ní lh?ty platnou pro p?vodní za?ízení; nebo (b) ukon?it va?e p?edplatné. po ?em? vám budou vráceny v?echny nezaslou?ené poplatky za p?edplatné, které jste d?íve zaplatili. Pokud za?ízení sel?e po ukon?ení záru?ní doby nebo pokud sel?e z d?vodu nesprávného pou?ití, manipulace, ru?ení, zneu?ití, nehody, ztráty nebo kráde?e, m??e vám prodejce ú?tovat standardní cenu za náhradní jednotku za?ízení. Prodejce m??e na základě vlastního uvá?ení nahradit za?ízení novymi nebo jinymi za?ízeními, které budou rovně? p?edmětem tohoto ujednání (v?etně ?lánku 13.15 ).

13.16. Platforma pro mobilní hrozbu

13.16.1. Dle pou?ití v ?lánku 13.16:

(a) ? Obsah “ znamená jakykoli obsah, materiály, produkty a slu?by, ke kterym máte p?ístup prost?ednictvím MTIP, v?etně obsahu prodejce, va?eho obsahu a informací, které sdílíte s jinymi u?ivateli MTIP.

(b) ? MTIP “ znamená platformu pro mobilní hrozbu (Mobile Threat Intelligence Platform), která byla zp?ístupněna spole?ností Avast.

(c) ? Ukázka hrozby “ zna?í jakykoli kód, funkci, rutinu nebo za?ízení, které obsahují, popisují nebo demonstrují jakykoli prvek ?kodlivého kódu.

(d) ? Obsah prodejce C znamená ve?kery obsah, ktery ?lenové prodejné skupiny nahrávají, publikují, zobrazují nebo zp?ístupňují ostatním prost?ednictvím MTIP a ve?kery obsah, ktery je zobrazen, distribuován nebo zp?ístupněn jinymi stranami pou?ívajícími MTIP, kromě va?eho obsahu a ukázek hrozby.

(e) ? Vá? obsah “ znamená ve?kery obsah (s vyjimkou v?ech ukázek hrozby), materiály, produkty a slu?by, které nahráváte, publikujete, zobrazujete nebo zp?ístupňujete pomocí MTIP.

13.16.2. Obsah prodejce je, mezi vámi a prodejní skupinou, majetkem ?len? skupiny dodavatel?. ?lenové prodejní skupiny, s vyhradou podmínek a ujednání tohoto ujednání, vám udělují omezenou nevyhradní licenci k pou?ívání a p?ístupu k obsahu prodejce, ktery máte k dispozici na MTIP vylu?ně v souvislosti s pou?íváním MTIP.

13.16.3. Dostupnost libovolného obsahu na MTIP nep?edstavuje potvrzení nebo ově?ení takového obsahu ?ádnym ?lenem prodejní skupiny. ?lenové prodejní skupiny neposkytují ?ádné záruky nebo prohlá?ení tykající se p?esnosti, úplnosti nebo v?asnosti jakéhokoli obsahu dostupného na MTIP. ?lenové prodejní skupiny vám neposkytují ?ádné rady ani doporu?ení tím, ?e zp?ístupní obsah v MTIP (v?etně obsahu prodejce), a proto se musíte rozhodovat na základě vlastní nále?ité pé?e a pro?et?ení, a nesmíte spoléhat na p?esnost, úplnost nebo v?asnost jakéhokoli obsahu dostupného na MTIP.

13.16.4. Nahráváním, publikováním, zobrazováním, distribucí nebo zp?ístupněním va?eho obsahu na MTIP udělujete ?len?m prodejní skupiny nevyhradní, celosvětově vymahatelné, plně licencované, p?evoditelné, sublicen?ní (prost?ednictvím více vrstev) právo k pou?ití, kopírování , reprodukování, zpracovávání, p?izp?sobování, upravování, vytvá?ení odvozenych díl, odesílání, publikování, p?ená?ení, ukládání, zobrazování, distribuování, zp?ístupňování a jinému pou?ití va?eho obsahu v souvislosti s provozem nebo pou?itím MTIP nebo propagace, inzerce ?i marketingu MTIP na jakémkoli médiu nebo jakymikoli distribu?ními metodami nebo zp?soby zp?ístupňování MTIP nebo obsahu ostatním (nyní známym nebo později získanym). Souhlasíte s tím, ?e tato licence zahrnuje právo ?len? skupiny dodavatel? zp?ístupnit vá? obsah dodavatelskym partner?m, kte?í spolupracují s ?leny prodejní skupiny p?i nahrávání, publikování, zobrazování, distribuci nebo zp?ístupňování va?eho obsahu prost?ednictvím jinych médií nebo distribu?ních metod nebo zp?soby zp?ístupnění MTIP nebo obsahu ostatním. Tato licence také zahrnuje právo ostatních u?ivatel? MTIP pou?ívat a měnit vá? obsah. Chápete, ?e m??eme vá? obsah upravovat nebo z něj vytvá?et odvozená díla, aby bylo mo?né jej nahrát, publikovat, zobrazit, distribuovat nebo zp?ístupnit prost?ednictvím po?íta?ovych sítí, za?ízení, poskytovatel? slu?eb a na r?znych médiích. M??eme také odebrat nebo odmítnout zve?ejnění va?eho obsahu na MTIP, a to kompletně nebo ?áste?ně, kdykoliv a dle na?eho vlastního uvá?ení.

13.16.5. Nahráváním, publikováním, zobrazováním, distribucí nebo zp?ístupněním va?eho obsahu na MTIP p?edstavujete, zaru?ujete a zavazujete se ka?dému ?lenovi prodejní skupiny, ?e: (a) máte vlastnické právo nebo jste získali v?echna pot?ebná práva a licence nebo oprávnění od jakychkoli p?íslu?nych stran, abyste mohli pou?ívat sv?j obsah a udělit ?len?m prodejní skupiny v?echna pot?ebná práva, licence a oprávnění k pou?ívání va?eho obsahu, jak je stanoveno podle tohoto ujednání; a (b) ?e nahrávání, publikování, zobrazování, distribuce nebo zp?ístupnění va?eho obsahu na MTIP neporu?uje práva du?evního vlastnictví ?ádné t?etí strany nebo ?lena prodejní skupiny, nebo soukromí ?i jiné osobní práva ostatních, nebo neporu?uje obecně závazné právo. P?ijímáte plnou zodpovědnost za zabránění poru?ení du?evního vlastnictví, soukromí nebo jinych osobních práv t?etích osob nebo poru?ení platnych zákon? v souvislosti s va?ím obsahem. Souhlasíte s tím, ?e budete platit ve?keré licen?ní poplatky a jakékoliv jiné poplatky, které by jste dlu?ili jakékoli osobě, proto?e jste nahráli, publikovali, zobrazovali, distribuovali nebo zp?ístupnili sv?j obsah na MTIP nebo ?len?m prodejní skupiny nebo prodejním partner?m, kte?í uplatňují některá z těchto práv, licencí a oprávnění, která jste udělili podle ?lánku 13.16 .

13.16.6. ?ádny ?len prodejní skupiny neposkytne jakékoli zastoupení, záruku nebo závazek tykající se ukázek hrozby a prodejní skupina se z?íká jakékoliv záruky (vyslovné nebo p?edpokládané), ?e reprodukce, distribuce nebo pou?ití jakékoli ukázky hrozby neporu?uje práva du?evního vlastnictví ?ádné t?etí strany, neporu?uje soukromí nebo jiné osobní práva ostatních nebo neporu?uje platné zákony. Pou?íváte-li, kopírujete, reprodukujete, upravujete, vytvá?íte odvozená díla, nahráváte, publikujete, p?ená?íte, ukládáte, zobrazujete, distribuujete, zp?ístupňujete ostatním nebo pou?ijete jakoukoli ukázku hrozby, p?ebíráte v?echna související rizika a neodvolatelně upou?títe od ve?kerych nárok? na uplatnění nároku v??i kterémukoli ?lenu prodejní skupiny v souvislosti s takovou ukázkou hrozby.

13.16.7. Za ú?elem vylou?ení pochybností, ?lánky 4 , 5.1.7 , 5.1.11 a 5.3 (“P?íslu?né ?lánky”) se vztahují na vá? obsah a va?e pou?ívání MTIP (v?etně nahrávání, publikování, zobrazování, distribuce nebo zp?ístupnění va?eho obsahu na MTIP). ?lánek 13.16 a p?íslu?né ?lánky budou v maximálním pou?itelném rozsahu pova?ovány za konzistentní, v?p?ípadě rozporu v?ak mají p?ednost v?následujícím po?adí: (i) tento ?lánek 13.16 ; a (ii) p?íslu?né ?lánky.

P?ejít na obsah stránky P?ejít do nabídky
男女做爰高清免费视频